แนวโน้มผลงานของวิชาญ

Journal

บทความของวิชาญ เปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยของนักวิจัยใน มก. ในคณะวนศาสตร์ บางเขน และในภาควิชาชีววิทยาป่าไม้

Publish Year International Journal 10
2018 inดร.วิชาญ เอียดทอง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Genetic Diversity of Gluta lacquer Clones in Northeastern Thailand Using by Start Codon Targeted (SCoT) markers", Current Trends in Forest Research, ปีที่ 2018, ฉบับที่ 2, กรกฎาคม 2018, หน้า 1-7
2017 inดร.นิสา เหล็กสูงเนิน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.วิชาญ เอียดทอง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exRoger Kjelgren, "Thailand’s catastrophic flood: Bangkok tree mortality as a function oftaxa, habitat, and tree size", Urban Forestry & Urban Greening, ปีที่ 22, ฉบับที่ 1, มีนาคม 2017, หน้า 111-119
2015 exJ.A.N. PARNELL, exF. PILLA, exTHE THAI BIOGEOGRAPHY GROUP, inดร.วิชาญ เอียดทอง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "A re-examination of the life and work of A.F.G. Kerr and of his colleagues and friends", Thai Forest Bulletin (Botany), ปีที่ 43, ฉบับที่ 1, ธันวาคม 2015, หน้า 111-131
2012 exTopik Hidayata, exAdi Pancoro, exDiah Kusumawaty, inดร.วิชาญ เอียดทอง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Development matK gene as DNA barcode to assess evolutionary relationship of important tropical forest tree genus Mangifera (Anacardiaceae) in Indonesia and Thailand", Journal Teknologi, ปีที่ 59, ฉบับที่ "-", ตุลาคม 2012, หน้า 17-20
2008 inนายพฤทธิ์ ราชรักษ์, อาจารย์, inดร.วิชาญ เอียดทอง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Genetic relationship among subspecies of Musa acuminata Colla and A-genome consisting edible cultivated bananas assayed with ISSR markers", Songklanakarin Journal of Science and Technology, ปีที่ 29, ฉบับที่ 6, พฤศจิกายน 2008, หน้า 1479-1489
2007 inดร.วิชาญ เอียดทอง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Aquilaria rugosa (Thymelaeaceae) : A New record for Thailand", The Thailand Natural History Museum Journal, ปีที่ 2, ฉบับที่ 1, มกราคม 2007, หน้า 63-66
2007 exWittaya Kaewsri, inดร.ยิ่งยง ไพสุขศานติวัฒนา, รองศาสตราจารย์, inนางเอื้อมพร วีสมหมาย, รองศาสตราจารย์, inดร.วิชาญ เอียดทอง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.สรัญญา วัชโรทัย, รองศาสตราจารย์, "Phylogenetic Analysis of Thai Amomum (Alpinioideae: Zingiberaceae)Using AFLP Markers", Kasetsart Journal (Natural Science)(วารสารวิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์), ปีที่ 41, ฉบับที่ 2, เมษายน - มิถุนายน 2007, หน้า 213-226
2006 exJanecka, JE, exGrassman, LI, exDerr, JN, exHoneycutt, RL, inดร.วิชาญ เอียดทอง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exTewes, ME, "Rapid whole genome amplification of DNA from felids: Applications for conservation genetics", WILDLIFE SOCIETY BULLETIN, ปีที่ 34, ฉบับที่ 4, พฤศจิกายน 2006, หน้า 1134-1141
2006 exNishiyama, K., exChoi, YA, exHosho, C, inดร.วิชาญ เอียดทอง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exYonemori, K, "Application of genomic in situ hybridization for phylogenetic study between Mangifera indica L. and eight wild species of Mangifera", Scientia Horticulturae, ปีที่ 110, ฉบับที่ 1, กันยายน 2006, หน้า 114-117
2005 exHonsko, C, exNishiyama, K, inดร.วิชาญ เอียดทอง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exYonemori, K, "Isolation and characterization of new microsatellite markers in mango (Mangifera indica)", MOLECULAR ECOLOGY NOTES, ปีที่ 5, ฉบับที่ 1, มีนาคม 2005, หน้า 152-154
Publish Year National Journal 20
2018 exพรพรรณ สิระมนต์, inดร.วิชาญ เอียดทอง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ผลของวิธีการสกัดต่ปริมาณสารประกอบฟีนอลลิกและฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระจากใบหมีเหม็น", วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร. ธัญบุรี, ปีที่ 8, ฉบับที่ 2, กรกฎาคม - ธันวาคม 2018, หน้า 45-52
2017 inดร.วิชาญ เอียดทอง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "แหล่งพันธุกรรมและความสัมพันธ์ทางวิวัฒนาการของพรรณไม้สกุลเงาะในประเทศไทย", วารสารการจัดการป่าไม้ , ปีที่ 11, ฉบับที่ 22, กรกฎาคม - ธันวาคม 2017, หน้า 72-85
2017 inดร.วิชาญ เอียดทอง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ความหลากชนิดพืชและสารเคมีสำคัญของชันเลือดมังกรเพื่อใช้ประกอบตำรับยาพื้นบ้าน", วารสารการจัดการป่าไม้, ปีที่ 11, ฉบับที่ 22, กรกฎาคม - ธันวาคม 2017, หน้า 86-102
2016 inดร.วิชาญ เอียดทอง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ไม้พะยูงในวิถีชีวิตคนไทยกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนไป", วารสารการจัดการป่าไม้, ปีที่ 10, ฉบับที่ 19, มกราคม - มิถุนายน 2016, หน้า 89-99
2015 inดร.วิชาญ เอียดทอง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การศึกษาองค์ประกอบทางเคมีเบื้องต้นในเปลือกกิ่งของพรรณไม้สกุลมะม่วงบางชนิดในประเทศไทย", วารสารการจัดการป่าไม้, ปีที่ 9, ฉบับที่ 17-18, มกราคม - ธันวาคม 2015, หน้า 88-107
2014 exนส. กรองทอง ใจแก้วแดง, inดร.วิชาญ เอียดทอง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exสุรินทร์ ปิยะโชคณากุล, "การวิเคราะห์ความผันแปรทางพันธุกรรมของต้นรักแกนมอในประเทศไทยโดยใช้เครื่องหมาย Start Codon Targeted (SCoT)", วารสารวนศาสตร์, ปีที่ 33, ฉบับที่ 2, พฤษภาคม - สิงหาคม 2014, หน้า 19-27
2014 inดร.วิชาญ เอียดทอง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exอรพรรณ จันทร์แก้ว, exสุวรรณ ตั้งมิตรเจริญ, exกุศล ตั้งใจพิทักษ์, "บันทึกถึงความผันแปรสีและลวดลายแก่นไม้พะยูงในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย", Journal of Forest Management, ปีที่ 8, ฉบับที่ 15, มกราคม - มิถุนายน 2014, หน้า 23-36
2014 inดร.วิชาญ เอียดทอง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ความใกล้ชิดทางพันธุกรรมและสถานภาพทางการอนุรักษ์ของพรรณไม้สกุลยางนาในประเทศไทย", Journal of Forest Management, ปีที่ 8, ฉบับที่ 15, มกราคม - มิถุนายน 2014, หน้า 82-95
2014 inดร.วิชาญ เอียดทอง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exThawee Insura, "Pollen morphology of some Thai Artabotrys R.Br. (Annonaceae)", Thai Journal of Forestry, ปีที่ 33, ฉบับที่ 1, มีนาคม 2014
2012 inดร.วิชาญ เอียดทอง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ผลกระทบของน้้าท่วมขังจากเหตุการณ์อุทกภัยปีพ.ศ. 2554 ต่อความหลากชนิดไม้ต้นในพื้นที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน", Journal of Tropical Plants Research, ปีที่ 5, ฉบับที่ -, ธันวาคม 2012, หน้า 20-63
2011 inดร.วิชาญ เอียดทอง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ความหลากชนิดและเขตการกระจายพันธุ์ของพรรณไม้เนื้อหอมในประเทศไทย", Journal of Tropical Plants Research, ปีที่ 4, ฉบับที่ 1, มกราคม - ธันวาคม 2011, หน้า 45-62
2011 inดร.วิชาญ เอียดทอง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ลักษณะนิเวศเขตกระจายพันธุ์และสถานภาพของประชากรต้นน้ำเกลี้ยงในประเทศไทย", วารสารวนศาสตร์, ปีที่ 30, ฉบับที่ 2, พฤษภาคม - สิงหาคม 2011, หน้า 69-79
2011 inดร.วิชาญ เอียดทอง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางสาวอรไท ผลดี, อาจารย์, "สถานภาพและการอนุรักษ์ภูมิปัญญาการใช้สีย้อมจากต้นฮ่อมจากกลุ่มชาติพันธุ์เผ่าไท", วารสารการจัดการป่าไม้, ปีที่ 5, ฉบับที่ 10, กรกฎาคม - ธันวาคม 2011, หน้า 19-32
2011 inดร.วิชาญ เอียดทอง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางสาวอรไท ผลดี, อาจารย์, "สถานภาพและการอนุรักษ์ภูมิปัญญาการใช้สีย้อมจากต้นฮ่อมของกลุ่มชาติพันธ์เผ่าไท", วารสารการจัดการป่าไม้, ปีที่ 5, ฉบับที่ 10, กรกฎาคม - ธันวาคม 2011, หน้า 19-32
2010 inดร.วิชาญ เอียดทอง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exSone Simatrang, "Today and Yesterday for Lacquerware art and industry in Thailand", JOURNAL OF CHINESE LACQUER , ปีที่ 29, ฉบับที่ 2, สิงหาคม 2010
2009 inดร.วิชาญ เอียดทอง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "เทคนิคเพื่อกระตุ้นการเกิดสารหอมในไม้กฤษณาโดยการสร้างบาดแผล", วารสารวนศาสตร์ (Thai Journal of Forestry), ปีที่ 28, ฉบับที่ 1, มกราคม - เมษายน 2009, หน้า 1-16
2008 inดร.วิชาญ เอียดทอง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "มารู้จักไม้จันทน์กับธรรมเนียมพระบรมศพและพระศพเจ้านาย", วารสารการจัดการป่าไม้, ปีที่ 2, ฉบับที่ 4, กรกฎาคม - ธันวาคม 2008, หน้า 29-45
2008 inดร.วิชาญ เอียดทอง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "แก่นจันทน์ ไม้ต่างประเทศกับศักยภาพปลูกเชิงการค้าเพื่อใช้วัตถุดิบในอุตสหกรรมเครื่องหอม", วารสารการจัดการป่าไม้, ปีที่ 2, ฉบับที่ 3, มกราคม - มิถุนายน 2008, หน้า 47--68
2005 inดร.วิชาญ เอียดทอง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การศึกษาขนาดประชากรของต้นมะพร้าวลิงในป่าชุมชนเขาพระบาทน้อย อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี", วารสารวนศาสตร์ (Thai Journal of Forestry), ปีที่ 24, ฉบับที่ 1-2, มกราคม - ธันวาคม 2005, หน้า 26-34
2004 inดร.วิชาญ เอียดทอง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ความหลากชนิดของพรรณไม้สกุลไทรที่บริโภคเป็นอาหารในประเทศไทย", Thai Journal Forestry, ปีที่ 23, ฉบับที่ -, ธันวาคม 2004, หน้า 37-49

Conference

การนำเสนอบทความของวิชาญ เปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยของนักวิจัยใน มก. ในคณะวนศาสตร์ บางเขน และในภาควิชาชีววิทยาป่าไม้

Publish Year International Conference 16
2018 inดร.วิชาญ เอียดทอง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Genetic diversity of Gluta lacqtuer clones in northeastern Thailand using by start codon targeted (SCoT) markers", International Conference of Agriculture and Natural Resources 2018 (ANRES 2018), 26 - 28 เมษายน 2018, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2017 exAndria Agusta, exDewi Wulansari, inดร.วิชาญ เอียดทอง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exHiroshi Kamitakahara, exToshiyuki TAKANO, "Bioprospecting of plant resources in ASEAN countries to produce highly value-added products", 3rd JASTIP symposium : ASEAN-Japan STI collaboration for SDGs, 5 กุมภาพันธ์ 2017, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2017 inดร.วิชาญ เอียดทอง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Genetic Resources of the Genus Mangifera (ANACARDIACEAE) and Their Phylogenetic Relationship in Thailand", 2017 International Symposium on Plant Resources between Korea and Thailand : Genetic Resources of Forest Trees, 10 กุมภาพันธ์ 2017, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2017 inดร.วิชาญ เอียดทอง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Tapping technique development for high yield and sustainable harvesting of Thai lacquer trees", Annual meeting of Japanese society of Tropical Agriculture 2017, 20 - 22 ตุลาคม 2017, Kagawa prefecture ญี่ปุ่น
2016 inดร.วิชาญ เอียดทอง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Genetic Diversity of Lacquer (Gluta spp.) Clones in Northeastern Thailand Using by Start Codon Targeted (SCoT) markers", JASTIP work package 3 kick-off symposium " Collaborative bioresources and biodiversity studied for the ASEAN region", 10 มิถุนายน 2016, จาการ์ตา สาธารณรัฐอินโดนีเซีย
2015 inดร.วิชาญ เอียดทอง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Genetic Diversity of Laccifera lacquer (Gluta laccifera) Clones in Northeastern Thailand Using by Start Codon Targeted (SCoT) markers", The Second International Conference Programme “Study of Oriental Lacquer Initiated by H.R.H. Princess Maha Chakri Sirindhorn for the Revitalization of Thai Wisdom” , 24 - 25 กรกฎาคม 2015, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2015 exSuwan Tangmitcharoen, inดร.วิชาญ เอียดทอง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exTosporn Vacharangkura, exKaewnapa Kittibanpacha, exPhuangphan Yongrattana, "การรวบรวมพันธุกรรมและการปรับปรุงพันธุ์ของกลุ่มไม้ให้ยางรักในประเทศไทย", The Second International Conference on study on oriental lacquer initiated by H.R.H. Princess Maha Chakri Sirindhorn for the revitalization of Thai wisdom, 22 กรกฎาคม 2015, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2014 inดร.วิชาญ เอียดทอง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Harmonizing Approaches to Forest Invasive Alien Plant Species Risk Analysis and Management: Country Report of Thailand", Harmonizing Approaches to Forest Invasive Alien Plant Species Risk Analysis and Management., 2 - 5 ธันวาคม 2014, ฺBogor สาธารณรัฐอินโดนีเซีย
2014 inดร.นิสา เหล็กสูงเนิน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.วิชาญ เอียดทอง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exRoger K. Kjelgren, "The effect of mega-flood disaster on tree species diversity in Bangkok metropolis and suburban, Thailand", XXIV IUFRO World Congress 2014, 5 - 11 ตุลาคม 2014, Salt Lake City ยูทาห์ สหรัฐอเมริกา
2012 inดร.วิชาญ เอียดทอง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "SPECIES DIVERSITY AND SOME ECOLOGICAL CHARACTERISTICS OF FLOWERING MYCOHETEROTROPHIC PLANTS IN THAILND", Global COE Program International Symposium, 5 ธันวาคม 2012, Tottori ญี่ปุ่น
2011 exTopik Hidayat, exAdi Pancoro, exDiah Kusumawaty, inดร.วิชาญ เอียดทอง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Molecular Diversification and Phylogeny of Mangifera (Anacardiaceae) in Indonesia and Thailand", Proceeding of the International Conference on Advanced Science, Engineering and Information Technology 2011, 14 - 15 มกราคม 2011, มาเลเซีย
2011 inดร.วิชาญ เอียดทอง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exนายทวี อินสุระ, "Taxonomic note on Thai Artabotrys R.Br.(Annonaceae)", 15th Flora of Thailand Meeting, 7 - 11 พฤศจิกายน 2011, เชียงใหม่ ประเทศไทย
2011 exSudarat Buapech, exSuchitra Changtragoon, inดร.วิชาญ เอียดทอง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Genetic Diversity of Aquilaria crassna (Thymelaeaceae) in Thailand Using Microsatellite Markers", Asia and the Pacific Workshop – Multinational and Transboundary Conservation of Valuable and Endangered Forest Tree Species, 5 - 7 ธันวาคม 2011, Guangzhou สาธารณรัฐประชาชนจีน
2010 inดร.วิชาญ เอียดทอง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exรศ. ดร. สมคิด สิริพัฒนดิลก, "Tapping wounded patterns and lacquer sap exudation behavior in Gluta laccifera (Pierre) Ding Hou", International Conference on Study of oriental lacquer initiated by H.R.H. Princess Maha Chakri Sirindhorn for the revitalization of Thai wisdom, 21 มิถุนายน 2010, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2010 inดร.วิชาญ เอียดทอง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Today and Yesterday for Lacquer ware industry and art in Thailand", Today and Yesterday for Lacquer works and art in Asia, 24 - 25 กรกฎาคม 2010, Tokyo ญี่ปุ่น
2008 inดร.วิชาญ เอียดทอง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ความหลากชนิดของพืชถิ่นเดียวและพืชหายากในป่าเต็งรังในประเทศไทย", FORTROP II International Conference "Tropical Forestry Change in a Changing World", 18 - 20 พฤศจิกายน 2008, กรุงเทพฯ อื่นๆ ประเทศไทย
Publish Year National Conference 20
2019 inดร.วิชาญ เอียดทอง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนายเดชา ดวงนามล, "การใช้วัสดุไม้เพื่อทำลอบหมึกของชุมชนประมงพื้นบ้าน บ้านทับเหนือ ตำบลกำพวน อำเภอสุขสำราญ จังหวัดระนอง", การประชุมวิชาการป่าไม้ ประจำปี 2019, 20 สิงหาคม 2019, ลำปาง ประเทศไทย
2018 inดร.วิชาญ เอียดทอง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exกิตติกา คงกล่อม, inนายกุศล ตั้งใจพิทักษ์, "ลักษณกลุ่มเซลล์ผิวใบของพืชวงศ์มะม่วง (Anacardiaceae) บางสกุลในประเทศไทย", การประชุมการป่าไม้ประจำปี 2561 การปฏิรูปป่าไม้แห่งชาติ, 24 สิงหาคม 2018, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2017 exสุวรรณ ตั้งมิตรเจริญ, inดร.วิชาญ เอียดทอง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exแก้วนภา กิตติบรรพชา, "แหล่งพันธุกรรมของกลุ่มชนิดรักใหญ่ เพื่อการคัดเลือกแม่ไม้พันธุ์ดีในการผลิตยางรักของไทย", การประชุมวิชาการป่าไม้ ประจำปี พ.ศ. 2560 "รวมพลังรักษ์ป่า ด้วยศาสตร์พระราชา", 5 - 7 กันยายน 2017, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2016 inนายพฤทธิ์ ราชรักษ์, อาจารย์, inดร.วิชาญ เอียดทอง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.สมคิด สิริพัฒนดิลก, รองศาสตราจารย์, "การเพิ่มอัตราการรอดตายของชิ้นตัวอย่างรักใหญ่ (Gluta usitata) ในอาหารที่มีส่วนประกอบของสารลดปฏิกิริยาออกซิเดชัน", การประชุมการป่าไม้ประจำปี พ.ศ.2559, 1 - 4 พฤษภาคม 2016, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2016 inดร.วิชาญ เอียดทอง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การเกษตรพื้นบ้านกับการปลูกหวายบริโภคหน่อ บ้านนายาง อำเภอรัตนวาปี จังหวัดหนองคาย", การประชุมวิชาการเฉลิมพระเกียรติฯ พฤกษศาสตร์พื้นบ้าน"พฤกษศาสตร์พื้นบ้านไทย มองไกลสู่อนาคต", 24 - 27 สิงหาคม 2016, เชียงใหม่ อื่นๆ ประเทศไทย
2015 inดร.วิชาญ เอียดทอง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exMasahide Yamato , "ความหลากชนิดของราอาร์บัสคูลาร์ ไมคอร์ไรซาที่อาศัยอยู่ร่วมในภาวะพึ่งพากับพรรณพืชกินซากสกุลหญ้าข้าวก่ำบางชนิด", ประชุมการป่าไม้ประจำปี 2558, 22 - 26 เมษายน 2015, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2015 exสุวรรณ ตั้งมิตรเจริญ, inดร.วิชาญ เอียดทอง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exทศพร วัชรางกูร, ex แก้วนภา กิตติบรรพชา, exพวงพรรณ ยงรัตนา, "การอนุรักษ์และพัฒนาพันธุ์ของพรรณไม้ให้ยางรักในประเทศไทย", การประชุมการป่าไม้ ประจำปี พ.ศ.2558 “ป่าไม้ไทย...ใครกำหนด” , 24 เมษายน 2015, คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์. กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2014 inดร.วิชาญ เอียดทอง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ที่มาของยางรักดิบต่อการนำไปสืบสานงานหัตถกรรมเครื่องรักในเอเชียตะวันออก", สัมมนาวิชาการ วัฒนธรรม “รัก” ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้, 9 กันยายน 2014, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2013 inดร.วิชาญ เอียดทอง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exกรองทอง ใจแก้วแดง, "ความหลากหลายทางพันธุกรรมของต้นรักแกนมอในประเทศไทย", การประชุมการป่าไม้ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๖, 7 สิงหาคม 2013, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2013 inดร.วิชาญ เอียดทอง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exน.ส.ปริยากร ล้วนโค, exน.ส.สดับพร พรรณบัวตูม, "การใช้สารพาราควอตกระตุ้นต้นรักน้ำเกลี้ยงเพื่อปริมาณการไหลของน้ำยาง", การประชุมวิชาการวนศาสตร์ระดับชาติ " การป่าไม้เพื่อสังคม", 6 มีนาคม 2013, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2013 inดร.วิชาญ เอียดทอง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exสดับพร พรรณบัวตูม, "ผลตอบสนองของพาราควอตต่อการเปลี่ยนแปลงลักษณะกายวิภาคเนื้อเยื่อผลิตน้ำยางตามตำแหน่งแผลกรีดบนต้นรักน้ำเกลี้ยง", การประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 51 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 6 กุมภาพันธ์ 2013, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2012 inดร.วิชาญ เอียดทอง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางสาวอรไท ผลดี, อาจารย์, "สถานภาพและการอนุรักษ์ภูมิปัญญาการใช้สีย้อมจากต้นฮ่อมของชาติพันธุ์ชนเผ่าไท", การบริหารจัดการความหลากหลายทางชีวภาพแห่งชาติครั้งที่ 1, 2 - 3 กุมภาพันธ์ 2012, กรุงเทพฯ กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2012 inดร.วิชาญ เอียดทอง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exกรองทอง ใจแก้วแดง, exสุวรรณ ตั้งมิตรเจริญ, "การปรับปรุงและพัฒนาพันธุ์ต้นรักรักแกนมอเพื่อการใช้ยางรักดิบในงานหัตถกรรมเครื่องรักไทย", การประชุมวิชาการ ผลงานวิจัยของมูลนิธิโครงการหลวง 2555 เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา 12 สิงหาคม 2555, 31 ตุลาคม 2012, เชียงใหม่ ประเทศไทย
2011 inดร.วิชาญ เอียดทอง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การใช้สารเมทิลจัสโมเนตกระตุ้นการสร้างสารหอมในเนื้อไม้กฤษณา", งานประชุมวิชาการพืชสวนแห่งชาติครั้งที่ 10 , 18 - 20 พฤษภาคม 2011, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2010 inดร.วิชาญ เอียดทอง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "นิเวศแหล่งกระจายพันธุ์ตามธรรมชาติของต้นรักใหญ่ในประเทศไทย", ประชุมวิชาการพฤกษศาสตร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 4 , 24 - 25 มีนาคม 2010, เชียงใหม่ ประเทศไทย
2010 exปริยากร ล้วนโค, inดร.วิชาญ เอียดทอง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ผลของสารเคมีต่อการไหลของน้ำยางและการสมานแผลของต้นรักในช่วงปลายฤดูฝน", ประชุมวิชาการพฤกษศาสตร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 4 , 24 มีนาคม 2010, เชียงใหม่ ประเทศไทย
2010 exPriyakorn Luanco, inดร.วิชาญ เอียดทอง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Effect of Chemicals for Increase Lacquer Sap Flowing", International Conference on Study of oriental lacquer initiated by H.R.H. Princess Maha Chakri Sirindhorn for the revitalization of Thai wisdom, 21 มิถุนายน 2010, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2008 inดร.วิชาญ เอียดทอง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การคัดเลือกเทคนิคเพื่อกระตุ้นการเกิดสารหอมในไม้กฤษณาโดยการสร้างบาดแผล", ประชุมวิชาการพฤกษศาสตร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่2, 26 - 28 มีนาคม 2008, ขอนแก่น ประเทศไทย
2008 inดร.วิชาญ เอียดทอง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "หมอพื้นบ้านกับการใช้พืชสมุนไพรรักษาพิษงูในเขตจังหวัดนครศรีธรรมราชและตรัง", ประชุมวิชาการระดับชาติเรื่อง การวิจัยพรรณพืชป่าไม้ของประเทศไทยครั้งที่1, 9 - 11 กรกฎาคม 2008, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2008 inดร.วิชาญ เอียดทอง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "อนุกรมวิธานและนิเวศวิทยาบางประการของพรรณไม้สกุลการะเวกในประเทศไทย", ประชุมวิชาการระดับชาติเรื่อง การวิจัยพรรณพืชป่าไม้ของประเทศไทยครั้งที่1, 9 - 11 กรกฎาคม 2008, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
[ที่อยู่สำหรับนำเพจไปอ้างอิง https://research.ku.ac.th/forest/OutputByPersonEx.aspx?ID=420029]

แสดงความคิดเห็น

(0)