แนวโน้มผลงานของธนัดดา

Conference

การนำเสนอบทความของธนัดดา เปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยของนักวิจัยใน มก. ในสถาบันค้นคว้าและพัฒนาระบบนิเวศเกษตร(ยกเลิก) และในศูนย์วิจัยและพัฒนาระบบเกษตรในพื้นที่สภาพแวดล้อมมีปัญหา (ยกเลิก)

Publish Year National Conference 1
2001 inนายกิตติพงศ์ กิตติวัฒน์โสภณ, inนายธนัดดา ศรีผ่อง, inนายเจษฎา ฤทธิ์เนติกุล, "ผลของสารควบคุมการเจริญเติบของพืชบางชนิดและสารโพลีเมอร์ที่มีต่อการเจริญเติบโตขององุ่นบนพื้นที่สูง จังหวัดเพชรบูรณ์", การประชุมวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 39 ประจำปี 2544, 31 มกราคม - 3 กุมภาพันธ์ 2001, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
[ที่อยู่สำหรับนำเพจไปอ้างอิง https://research.ku.ac.th/forest/OutputByPersonEx.aspx?ID=430059]