Person Image

  Education

  • พบ.ม.(วิทยาการคอมพิวเตอร์), สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ , ไทย
  • วท.บ.(พัฒนาการเกษตร) , มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, ไทย

  แนวโน้มผลงานของสกาวรัตน์

  Journal

  บทความของสกาวรัตน์ เปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยของนักวิจัยใน มก. ในคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ และในภาควิชาวิทยาการคำนวณและเทคโนโลยีดิจิทัล

  บทความแต่ละ Quartile ของสกาวรัตน์ เปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยของนักวิจัยใน มก. ในคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ และในภาควิชาวิทยาการคำนวณและเทคโนโลยีดิจิทัล

  บทความแต่ละ TCI Group ของสกาวรัตน์ เปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยของนักวิจัยใน มก. ในคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ และในภาควิชาวิทยาการคำนวณและเทคโนโลยีดิจิทัล

  Publish Year National Journal 3
  2016 inนางสาวสกาวรัตน์ จงพัฒนากร, รองศาสตราจารย์, "การวิเคราะห์ข้อมูลในรายวิชาการวิเคราะห์ข้อมูล และออกแบบระบบสารสนเทศโดยใช้กฎความสัมพันธ", วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยปทุมธานี, ปีที่ 8, ฉบับที่ 2, กรกฎาคม - ธันวาคม 2016, หน้า 78-83
  2010 exจิรภัทร์ คนเจน, inดร.ศุภพร ไทยภักดี, รองศาสตราจารย์, inนางสาวสกาวรัตน์ จงพัฒนากร, รองศาสตราจารย์, "ความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบสารสนเทศสำหรับการขึ้นทะเบียนเกษตรกรบนเว็บไซต์", วิทยาสารกำแพงแสน (Kamphaengsaen Academic Journal) สาขาวิศวกรรมศาสตร์, ปีที่ 7, ฉบับที่ 2, พฤษภาคม - สิงหาคม 2010, หน้า 21-29
  2010 exธนวรรณ ผดุงศิลป์, inดร.ศุภพร ไทยภักดี, รองศาสตราจารย์, inนางสาวสกาวรัตน์ จงพัฒนากร, รองศาสตราจารย์, "ความพึงพอใจของผู้ใช้เว็บไซต์ฐานข้อมูลแปรรูปผลไม้ไทย", วิทยาสารกำแพงแสน (Kamphaengsaen Academic Journal) สาขาวิศวกรรมศาสตร์, ปีที่ 7, ฉบับที่ 2, พฤษภาคม - สิงหาคม 2010, หน้า 30-39

  Conference

  การนำเสนอบทความของสกาวรัตน์ เปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยของนักวิจัยใน มก. ในคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ และในภาควิชาวิทยาการคำนวณและเทคโนโลยีดิจิทัล

  Publish Year International Conference 6
  2017 inนางสาวสกาวรัตน์ จงพัฒนากร, รองศาสตราจารย์, "Information Technology Project System Model", 32nd International Academic Conference, Geneva , Switzerland, 27 - 30 มิถุนายน 2017, Geneva สมาพันธรัฐสวิส
  2016 inนางสาวสกาวรัตน์ จงพัฒนากร, รองศาสตราจารย์, "BUSINESS PROCESS DESIGN AND ENTERPRISE RESOURCE PLANNING SYSTEM DEVELOPMENT IN VIRTUAL OFFICE", Conference of the International Journal of Arts & Sciences, 17 - 21 เมษายน 2016, เวียนนา สาธารณรัฐออสเตรีย
  2015 inนางสาวสกาวรัตน์ จงพัฒนากร, รองศาสตราจารย์, "INFORMATION ANALYSIS AND DESIGN FOR ARTIFICIAL INTELLIGENCE", Conference of the International Journal of Arts and Sciences, ISSN1943-6114 2015:V8,N5, 18 - 21 พฤษภาคม 2015, Toronto แคนาดา
  2014 inนางสาวสกาวรัตน์ จงพัฒนากร, รองศาสตราจารย์, "Software Application in Business Process Design and Enterprise Resource Planning System Development", International Journal of Arts & Sciences (IJAS) International for Academic Disciplines, , 30 มิถุนายน - 3 กรกฎาคม 2014, Venice สาธารณรัฐอิตาลี
  2013 inนางสาวสกาวรัตน์ จงพัฒนากร, รองศาสตราจารย์, "Information System Design in Information Technology Project", International Journal of Arts & Sciences (IJAS) Conference , Munich , 23 - 26 มิถุนายน 2013, Munich สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี
  2011 inนางสาวสกาวรัตน์ จงพัฒนากร, รองศาสตราจารย์, "การประยุกต์อาจายล์กับการเพิ่มประสิทธิภพการทำโครงการสารสนเทศ", International Conference on eLearning Future 2011, 30 พฤศจิกายน - 1 ธันวาคม 2011, Auckland นิวซีแลนด์
  Publish Year National Conference 7
  2021 inนางสาวสกาวรัตน์ จงพัฒนากร, รองศาสตราจารย์, "การพัฒนาความรู้และทักษะการนำไปใช้ของการทำโครงงานทางเทคโนโลยีสารสนเทศ", การประชุมวิชาการระดับชาติวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่ 5, 15 - 16 มกราคม 2021, อ.พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา ประเทศไทย
  2021 inนางสาวสกาวรัตน์ จงพัฒนากร, รองศาสตราจารย์, "การพัฒนาทักษะการคิดแก้ไขอย่างเป็นระบบของนิสิต โดยวิธีโครงงานเป็นฐาน ในรายวิชาการวิเคราะห์และออกแบบระบบสารสนเทศ", การประชุมวิชาการระดับชาติ ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเครือข่ายภาคใต้ ครั้งที่ 6, 1 - 2 เมษายน 2021, อ.เมืองสงขลา สงขลา ประเทศไทย
  2017 inนางสาวสกาวรัตน์ จงพัฒนากร, รองศาสตราจารย์, "การวิเคราะห์ข้อมูลในรายวิชาคอมพิวเตอร์และระบบสารสนเทศโดยใช้กระบวนการเหมืองข้อมูล", การประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 9, 7 - 9 สิงหาคม 2017, - กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
  2016 inนางสาวสกาวรัตน์ จงพัฒนากร, รองศาสตราจารย์, "การวิเคราะห์ข้อมูลของการออกแบบระบบสารสนเทศใน รายวิชาสหกิจศึกษาโดยใช้กระบวนการเหมืองข้อมูล", เปิดโลกกว้างทางปัญญาพัฒนาสู่อาเซียน, 16 กรกฎาคม 2016, ปทุมธานี ประเทศไทย
  2015 inนางสาวสกาวรัตน์ จงพัฒนากร, รองศาสตราจารย์, "การวิเคราะห์ข้อมูลและการคาดการณ์แบบจำลองของโครงงานในรายวิชาปัญหาพิเศษ", การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐม ครั้งที่ 7 : 30-31 มีนาคม 2558, 30 - 31 มีนาคม 2015, เมือง นครปฐม ประเทศไทย
  2013 inนางสาวสกาวรัตน์ จงพัฒนากร, รองศาสตราจารย์, "การออกแบบระบบสารสนเทศสำหรับโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศในวิชาปัญหาพิเศษ", การประชุมวิชาการแห่งชาติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ครั้งที่ 9, 6 - 7 กุมภาพันธ์ 2013, นครปฐม ประเทศไทย
  2011 inนางสาวสกาวรัตน์ จงพัฒนากร, รองศาสตราจารย์, "การออกแบบระบบสารสนเทศในรายวิชาอันตรกิริยาระหว่างมนุษย์กับคอมพิวเตอร์", วิชาการ ครั้งที่ 8 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน สาขาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม, 8 ธันวาคม 2011, กำแพงแสน นครปฐม ประเทศไทย
  [ที่อยู่สำหรับนำเพจไปอ้างอิง https://research.ku.ac.th/forest/OutputByPersonEx.aspx?ID=430024]