แนวโน้มผลงานของปิยมา

Journal

บทความของปิยมา เปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยของนักวิจัยใน มก. ในคณะวิทยาศาสตร์ บางเขน และในภาควิชาสัตววิทยา

Publish Year International Journal 3
2020 exKATANYUTITA DAMCHUAY, exApinya Longya, inดร.ธานี ศรีวงศ์ชัย, รองศาสตราจารย์, inดร.ปัฐวิภา สงกุมาร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exNONGLAK PARINTHAWONG, exKULCHANA DARWELL, exSucheela Talumphai, inดร.ปิยมา ทัศนสุวรรณ, อาจารย์, inดร.ชัชวาล จันทราสุริยารัตน์, รองศาสตราจารย์, "High nucleotide sequence variation of avirulent gene, AVR-Pita1, in Thai rice blast fungus population", Journal of Genetics, ปีที่ 99, ฉบับที่ 1, ธันวาคม 2020, หน้า 45-1-11
2019 exMoonsap, P, exLaksanavilat, N, inดร.ปิยมา ทัศนสุวรรณ, อาจารย์, exKate-Ngam, S, inดร.ชัชวาล จันทราสุริยารัตน์, รองศาสตราจารย์, "Assessment of genetic variation of 15 Thai elite rice cultivars using InDel markers", CROP BREEDING AND APPLIED BIOTECHNOLOGY, ปีที่ 19, ฉบับที่ 1, มกราคม 2019, หน้า 15-21
2019 exMoonsap, P., exLaksanavilat, N., exSinumporn, S., inดร.ปิยมา ทัศนสุวรรณ, อาจารย์, exKate-Ngam, S., inดร.ชัชวาล จันทราสุริยารัตน์, รองศาสตราจารย์, "Genetic diversity of Indo-China rice varieties using ISSR, SRAP and InDel markers", Journal of Genetics, ปีที่ 98, ฉบับที่ 3, กรกฎาคม 2019
[ที่อยู่สำหรับนำเพจไปอ้างอิง https://research.ku.ac.th/forest/OutputByPersonEx.aspx?ID=420035]