แนวโน้มผลงานของสันติ

Journal

บทความของสันติ เปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยของนักวิจัยใน มก. ในคณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน และในภาควิชาวิศวกรรมชลประทาน

Publish Year National Journal 3
2008 inนายสันติ ทองพำนัก, รองศาสตราจารย์, inนายนิมิตร เฉิดฉันท์พิพัฒน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนายระวี อยู่สำราญ, "การพัฒนาชุดจำลองน้ำฝน ", วิทยาสารกำแพงแสน (Kamphaengsaen Academic Journal) สาขาวิศวกรรมศาสตร์, ปีที่ 6, ฉบับที่ 1, มกราคม - เมษายน 2008, หน้า 19-31
2008 exดวงนภา วานิชสรรพ์, inนายสันติ ทองพำนัก, รองศาสตราจารย์, inดร.บัญชา ขวัญยืน, รองศาสตราจารย์, "การศึกษาผลกระทบของน้ำทิ้งจากฟาร์มเลี้ยงสุกรที่มีต่อคุณภาพน้ำและการบริหารจัดการน้ำในคลองประดู่", วิทยาสารกำแพงแสน (Kamphaengsaen Academic Journal) สาขาวิศวกรรมศาสตร์, ปีที่ 6, ฉบับที่ 3, กันยายน - ธันวาคม 2008
2006 inดร.วราวุธ วุฒิวณิชย์, รองศาสตราจารย์, inนายสันติ ทองพำนัก, รองศาสตราจารย์, inนายนิมิตร เฉิดฉันท์พิพัฒน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exAreeya Rittima, exNattaphun Kasempun, "Application of Artificial Neural Networks for Reservoir Inflow Forecasting", Kasetsart Journal - Natural Science , ปีที่ 40, ฉบับที่ 1, มกราคม 2006, หน้า 247-259

Conference

การนำเสนอบทความของสันติ เปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยของนักวิจัยใน มก. ในคณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน และในภาควิชาวิศวกรรมชลประทาน

Publish Year National Conference 3
2012 exนฤมล นาวายนต์, inนายสันติ ทองพำนัก, รองศาสตราจารย์, inดร.วิษุวัฒก์ แต้สมบัติ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การจำลองการพิบัติของเขื่อนศรีนครินทร์", การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติครั้งที่ 17 , 10 พฤษภาคม 2012, อุดรธานี กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2012 inดร.เอกสิทธิ์ โฆสิตสกุลชัย, รองศาสตราจารย์, exกรรณชิง ขาวสะอาด, exทรงศักดิ์ ภัทราวุฒิชัย, exเกษม ไกรสีกาจ, inดร.วิษุวัฒก์ แต้สมบัติ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนายสันติ ทองพำนัก, รองศาสตราจารย์, "การพัฒนาการปฏิบัติการของคลองส่งน้ำยุคใหม่โดยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในโครงการพัฒนาเกษตรชลประทานพิษณุโลก", การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 17, 9 - 11 พฤษภาคม 2012, อุดรธานี ประเทศไทย
2009 inดร.บัญชา ขวัญยืน, รองศาสตราจารย์, inนายสันติ ทองพำนัก, รองศาสตราจารย์, exนายธรรมพงศ์ เนาวบุตร, "การทำบัญชีน้ำลุ่มน้ำสะแกกรัง", การประชุมวิชาการวิศวกรรมแหล่งน้ำแห่งชาติ ครั้งที่ 3, 6 - 7 สิงหาคม 2009, นครนายก ประเทศไทย
[ที่อยู่สำหรับนำเพจไปอ้างอิง https://research.ku.ac.th/forest/OutputByPersonEx.aspx?ID=420070]