Person Image

  Education

  • วท.บ.( วนศาสตร์ ), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ , ไทย, 2527
  • วท.ม.( วนศาสตร์ ), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ , ไทย, 2532
  • Dr.rer.net.(Remote Sensing& GIS ), Technical University of Berlin, เยอรมัน, 2540

  แนวโน้มผลงานของกาญจน์เขจร

  Journal

  บทความของกาญจน์เขจร เปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยของนักวิจัยใน มก. ในคณะวนศาสตร์ และในภาควิชาการจัดการป่าไม้

  บทความแต่ละ Quartile ของกาญจน์เขจร เปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยของนักวิจัยใน มก. ในคณะวนศาสตร์ และในภาควิชาการจัดการป่าไม้

  บทความแต่ละ TCI Group ของกาญจน์เขจร เปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยของนักวิจัยใน มก. ในคณะวนศาสตร์ และในภาควิชาการจัดการป่าไม้

  Publish Year International Journal 1
  2007 inดร.ปิยพงษ์ ทองดีนอก, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.สามัคคี บุณยะวัฒน์, รองศาสตราจารย์, inดร.กาญจน์เขจร ชูชีพ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Estimating Evapotranspiration of Paddy Field and Teak Plantation Using Remote Sensing ", Kasetsart Journal (Natural Science)(วารสารวิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์), ปีที่ 41, ฉบับที่ 4, ตุลาคม - ธันวาคม 2007, หน้า 798-810
  Publish Year National Journal 9
  2018 exธกรกฤต จันไชยยศ, inนายสรวิศ สุภเวชย์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.กาญจน์เขจร ชูชีพ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การพัฒนาอัลกอริทึมประมาณการใช้น้ำในนาข้าวรายวัน ด้วยข้อมูลเซนเซอร์จากดาวเทียม Suomi NPP VIIRS", วารสารสมาคมสารวจข้อมูลระยะไกลและสารสนเทศภูมิศาสตร์แห่งประเทศไทย, ปีที่ 19, ฉบับที่ Special, มกราคม 2018, หน้า 132-145
  2018 exอิทธิพล สีงาม, inนายสรวิศ สุภเวชย์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.กาญจน์เขจร ชูชีพ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "สมการในการแปลงข้อมูลผลรวมดัชนีพืชพรรณข้ามเซนเซอร์โมดิสและวีไอไออาร์เอสที่เหมาะสมสำหรับพื้นที่ประเทศไทย", วารสารสมาคมสารวจข้อมูลระยะไกลและสารสนเทศภูมิศาสตร์แห่งประเทศไทย, ปีที่ 19, ฉบับที่ Special, มกราคม 2018, หน้า 218-229
  2018 exอาภาภรณ์ ทองเสงี่ยม, inดร.กาญจน์เขจร ชูชีพ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางรัชนี โพธิแท่น, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การประเมินพื้นที่เสี่ยงต่อการบุกรุกในพื้นที่ลุ่มน้ำแม่แจ่มตอนล่าง จังหวัดเชียงใหม่", วารสารวนศาสตร์, ปีที่ 37, ฉบับที่ 2, กรกฎาคม - ธันวาคม 2018, หน้า 108-117
  2015 inดร.กาญจน์เขจร ชูชีพ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "เทคนิคบางประการในการใช้ RS, GPS และ GIS ในงานสำรวจทรัพยากรป่าไม้", วารสารการจัดการป่าไม้, ปีที่ 9, ฉบับที่ 17, ตุลาคม 2015 - มีนาคม 2016
  2014 inดร.กาญจน์เขจร ชูชีพ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exน.ส.วรรณพร แป้นนวล, "การประเมินการสูญเสียการกักเก็บคาร์บอนเหนือพื้นดินของไม้ต้นในป่าพรุควนเคร็งหลังจากเกิดไฟป่าอย่างรุนแรงเมื่อปี พ.ศ. 2555 ด้วยข้อมูลภาพถ่ายจากดาวเทียม", วารสารสมาคมสำรวจข้อมูลระยะไกลและสารสนเทศภูมศาสตร์แห่งประเทศไทย, ปีที่ 15, ฉบับที่ 3, กันยายน - ธันวาคม 2014, หน้า 17-25
  2014 inดร.กาญจน์เขจร ชูชีพ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exน.ส. อรุณโรจน์ ศรีเจริญโชต, "แผนการสำรวจป่าที่เหมาะสมต่อการประมาณหามวลชีวภาพเชิงพื้นที่ด้วยระบบภูมิสารสนเทศในเขตลุ่มน้ำห้วยเอี่ยน อำเภองาว จังหวัดลำปาง", วารสารสมาคมสำรวจข้อมูลระยะไกลและสารสนเทศภูมิศาสตร์แห่งประเทศไทย, ปีที่ 15, ฉบับที่ 2, พฤษภาคม - สิงหาคม 2014, หน้า 18-24
  2014 inดร.กาญจน์เขจร ชูชีพ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exนายปฐมพงศ์ บุญเดช, "การประยุกต์เทคนิคการรับรู้จากระยะไกลเพื่อหาพื้นที่รอยต่อระหว่างป่าในเขตอุทยานแห่งชาติภูกระดึง", วารารสมาคมสำรวจข้อมูลระยะไกลและสารสนเทศภูมิศาสตร์แห่งประเทศไทย, ปีที่ 15, ฉบับที่ 1, มกราคม - เมษายน 2014
  2013 inดร.กาญจน์เขจร ชูชีพ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exนายกองสี วันนะสิน, inดร.วิชา นิยม, รองศาสตราจารย์, "ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงของน้ำฝนและพื้นที่การใช้ประโยชน์ที่ดินต่อศักยภาพการให้น้ำท่าของลุ่มน้ำงึมตอนบน สปป. ลาว", วารสารวนศาสตร์, ปีที่ 32, ฉบับที่ 2, พฤษภาคม - สิงหาคม 2013, หน้า 58-69
  2012 inดร.กาญจน์เขจร ชูชีพ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การประเมินความถูกต้องเชิงตำแหน่งทางราบของแผนที่กูเกิลและภาพถ่ายจากดาวเทียมแลนด์แซทปรับแก้แบบออร์โธขององค์การนาซ่าในพื้นที่เขตเมือง", วารสารสมาคมสำรวจระยะไกลและสารสนเทศภูมิศาสตร์แห่งประเทศไทย, ปีที่ 13, ฉบับที่ 2, พฤษภาคม - สิงหาคม 2012, หน้า 23-34

  Conference

  การนำเสนอบทความของกาญจน์เขจร เปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยของนักวิจัยใน มก. ในคณะวนศาสตร์ และในภาควิชาการจัดการป่าไม้

  Publish Year International Conference 1
  2009 exนางสาวธัญวัตม์ อนันต์, inดร.กาญจน์เขจร ชูชีพ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exดร.เชาวลิต ศิลปทอง, inดร.วันชัย อรุณประภารัตน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Object Oriented Satellite Image Analysis for the Differentiation of Eucalyptus Plantation in the an Area of Sanamchaiket District, Chachoengsao Province", The 30th Asian Conference on Remote Sensing , 19 ตุลาคม 2009, ปักกิ่ง สาธารณรัฐประชาชนจีน
  Publish Year National Conference 5
  2011 exนางสาวณิชนันทน์ บุญญาทรัพย์, inดร.กาญจน์เขจร ชูชีพ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การจำแนกแนวเชื่อมต่อป่าที่เหมาะสมในพื้นที่กลุ่มป่าตะวันออกด้วยเทคนคิการสำรวจระยะไกลและระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์", การประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 49 สาขาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, 1 - 4 กุมภาพันธ์ 2011, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
  2010 exภัทร สว่างดี, inดร.กาญจน์เขจร ชูชีพ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การประมาณปริมาตรและการกักเก็บคาร์บอนเหนือพื้นดินของไม้ยูคาลิปตัสคามาลดูเลนซิส ในสวนป่าลาดกระทิง ด้วยเทคนิคการสำรวจจากระยะไกล", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 48: สาขาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, 3 - 5 กุมภาพันธ์ 2010, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
  2008 inดร.กาญจน์เขจร ชูชีพ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exวรนุช จันทร์สุริย์, "การประเมินความแห้งแล้งต่อการใช้ที่ดิน ด้วยเทคนิคการสำรวจระยะไกล ในพื้นที่ลุ่มน้ำป่าสัก", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 46, 29 มกราคม - 1 กุมภาพันธ์ 2008, จตุจักร กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
  2007 inดร.กาญจน์เขจร ชูชีพ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exนางสาววรนุช จันทร์สุริย์, "การประเมินความแห้งแล้งของลุ่มน้ำป่าสักด้วยดัชนีความแห้งแล้งจากข้อมูลอุตุอุทกวิทยาและเทคนิคการสำรวจระยะไกล", การประชุมวิชาการวิศวกรรมแหล่งนำแห่งชาติ ครั้งที่ 2 , 30-31 สิงหาคม 2550, 30 - 31 สิงหาคม 2007, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
  2006 inดร.กาญจน์เขจร ชูชีพ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนายชัชชัย ตันตสิรินทร์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การประยุกต์ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อใช้ในการเก็บขนมูลฝอยในเขตเทศบาลเมืองจันทบุรี", การประชุมวิชาการ ครั้งที่44 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 30 มกราคม - 2 กุมภาพันธ์ 2006, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
  [ที่อยู่สำหรับนำเพจไปอ้างอิง https://research.ku.ac.th/forest/OutputByPersonEx.aspx?ID=420006]