แนวโน้มผลงานของอรวรรณ (ยกเลิก)

Journal

บทความของอรวรรณ (ยกเลิก) เปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยของนักวิจัยใน มก. ในสำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และในสำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

Publish Year International Journal 2
2017 exCheewachaiwit, S., exWarin, N., exPhuangrat, B., exRukpratanporn, S., exGajanandana, O., exBalatero, C.H., inนางสาวอรวรรณ (ยกเลิก) ชัชวาลย์การพาณิชย์ (ยกเลิก), "Incidence and molecular diversity of poleroviruses infecting cucurbit crops and weed plants in Thailand", Archives of Virology, ปีที่ 162, ฉบับที่ 7, มกราคม 2017, หน้า 2083-2090
2015 exThongkum, M., exBurns, P., exBhunchoth, A., exWarin, N., inนางสาวอรวรรณ (ยกเลิก) ชัชวาลย์การพาณิชย์ (ยกเลิก), exvan Doorn, W.G., "Ethylene and pollination decrease transcript abundance of an ethylene receptor gene in Dendrobium petals", Journal of Plant Physiology, ปีที่ 176, ฉบับที่ -, มีนาคม 2015, หน้า 96-100
[ที่อยู่สำหรับนำเพจไปอ้างอิง https://research.ku.ac.th/forest/OutputByPersonEx.aspx?ID=430007]