แนวโน้มผลงานของวิไลลักษณ์

Conference

การนำเสนอบทความของวิไลลักษณ์ เปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยของนักวิจัยใน มก. ในคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ กำแพงแสน และในภาควิชาวิทยาศาสตร์

Publish Year National Conference 3
2009 inนางวิไลลักษณ์ ขวัญยืน, อาจารย์, "The Study on Adsorption of Heavy Metals from contaminate Water by Najas graminea Del.", การประชุมวิชาการ Pur and Applied Chemistry Conference 2009 ณ ม.นเรศวร จ.พิษณุโลก, 14 - 16 มกราคม 2009, ไทย พิษณุโลก ประเทศไทย
2009 inนางวิไลลักษณ์ ขวัญยืน, อาจารย์, exศุภสุตา ศรีรัก, "การดูดซัลโลหุหนักโดยพืชน้ำ", การประชุมวิชาการ ศวท. ประจำปี 2551 , 13 พฤษภาคม 2009, ไทย นครปฐม ประเทศไทย
2009 inนางวิไลลักษณ์ ขวัญยืน, อาจารย์, exสุชานนท์ จั่นวิชัย, "การวิเคราะห์ปริมาณโลหะหนักในกระดาษที่ใช้ห่ออาหารโดยวิธีอะตอมิกแอบซอร์ชันสเปกโทรสโกปี", การประชุมวิชาการ ศวท. ประจำปี 2551 , 13 พฤษภาคม 2009, นครปฐม ประเทศไทย
[ที่อยู่สำหรับนำเพจไปอ้างอิง https://research.ku.ac.th/forest/OutputByPersonEx.aspx?ID=410132]

แสดงความคิดเห็น

(0)