Person Image

  Education

  • พย.บ.(พยาบาลและผดุงครรภ์), วิทยาลัยคริสเตียน, ไทย
  • คศ.ม.(พัฒนาการครอบครัวและเด็ก), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย
  • กศ.ด.(การศึกษาปฐมวัย), มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, ไทย

  แนวโน้มผลงานของทิพวรรณ

  Journal

  บทความของทิพวรรณ เปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยของนักวิจัยใน มก. ในคณะเกษตร บางเขน และในภาควิชาคหกรรมศาสตร์

  Publish Year National Journal 2
  2014 inดร.ทิพวรรณ ดวงปัญญา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ปัทมาวดี เล่ห์มงคล, รองศาสตราจารย์, exรศ.ดร.เยาวพา เดชะคุปต์, exอ.ดร.สุภาพร ธนะชานันท์, "ความต้องการรูปแบบการจัดประสบการณ์เรียนรู้เพื่อส่งเสริมทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์สำหรับเด็กปฐมวัย", วารสารคหเศรษฐศาสตร์, ปีที่ 57, ฉบับที่ 2, พฤษภาคม - สิงหาคม 2014, หน้า 38-46
  2013 inดร.ทิพวรรณ ดวงปัญญา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exอ.ดร.สุภาพร ธนะชานันท์, exรศ.ดร.เยาวพา เดชะคุปต์, inดร.ปัทมาวดี เล่ห์มงคล, รองศาสตราจารย์, "รูปแบบการจัดประสบการณ์เรียนรู้เพื่อส่งเสริมทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์สำหรับเด็กปฐมวัย", วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร, ปีที่ 11, ฉบับที่ 1,2, มิถุนายน 2013 - มีนาคม 2014, หน้า 154-163

  Conference

  การนำเสนอบทความของทิพวรรณ เปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยของนักวิจัยใน มก. ในคณะเกษตร บางเขน และในภาควิชาคหกรรมศาสตร์

  Publish Year National Conference 3
  2010 inดร.ทิพวรรณ ดวงปัญญา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ทัศนีย์ ลิ้มสุวรรณ, รองศาสตราจารย์, inนางอำพร แจ่มผล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "โครงการนำร่องศึกษาพฤติกรรมการบริโภคในเด็กก่อนวัยเรียนเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันต่อปัญหาโรคอ้วนในเขตกรุงเทพมหานคร", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 48, 5 กุมภาพันธ์ 2010, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
  2007 inนางสาวสุจิตตา เรืองรัศมี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางอำพร แจ่มผล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางอบเชย วงศ์ทอง, รองศาสตราจารย์, inดร.ทิพวรรณ ดวงปัญญา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "โครงการจัดทำตำรับมาตรฐานอาหารกลางวัน สำหรับเด็กวัยก่อนเรียน", การประชุมวิชากาของรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 45, 30 มกราคม - 2 กุมภาพันธ์ 2007, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
  2006 inดร.ทิพวรรณ ดวงปัญญา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "คุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุตามสภาวะเศรษฐกิจพอเพียงของครอบครัวเกษตรกร ในพื้นที่ศูนย์พัฒนาโครงการหลวง", การประชุมวิชาการ ครั้งที่44 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 30 มกราคม - 2 กุมภาพันธ์ 2006, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
  [ที่อยู่สำหรับนำเพจไปอ้างอิง https://research.ku.ac.th/forest/OutputByPersonEx.aspx?ID=440006]