แนวโน้มผลงานของอิศราฐ์

Journal

บทความของอิศราฐ์ เปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยของนักวิจัยใน มก. ในสำนักงานวิทยาเขต กำแพงแสน และในกองบริหารการวิจัยและบริการวิชาการ (ฝ่ายเครื่องจักรกลการเกษตรแห่งชาติ)

Publish Year International Journal 5
2016 inนายสมพจน์ คำแก้ว, exBunyawanihakul, P., inดร.อิศราฐ์ เชาระกำ, "Performance test of sugarcane planter with minimum tillage at different densities of sugarcane leaf residues", Journal of the International Society for Southeast Asian Agricultural Sciences, ปีที่ 22, ฉบับที่ 1, มกราคม 2016, หน้า 77-83
2016 inนายสมพจน์ คำแก้ว, inดร.พัชราภรณ์ บุณยวานิชกุล, รองศาสตราจารย์, inดร.อิศราฐ์ เชาระกำ, "Draft pull stress analysis of subsoil openers using finite element method", International Journal of Applied Engineering Research, ปีที่ 11, ฉบับที่ 15, มกราคม 2016, หน้า 8681-8685
2012 inดร.อิศราฐ์ เชาระกำ, inดร.ธนัญกรณ์ ใจผ่อง, inนายเอนก สุขเจริญ, inนายอนุชา วงศ์ปราณีกุล, "Field Evaluation of Subsoiling and Liquid Fertilizer Injection for Minimum Tillage ofSugarcane Planter (Part 1) -Effects of Subsoiling and Liquid Fertilizer Injection onGermination Test", International Journal of Applied Science and Technology, ปีที่ 2, ฉบับที่ 7, สิงหาคม 2012, หน้า 234-242
2012 inดร.อิศราฐ์ เชาระกำ, inนายเอนก สุขเจริญ, inดร.ธนัญกรณ์ ใจผ่อง, inนายอนุชา วงศ์ปราณีกุล, exศุภนัส, "การประเมินผลของการใช้ไถดินดานร่วมกับการให้ปุ๋ยน้ำในร่องปลูกอ้อยของเครื่องปลูกอ้อยแบบไม่ไถพรวนในพื้นที่นอกเขตชลประทานนี้", International Journal of Applied Science and Technology, ปีที่ 2, ฉบับที่ 10, ธันวาคม 2012, หน้า 35-41
2009 inดร.อิศราฐ์ เชาระกำ, exMasayuki Koike, exTomohiro Takigawa, exAkira Yoda, exHideo Hasegawa, "Field Evaluation of Slot Openers for Minimum Tillage (Part 3) - Dried soil cover on the slot -", Maejo International Journal of Science and Technology, ปีที่ 1, ฉบับที่ Special, มีนาคม 2009, หน้า 95-105

Conference

การนำเสนอบทความของอิศราฐ์ เปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยของนักวิจัยใน มก. ในสำนักงานวิทยาเขต กำแพงแสน และในกองบริหารการวิจัยและบริการวิชาการ (ฝ่ายเครื่องจักรกลการเกษตรแห่งชาติ)

Publish Year National Conference 3
2012 inดร.อิศราฐ์ เชาระกำ, inนายเอนก สุขเจริญ, exThanankorn JAIPHONG, inนายอนุชา วงศ์ปราณีกุล, exSupanas SABANGBAN, "Field Evaluation of Subsoiling and Liquid Fertilizer Injection for Minimum Tillage of Sugarcane Planter (Part 1)-Effects of Subsoiling and Liquid Fertilizer Injection on Germination Test-Isara", TSAE-2012 Conferrence of Thai Society of Agicultural Engineering International Conference on Agricultural Engineering, 4 - 5 เมษายน 2012, เชียงใหม่ ประเทศไทย
2012 inดร.อิศราฐ์ เชาระกำ, inนายเอนก สุขเจริญ, exThanankorn JAIPHONG, inนายอนุชา วงศ์ปราณีกุล, exSupanas SABANGBAN, "Field Evaluation of Subsoiling and Liquid Fertilizer Injection for Minimum Tillage of Sugarcane Planter (Part 2)-Effects of Subsoiling and Liquid Fertilizer Injection on Crop Growth-Isara", TSAE-2012 Conferrence of Thai Society of Agicultural Engineering International Conference on Agricultural Engineering, 4 - 5 เมษายน 2012, เชียงใหม่ ประเทศไทย
2008 inดร.อิศราฐ์ เชาระกำ, "Field Evaluation of Slot Openers for Minimum Tillage in Sandy Loam Soil", การประชุมวิชาการสมาคมวิศวกรรมเกษตรแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 9 ประจำปี 2551, 31 มกราคม - 1 กุมภาพันธ์ 2008, สันทราย เชียงใหม่ ประเทศไทย
[ที่อยู่สำหรับนำเพจไปอ้างอิง https://research.ku.ac.th/forest/OutputByPersonEx.aspx?ID=410054]