แนวโน้มผลงานของวรางคณา

Conference

การนำเสนอบทความของวรางคณา เปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยของนักวิจัยใน มก. ในสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร และในฝ่ายบริหารและธุรการทั่วไป

Publish Year International Conference 1
2009 inดร.วรรณดี สุทธินรากร, รองศาสตราจารย์, inนางสาวอภิญญา จุฑางกูร, inนางวรางคณา พันธุมโพธิ, inนางสาวลักขณา แสนมณี, "แนวโน้มความต้องการฝึกอบรมของสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์", The Future of Higher Education , 12 - 16 ตุลาคม 2009, ปีนัง มาเลเซีย
[ที่อยู่สำหรับนำเพจไปอ้างอิง https://research.ku.ac.th/forest/OutputByPersonEx.aspx?ID=450083]