แนวโน้มผลงานของภัทรา

Journal

บทความของภัทรา เปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยของนักวิจัยใน มก. ในคณะสิ่งแวดล้อม และในภาควิชาเทคโนโลยีและการจัดการสิ่งแวดล้อม

Publish Year International Journal 27
2019 inดร.รัตนาวรรณ มั่งคั่ง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ภัทรา เพ่งธรรมกีรติ, รองศาสตราจารย์, inดร.รัฐชา ชัยชนะ, รองศาสตราจารย์, exWatcharothai, S., exKitpakornsanti, K., inนายศุภโชค ตาปนานนท์, "Life Cycle Assessment of Thai organic Hom Mali rice to evaluate the climate change, water use and biodiversity impacts", Journal of Cleaner Production, ปีที่ 211, ฉบับที่ -, กุมภาพันธ์ 2019, หน้า 687-694
2018 inดร.ตุลวิทย์ สถาปนจารุ, รองศาสตราจารย์, inดร.ชนัตถ์ โชคเจริญรัตน์, รองศาสตราจารย์, inดร.ภัทรา เพ่งธรรมกีรติ, รองศาสตราจารย์, "Removal of reactive black 5 and its degradation using combined treatment of nano-zerovalent iron activated persulfate and adsorption processes", Desalination and Water Treatment, ปีที่ 102, ฉบับที่ -, มกราคม 2018, หน้า 300-311
2016 inดร.ภัทรา เพ่งธรรมกีรติ, รองศาสตราจารย์, exอภิชาติ โหมดตาด, "Nitrification Inhibitor Effects on Nitrous Oxide Emission, Nitrogen Transformation, and Maize (Zea mays L.) Yield in Loamy Sand Soil in Thailand", Communications in Soil Science and Plant Analysis, ปีที่ 47, ฉบับที่ 7, พฤษภาคม 2016, หน้า 875-887
2016 inดร.ภัทรา เพ่งธรรมกีรติ, รองศาสตราจารย์, exModtad, A., "Nitrification Inhibitor, Fertilizer Rate, and Temperature Effects on Nitrous Oxide Emission and Nitrogen Transformation in Loamy Sand Soil", COMMUNICATIONS IN SOIL SCIENCE AND PLANT ANALYSIS, ปีที่ 47, ฉบับที่ 4, กุมภาพันธ์ 2016, หน้า 425-432
2015 inดร.ภัทรา เพ่งธรรมกีรติ, รองศาสตราจารย์, exวิชชภรณ์ แกระวงศ์, exรศ.ดร.ลัดดา มีศุข, "Green synthesis of nano-silicalite-1: biomass fly ash as a silica source and mother liquid recycling", Environmental Progress and Sustainable Energy , ปีที่ 34, ฉบับที่ 1, มกราคม 2015, หน้า 188-193
2015 inดร.ภัทรา เพ่งธรรมกีรติ, รองศาสตราจารย์, inดร.ตุลวิทย์ สถาปนจารุ, รองศาสตราจารย์, "Analysis and modeling of column operations on reactive dye removal onto alkaline-treated biomass fly ash", DESALINATION AND WATER TREATMENT, ปีที่ 54, ฉบับที่ 1, เมษายน 2015, หน้า 227-234
2015 inดร.ตุลวิทย์ สถาปนจารุ, รองศาสตราจารย์, exมณีกาญจน์ อยูู่เอี่ยม, exปิ่นนารี บ้งพรม, inดร.ภัทรา เพ่งธรรมกีรติ, รองศาสตราจารย์, "Decolorization of Reactive Black 5 by persulfate oxidation activated by ferrous ion and its optimization", Desalination and Water Treatment, ปีที่ 56, ฉบับที่ 1, ตุลาคม - กันยายน 2015, หน้า 121-135
2014 inดร.ภัทรา เพ่งธรรมกีรติ, รองศาสตราจารย์, exS. Senkaew, exA. Modtad, exT. Prueksasit, "Cassava (Manihot Esculenta Crantz) Yields, Soil Nitrous Oxide Emission, and Soil Nitrogen Transformation Affected by Nitrification Inhibitors in Loamy Sand Soil in Thailand", Communications in Soil Science and Plant Analysis, ปีที่ 45, ฉบับที่ 12, มิถุนายน 2014, หน้า 1646-1657
2013 exนายชาติทนง โพธิ์ดง, inดร.รุ่งเรือง พูลศิริ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exKlaus Katzensteiner, inดร.ภัทรา เพ่งธรรมกีรติ, รองศาสตราจารย์, inดร.ปิยพงษ์ ทองดีนอก, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Species diversity and litter dynamics in secondary mixed deciduous forest, Thung Salaeng Lung National Park,Northern, Thailand", Folia Forestalia Polonica, series A, ปีที่ 55, ฉบับที่ 4, ธันวาคม 2013, หน้า 196-204
2013 inดร.ภัทรา เพ่งธรรมกีรติ, รองศาสตราจารย์, exNarumol Kornkanitnan, exSuchat Sawangarreruks, exNantanit Wanichacheva, exChantana Wainiphithapong, exNipawan Sananwai, "Assessment of heavy metals in sediments of the Don Hoi Lot area in the Mae Klong estuary, Thailand", Journal of Environmental Science and Health, Part A: Toxic/Hazardous Substances and Environmental Engineering, ปีที่ 48, ฉบับที่ -, พฤษภาคม 2013, หน้า 1356-1364
2012 inดร.ตุลวิทย์ สถาปนจารุ, รองศาสตราจารย์, inดร.ภัทรา เพ่งธรรมกีรติ, รองศาสตราจารย์, inดร.สุนทรี ขุนทอง, รองศาสตราจารย์, "การกระจายตัวเชิงพื้นที่และการประเมินความเสี่ยงของ สารหนู แคดเมียม ทองแดง ตะกั่วและสังกะสี ในดินบนจังหวัดระยอง ประเทศไทย", Water, Air and Soil Pollution, ปีที่ 223, ฉบับที่ 5, มิถุนายน - กรกฎาคม 2012, หน้า 1931-1943
2012 inดร.ภัทรา เพ่งธรรมกีรติ, รองศาสตราจารย์, exNumsomboon, S, inดร.ตุลวิทย์ สถาปนจารุ, รองศาสตราจารย์, inดร.ประไพพิศ ชัยรัตนมโนกร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Production of alpha-amylase by Aspergillus oryzae from cassava bagasse and wastewater sludge under solid-state fermentation", ENVIRONMENTAL PROGRESS & SUSTAINABLE ENERGY, ปีที่ 31, ฉบับที่ 1, เมษายน 2012, หน้า 122-129
2011 exH. Suter, inดร.ภัทรา เพ่งธรรมกีรติ, รองศาสตราจารย์, exC. Walker, exD. Chen, "Influence of temperature and soil type on inhibition of urea hydrolysis by N-(n-butyl) thiophosphoric triamide in wheat and pasture soils in south-eastern Australia", Soil Research, ปีที่ 49, ฉบับที่ 4, พฤษภาคม 2011, หน้า 315-319
2011 inดร.ภัทรา เพ่งธรรมกีรติ, รองศาสตราจารย์, exMotavalli, P.P., exKremer, R.J., "Soil microbial activity and functional diversity changed by compaction, poultry litter and cropping in a claypan soil", Applied Soil Ecology, ปีที่ 48, ฉบับที่ 1, พฤษภาคม 2011, หน้า 71-80
2011 inดร.ตุลวิทย์ สถาปนจารุ, รองศาสตราจารย์, exCheewanan Chompuchan, exSuntornchot, P., inดร.ภัทรา เพ่งธรรมกีรติ, รองศาสตราจารย์, "Enhancing decolorization of Reactive Black 5 and Reactive Red 198 during nano zerovalent iron treatment", Desalination, ปีที่ 266, ฉบับที่ 1-3, มกราคม 2011, หน้า 218-230
2011 inดร.ภัทรา เพ่งธรรมกีรติ, รองศาสตราจารย์, exP.P. Motavalli, exR.J. Kremer, "Soil microbial biomass nitrogen and ?-glucosaminidase activity response to surface compaction and poultry-litter application in a claypan soil", Applied Soil Ecology, ปีที่ 51, ฉบับที่ -, พฤศจิกายน 2011, หน้า 79-86
2010 inดร.ภัทรา เพ่งธรรมกีรติ, รองศาสตราจารย์, inดร.ตุลวิทย์ สถาปนจารุ, รองศาสตราจารย์, inดร.ประไพพิศ ชัยรัตนมโนกร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exณิชาดา ฉัตรสถาปัตยกุล, exนิภาวรรณ สนั่นไหว, "Alkaline treatment of biomass fly ash for reactive dye removal from aqueous solution", Desalination, ปีที่ 261, ฉบับที่ 1-2, ตุลาคม 2010, หน้า 34-40
2009 exชีวนันท์ ชมภูจันทร์, inดร.ตุลวิทย์ สถาปนจารุ, รองศาสตราจารย์, exSuntornchot, P., inดร.ภัทรา เพ่งธรรมกีรติ, รองศาสตราจารย์, "Decolorization of reactive black 5 and reactive red 198 using nanoscale zerovalent Iron", World Academy of Science, Engineering and Technology, ปีที่ 37, ฉบับที่ -, มกราคม 2009, หน้า 130-134
2009 inดร.ประไพพิศ ชัยรัตนมโนกร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ภัทรา เพ่งธรรมกีรติ, รองศาสตราจารย์, exรศ.อลิศรา เรืองแสง, exLo, Yung-Chung, exLu, Wei-Bin, exChang, Jo-Shu, "Production of biohydrogen from hydrolyzed bagasse with thermally preheated sludge", International Journal of Hydrogen Energy, ปีที่ 34, ฉบับที่ 18, กันยายน 2009, หน้า 7612-7617
2008 inดร.ภัทรา เพ่งธรรมกีรติ, รองศาสตราจารย์, inดร.ตุลวิทย์ สถาปนจารุ, รองศาสตราจารย์, exChularuengoaksorn, P, "Chemical modification of coal fly ash for the removal of phosphate from aqueous solution", FUEL, ปีที่ 87, ฉบับที่ 12, กันยายน 2008, หน้า 2469-2476
2008 inดร.ตุลวิทย์ สถาปนจารุ, รองศาสตราจารย์, inดร.พัฒนา อนุรักษ์พงศธร, รองศาสตราจารย์, inดร.ภัทรา เพ่งธรรมกีรติ, รองศาสตราจารย์, exBoparai, H, "Remediation of atrazine-contaminated soil and water by nano zerovalent iron", Water, Air, and Soil Pollution, ปีที่ 192, ฉบับที่ 1-4, กรกฎาคม 2008, หน้า 349-359
2008 inดร.ภัทรา เพ่งธรรมกีรติ, รองศาสตราจารย์, inดร.ตุลวิทย์ สถาปนจารุ, รองศาสตราจารย์, exอรวรรณ สิงห์จันทร์, "Sorption of reactive dye from aqueous solution on biomass fly ash", Journal of Hazardous Materials, พฤษภาคม 2008, หน้า 1149-1156
2006 inดร.ภัทรา เพ่งธรรมกีรติ, รองศาสตราจารย์, exMotavalli, P.P, exKremer, R.J., exAnderson, S.H., "Soil compaction and poultry litter effects on factors affecting nitrogen availability in a claypan soil", Soil and Tillage Research, ปีที่ 91, ฉบับที่ 1-2, ธันวาคม 2006, หน้า 109-119
2006 inดร.ตุลวิทย์ สถาปนจารุ, รองศาสตราจารย์, inดร.พัฒนา อนุรักษ์พงศธร, รองศาสตราจารย์, inดร.ภัทรา เพ่งธรรมกีรติ, รองศาสตราจารย์, "Remediation of DDT-contaminated water and soil by using pretreated iron byproducts from the automotive industry", JOURNAL OF ENVIRONMENTAL SCIENCE AND HEALTH PART B-PESTICIDES FOOD CONTAMINANTS AND AGRICULTURAL WASTES, ปีที่ 41, ฉบับที่ 8, กันยายน 2006, หน้า 1291-1303
2005 inดร.ภัทรา เพ่งธรรมกีรติ, รองศาสตราจารย์, exMotavalli, PP, exKremer, RJ, exAnderson, SH, "Soil carbon dioxide efflux from a claypan soil affected by surface compaction and applications of poultry litter", AGRICULTURE ECOSYSTEMS & ENVIRONMENT, ปีที่ 109, ฉบับที่ 1-2, สิงหาคม 2005, หน้า 75-86
2003 inดร.ภัทรา เพ่งธรรมกีรติ, รองศาสตราจารย์, "Use of soil cone penetrometers to detect the effects of compaction and organic amendments in claypan soils", Soil and Tillage Research, ปีที่ 74, ฉบับที่ 2, ธันวาคม 2003, หน้า 103-114
2003 inดร.ภัทรา เพ่งธรรมกีรติ, รองศาสตราจารย์, "Surface compaction and poultry litter effects on corn growth, nitrogen availability, and physical properties of a claypan soil", Field Crops Research, ปีที่ 84, ฉบับที่ 3, ธันวาคม 2003, หน้า 303-318
Publish Year National Journal 8
2018 inดร.ภัทรา เพ่งธรรมกีรติ, รองศาสตราจารย์, inดร.ตุลวิทย์ สถาปนจารุ, รองศาสตราจารย์, exนิภาวรรณ สนั่นไหว, exอัจฉรา บุญฤทธิ์, exพัชริยา เวลุตัง, "การแยกซิลิกาจากเถ้าลอยชีวมวลด้วยวิธีไฮโดรเทอร์มัลในสภาวะเบสและการตกตะกอนซิลิกาด้วยกรดอินทรีย์", วารสารวิชาการพระจอมเกล้าพระนครเหนือ, ปีที่ 28, ฉบับที่ 1, มกราคม - มีนาคม 2018, หน้า 175-182
2017 inดร.ภัทรา เพ่งธรรมกีรติ, รองศาสตราจารย์, exสิริวรรณ แก้วชิงดวง, exเสาวลักษณ์ สิริเจริญธนพันธุ์, "การเคลือบปุ๋ยเคมีด้วยน้ามันถั่วเหลืองและเถ้าลอยถ่านหินเพื่อชะลอการปลดปล่อยธาตุอาหารพืช", วารสารมหาวิทยาลัยนครพนม (วิทยาศาสตร์), ปีที่ 2, ฉบับที่ 1, มกราคม - มิถุนายน 2017, หน้า 14-21
2015 inดร.ภัทรา เพ่งธรรมกีรติ, รองศาสตราจารย์, exSirikanda Watcharathai , inดร.พัฒนา อนุรักษ์พงศธร, รองศาสตราจารย์, "Soil Carbon Sequestration and Carbon Balance in Loamy Sand Soil Planted to Vetiver Grass (Vetiveria zizanioides L.)", วารสารมหาวิทยาลัยนครพนม, ปีที่ 1, ฉบับที่ 2, กรกฎาคม - ธันวาคม 2015, หน้า 7-15
2012 inดร.ภัทรา เพ่งธรรมกีรติ, รองศาสตราจารย์, exณิชาดา ฉัตรสถาปัตยกุล, exมณฑล วังเวียง, "ความเป็นไปได้ของการใช้กากตะกอนเคมีจากการผลิตน้ำประปาร่วมกับปูนซีเมนต์ในซีเมนต์มอร์ต้าและอิฐบล็อคประสาน", Rajabhat Journal of Science, Humanities & Social Sciences , ปีที่ 13, ฉบับที่ 1, มกราคม - มิถุนายน 2012, หน้า 48-54
2010 inดร.ภัทรา เพ่งธรรมกีรติ, รองศาสตราจารย์, exอภิชาติ โหมดตาด, exเชิดชัย โพธิ์ศรี, "ปุ๋ยไนโตรเจน การเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ประโยชน์ และการลดปัญหาสิ่งแวดล้อม", วารสารวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, ปีที่ 11, ฉบับที่ 1-2, มกราคม - ธันวาคม 2010, หน้า 52-57
2009 inดร.ภัทรา เพ่งธรรมกีรติ, รองศาสตราจารย์, "ภาคเกษตรกับบทบาทการปล่อยและการลดก๊าซเรือนกระจก", วารสารวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, ปีที่ 10, ฉบับที่ -, มกราคม - ธันวาคม 2009, หน้า 46-51
2007 inดร.ภัทรา เพ่งธรรมกีรติ, รองศาสตราจารย์, inดร.พัฒนา อนุรักษ์พงศธร, รองศาสตราจารย์, inดร.ประไพพิศ ชัยรัตนมโนกร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การย่อยสลายของพลาสติกที่ย่อยสลายได้ทางชีวภาพในปุ๋ยหมัก", วารสารวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมไทย , ปีที่ 21, ฉบับที่ 1, มกราคม - เมษายน 2007, หน้า 79-88
2007 inดร.ภัทรา เพ่งธรรมกีรติ, รองศาสตราจารย์, inดร.จักรกฤษณ์ มหัจฉริยวงศ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การผลิตซีโอไลต์จากเถ้าลอยและการใช้ประโยชน์เพื่อบำบัดน้ำเสีย", วารสารวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมไทย , ปีที่ 21, ฉบับที่ 3, กันยายน - ธันวาคม 2007, หน้า 61-71

Conference

การนำเสนอบทความของภัทรา เปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยของนักวิจัยใน มก. ในคณะสิ่งแวดล้อม และในภาควิชาเทคโนโลยีและการจัดการสิ่งแวดล้อม

Publish Year International Conference 9
2017 inดร.ตุลวิทย์ สถาปนจารุ, รองศาสตราจารย์, exมณีกาจนญ์ อยู่เอี่ยม, inดร.รัฐชา ชัยชนะ, รองศาสตราจารย์, inดร.ภัทรา เพ่งธรรมกีรติ, รองศาสตราจารย์, exพรพรรณ เลิศกิจมั่นคง, "Releasing of Silver From Fabrics Containing Nano Ag0 During Washing And Toxicity Tests of Ag+, Nano Ag0, Nano Ag2o, and Wash Water on Moina Macrocopa", 5th International Conference on Chemical, Agricultural, Biological and Environmental Sciences (CAFES-17) , 18 - 19 เมษายน 2017, เกียวโต ญี่ปุ่น
2015 inดร.รัตนาวรรณ มั่งคั่ง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ภัทรา เพ่งธรรมกีรติ, รองศาสตราจารย์, inดร.รัฐชา ชัยชนะ, รองศาสตราจารย์, inดร.สรัญญา วัชโรทัย, รองศาสตราจารย์, exกิตติวรรณ กิจปกรณ์สันติ, exศุภโชค ตาปนานนท์, "Life Cycle Assessment of Thai Organic Rice to Evaluate the Climate Change, Water Use and Biodiversity Impacts", EXPO 2015 conference – LCA for “Feeding the planet and energy for life”, 6 - 8 ตุลาคม 2015, มิลาน สาธารณรัฐอิตาลี
2015 inดร.รัตนาวรรณ มั่งคั่ง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ภัทรา เพ่งธรรมกีรติ, รองศาสตราจารย์, inดร.รัฐชา ชัยชนะ, รองศาสตราจารย์, inดร.สรัญญา วัชโรทัย, รองศาสตราจารย์, exกิตติวรรณ กิจปกรณ์สันติ, exศุภโชค ตาปนานนท์, "Environmental Footprinting of Hom Mali Organic Rice for Environmental Product Declaration", The 5th International Conference on Green and Sustainable Innovation (ICGSI 2015), 8 - 10 พฤศจิกายน 2015, พัทยา ชลบุรี ประเทศไทย
2014 inดร.รัตนาวรรณ มั่งคั่ง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ภัทรา เพ่งธรรมกีรติ, รองศาสตราจารย์, inดร.รัฐชา ชัยชนะ, รองศาสตราจารย์, inดร.สรัญญา วัชโรทัย, รองศาสตราจารย์, exกิตติวรรณ กิจปกรณ์สันติ, exศุภโชค ตาปนานนท์, "Environmental Impacts of Organic Rice Farming in Thailand by using Life Cycle Assessment to Support Policy Decision on Sustainable Agriculture", EcoBalance 2014 (The 11th International Conference on EcoBalance), 27 - 30 ตุลาคม 2014, Tsukuba ญี่ปุ่น
2012 inดร.ประไพพิศ ชัยรัตนมโนกร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ศิรพรรณ สุคนธสิงห์, อาจารย์, inดร.ภัทรา เพ่งธรรมกีรติ, รองศาสตราจารย์, exJantima Teeka, exTsuyoshi Imai, "MOLECULAR MONITORING OF CLOSTRIDIUM THERMOPALMARIUM IN A CONTINUOUS HYDROGEN PRODUCTION FROM ALKALINE-PRETREATED BAGASSE UNDER THERMOPHILIC CONDITION USING REAL-TIME PCR", The 4th International Conference on Hydrogen Production (ICH2P-12), 24 - 27 มิถุนายน 2012, Seoul สาธารณรัฐเกาหลี
2010 inดร.ภัทรา เพ่งธรรมกีรติ, รองศาสตราจารย์, exสิริวรรณ แก้วชิงดวง, "Enhancing efficiency for reducing sugar from cassava bagasse by pretreatment", World Academy of Science, Engineering and Technology, 23 - 25 สิงหาคม 2010, สาธารณรัฐสิงคโปร์
2009 inดร.ภัทรา เพ่งธรรมกีรติ, รองศาสตราจารย์, exM. Golabi, "Evaluating vetiver grass as a high producing feedstock for ethanol conversion: a potential renewable energy source", Pacific Rim Summit on Industrial Biotechnology & Bioenergy, 8 - 11 พฤศจิกายน 2009, อื่นๆ
2009 exH. Suter, exD. Chen, inดร.ภัทรา เพ่งธรรมกีรติ, รองศาสตราจารย์, exAnthony J, exA Weatherley, exC Walker, exJ Freney, "Influence of temperature and soil type on inhibition of urea hydrolysis by the urease inhibitor NBPT in Australian soils", Soil Science Society of America Annual Meeting, 1 - 5 พฤศจิกายน 2009, อื่นๆ
2008 inดร.ภัทรา เพ่งธรรมกีรติ, รองศาสตราจารย์, inดร.พัฒนา อนุรักษ์พงศธร, รองศาสตราจารย์, "SOIL CO2 EFFLUX, SOIL CARBON FRACTIONS and CARBON BALANCE IN CLAY AND SANDY LOAM SOILS PLANTED WITH JATROPHA CURCAS L.", 12th International Conference on Integrated Diffuse Pollution Management (IWA DIPCON 2008), 25 - 29 สิงหาคม 2008, เมือง ขอนแก่น ประเทศไทย
Publish Year National Conference 13
2019 inดร.ภัทรา เพ่งธรรมกีรติ, รองศาสตราจารย์, exกนิษฐ์ชนก เมืองแก้ว, "ประสิทธิภาพของสารยับยั้งไนตริฟิเคชันจากพืชที่มีต่อกิจกรรมจุลินทรีย์และการเปลี่ยนรูปของปุ๋ยไนโตรเจนในดินภายใต้ห้องปฏิบัติการ", การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 16 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน, 3 - 4 ธันวาคม 2019, กำแพงแสน นครปฐม ประเทศไทย
2019 inดร.ภัทรา เพ่งธรรมกีรติ, รองศาสตราจารย์, inดร.เอกสิทธิ์ โฆสิตสกุลชัย, รองศาสตราจารย์, exเมธินี ศรีเรือน, "การประยุกต์ใช้แบบจำลอง SWAT ในการจำลองปริมาณน้ำท่าของลุ่มน้ำน้อย", การประชุมวิชาการนำเสนอผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ระดับชาติ “งานวิจัยและงานสร้างสรรค์รับใช้สังคม ประจำปี 2562 (กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี), 8 กรกฎาคม 2019, ลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2016 exนางสาวพัชริยา เวลุตัง, inดร.ภัทรา เพ่งธรรมกีรติ, รองศาสตราจารย์, "ผลของสารยับยั้งไนตริฟิเคชันที่สกัดจากพืชต่อการเปลี่ยนรูปของปุ๋ยไนโตรเจนในการบ่มดินระดับห้องปฏิบัติการ", การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ครั้งที่ 6: 2559, 16 - 17 กุมภาพันธ์ 2016, เมือง ภูเก็ต ประเทศไทย
2016 exทิพากร สีวอ, inดร.ภัทรา เพ่งธรรมกีรติ, รองศาสตราจารย์, "การกำจัดพร้อมกันของธาตุอาหารในน้ำเสียสังเคราะห์โดยใช้เถ้าลอยถ่านหินที่ปรับปรุงด้วยวิธีเคมี", การประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 54 ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2 - 5 กุมภาพันธ์ 2016, จตุจักร กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2014 exสุธิดา ปิ่นชัยศิริ, inดร.ภัทรา เพ่งธรรมกีรติ, รองศาสตราจารย์, "ผลของการใช้สารยับยั้งกระบวนการไนตริฟิเคชันต่อการปล่อยแก๊สไนตรัสออกไซด์จากดินภายใต้การบ่มในห้องปฏิบัติการ", การประชุมวิชาการระดับชาติและระดับนานาชาติ การพัฒนาชนบทที่ยั่งยืน ครั้งที่ 4 ประจำปี 2557, 11 - 13 มิถุนายน 2014, เมือง ขอนแก่น ประเทศไทย
2013 exวิชชภรณ์ แกระวงค์, inดร.ภัทรา เพ่งธรรมกีรติ, รองศาสตราจารย์, "กระบวนการสีเขียวในการสังเคราะห์ผลึกซิลิกาไลท์-1 ขนาดนาโนจากเถ้าลอยชีวมวลด้วยการวนกลับมาใช้ของ mother liquid", การประชุมวิชาการระดับชาติสวนดุสิต: วันนักวิจัยวิทยาศาสตร์ 2013, 14 มีนาคม 2013, ดุสิต กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2012 exดรรชนี พานพิกุล, inดร.ภัทรา เพ่งธรรมกีรติ, รองศาสตราจารย์, exพันธนันท์ นาถพินิจ, "การผลิตไฮโดรเจนจากน้ำกากส่าของโรงงานผลิตเอทานอลโดยใช้กระบวนการหมักแบบไร้ออกซิเจน", การประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 50 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ , 31 มกราคม - 2 กุมภาพันธ์ 2012, จตุจักร กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2011 exอภิชาติ โหมดตาด, inดร.ภัทรา เพ่งธรรมกีรติ, รองศาสตราจารย์, exผศ.ทรรศนีย์ พฤกษาสิทธิ์, "การพัฒนาสารยับยั้งกระบวนการไนตริฟิเคชั่นเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ปุ๋ยไนโตรเจน", การประชุมวิชาการระดับชาติ “มหาวิทยาลัยบูรพา 2554", 6 - 7 กรกฎาคม 2011, เมือง ชลบุรี ประเทศไทย
2011 exธาริณี เผ่าสีหา, inดร.ภัทรา เพ่งธรรมกีรติ, รองศาสตราจารย์, inดร.ประไพพิศ ชัยรัตนมโนกร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ตุลวิทย์ สถาปนจารุ, รองศาสตราจารย์, "การประเมินการปลดปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์และการกักเก็บคาร์บอนในดินของนาข้าวที่ปลูกตามแนวทางเกษตรเคมีและอินทรีย์ร่วมกับการจัดการน้ำ", การประชุมวิชาการระดับชาติ เรื่อง ประเทศไทยกับภูมิอากาศโลก ครั้งที่ 2 การปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์สู่เศรษฐกิจสีเขียว, 18 - 19 สิงหาคม 2011, กรุงเทพฯ กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2009 inดร.ภัทรา เพ่งธรรมกีรติ, รองศาสตราจารย์, "การผลิตไฮโดรเจนจากน้ำเสียเศษอาหารโดยจุลินทรีย์", การประชุมวิชาการเครือข่ายพลังงานแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 5, 29 เมษายน - 1 พฤษภาคม 2009, เมือง พิษณุโลก ประเทศไทย
2009 inดร.ภัทรา เพ่งธรรมกีรติ, รองศาสตราจารย์, exD. Chen, exH. Suter, exสิริกานดา วัชราทัย, "Effect of urease inhibitor on nitrogen fates in wheat soils", Comission on Higher Education Congress II, 27 - 29 สิงหาคม 2009, พัทยา ชลบุรี ประเทศไทย
2007 inดร.ภัทรา เพ่งธรรมกีรติ, รองศาสตราจารย์, inดร.ประไพพิศ ชัยรัตนมโนกร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การผลิตอะไมเลสจากกากตะกอนน้ำเสียและวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตร", การประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 33 (วทท 33), 18 - 20 ตุลาคม 2007, นครศรีธรรมราช ประเทศไทย
2007 inดร.ภัทรา เพ่งธรรมกีรติ, รองศาสตราจารย์, inดร.พัฒนา อนุรักษ์พงศธร, รองศาสตราจารย์, "การปลดปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์และองค์ประกอบคาร์บอนในดินเหนียวและดินร่วนปนทรายที่ปลูกสบู่ดำ", การประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 33 (วทท 33), 18 - 20 ตุลาคม 2007, นครศรีธรรมราช ประเทศไทย
[ที่อยู่สำหรับนำเพจไปอ้างอิง https://research.ku.ac.th/forest/OutputByPersonEx.aspx?ID=420014]