แนวโน้มผลงานของภิญญา

Journal

บทความของภิญญา เปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยของนักวิจัยใน มก. ในคณะอุตสาหกรรมเกษตร บางเขน และในภาควิชาเทคโนโลยีการบรรจุและวัสดุ

Publish Year International Journal 3
2010 exKanthawut Boonmee, inดร.สาวิตรี จันทรานุรักษ์, รองศาสตราจารย์, inดร.วิทยา ปั้นสุวรรณ, รองศาสตราจารย์, inดร.ภิญญา ศิลาย้อย (เยอร์เกนเซน), ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Optimization of Biodiesel Production from Jatropha Oil(Jatropha curcas L.) using Response Surface Methodology", Kasetsart Journal (Natural Science)(วารสารวิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์), ปีที่ 44, ฉบับที่ 2, มีนาคม - เมษายน 2010, หน้า 290-299
2007 inดร.ภิญญา ศิลาย้อย (เยอร์เกนเซน), ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exSpeece, M, "The importance of packaging attributes: a conjoint analysis approach", EUROPEAN JOURNAL OF MARKETING, ปีที่ 41, ฉบับที่ 11-12, มกราคม 2007, หน้า 1495-1517
2004 inดร.ภิญญา ศิลาย้อย (เยอร์เกนเซน), ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Packaging and Purchase Decisions : An Exploratory Study on the Impact of Involvement Level and Time Pressure", British Food Journal, ปีที่ 106, ฉบับที่ 8, มกราคม - ธันวาคม 2004, หน้า 607-628

Conference

การนำเสนอบทความของภิญญา เปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยของนักวิจัยใน มก. ในคณะอุตสาหกรรมเกษตร บางเขน และในภาควิชาเทคโนโลยีการบรรจุและวัสดุ

Publish Year International Conference 7
2011 exนางสาวปอลิน ชุติมาโอฬาร, inดร.ภาณุวัฒน์ สรรพกุล, รองศาสตราจารย์, inดร.ปริศนา สุวรรณาภรณ์, รองศาสตราจารย์, inดร.ภิญญา ศิลาย้อย (เยอร์เกนเซน), ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Consumer food shopping and the impact of packages in the convenience stores", The 12th ASEAN Food Conference, 16 - 18 มิถุนายน 2011, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2007 exศุภเนตร พิศาลกุล, inดร.รวิพิมพ์ ฉวีสุข, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ภาณุวัฒน์ สรรพกุล, รองศาสตราจารย์, inดร.ภิญญา ศิลาย้อย (เยอร์เกนเซน), ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Segmenting the Consumer Innovativeness on the Packaging Function", The 5th International Packaging Congress, 22 - 24 พฤศจิกายน 2007, อิซเมียร์ สาธารณรัฐตุรกี
2007 exThanida Chuacharoen, inดร.ปริศนา สุวรรณาภรณ์, รองศาสตราจารย์, inดร.ภิญญา ศิลาย้อย (เยอร์เกนเซน), ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "The Study on Impacts of the Package Design Elements on Young Consumers", 5th International Packaging Congress & Exhibition, 22 - 24 พฤศจิกายน 2007
2006 inดร.ภิญญา ศิลาย้อย (เยอร์เกนเซน), ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Criteria for food packaging development process", The 14 th IAPRI World Conference on Packaging (WorldPak 2004) ., 13 - 16 มิถุนายน 2006
2005 inดร.ภิญญา ศิลาย้อย (เยอร์เกนเซน), ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "The USE of packaging cues to segment consumers in food shopping", Proceedings of the World Marketing Congress, Academy of Marketing Science, 1 กรกฎาคม 2005, สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี
2004 inดร.ภิญญา ศิลาย้อย (เยอร์เกนเซน), ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "The importance of packaging attributes : A conjoint analysis approach.", The 14 th IAPRI World Conference on Packaging (WorldPak 2004), 13 มิถุนายน 2004 - 16 มิถุนายน 2005
2003 inดร.ภิญญา ศิลาย้อย (เยอร์เกนเซน), ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Packaging and Purchase Decisions : A Focus Grop Study on the Impact of Involement Level and Time Pressure.", Proceedings of the World Marketing Congress, Academy of Marketing Science, 1 มิถุนายน 2003, เครือรัฐออสเตรเลีย
Publish Year National Conference 6
2009 exKetphisith Anawatchasook, inดร.ภิญญา ศิลาย้อย (เยอร์เกนเซน), ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.พรธิภา องค์คุณารักษ์, รองศาสตราจารย์, "ทัศนคติของผู้บริโภคต่อคุณลักษณะด้านการใช้งานของภาชนะบรรจุน้ำผลไม้", การประชุมวิชาการ ครั้งที่ 47 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 17 - 20 มีนาคม 2009
2008 inดร.เนตรนภิส วัฒนสุชาติ, inนางจุฬาลักษณ์ จารุนุช, inดร.ภิญญา ศิลาย้อย (เยอร์เกนเซน), ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "บทสรุปเส้นทางสู่การพัฒนาขนมทางเลือกเพื่อสุขภาพเด้กเชิงอุตสาหกรรม", การประชุมวิชาการโภชนาการ ครั้งที่ 3 , 3 ตุลาคม 2008, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2008 exจีระวรรณ สุทธิลักษณ์, inดร.ภิญญา ศิลาย้อย (เยอร์เกนเซน), ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การพัฒนาศักยภาพของอุตสาหกรรมภาชนะบรรจุอ่อนตัว สำหรับอุตสาหกรรมอาหารของไทย", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 46, 29 มกราคม - 1 กุมภาพันธ์ 2008, จตุจักร กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2008 exฉัตรบวร ศุภกรชูวงศ์, inดร.ปริศนา สุวรรณาภรณ์, รองศาสตราจารย์, inดร.ภิญญา ศิลาย้อย (เยอร์เกนเซน), ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.รวิพิมพ์ ฉวีสุข, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การศึกษาทัศนคติและความเชื่อเกี่ยวกับข้าวเปรียบเทียบกับมันฝรั่งและพาสต้าในผู้บริโภคชาวอังกฤษ ฝรั่งเศส เบลเยี่ยม และเนเธอร์แลนด์", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 46, 29 มกราคม - 1 กุมภาพันธ์ 2008, จตุจักร กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2006 inดร.ภิญญา ศิลาย้อย (เยอร์เกนเซน), ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การศึกษาอิทธิพลของการออกแบบภาชนะบรรจุที่มีผลต่อพฤติกรรมของผู้บริโภควัยเด็ก", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 44, 30 มกราคม - 2 กุมภาพันธ์ 2006, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2005 inดร.ภิญญา ศิลาย้อย (เยอร์เกนเซน), ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Empirical investigation on brand awareness towards packaging shape.", การประชุมสัมมนาวิชาการอุตสาหกรรมเกษตร ครั้งที่ 7, 22 มิถุนายน 2005 - 24 มิถุนายน 2006, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
[ที่อยู่สำหรับนำเพจไปอ้างอิง https://research.ku.ac.th/forest/OutputByPersonEx.aspx?ID=420148]

แสดงความคิดเห็น

(0)