แนวโน้มผลงานของจตุรงค์

Journal

บทความของจตุรงค์ เปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยของนักวิจัยใน มก. ในคณะสัตวแพทยศาสตร์ และในภาควิชาเวชศาสตร์คลีนิคสัตว์ใหญ่และสัตว์ป่า

บทความแต่ละ Quartile ของจตุรงค์ เปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยของนักวิจัยใน มก. ในคณะสัตวแพทยศาสตร์ และในภาควิชาเวชศาสตร์คลีนิคสัตว์ใหญ่และสัตว์ป่า

บทความแต่ละ TCI Group ของจตุรงค์ เปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยของนักวิจัยใน มก. ในคณะสัตวแพทยศาสตร์ และในภาควิชาเวชศาสตร์คลีนิคสัตว์ใหญ่และสัตว์ป่า

Publish Year International Journal 2
2023 inดร.พิพัฒน์ อรุณวิภาส, รองศาสตราจารย์, exSetkit, T., inนายจตุรงค์ วงศ์สนิท, อาจารย์, inดร.ธีระ รักความสุข, รองศาสตราจารย์, inดร.นิติพงศ์ หอมวงษ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนายอนวัช แสงมาลี, อาจารย์, "Effect of claw blocks on the healing duration and lesion severities of claw lesions in lame cows in Western Thailand", Veterinary World, ปีที่ 16, ฉบับที่ 2, กุมภาพันธ์ 2023, หน้า 258-263
2015 inนายจตุรงค์ วงศ์สนิท, อาจารย์, exTeartisup, Piyakarn, exKerdsueb, Prapeut, exTharnpoophasiam, Prapin, exWorakhunpiset, Suwalee, "Contamination of nitrate in groundwater and its potential human health: a case study of lower Mae Klong river basin, Thailand", ENVIRONMENTAL SCIENCE AND POLLUTION RESEARCH, ปีที่ 22, ฉบับที่ 15, สิงหาคม 2015, หน้า 11504-11512
Publish Year National Journal 1
2015 inนายจตุรงค์ วงศ์สนิท, อาจารย์, inนายสมิต ศรีสำราญ, inดร.สุปภาดา คณานับ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ศุภชาติ ปานเนียม, inดร.พิพัฒน์ อรุณวิภาส, รองศาสตราจารย์, "ความชุกและปัจจัยเสี่ยงของปัญหากีบและขาเจ็บในฟาร์มโคนมของเกษตรกรรายย่อยในเขตภาคตะวันตกของประเทศไทย", วารสารสัตวแพทย์, ปีที่ 25, ฉบับที่ 2, พฤษภาคม - สิงหาคม 2015, หน้า 47-55

Conference

การนำเสนอบทความของจตุรงค์ เปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยของนักวิจัยใน มก. ในคณะสัตวแพทยศาสตร์ และในภาควิชาเวชศาสตร์คลีนิคสัตว์ใหญ่และสัตว์ป่า

Publish Year International Conference 1
2010 inดร.ธีระ รักความสุข, รองศาสตราจารย์, inนายจตุรงค์ วงศ์สนิท, อาจารย์, exT. Schonewille, exH. Everts, exW. Hendriks, "Effect of different additives on ensiling Leucaena leucocephala", 13th Association of Institutions for Tropical Veterinary Medicine Conference, 23 - 26 สิงหาคม 2010, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
Publish Year National Conference 3
2009 exAngkhana Khantaboot, exTeerachad Setkit, inดร.ศุภชาติ ปานเนียม, exKitsada Bamrungkit, inนางสุนันท์ คำเลิศ, inนายจตุรงค์ วงศ์สนิท, อาจารย์, inนายเกียรติศักดิ์ ตันเจริญ, อาจารย์, inดร.ธวัชชัย ศักดิ์ภู่อร่าม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.อนุชัย ภิญโญภูมิมินทร์, รองศาสตราจารย์, "รายงานสัตว์ป่วย: การระบาดของโรคเลปโตสไปโรซิสในโคนม จังหวัดราชบุรี", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 47, 17 - 20 มีนาคม 2009
2008 inดร.พิพัฒน์ อรุณวิภาส, รองศาสตราจารย์, inนายจตุรงค์ วงศ์สนิท, อาจารย์, inดร.ศุภชาติ ปานเนียม, "การศึกษาปัจจัยเสี่ยงของปัญหากีบและขาเจ็บและความสัมพันธ์ของวิการกับปัญหากีบและขาเจ็บในโคนม", ประชุมวิชาการสัตวแพทยศาสตร์ มข. ครั้งที่ 9 "สัตวแพทย์ทางเลือกวันนี้", 11 - 12 มิถุนายน 2008, อ.เมือง ขอนแก่น ประเทศไทย
2001 inดร.อนุชัย ภิญโญภูมิมินทร์, รองศาสตราจารย์, inนายเกียรติศักดิ์ ตันเจริญ, อาจารย์, exคมเดช จีนะเจริญ, exชาติชาย ม่วงภูเขียว, inดร.ศุภชาติ ปานเนียม, exอรชุน ส่งจิตต์สวัสดิ์, inนายจตุรงค์ วงศ์สนิท, อาจารย์, inดร.ธนู ภิญโญภูมิมินทร์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ผลของการเหนี่ยวนำการเป็นสัดต่อความสมบูรณ์พันธุ์ในโคนมที่มีปัญหาผสมติดยาก", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 39, 5 - 7 กุมภาพันธ์ 2001, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
[ที่อยู่สำหรับนำเพจไปอ้างอิง https://research.ku.ac.th/forest/OutputByPersonEx.aspx?ID=410142]