แนวโน้มผลงานของสุนันท์

Journal

บทความของสุนันท์ เปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยของนักวิจัยใน มก. ในคณะสัตวแพทยศาสตร์ และในภาควิชาจุลชีววิทยาและวิทยาภูมิคุ้มกัน

Publish Year International Journal 3
2022 exPayuda Hansoongnern, exNantawan Phecharat, exKetkaew Wasanasuk, exWantanee Tommeurd, exPenpitcha Chankeeree, inดร.เฉลิมพล เล็กเจริญสุข, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.พลอยไพลิน เสมคำ, อาจารย์, inดร.สุนันท์ พินิตเกียรติสกุล, อาจารย์, inดร.พรทิพภา เล็กเจริญสุข, ศาสตราจารย์, "Encapsidated-CpG ODN enhances immunogenicity of porcine circovirustype 2 virus-like particles", Veterinary Microbiology , ปีที่ 275, ฉบับที่ -, ธันวาคม 2022, หน้า 109583
2020 exสพ.ญ.วิมลเทียน แสงลับ, exดร.ทิพวัลย์ จันทฟอง, exนายฉัตรพล มุ่งกานดา, exน.สพ.นรินทร์ ร่มลำดวน, inดร.สุนันท์ พินิตเกียรติสกุล, อาจารย์, inดร.พรทิพภา เล็กเจริญสุข, ศาสตราจารย์, "Genetic signatures of the immune-escaping type 2 porcine reproductive and respiratory syndrome virus in farms with a robust vaccination program", Microbial Pathogenesis, ปีที่ 144, ฉบับที่ -, มีนาคม 2020, หน้า 104166-1-10
2008 inดร.สุนันท์ พินิตเกียรติสกุล, อาจารย์, exMattsson, J.G, exLunde?n, A, "Quantitative analysis of parasite DNA in the blood of immunized and nai?ve mice after infection with Neospora caninum", Journal of Parasitology , ปีที่ 135, ฉบับที่ 2, กุมภาพันธ์ 2008, หน้า 175-182

Conference

การนำเสนอบทความของสุนันท์ เปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยของนักวิจัยใน มก. ในคณะสัตวแพทยศาสตร์ และในภาควิชาจุลชีววิทยาและวิทยาภูมิคุ้มกัน

Publish Year National Conference 1
2014 exสุสิชล สิทธินันทน์, inดร.พรทิพภา เล็กเจริญสุข, ศาสตราจารย์, inดร.สุนันท์ พินิตเกียรติสกุล, อาจารย์, "ประสิทธิภาพของวัคซีน Mycoplasma hyopneumoniae ในการควบคุมโรคเอ็นซูติกนิวโมเนีย", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 52, 4 - 7 กุมภาพันธ์ 2014, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
[ที่อยู่สำหรับนำเพจไปอ้างอิง https://research.ku.ac.th/forest/OutputByPersonEx.aspx?ID=430013]