แนวโน้มผลงานของมะลิวัลย์

Journal

บทความของมะลิวัลย์ เปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยของนักวิจัยใน มก. ในสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร และในฝ่ายเทคโนโลยีชีวมวลและพลังงานชีวภาพ

Publish Year International Journal 7
2017 exดร.นิลเนตร อัศวะศิริจินดา, inดร.พิลาณี ไวถนอมสัตย์, inดร.ศิริลักษณ์ เลี้ยงประยูร, inดร.มะลิวัลย์ หฤทัยธนาสันติ์, inดร.สุธีรา วิทยากาญจน์, inดร.วรรณสิริ วรรณรัตน์, อาจารย์, inนางวารุณี ธนะแพสย์, inดร.วราวุฒิ ศุภมิตรมงคล, "Bioeconomy Policies in the G7, the EU, Asia-Pacific and Thailand", The Proceeding of ASEAN Bioenergy and Bioeconomy Conference, ปีที่ 1, ฉบับที่ 1, มิถุนายน 2017 - พฤษภาคม 2018, หน้า 43-48
2017 inดร.มะลิวัลย์ หฤทัยธนาสันติ์, inนางสาวเทพา ผุดผ่อง, inนายเอกพงษ์ ธนะวัติ, inนายยุทธนา บรรจง, exนายคงศักดิ์ ภิญโญภูษาฤกษ์, inอรชา แซ่ตัน, inนายเกษม หฤทัยธนาสันติ์, inดร.บุญวงศ์ ไทยอุตส่าห์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Performance and potential of fast growing trees for biomass energy in degraded soil, Thailand", The Proceeding of ASEAN Bioenergy and Bioeconomy Conference, ปีที่ 1, ฉบับที่ 1, มิถุนายน 2017 - พฤษภาคม 2018, หน้า 37-42
2017 inนายยุทธนา บรรจง, inดร.มะลิวัลย์ หฤทัยธนาสันติ์, inนายเกษม หฤทัยธนาสันติ์, inนายเดชา ดวงนามล, "Development of Pongamia oil Extraction Technique for Biodiesel Production", The Proceeding of ASEAN Bioenergy and Bioeconomy Conference, ปีที่ 1, ฉบับที่ 1, มิถุนายน 2017 - พฤษภาคม 2018, หน้า 58-65
2009 inดร.งามผ่อง คงคาทิพย์, ศาสตราจารย์, exPornpat Sam-ang, inดร.บุญส่ง คงคาทิพย์, ศาสตราจารย์, inนางยุพา ปานแก้ว, inดร.มะลิวัลย์ หฤทัยธนาสันติ์, inดร.ปารียา อุดมกุศลศรี, รองศาสตราจารย์, "Development of Patchouli Extraction with Quality Control and Isolation of Active Compounds with Antibacterial Activity", Kasetsart Journal (Natural Science)(วารสารวิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์), ปีที่ 43, ฉบับที่ 3, กรกฎาคม - กันยายน 2009, หน้า 519-525
2005 inดร.มะลิวัลย์ หฤทัยธนาสันติ์, "Silvicultural performance of paper mulberry in Thailand", TROPICS, ปีที่ 14, ฉบับที่ 2, กุมภาพันธ์ 2005, หน้า 5-18
2016 exViktor J. Bruckman,, inดร.มะลิวัลย์ หฤทัยธนาสันติ์, exFlorian Kraxner, exRaymond Miller, exAndras Darabant, exGnhoung Choumnit, exSithong Thongmanivong, exMemh Ko Ko Gyi, inดร.วราวุฒิ ศุภมิตรมงคล, "ACMECS BIOENERGY 2015: Three Years of Efforts Towards a Regional Bioenergy Network", IUFRO Occasional Paper No. 31, ปีที่ -, ฉบับที่ 31, เมษายน - ตุลาคม 2016, หน้า 1-29
2005 inดร.มะลิวัลย์ หฤทัยธนาสันติ์, "Influences of soil properties and stem density on the growth and inner bark biomass of paper mulberry (Broussonetia papyrifera) in natural stands", TROPICS, ปีที่ 14, ฉบับที่ 2, กุมภาพันธ์ 2005, หน้า 31-40
Publish Year National Journal 5
2018 exพีรธัช ชัยศาสตร์, inดร.รุ่งเรือง พูลศิริ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.มะลิวัลย์ หฤทัยธนาสันติ์, "การสลายตัวของซากพืชในสวนไผ่ต่างๆ ณ สถานีเกษตรหลวงอ่างขาง จังหวัดเชียงใหม่", วารสารวนศาสตร์, ปีที่ 37, ฉบับที่ 2, กรกฎาคม - ธันวาคม 2018, หน้า 48-59
2016 exฤกษ์พงษ์ โคตรมา, inดร.รุ่งเรือง พูลศิริ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.มะลิวัลย์ หฤทัยธนาสันติ์, "มวลชีวภาพเหนือดิน และปริมาณธาตุอาหารในไม้อะเคเซียลูกผสมสายต้นต่างๆ ที่ปลูกในดินเสื่อมโทรม จังหวัดกาญจนบุรี", วารสารเกษตรพระจอมเกล้า, ปีที่ 34, ฉบับที่ 2, พฤษภาคม - สิงหาคม 2016, หน้า 21-30
2015 exมานะ หนูแก้ว, inดร.รุ่งเรือง พูลศิริ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.มะลิวัลย์ หฤทัยธนาสันติ์, exพัฒนา ชมภูวิเศษ, "ผลผลิตและปริมาณสารอาหารของยูคาลิปตัสสายต้นต่างๆ อายุ 5 ปี ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน", วารสารวนศาสตร์, ปีที่ 34, ฉบับที่ 2, พฤษภาคม - สิงหาคม 2015, หน้า 11-21
2013 inดร.มะลิวัลย์ หฤทัยธนาสันติ์, inนายยุทธนา บรรจง, inนายสุดประสงค์ สุวรรณเลิศ, inนายเดชา ดวงนามล, inนายเจษฎา วงค์พรหม, inดร.วิทยา ปั้นสุวรรณ, รองศาสตราจารย์, inดร.พิลาณี ไวถนอมสัตย์, "การรวบรวมแหล่งพันธุกรรมของหยีน้ำเพื่อผลิตไบโอดีเซลในประเทศไทย", วารสารวนศาสตร์, ปีที่ 42, ฉบับที่ พิเศษ, ธันวาคม 2013, หน้า 110-1108
2010 inดร.อุดมศักดิ์ เลิศสุชาตวนิช, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.มะลิวัลย์ หฤทัยธนาสันติ์, inนายเกษม หฤทัยธนาสันติ์, inดร.นิพนธ์ ทวีชัย, ศาสตราจารย์, inนายโกศล เจริญสม, รองศาสตราจารย์, exฐิติฌากรณ์ คล้ายแก้ว, "การศึกษาการระบาดของเพลี้ยไก่ฟ้า (Heteropsylla cubana Crawford)กระถินยักษ์ทารัมบาในประเทศไทย", วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร, ปีที่ 41, ฉบับที่ 3, กันยายน - ธันวาคม 2010, หน้า 133-140

Conference

การนำเสนอบทความของมะลิวัลย์ เปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยของนักวิจัยใน มก. ในสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร และในฝ่ายเทคโนโลยีชีวมวลและพลังงานชีวภาพ

Publish Year International Conference 23
2020 inดร.มะลิวัลย์ หฤทัยธนาสันติ์, inนางสาวผุสดี สุขพิบูลย์, inนายเอกพงษ์ ธนะวัติ, inนางสาวปวีณา บาดาล, inอรชา แซ่ตัน, inนายเกษม หฤทัยธนาสันติ์, inนายยุทธนา บรรจง, "Recommended fast growing tree species for energy plantation in Thailand: A literature review", ASEAN Bioenergy and Bioeconomy Conference 2020 (ABB 2020), 23 กันยายน - 26 ตุลาคม 2020, กรุงเทพ กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2019 inนายเอกพงษ์ ธนะวัติ, exนรินทร์ เทศสร, inนางสาวเทพา ผุดผ่อง, inดร.มะลิวัลย์ หฤทัยธนาสันติ์, exคงศักดิ์ ภิญโญภูษาฤกษ์, "Gains after one generation of breeding cycle of Casuarina junghuhniana in Thailand", Sixth international Casuarina workshop 2019 "Casuarina for green economy and environmental sustainability", 21 - 25 ตุลาคม 2019, กระบี่ ประเทศไทย
2019 exธนาภา เทพชาตรี, exวันวิสา ภูไชยศรี, inนายเกษม หฤทัยธนาสันติ์, inนายเอกพงษ์ ธนะวัติ, inดร.มะลิวัลย์ หฤทัยธนาสันติ์, exคงศักดิ์ ภิญโญภูษาฤกษ์, "Coppice management in Casuarina junghuhniana – a preliminary results", Sixth international Casuarina workshop "Casuarina for green economy an environmental sustainability", 21 - 25 ตุลาคม 2019, กระบี่ ประเทศไทย
2019 exผุสดี สุขพิบูลย์, exอรชา แซ่ตัน, exปวีณา บาดาล, inดร.มะลิวัลย์ หฤทัยธนาสันติ์, inนายเกษม หฤทัยธนาสันติ์, exคงศักดิ์ ภิญโญภูษาฤกษ์, "Selection of Casuarina junghuhniana clones in Thailand", Sixth International Casuarina Workshop 2019 "Casuarinas for Green Economy and Environmental Sustainability", 21 - 25 ตุลาคม 2019, เมืองกระบี่ กระบี่ ประเทศไทย
2017 inนายยุทธนา บรรจง, inดร.มะลิวัลย์ หฤทัยธนาสันติ์, inนายเกษม หฤทัยธนาสันติ์, inนายเดชา ดวงนามล, exกันต์ กังวานสายชล, "Development of Pongamia oil Extraction Technique for Biodiesel Production", ASEAN Bioenergy and Bioeconomy Conference, 9 มิถุนายน - 29 ธันวาคม 2017, สกลนคร ประเทศไทย
2018 inดร.มะลิวัลย์ หฤทัยธนาสันติ์, inนายเอกพงษ์ ธนะวัติ, exธนาภา เทพชาตรี, inอรชา แซ่ตัน, inนายยุทธนา บรรจง, inนางสาวปวีณา บาดาล, inนายเกษม หฤทัยธนาสันติ์, ex Khongsak Pinyopusarerk, "Performance of eucalypt clones for bioenergy plantations in Thailand", Eucalyptus 2018, 17 - 21 กันยายน 2018, มงเปอลิเย สาธารณรัฐฝรั่งเศส
2017 inดร.สุธีรา วิทยากาญจน์, inดร.มะลิวัลย์ หฤทัยธนาสันติ์, inดร.รังสิมา ชลคุป, inนายเคียวเพชร ลบแย้ม, inนายณัฐดนย์ รุ่งเรืองกิจไกร, อาจารย์, inดร.วีรศักดิ์ สมิทธิพงศ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนายชัยพร สามพุ่มพวง, "Green production of natural bamboo fibers for textiles and natural fiber composites", the Pure and Applied Chemistry International Conference 2017 (PACCON2017) , 2 - 3 กุมภาพันธ์ 2017, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2017 exดร.นิลเนตร อัศวะศิริจินดา, inดร.พิลาณี ไวถนอมสัตย์, inดร.ศิริลักษณ์ เลี้ยงประยูร, inดร.มะลิวัลย์ หฤทัยธนาสันติ์, inดร.สุธีรา วิทยากาญจน์, inดร.วรรณสิริ วรรณรัตน์, อาจารย์, inนางวารุณี ธนะแพสย์, inดร.วราวุฒิ ศุภมิตรมงคล, "STUDY ON G7, EU, ASIA-PACIFIC AND THAILAND BIOECONOMY POLICIES", ASEAN Bioenergy and Bioeconomy Conference 2017:Sustainable Management and Partnership, 9 มิถุนายน 2017
2017 inดร.มะลิวัลย์ หฤทัยธนาสันติ์, inดร.วราวุฒิ ศุภมิตรมงคล, inนายเอกพงษ์ ธนะวัติ, inดร.รุ่งเรือง พูลศิริ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exนายสมปอง นิลพันธ์, exนายคงศักดิ์ ภิญโญภูษาฤกษ์, inนายเกษม หฤทัยธนาสันติ์, "GIS-based approach of land suitability of fast growing tree-energy plantations in degraded land, Thailand", 125th Anniversary Congress 2017, 22 กันยายน 2017, Freiburg สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี
2017 inดร.สุธีรา วิทยากาญจน์, inดร.รังสิมา ชลคุป, inนายณัฐดนย์ รุ่งเรืองกิจไกร, อาจารย์, inนายเคียวเพชร ลบแย้ม, inดร.มะลิวัลย์ หฤทัยธนาสันติ์, inนายชัยพร สามพุ่มพวง, inดร.วีรศักดิ์ สมิทธิพงศ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Prospects of Bamboo Fiber-PP Composites for Automotive & Construction Applications", 6th Biobased Chemicals and Plastics, 21 มิถุนายน 2017, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2017 inดร.มะลิวัลย์ หฤทัยธนาสันติ์, inนางสาวเทพา ผุดผ่อง, inนายเอกพงษ์ ธนะวัติ, inนายยุทธนา บรรจง, exนายคงศักดิ์ ภิญโญภูษาฤกษ์, inอรชา แซ่ตัน, inนายเกษม หฤทัยธนาสันติ์, inดร.บุญวงศ์ ไทยอุตส่าห์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Performance and potential of fast growing trees for biomass energy in degraded soil, Thailand", ASEAN Bioenergy and Bioeconomy Conference 2017, 9 มิถุนายน - 9 ธันวาคม 2017, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2017 inดร.มะลิวัลย์ หฤทัยธนาสันติ์, inนางสาวเทพา ผุดผ่อง, inนายเอกพงษ์ ธนะวัติ, inนายยุทธนา บรรจง, exนายคงศักดิ์ ภิญโญภูษาฤกษ์, inนายเกษม หฤทัยธนาสันติ์, inดร.บุญวงศ์ ไทยอุตส่าห์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Performance of dry zone Acacia species for biomass energy in degraded soil in northeastern Thailand", 125th Anniversary Congress 2017, 22 กันยายน 2017, Freiburg สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี
2017 inดร.พงษ์ศักดิ์ เฮงนิรันดร์, อาจารย์, inดร.ไตรรัตน์ เนียมสุวรรณ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.มะลิวัลย์ หฤทัยธนาสันติ์, exปวีณา บาดาล, "Development of Prototype Batch Reactor for Torrefied Wood Chip Production", ASEAN Bioenergy and Bioeconomy conference: Sustainable Management and Partnership 2017, 9 มิถุนายน 2017, บางนา อื่นๆ ประเทศไทย
2016 inดร.มะลิวัลย์ หฤทัยธนาสันติ์, "Eucalyptus plantation management in Thailand", 11th Biennial Short Rotation Woody Crops Operation Working Group Meeting, 11 - 13 ตุลาคม 2016, ฟลอริดา สหรัฐอเมริกา
2016 exViktor J. Bruckman, inดร.มะลิวัลย์ หฤทัยธนาสันติ์, exFlorian Kraxner, exRaymond Miller, exAndras Darabant, exGnhoung Choumnit, exSithong Thongmanivong, exMemh Ko Ko Gyi, exHo Thi Lan Huong, inดร.วราวุฒิ ศุภมิตรมงคล, "Sustainable biomass for Asia's growing bioeconomy: regional initiatives and promising examples", IUFRO Regional Congress for Asia and Oceania 2016, 24 - 27 ตุลาคม 2016, ปักกิ่ง สาธารณรัฐประชาชนจีน
2016 inดร.มะลิวัลย์ หฤทัยธนาสันติ์, "Case Studies in Biomass Energy Development in some APEC Member Economies", APEC Workshop on Promoting the Development of Biomass Energy , 26 - 27 กรกฎาคม 2016, ฮานอย สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม
2015 inดร.วรรณสิริ วรรณรัตน์, อาจารย์, inนางสาวพนิดา วงษ์แหวน, exSupanasomporn S, inนายยุทธนา บรรจง, inดร.มะลิวัลย์ หฤทัยธนาสันติ์, "Micropropagation of Melaleuca cajuputi Powell", ComBio2015 (Combined ASBMB, ASPS, ANZSCDB, NZBMB and NZSPB Annual Meeting) , 27 กันยายน - 1 ตุลาคม 2015, เมลเบิร์น เครือรัฐออสเตรเลีย
2014 inดร.ศุมาพร เกษมสำราญ, inดร.ณัฐภรณ์ สินันตา, inดร.อุดมลักษณ์ สุขอัตตะ, exดร.สุนีย์ โชตินีรนันท์, inดร.ปิติพร ฤทธิเรืองเดช, รองศาสตราจารย์, inดร.มะลิวัลย์ หฤทัยธนาสันติ์, inนางวารุณี ธนะแพสย์, "Effect of sample preparation on NIR spectroscopic analysis of agricultural products: quantitative studies of active compounds in cajuput and cyanide in cassava", The 4th Asian Near Infrared Symposium (ANS2014), 18 มิถุนายน 2014, Daegu สาธารณรัฐเกาหลี
2014 inดร.สุธีรา วิทยากาญจน์, inดร.รังสิมา ชลคุป, inดร.วีรศักดิ์ สมิทธิพงศ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนายณัฐดนย์ รุ่งเรืองกิจไกร, อาจารย์, inดร.มะลิวัลย์ หฤทัยธนาสันติ์, "The physical properties, sound absorption and thermal conductivity of bamboo fiber/polypropylene nonwoven for automotive application", MACRO 2014, 6 - 11 กรกฎาคม 2014, เชียงใหม่ ประเทศไทย
2013 inดร.สุธีรา วิทยากาญจน์, inดร.มะลิวัลย์ หฤทัยธนาสันติ์, exนายประจักษ์ แอกทอง, exนายเตชธรรม ทินภัทรอนุกูล, "Green Production of Natural Bamboo Fibers for Textiles", 2013 International Textiles & Costume Congress, 28 - 29 ตุลาคม 2013, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2013 inดร.มะลิวัลย์ หฤทัยธนาสันติ์, inดร.นิคม แหลมสัก, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนายเกษม หฤทัยธนาสันติ์, "Charcoal production and utilization in Thailand", The 1st FOREBIOM Workshop: Potentials of Biochar to mitigate climate change, 4 - 5 เมษายน 2013, สาธารณรัฐออสเตรีย
2010 inดร.อุดมศักดิ์ เลิศสุชาตวนิช, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.มะลิวัลย์ หฤทัยธนาสันติ์, inนายเกษม หฤทัยธนาสันติ์, inดร.นิพนธ์ ทวีชัย, ศาสตราจารย์, "Effectiveness of Chemical Control Against The Gall-Forming Wasp, Leptocybe invasa Fisher & La Salle (Hymenoptera: Eulophidae) in Eucalyptus Nursery, Thailand", Asian Agricultural Symposium 16th (AAS) and 1st International Symposium on Agricultural Technology (ISAT), 25 - 27 สิงหาคม 2010, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2004 inดร.มะลิวัลย์ หฤทัยธนาสันติ์, "Sustainable land use management planning in the Phu Fa project, Nan watershed, Northern Thailand", IUFRO International workshop on landscape ecology 2004: Conservation and management of fragmented forest landscapes, 10 พฤศจิกายน 2004, ญี่ปุ่น
Publish Year National Conference 19
2019 inนายเอกพงษ์ ธนะวัติ, exอรชา แซ่ตัน, inดร.มะลิวัลย์ หฤทัยธนาสันติ์, exกันย์ กังวานสายชล, inนางสาวเทพา ผุดผ่อง, inนายเกษม หฤทัยธนาสันติ์, "ผลผลิตไม้รอบตัดฟันสั้นเพื่อพลังงานในพื้นที่ดินเค็มชายฝั่งจังหวัดสมุทรสาคร", การประชุมวิชาการป่าไม้ ประจำปี พ.ศ.2562, 19 - 21 สิงหาคม 2019, อื่นๆ ประเทศไทย
2018 inดร.วราวุฒิ ศุภมิตรมงคล, inนายเอกพงษ์ ธนะวัติ, inดร.มะลิวัลย์ หฤทัยธนาสันติ์, inอรชา แซ่ตัน, inนายยุทธนา บรรจง, inนายเกษม หฤทัยธนาสันติ์, inนางสาวเทพา ผุดผ่อง, "การประเมินความเหมาะสมและทางเลือกที่เหมาะสมของการใช้ประโยชน์ที่ดินสำหรับสวนป่าไม้โตเร็วโดยใช้วิธีการทางสารสนเทศภูมิศาสตร์: กรณีศึกษาจังหวัดสระแก้ว", การประชุมทางวิชการ “ทรัพยากรธรรมชาติ สารสนเทศภูมิศาสตร์ และสิ่งแวดล้อมนเรศวร ครั้งที่ 3, 14 ธันวาคม 2018, พิษณุโลก ประเทศไทย
2016 inดร.มะลิวัลย์ หฤทัยธนาสันติ์, inดร.รุ่งเรือง พูลศิริ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ปิติ กันตังกุล, รองศาสตราจารย์, inดร.วราวุฒิ ศุภมิตรมงคล, exนายวิฑูรย์ เหลืองวิริยะแสง, "การรวบรวมการปลูกไม้โตเร็วสำหรับจัดทำแผนที่นำทางงานวิจัยการปลูกไม้โตเร็วเพื่อพลังงาน", งานสัมมนาวิจัยพลังงานสู่การนำไปใช้จริงอย่างยั่งยืน ปีที่ 2, 26 พฤษภาคม 2016, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2015 inดร.มะลิวัลย์ หฤทัยธนาสันติ์, inดร.วราวุฒิ ศุภมิตรมงคล, inดร.รุ่งเรือง พูลศิริ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนายเอกพงษ์ ธนะวัติ, exผศ.ดร.สุธรรม ปทุมสวัสดิ์, exดร.ธีริน วาณิชเสรี, exดร.สุเทพ จันทร์เขียว, exนายสมปอง นิลพันธ์, exนายสมโภช พิศาภาคย์, exนายสุริยา เปรมสมัย, "การศึกษาศักยภาพของพื้นที่ดินเสื่อมโทรมในการปลูกไม้โตเร็วเพื่อผลิตกระแสไฟฟ้า", สัมมนา"วิจัยพลังงานสู่การใช้งานจริงอย่างยั่งยืน", 14 พฤษภาคม 2015, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2015 exทศพล อุมะมานิต, inดร.ณัฐภรณ์ สินันตา, inดร.ศุมาพร เกษมสำราญ, inดร.สุธีรา วิทยากาญจน์, inดร.มะลิวัลย์ หฤทัยธนาสันติ์, "การวิเคราะห์ปริมาณโฮโลเซลลูโลสในไผ่หวานอ่างขางโดยวิธีอินฟราเรดย่านใกล้", การประชุมวิชาการพืชสวนแห่งชาติ ครั้งที่ 14 “พืชสวนไทย ไร้พรมแดน”, 18 - 20 พฤศจิกายน 2015, พัทยา ชลบุรี ประเทศไทย
2013 inดร.มะลิวัลย์ หฤทัยธนาสันติ์, inนางสาวเทพา ผุดผ่อง, inนายยุทธนา บรรจง, inนายเกษม หฤทัยธนาสันติ์, "การพัฒนาปุ๋ยอินทรีย์เคมีจากเศษเหลือขี้เถ้าของโรงไฟฟ้าชีวมวลและวัสดุเหลือใช้จากภาคการเกษตร", การประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 51, 5 - 7 กุมภาพันธ์ 2013, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2012 exเอกพงษ์ ธนะวัติ, inดร.ลดาวัลย์ พวงจิตร, รองศาสตราจารย์, inดร.มะลิวัลย์ หฤทัยธนาสันติ์, inนางสาวเทพา ผุดผ่อง, inนายยุทธนา บรรจง, inนายเกษม หฤทัยธนาสันติ์, exวนิดา อาจกล้า, "การย่อยสลายของซากพืชในสวนป่าไม้โตเร็วที่ปลูกเพื่อผลิตพลังงานชีวมวล", สัมมนาทางวนวัฒนวิทยา ครั้งที่ 9: วนวัฒนวิทยา การฟื้นฟูป่าตามแนวพระราชดำริฝ่าวิกฤตสิ่งแวดล้อม. , 21 - 22 มิถุนายน 2012, กรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2010 inดร.มะลิวัลย์ หฤทัยธนาสันติ์, inนายเกษม หฤทัยธนาสันติ์, exเอกพงษ์ ธนะวัติ, exศักดา พรมเลิศ, exเอกชัย บ่ายแสงจันทร์, "ศักยภาพของกระถินยักษ์ ยูคาลิปตัส กระถินเทพา และกระถินเทพณรงค์ในการปลูกเป็นสวนป่าพืชพลังงาน", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 48, 3 - 5 กุมภาพันธ์ 2010, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2009 inดร.มะลิวัลย์ หฤทัยธนาสันติ์, inนายยุทธนา บรรจง, inนางยุพา ปานแก้ว, inดร.งามผ่อง คงคาทิพย์, ศาสตราจารย์, exMongkol Srianan, inนางสาวเทพา ผุดผ่อง, "ระยะปลูกและอายุการเก็บเกี่ยวที่เหมาะสมของแพทชูลีในประเทศไทย", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 47, 17 - 20 มีนาคม 2009
2009 inดร.มะลิวัลย์ หฤทัยธนาสันติ์, inนางสาวเทพา ผุดผ่อง, inนายยุทธนา บรรจง, inนางยุพา ปานแก้ว, exPitsanu Dechyotin, exWanida Artkla, "อิทธิพลของช่วงวันปลูกต่อการเจริญเติบโตและผลผลิตของมันสำปะหลัง ที่ได้จากการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อและท่อนพันธุ์", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 47, 17 - 20 มีนาคม 2009
2009 inดร.อุดมศักดิ์ เลิศสุชาตวนิช, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.นิพนธ์ ทวีชัย, ศาสตราจารย์, exJitra Kokaew, inดร.มะลิวัลย์ หฤทัยธนาสันติ์, inนายเกษม หฤทัยธนาสันติ์, "การศึกษาโรคใบจุดที่เกิดจากเชื้อ Coniella fragariae ใน Eucalyptus", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 47, 17 - 20 มีนาคม 2009
2009 exNontipha Sareesongsange, inดร.วิษฐิดา จันทราพรชัย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.เพ็ญขวัญ ชมปรีดา, รองศาสตราจารย์, inดร.มะลิวัลย์ หฤทัยธนาสันติ์, "การศึกษาปริมาณคลอโรฟิลล์ในใบอ่อนข้าวงอกพันธุ์ขาวดอกมะลิ 105 และปทุมธานี 1", การประชุมวิชาการ ครั้งที่ 47 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 17 - 20 มีนาคม 2009
2008 exภรภัทร สำอางค์, exบุญส่ง คงคาทิพย์, inดร.ปารียา อุดมกุศลศรี, รองศาสตราจารย์, inดร.มะลิวัลย์ หฤทัยธนาสันติ์, inดร.งามผ่อง คงคาทิพย์, ศาสตราจารย์, "การพัฒนาผลิตน้ำมันหอมระเหยและสารสกัดจากแพทชูลีที่ออกฤทธิ์ยับยั้ง เชื้อแบคทีเรียที่ทำให้เกิดสิว", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 46, 29 มกราคม - 1 กุมภาพันธ์ 2008, จตุจักร กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2006 inนางยุพา ปานแก้ว, inดร.มะลิวัลย์ หฤทัยธนาสันติ์, "อิทธิพลของระยะปลูกและอายุการเก็บเกียวต่อการเจริญเติบโตและผลผลิตของบอระเพ็ด", ประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 44 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 30 มกราคม - 2 กุมภาพันธ์ 2006, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2006 inนายรุ่งอรุณ สุ่มแก้ว, inนางยุพา ปานแก้ว, inดร.มะลิวัลย์ หฤทัยธนาสันติ์, exพงษ์ศักดิ์ พลเสนา, inนายเจษฎา(ไม่ใช้แล้ว) วงศ์พรหม, exวรวิทย์ อินศวร, "ระยะเก็บเกี่ยวและช่วงความถี่ในการเก็บเกี่ยวที่เหมาะสมของต้นเทียนกิ่งในประเทศไทย", ประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 44 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 30 มกราคม - 2 กุมภาพันธ์ 2006, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2006 inนายรุ่งอรุณ สุ่มแก้ว, inนางยุพา ปานแก้ว, inดร.มะลิวัลย์ หฤทัยธนาสันติ์, exพงษ์ศักดิ์ พลเสนา, inนายเจษฎา(ไม่ใช้แล้ว) วงศ์พรหม, exวรวิทย์ อินศวร, "ระยะปลูกที่เหมาะสมและอิทธิพลของความหนาแน่นของต้นเทียนกิ่ง (Lawsonia inermis Linn.)ต่อการเจริญเติบโตและมวลชีวภาพใบ", ประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 44 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 30 มกราคม - 2 กุมภาพันธ์ 2006, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2006 inนางสาววิลาสินี กวีกิจธรรมกุล, inนางยุพา ปานแก้ว, inดร.มะลิวัลย์ หฤทัยธนาสันติ์, inนางสาวพนิดา วงษ์แหวน, inนายเจษฎา(ไม่ใช้แล้ว) วงศ์พรหม, "การพัฒนาเทคนิคการขยายพันธุ์บอระเพ็ดโดยวิธีการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ", การประชุมวิชาการ ครั้งที่44 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 30 มกราคม - 2 กุมภาพันธ์ 2006, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2006 inนางยุพา ปานแก้ว, inดร.มะลิวัลย์ หฤทัยธนาสันติ์, "ระดับความเข้มข้นของไนโตรเจนที่เหมาะสมต่อการเจริญเติบโตและผลผลิตของแพทชูลี (Pogostemon cablin (Blco.) Benth.) ที่ปลูกในระบบไฮโดรโพนิค", การประชุมวิชาการ ครั้งที่44 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 30 มกราคม - 2 กุมภาพันธ์ 2006, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2001 inดร.มะลิวัลย์ หฤทัยธนาสันติ์, "Selection and production of paper mulberry varieties for pulp ana paper industry", In POSAA 2001: Proceedings of the international symposium on paper mulberry and hand-made paper for rural development, 19 - 24 มีนาคม 2001

Petty Patent

การจดอนุสิทธิบัตร 3 ปีล่าสุด

Publish Year International Petty Patent 3
2016 inดร.สุธีรา วิทยากาญจน์, inดร.รังสิมา ชลคุป, inดร.มะลิวัลย์ หฤทัยธนาสันติ์, inดร.วีรศักดิ์ สมิทธิพงศ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนายณัฐดนย์ รุ่งเรืองกิจไกร, อาจารย์, "วัสดุคอมพอสิตจากเส้นใยธรรมชาติและกระบวนการผลิตสำหรับเป็นวัสดุเสริมแรง", สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน), 2016
2008 inนายวุฒินันท์ คงทัด, inนางยุพา ปานแก้ว, inดร.มะลิวัลย์ หฤทัยธนาสันติ์, inนายวิชัย หฤทัยธนาสันติ์, รองศาสตราจารย์, inดร.งามผ่อง คงคาทิพย์, ศาสตราจารย์, "ธูปหอมจากน้ำมันแพทชูลี", Kasetsart University, 2008
2007 inนายวุฒินันท์ คงทัด, inนางยุพา ปานแก้ว, inดร.มะลิวัลย์ หฤทัยธนาสันติ์, inนายวิชัย หฤทัยธนาสันติ์, รองศาสตราจารย์, inดร.งามผ่อง คงคาทิพย์, ศาสตราจารย์, "ธูปไล่ยุงจากแพทชูลี", Kasetsart University, 2007
[ที่อยู่สำหรับนำเพจไปอ้างอิง https://research.ku.ac.th/forest/OutputByPersonEx.aspx?ID=460015]