Person Image

  Education

  • วท.บ.(วนศาสตร์), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2523
  • M.Agr.Sc.(Forestry), Nagoya U., ญี่ปุ่น, 2529
  • D.Agr.Sc.(Erosion Control Engineering), Nagoya U., ญี่ปุ่น, 2533

  แนวโน้มผลงานของพยัตติพล

  Journal

  บทความของพยัตติพล เปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยของนักวิจัยใน มก. ในคณะวนศาสตร์ และในภาควิชาวิศวกรรมป่าไม้

  บทความแต่ละ Quartile ของพยัตติพล เปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยของนักวิจัยใน มก. ในคณะวนศาสตร์ และในภาควิชาวิศวกรรมป่าไม้

  บทความแต่ละ TCI Group ของพยัตติพล เปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยของนักวิจัยใน มก. ในคณะวนศาสตร์ และในภาควิชาวิศวกรรมป่าไม้

  Publish Year International Journal 1
  2014 exSiriluk Prukpitikul, inดร.พยัตติพล ณรงคะชวนะ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.เรืองไร โตกฤษณะ, รองศาสตราจารย์, "Spatial analysis for coastal zone change related to land utilization", International Journal of Development and Sustainability, ปีที่ 3, ฉบับที่ 8, กันยายน - ธันวาคม 2014, หน้า 1629-1647
  Publish Year National Journal 1
  2021 exพนัส ศรีนวลแก้ว, inดร.พยัตติพล ณรงคะชวนะ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.นพรัตน์ คัคคุริวาระ, รองศาสตราจารย์, "การออกแบบฐานข้อมูลภูมิสารสนเทศ เพื่อการดำเนินการป่าไม้ของสวนป่าลาดกระทิง จังหวัดฉะเชิงเทรา", วารสารวนศาสตร์ไทย, ปีที่ 40, ฉบับที่ 2, กรกฎาคม - ธันวาคม 2021, หน้า 111-127

  Conference

  การนำเสนอบทความของพยัตติพล เปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยของนักวิจัยใน มก. ในคณะวนศาสตร์ และในภาควิชาวิศวกรรมป่าไม้

  Publish Year International Conference 5
  2019 exAngkana Thongkam, inดร.นพรัตน์ คัคคุริวาระ, รองศาสตราจารย์, inดร.พยัตติพล ณรงคะชวนะ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "LOGGING PLANNING VIA AERIAL FOREST SURVEY", FORMEC: 52 International Symposium on Forest Mechanisation, 6 - 9 ตุลาคม 2019, Sopron สาธารณรัฐฮังการี
  2017 inดร.พยัตติพล ณรงคะชวนะ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Root tensile properties of five selected forest trees", Eco-Engineering Symposium 2017: Application of Technology for Sustainability of Natural Resources, 13 กรกฎาคม 2017, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
  2014 exTussana Pol-on, inดร.ปิติ กันตังกุล, รองศาสตราจารย์, inดร.พยัตติพล ณรงคะชวนะ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Assessment of Economics Crops Damaged in Flooded Area: An Implemented on Chalerm Phra Kiat District, Pak Phanang Sub-Watershed, Thailand", Proceedings of the 10th Asia GIS International Conference (AsiaGIS2014) , 17 มิถุนายน 2014, เชียงใหม่ ประเทศไทย
  2014 exSiriluk Prukpitikul, inดร.พยัตติพล ณรงคะชวนะ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.เรืองไร โตกฤษณะ, รองศาสตราจารย์, "Assessment of the Effects of Community Expansion and Land Use Transformation on a Coastal Area in Thailand", International Conference on Environmental Systems (ICESR), December 13-14, 2014. Kuala Lumpur, Malaysia, 13 - 14 ธันวาคม 2014, มาเลเซีย
  2008 inดร.พยัตติพล ณรงคะชวนะ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Spatial point pattern analysis of household settlements in Lam Phra Phloeng sub-basin, Wang Nam Khiao, Nakhon Ratchasima province", FORTROPII International Conference : Tropical Forestry Change in a Changing World , 17 พฤศจิกายน 2008, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
  Publish Year National Conference 7
  2021 exอังคณา ทองคำ, inดร.นพรัตน์ คัคคุริวาระ, รองศาสตราจารย์, inดร.พยัตติพล ณรงคะชวนะ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การออกแบบเส้นทางการชักลากไม้ด้วยการใช้การวิเคราะห์โครงข่าย และระบบสนับสนุนการตัดสินใจเชิงพื้นที่", การประชุมการป่าไม้ประจำปีพ.ศ.2564, 28 - 30 เมษายน 2021, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
  2017 exเบญจวรรณ รักอักษร , inดร.พยัตติพล ณรงคะชวนะ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การสร้างแผนที่สามมิติ บริเวณสำนักงานสถานีวนวัฒนวิจัยสะแกราช จังหวัดนครราชสีมา", การประชุมการป่าไม้ ประจำปี 2560 ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ , 6 กันยายน 2017, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
  2016 inดร.พยัตติพล ณรงคะชวนะ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การวิเคราะห์เชิงพื้นที่และเวลาของถนนป่าไม้ในสถานีวนวัฒนวิจัยสะแกราช", การประชุมการป่าไม้แห่งชาติ ครั้งที่ 20 ปี 2559 "เศรษฐกิจเชิงนิเวศบนฐานการป่าไม้" 1-4 พฤษภาคม 2559 คณะวนศาสตร์ ม.เกษตรศาสตร์, 2 พฤษภาคม 2016, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
  2010 exประสิทธิ์ มากสิน, inดร.พยัตติพล ณรงคะชวนะ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การจำแนกภูมิสัณฐานจากแบบจำลองความสูงเชิงเลขขนาดต่างๆ ด้วยค่าดัชนีภูมิประเทศเชิงตำแหน่ง", การประชุมวิชาการ เทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศแห่งชาติ ประจำปี 2553 15-17 ธันวาคม 2553 อิมแพ็ค คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ เมืองทองธานี, 16 ธันวาคม 2010, อื่นๆ ประเทศไทย
  2009 exParawee Suwaditdamrong, inดร.ลิลลี่ กาวีต๊ะ, รองศาสตราจารย์, inดร.พยัตติพล ณรงคะชวนะ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.พรรณนภา ศักดิ์สูง, รองศาสตราจารย์, "ผลของวัสดุปลูกต่อการงอกของเมล็ดกฤษณา บริเวณวังน้ำเขียว ติดกับอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่", การประชุมทางวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 47, 17 - 20 มีนาคม 2009, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
  2005 inดร.พยัตติพล ณรงคะชวนะ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ประเมินมูลค่าเศรษฐสาสตร์เชิงพื้นที่ กรณีศึกษามูลค่าการท่องเที่ยวและนันทนาการ", การประชุมวิชาการ การแผนที่และภูมิสารสนเทศแห่งชาติ, 15 - 16 ธันวาคม 2005, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
  2004 inดร.พยัตติพล ณรงคะชวนะ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การจัดเตรียมฐานข้อมูลระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อศึกษาการใช้ที่ดินและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน กรณีศึกษาบ้านคลองสะท้อน อ.วังน้ำเขียว จ.นครราชสีมา", การประชุมทางวิชาการสาขาการใช้ที่ดินและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน ครั้งที่ 1, 1 - 2 กรกฎาคม 2004, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
  [ที่อยู่สำหรับนำเพจไปอ้างอิง https://research.ku.ac.th/forest/OutputByPersonEx.aspx?ID=410009]