แนวโน้มผลงานของพสุธา

Journal

บทความของพสุธา เปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยของนักวิจัยใน มก. ในคณะวนศาสตร์ บางเขน และในภาควิชาการจัดการป่าไม้

Publish Year International Journal 3
2017 inดร.นิตยา เมี้ยนมิตร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.วิพักตร์ จินตนา, รองศาสตราจารย์, inดร.พสุธา สุนทรห้าว, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exPanan Kanhasin, exProf. Shinya Takeda, "Contribution of NTFPs to local livelihood: a case study of Nong Sai Sub-district of Nang Rong district under Buriram Province in Northeast Thailand.", Journal of Agroforestry and Environment, ปีที่ 11, ฉบับที่ 1&2, ธันวาคม 2017, หน้า 123-128
2010 inดร.พสุธา สุนทรห้าว, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.วุฒิพล หัวเมืองแก้ว, ศาสตราจารย์, "Marketing Potential of Mai Taku (Anthocephalus chinensis) and Investment Feasibility of Forest Plantations", Kasetsart Journal (Social Sciences)(วารสารวิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขาสังคมศาสตร์), ปีที่ 31, ฉบับที่ 3, กันยายน - ธันวาคม 2010, หน้า 445-457
2008 inดร.พสุธา สุนทรห้าว, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "A Protocol for Participatory Land Allocation as a Forestry Extension Management Tool in Thailand", Ecosystems and Development, ปีที่ 1, ฉบับที่ 1, ตุลาคม 2008 - มีนาคม 2009, หน้า 22-26
Publish Year National Journal 12
2020 inดร.สันติ สุขสอาด, รองศาสตราจารย์, exNarongchai Chonlapap, inดร.พสุธา สุนทรห้าว, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Direct use value of Lat Krathing Forest Plantation, Thailand", Journal of Tropical Forest Research, ปีที่ 4, ฉบับที่ 1, มกราคม - มิถุนายน 2020, หน้า 23-30
2016 exวุฑฒิพันธุ์ สมศรี, inดร.พสุธา สุนทรห้าว, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.นุชนาถ มั่งคั่ง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การบริหารจัดการป่าชุมชนพระพุทธบาทน้อย อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี โดยกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชน", วารสารวนศาสตร์ (Thai Journal of Forestry), ปีที่ 35, ฉบับที่ 1, มกราคม - เมษายน 2016, หน้า 107-116
2015 exเกษราภรณ์ อุ่นเกิด, inดร.พสุธา สุนทรห้าว, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ลดาวัลย์ พวงจิตร, รองศาสตราจารย์, "การประเมินมูลค่าคาร์บอนที่กักเก็บในไม้ยืนต้นของป่าชุมชนเขาวง จังหวัดชัยภูมิ", วารสารวนศาสตร์ (Thai Journal of Forestry), ปีที่ 34, ฉบับที่ 1, มกราคม - เมษายน 2015, หน้า 29-38
2014 exนันทาศิริ พิชาสมุทร, inดร.จงรัก วัชรินทร์รัตน์, อาจารย์, inดร.พสุธา สุนทรห้าว, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ผลผลิตและการวิเคราะห์ผลตอบแทนทางด้านการเงินของการปลูกสวนป่าไม้ยูคาลิปตัส อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา", วารสารวนศาสตร์ (Thai Journal of Forestry), ปีที่ 33, ฉบับที่ 1, มกราคม - เมษายน 2014, หน้า 18-27
2013 exภูวเรศ มณฑลเพชร, inดร.วีระภาส คุณรัตนสิริ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.พสุธา สุนทรห้าว, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การประยุกต์เทคนิคการรับรู้ระยะไกลในการประเมินมูลค่าผลผลิตของต้นจาก (Nypa fruticans Wurmb.) ในพื้นที่ป่าชายเลน จังหวัดสมุทรสาคร. วารสารวนศาสตร์ 32 (3) : 33-41.", วารสารวนศาสตร์ (Thai Journal of Forestry), ปีที่ 32, ฉบับที่ 3, กันยายน - ธันวาคม 2013, หน้า 33-41
2013 exหงษ์พิจารณ์ บัวไข, inดร.พสุธา สุนทรห้าว, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.วุฒิพล หัวเมืองแก้ว, ศาสตราจารย์, "การบริหารจัดการทรัพยากรป่าไม้แบบมีส่วนร่วมในโครงการทับทิมสยาม 08 จังหวัดสระแก้ว", วารสารวนศาสตร์ (Thai Journal of Forestry) 32 (2) : 36-47, ปีที่ 32, ฉบับที่ 2, พฤษภาคม - สิงหาคม 2013, หน้า 36-47
2013 exพรปวีณ์ กาสา, inดร.พสุธา สุนทรห้าว, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.วุฒิพล หัวเมืองแก้ว, ศาสตราจารย์, "บทบาทของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายในการฟื้นฟูคุณภาพสิ่งแวดล้อม กรณีศึกษาโรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี", วารสารวนศาสตร์ (Thai Journal of Forestry), ปีที่ 32, ฉบับที่ 2, พฤษภาคม - สิงหาคม 2013, หน้า 48-57
2013 exเศรษฐ์สัณห์ มณฑลเพชร, inดร.พสุธา สุนทรห้าว, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.วุฒิพล หัวเมืองแก้ว, ศาสตราจารย์, "การประเมินมูลค่าความเสียหายจากการทำลายป่าชายเลน จังหวัดสมุทรสาคร. วารสารวนศาสตร์ 32 (3) : 22-32", วารสารวนศาสตร์ (Thai Journal of Forestry), ปีที่ 32, ฉบับที่ 3, กันยายน - ธันวาคม 2013, หน้า 22-32
2013 exณัฐพล จรัสรัตนวงศ์, inดร.พสุธา สุนทรห้าว, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.วุฒิพล หัวเมืองแก้ว, ศาสตราจารย์, "ศักยภาพการผลิตพืชสมุนไพรของป่าชุมชนทาป่าเปาตำบลทาปลาดุก อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน", วารสารวนศาสตร์ (Thai Journal of Forestry), ปีที่ 32, ฉบับที่ พิเศษ, กันยายน - ธันวาคม 2013, หน้า 173-182
2012 exจักรพงษ? เกษเงิน, Jakrapong Ket Ngoen, inดร.พสุธา สุนทรห้าว, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.นิตยา เมี้ยนมิตร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การวิเคราะห์ทางการเงินของการปลูกไม้ยูคาลิปตัส คามาลดูเลนซิสบนคันนาพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา", วารสารวนศาสตร์ : Thai Journal of Forestry, ปีที่ 31, ฉบับที่ 1, มกราคม - เมษายน 2012, หน้า 64-77
2010 inดร.พสุธา สุนทรห้าว, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.วุฒิพล หัวเมืองแก้ว, ศาสตราจารย์, "ศักยภาพด้านเศรษฐกิจสังคมของไม้ตะกู และโอกาสความเป็นไปได้ของการลงทุนปลูกสร้างสวนป่า", วารสารวนศาสตร์ (Thai Journal of Forestry), ปีที่ 29, ฉบับที่ 2, พฤษภาคม - สิงหาคม 2010, หน้า 50-63
2009 inดร.พสุธา สุนทรห้าว, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Interaction among Stakeholder Representative and Their Stake in Participatory Forest Resources Mangement", วารสารวนศาสตร์ (Thai Journal of Forestry), ปีที่ 28, ฉบับที่ 1, มกราคม - เมษายน 2009, หน้า 82-95

Conference

การนำเสนอบทความของพสุธา เปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยของนักวิจัยใน มก. ในคณะวนศาสตร์ บางเขน และในภาควิชาการจัดการป่าไม้

Publish Year International Conference 2
2014 inดร.พสุธา สุนทรห้าว, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.วุฒิพล หัวเมืองแก้ว, ศาสตราจารย์, "The Assessment of Successful Community Forest Management of Thailand", XXIV IUFRO World Congress 2014 "Sustaining Forests, Sustaining People: The Role of Research", 5 - 11 ตุลาคม 2014, Salt Lake City ยูทาห์ สหรัฐอเมริกา
2008 inดร.พสุธา สุนทรห้าว, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "THE SELECTION OF STAKEHOLDER REPRESENTATIVE AND THEIR STAKE INTERACTION FOR PARTICIPATORY FOREST RESOURCES MANAGEMENT", An International Conference: Developing Tomorrow's Leaders in Agriculture and Rural Development: Responding to the Challenges of Globolization, 28 พฤศจิกายน 2008, Laguna สาธารณรัฐฟิลิปปินส์
Publish Year National Conference 1
2017 inดร.พสุธา สุนทรห้าว, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exราวิน รักนา, inดร.นิตยา เมี้ยนมิตร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ความหลากหลายของชนิดพันธุ์ไม้ยืนต้นและรูปแบบการใช้ประโยชน์แต่ละสังคมพืชป่าชุมชนบ้านต้นต้อง ตำบลพิชัย อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 55, 31 มกราคม - 3 กุมภาพันธ์ 2017, อื่นๆ ประเทศไทย
[ที่อยู่สำหรับนำเพจไปอ้างอิง https://research.ku.ac.th/forest/OutputByPersonEx.aspx?ID=440024]