แนวโน้มผลงานของเสาวณีย์

Journal

บทความของเสาวณีย์ เปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยของนักวิจัยใน มก. ในคณะอุตสาหกรรมเกษตร บางเขน และในภาควิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์

Publish Year International Journal 10
2020 exSupawadee Jansrimanee, inดร.เสาวณีย์ เลิศวรสิริกุล, รองศาสตราจารย์, "Synergetic effects of ultrasound and sodium alginate coating on mass transfer and qualities of osmotic dehydrated pumpkin", Ultrasonics Sonochemistry, ปีที่ 69, ฉบับที่ -, ธันวาคม 2020, หน้า 105256
2017 exW. Pojchananaphasiri, inดร.เสาวณีย์ เลิศวรสิริกุล, รองศาสตราจารย์, "Quality prediction of nipa palm fruit during osmotic dehydration and drying process", International Food Research Journal, ปีที่ 24, ฉบับที่ 1, มกราคม 2017, หน้า 247-252
2017 exJansrimanee, S., inดร.เสาวณีย์ เลิศวรสิริกุล, รองศาสตราจารย์, "Effect of sodium alginate coating on osmotic dehydration of pumpkin", International Food Research Journal, ปีที่ 24, ฉบับที่ 5, กุมภาพันธ์ 2017, หน้า 1903-1909
2011 inดร.เสาวณีย์ เลิศวรสิริกุล, รองศาสตราจารย์, inดร.พีรยุทธ์ ชาญเศรษฐิกุล, รองศาสตราจารย์, exProf.Shu-Cherng Fang, "Inverse data envelopment analysis model to preserve relative efficiency values:The case of variable returns to scale", Computers & Industrial Engineering, ปีที่ 61, ฉบับที่ 4, พฤศจิกายน 2011, หน้า 1017-1023
2010 inดร.เสาวณีย์ เลิศวรสิริกุล, รองศาสตราจารย์, inดร.สุดาทิพย์ แซ่ตั้น, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Artificial neural network modeling of mass transfer during osmotic dehydration of kaffir lime peel", Journal of Food Engineering, ปีที่ 98, ฉบับที่ 2, พฤษภาคม 2010, หน้า 214-223
2008 inดร.เสาวณีย์ เลิศวรสิริกุล, รองศาสตราจารย์, "Drying kinetics of semi-finished cassava crackers: A comparative study", LWT-FOOD SCIENCE AND TECHNOLOGY, ปีที่ 41, ฉบับที่ 8, สิงหาคม 2008, หน้า 1360-1371
2008 inดร.เสาวณีย์ เลิศวรสิริกุล, รองศาสตราจารย์, inดร.ยอดเยี่ยม ทิพย์สุวรรณ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Moisture content and water activity prediction of semi-finished cassava crackers from drying process with artificial neural network", Journal of Food Engineering, ปีที่ 84, ฉบับที่ 1, มกราคม 2008, หน้า 65-74
2003 inดร.เสาวณีย์ เลิศวรสิริกุล, รองศาสตราจารย์, "Fuzzy data envelopment analysis (DEA): a possibility approach", Fuzzy Sets and Systems, ปีที่ 139, ฉบับที่ 2, ตุลาคม 2003, หน้า 379-394
2003 inดร.เสาวณีย์ เลิศวรสิริกุล, รองศาสตราจารย์, "Fuzzy Data Envelopment Analysis (FBCC)", Fuzzy Optimization and Decision Making, ปีที่ 2, ฉบับที่ 4, กันยายน 2003, หน้า 337-358
2003 inดร.เสาวณีย์ เลิศวรสิริกุล, รองศาสตราจารย์, "Fuzzy Data Envelopment Analysis: Credibility Approach", Fuzzy Sets based Heuristics for Optimization, ปีที่ 126, กรกฎาคม 2003, หน้า 141-158
Publish Year National Journal 1
2016 inดร.เสาวณีย์ เลิศวรสิริกุล, รองศาสตราจารย์, "คลื่นอัลตร้าซาวด์กับการแปรรูปและการยืดอายุผลิตผลทางการเกษตร", เกษตรอภิรมย์, ปีที่ 2, ฉบับที่ 11, พฤษภาคม - มิถุนายน 2016, หน้า 44-46

Conference

การนำเสนอบทความของเสาวณีย์ เปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยของนักวิจัยใน มก. ในคณะอุตสาหกรรมเกษตร บางเขน และในภาควิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์

Publish Year International Conference 8
2018 inดร.เสาวณีย์ เลิศวรสิริกุล, รองศาสตราจารย์, exณิชกานต์ ซำศิริพงษ์, exมนัสวี คูหาวิจิตร, "THE EFFECT OF ULTRASOUND ON MASS TRANSFER AND TEXTURE OF OSMOTIC DEHYDRATED COCONUT", The 44th Congress on Science and Technology of Thailand (STT44) , 29 - 31 ตุลาคม 2018, กรุงเทพฯ ประเทศไทย
2016 exน.ส.ปัญญาภรณ์ จะเข้ทอง, inดร.เสาวณีย์ เลิศวรสิริกุล, รองศาสตราจารย์, exรศ.ดร.วิชัย หฤทัยธนาสันติ์, "Development of salad dressing mixed with Jerusalem artichoke flour", The 18th Food Innovation Asia Conference 2016 (FIAC 2016) Food Research and Innovation for Sustainable Global Prosperity, 16 - 18 มิถุนายน 2016, บางนา กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2015 exSupalak Suwanmanee, inดร.เสาวณีย์ เลิศวรสิริกุล, รองศาสตราจารย์, "Environmental Impact Assessment of Coating Fresh-cut Papaya cv. Holland with Chitosan", International Conference on Science, Technology and Management (ICSTM) 2015, 3 กันยายน 2015, บางพลี สมุทรปราการ ประเทศไทย
2014 exOpasinee Kongmaneepitak, inดร.เสาวณีย์ เลิศวรสิริกุล, รองศาสตราจารย์, "ผลของการเคลือบด้วยโซเดียมอัลจิเนตต่อคุณลักษณะผลิตภัณฑ์ ปริมาณการสูญเสียน้ำ ปริมาณของแข็งที่เพิ่มขึ้น การสูญเสียกรดแอสคอบิกแอซิด ในระหว่างการออสโมซิสฝรั่ง", The International Bioscience Conference 2014 , 29 - 30 กันยายน 2014, ภูเก็ต สาธารณรัฐอินโดนีเซีย
2012 inดร.เสาวณีย์ เลิศวรสิริกุล, รองศาสตราจารย์, exProf.Shu-Cherng Fang, "Reallocation of resources to preserve relative efficiencies: Inverse CCR model", The 19th International Conference on Industrial Engineering and Engineering Management (IE&EM 2012), 27 - 29 ตุลาคม 2012, Changsha สาธารณรัฐประชาชนจีน
2006 inดร.เสาวณีย์ เลิศวรสิริกุล, รองศาสตราจารย์, "A Fuzzy System Approach for Food Preference Evaluation", INFORMS 2006 International Conference, 25 - 28 มิถุนายน 2006, เขตบริหารพิเศษฮ่องกง
2006 exRitthiruangdej, P, inดร.ธงชัย สุวรรณสิชณน์, รองศาสตราจารย์, inดร.เสาวณีย์ เลิศวรสิริกุล, รองศาสตราจารย์, inนายวิชัย หฤทัยธนาสันติ์, รองศาสตราจารย์, inนางวารุณี ธนะแพสย์, exOzaki, Y., "Determination of Total Nitrogen and Sodium Chloride in Thai Commercial Fish sauces by using NIR Spectroscopy with Artificial Neural Networks", In Japan-Korea Joint Symposium on Near Infrared Spectroscopy, 28 มิถุนายน - 30 กันยายน 2006, สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนเกาหลี
2005 inดร.เสาวณีย์ เลิศวรสิริกุล, รองศาสตราจารย์, "A possibility approach to fuzzy linear programming", The 11th World Congress of International Fuzzy Systems Association (IFSA 2005) on Fuzzy Logic, Soft Computing, and Computational Intelligence: Theories and Applications, 28 - 31 กรกฎาคม 2005, Beijing สาธารณรัฐประชาชนจีน
Publish Year National Conference 28
2022 exภัทรภูมิ อินตา, inดร.เสาวณีย์ เลิศวรสิริกุล, รองศาสตราจารย์, "Effect of drying temperature on physical and chemical properties of duckweed (Wolffia globosa)", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 60, 21 - 23 กุมภาพันธ์ 2022, จตุจักร กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2022 exอรญาณี ปันนวล, inดร.เสาวณีย์ เลิศวรสิริกุล, รองศาสตราจารย์, "Effect of different pretreatments on drying characteristics, color and chlorophyll contents of duckweeds (Wolffia globosa)", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 60, 21 - 23 กุมภาพันธ์ 2022, จตุจักร กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2022 exศชิภรณ์ อ้นสืบสาย, inดร.เสาวณีย์ เลิศวรสิริกุล, รองศาสตราจารย์, "ผลของการเตรียมมะเขือเทศต่อคุณภาพเพียวเร่มะเขือเทศและแนวทางการใช้ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์เบเกอรี", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 60, 21 - 23 กุมภาพันธ์ 2022, จตุจักร กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2020 exชัญญา สิทธิอํานวย, inดร.เสาวณีย์ เลิศวรสิริกุล, รองศาสตราจารย์, "การพัฒนาเค้กสปันจ์ลดแคลอรี่เพื่อสุขภาพ ด้วยแป้งมันม่วงและอินูลิน", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 58, 5 - 7 กุมภาพันธ์ 2020, จตุจักร กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2020 exSujaree Khatcha, exSuteera Vatthanakul, inดร.เสาวณีย์ เลิศวรสิริกุล, รองศาสตราจารย์, "การใช้เทคนิคโปรแกรมเชิงเส้นตรงในการพัฒนาโจ๊กสำหรับผู้สูงวัย", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 58, 5 - 7 กุมภาพันธ์ 2020, จตุจักร กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2019 exนางสาวอารียา ปอเจริญ, inดร.เสาวณีย์ เลิศวรสิริกุล, รองศาสตราจารย์, "การพัฒนาผลิตภัณฑ์ขนมขบเคี้ยวที่มีส่วนผสมของเนื้อปลาด้วยแป้งกล้วย", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 57, 29 มกราคม - 1 กุมภาพันธ์ 2019, เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2019 exศรันยา บุญมาเลิศ, inดร.เสาวณีย์ เลิศวรสิริกุล, รองศาสตราจารย์, "การพัฒนาข้าวเกรียบปลาสำเร็จรูปทดแทนด้วยแป้งกล้วยบางส่วน", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 57, 29 มกราคม - 1 กุมภาพันธ์ 2019, เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2018 exอารียา ปอเจริญ, inดร.เสาวณีย์ เลิศวรสิริกุล, รองศาสตราจารย์, "การพัฒนาผลิตภัณฑ์ขนมขบเคี้ยวที่มีส่วนผสมของเนื้อปลาโดยใช้สารทดแทนความหวานแทนการใช้ซูโครส", การประชุมวิชาการระดับชาติ ด้านนวัตกรรมเพื่อการเรียนรู้และสิ่งประดิษฐ์ ครั้งที่ 2 The 2nd Innovation for Learning and Invention 2018: ILI2018. 18 July 2018., 18 กรกฎาคม 2018, ธัญบุรี ปทุมธานี ประเทศไทย
2018 exศรันยา บุญมาเลิศ, inดร.เสาวณีย์ เลิศวรสิริกุล, รองศาสตราจารย์, "ผลการทดแทนเกลือด้วยโพแทสเซียมคลอไรด์และไกลซีนต่อคุณภาพของข้าวเกรียบซูริมิ", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ครั้งที่ 56, 30 มกราคม - 2 กุมภาพันธ์ 2018, bangkok กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2017 exอารียา ปอเจริญ, inดร.เสาวณีย์ เลิศวรสิริกุล, รองศาสตราจารย์, "ผลของการพรีทรีตเม้นต์ด้วยคลื่นเสียงความถี่สูงต่ออายุการเก็บรักษาและคุณภาพของถั่วงอก", การประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 55 , 31 มกราคม - 3 กุมภาพันธ์ 2017, จตุจักร กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2017 exผาณิตา ชัยดิเรก, inดร.เสาวณีย์ เลิศวรสิริกุล, รองศาสตราจารย์, "การพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มบำรุงสายตา", การประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 55, 31 มกราคม - 3 กุมภาพันธ์ 2017, จตุจักร กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2014 exวิรัลพัชร เลิศอมรดิเรก, inดร.เสาวณีย์ เลิศวรสิริกุล, รองศาสตราจารย์, "ผลของการใช้อัลตราซาวด์ก่อนการทำมันเทศแช่อิ่ม", การประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 52 สาขาอุตสาหกรรมเกษตร, 4 - 7 กุมภาพันธ์ 2014, จตุจักร กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2013 exสุภาวดี จันทร์ศรีมณี, inดร.เสาวณีย์ เลิศวรสิริกุล, รองศาสตราจารย์, "ผลของการเคลือบฟักทองด้วยโซเดียมแอลจิเนตต่อคุณภาพของฟักทองแช่อิ่ม", การประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 51 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 5 - 7 กุมภาพันธ์ 2013, จตุจักร กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2011 inดร.เสาวณีย์ เลิศวรสิริกุล, รองศาสตราจารย์, exลดาวัลย์ ช่างชุบ, "Process development of osmotic dehydrated lemon albedo", The 49th Kasetsart University Annual Conference. 1-4 February 2011. Kasetsart University., 1 - 4 มิถุนายน 2011, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2009 inดร.เสาวณีย์ เลิศวรสิริกุล, รองศาสตราจารย์, inดร.เพ็ญขวัญ ชมปรีดา, รองศาสตราจารย์, exVichai Haruethaitanasan, exสุดาทิพย์ แซ่ตั้น, "การพัฒนาและประเมินประสิทธิผลของวิธีการคัดเลือกคุณภาพถั่วลิสง", การประชุมวิชาการ ครั้งที่ 47 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 17 - 20 มีนาคม 2009
2008 exกวินธร สัยเจริญ, inดร.เสาวณีย์ เลิศวรสิริกุล, รองศาสตราจารย์, "การจัดการสินค้าคงคลังแบบหนึ่งผู้ซื้อ หนึ่งผู้ขาย ในนโยบายที่ผู้ขายเป็นผู้จัดการสินค้าคงคลัง", การประชุมและเสวนาผลงานวิชาการ/วิจัยด้านการสร้างแบบจำลองและการจำลองสถานการณ์. สมาคมการสร้างแบบจำลองและการจำลองสถานการณ์แห่งประเทศไทย (สบจท.). , 1 - 2 เมษายน 2008, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2008 inดร.เสาวณีย์ เลิศวรสิริกุล, รองศาสตราจารย์, inดร.พีรยุทธ์ ชาญเศรษฐิกุล, รองศาสตราจารย์, "Inverse Data Envelopment Analysis: an improved model for preserving relative efficiency indices of all DMUs.", นักวิจัยรุ่นใหม่...พบ...เมธีวิจัยอาวุโส สกว., 17 - 18 ตุลาคม 2008, ชะอำ เพชรบุรี ประเทศไทย
2007 exสุดาทิพย์ แซ่ตั้น, inดร.เสาวณีย์ เลิศวรสิริกุล, รองศาสตราจารย์, inดร.เพ็ญขวัญ ชมปรีดา, รองศาสตราจารย์, inนายวิชัย หฤทัยธนาสันติ์, รองศาสตราจารย์, "การศึกษาการปนเปื้อนสารอะฟลาทอกซินในห่วงโซ่อุปทานของถั่วลิสงดิบในประเทศไทย.", การประชุมวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 45, 30 มกราคม - 2 กุมภาพันธ์ 2007, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2007 exวราธร ปัญญางาม, inดร.เสาวณีย์ เลิศวรสิริกุล, รองศาสตราจารย์, "Efficiency evaluating by fuzzy stochastic data envelopment analysis: A case of constant return to scale", IE Network Conference 2007, 24 - 26 ตุลาคม 2007, ภูเก็ต ประเทศไทย
2007 exวราธร ปัญญางาม, inดร.เสาวณีย์ เลิศวรสิริกุล, รองศาสตราจารย์, "การประเมินประสิทธิภาพของห่วงโซ่อุปทานด้วยตัวแบบการวิเคราะห์ความครอบคลุมข้อมูลภายใต้ความไม่แน่นอน", การประชุมสัมมนาเชิงวิชาการด้านการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน (The 7th GTT Conference), 15 - 16 พฤศจิกายน 2007, อื่นๆ ประเทศไทย
2007 exวราธร ปัญญางาม, inดร.พัชราภรณ์ ญาณภิรัต, รองศาสตราจารย์, inดร.พีรยุทธ์ ชาญเศรษฐิกุล, รองศาสตราจารย์, inดร.เสาวณีย์ เลิศวรสิริกุล, รองศาสตราจารย์, "ตัวแบบการวิเคราะห์ความครอบคลุมข้อมูลเพื่อประเมินน้ำหนักในแต่ละลำดับชั้นในกระบวนการวิเคราะห์ตามลำดับชั้นภายใต้ความคลุมเครือด้วยวิธีเครดิบิลิตี้", National Operations Research Conference (OR-NET), 6 - 7 กันยายน 2007, อื่นๆ ประเทศไทย
2006 inดร.เสาวณีย์ เลิศวรสิริกุล, รองศาสตราจารย์, "Survey on healthy products from soybean and the study of soybean components", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 44, 30 มกราคม - 2 กุมภาพันธ์ 2006, กรุงเทพฯ กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2006 inนายวิชัย หฤทัยธนาสันติ์, รองศาสตราจารย์, inดร.เสาวณีย์ เลิศวรสิริกุล, รองศาสตราจารย์, inนางวารุณี ธนะแพสย์, "การพัฒนาผลิตภัณฑ์ชาสมุนไพรผสมเจิร์มถั่วเหลืองเพื่อสุขภาพ", การประชุมวิชาการ ครั้งที่44 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 30 มกราคม - 2 กุมภาพันธ์ 2006, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2006 exปิยนาถ รวมทรัพย์, inดร.เสาวณีย์ เลิศวรสิริกุล, รองศาสตราจารย์, inดร.หทัยรัตน์ ริมคีรี, รองศาสตราจารย์, inดร.ธงชัย สุวรรณสิชณน์, รองศาสตราจารย์, "การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารขบเคี้ยวสําหรับสุนัข เพื่อขัดหินปูน", Proceedings of 44th Kasetsart University Annual Conference : Agro-Industry, Economics and Business Administration, 30 มกราคม - 2 กุมภาพันธ์ 2006, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2005 inดร.เสาวณีย์ เลิศวรสิริกุล, รองศาสตราจารย์, "การพัฒนาข้าวเกรียบใบมะกรูด", การประชุมสัมมนาวิชาการอุตสาหกรรมเกษตร ครั้งที่ 7 เรื่อง เทคโนโลยีอาหารก้าวไกลนำไทยสู่ครัวโลก, 22 - 24 มิถุนายน 2005, กรุงเทพฯ
2005 inดร.เสาวณีย์ เลิศวรสิริกุล, รองศาสตราจารย์, "ผลของสารกันหืนต่อคุณภาพของข้าวเกรียบทอดในระหว่างการเก็บรักษา", การประชุมสัมมนาวิชาการอุตสาหกรรมเกษตร ครั้งที่ 7 เรื่อง เทคโนโลยีอาหารก้าวไกลนำไทยสู่ครัวโลก, 22 - 24 มิถุนายน 2005, กรุงเทพฯ
2005 inดร.เสาวณีย์ เลิศวรสิริกุล, รองศาสตราจารย์, "Survey on healthy products from soybean and the study of soybean components", การประชุมสัมมนาวิชาการอุตสาหกรรมเกษตร ครั้งที่ 7 เรื่อง เทคโนโลยีอาหารก้าวไกลนำไทยสู่ครัวโลก, 22 - 24 มิถุนายน 2005, กรุงเทพฯ
2004 inดร.เสาวณีย์ เลิศวรสิริกุล, รองศาสตราจารย์, "Fuzzy Data Envelopment Analysis: CCR and BCC models with fuzzy data", Operations Research Cooperative Research Network in Thailand, 2 - 3 กันยายน 2004, กรุงเทพฯ
[ที่อยู่สำหรับนำเพจไปอ้างอิง https://research.ku.ac.th/forest/OutputByPersonEx.aspx?ID=450050]