Person Image

  Education

  • วท.บ.(วนศาสตร์), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2524
  • วท.ม.(วนศาสตร์), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2527
  • Ph.D.(Forest Ecology), Ehime University, ญี่ปุ่น, 2536

  แนวโน้มผลงานของวิพักตร์

  Journal

  บทความของวิพักตร์ เปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยของนักวิจัยใน มก. ในคณะวนศาสตร์ บางเขน และในภาควิชาการจัดการป่าไม้

  Publish Year International Journal 3
  2018 exMd. Kamrul Hassan, inดร.วิพักตร์ จินตนา, รองศาสตราจารย์, exSuvi Kuittinen, exAri Pappinen , "Management Practices and Aboveground Biomass Production Patterns of Rhizophora apiculata Plantation: Study from a Mangrove Area in Samut Songkram Province, Thailand", bioresources, ปีที่ 13, ฉบับที่ 4, สิงหาคม 2018, หน้า 7826-7850
  2017 exKomiyama, A., exKato, S., exPoungparn, S., exSangtiean, T., exMaknual, C., exPiriyayotha, S., inดร.วิพักตร์ จินตนา, รองศาสตราจารย์, exPrawiroatmodjo, S., exSastrosuwondo, P., exOgino, K., "Comprehensive dataset of mangrove tree weights in Southeast Asia", Ecological Research, ปีที่ 32, ฉบับที่ 1, กุมภาพันธ์ 2017, หน้า
  2017 inดร.นิตยา เมี้ยนมิตร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.วิพักตร์ จินตนา, รองศาสตราจารย์, inดร.พสุธา สุนทรห้าว, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exPanan Kanhasin, exProf. Shinya Takeda, "Contribution of NTFPs to local livelihood: a case study of Nong Sai Sub-district of Nang Rong district under Buriram Province in Northeast Thailand.", Journal of Agroforestry and Environment, ปีที่ 11, ฉบับที่ 1&2, ธันวาคม 2017, หน้า 123-128
  Publish Year National Journal 10
  2018 exจิราวรรณ เปรื่องปราชญ์, inดร.วิพักตร์ จินตนา, รองศาสตราจารย์, "ผลผลิตและการจัดการกระวานไทยในระบบวนเกษตรบ้านตามูล ตำบลทรายขาว อำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี", วารสารวิชาการเกษตร, ปีที่ 36, ฉบับที่ 1, มกราคม - เมษายน 2018
  2018 exศุภพจี สิมะโรจน์, inดร.มณฑล ฐานุตตมวงศ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.วิพักตร์ จินตนา, รองศาสตราจารย์, "ความรู้ ความคิดเห็นและความสนใจของผู้ขับขี่ยวดยานต่อแบบจำลองการผลิตพลังงานไฟฟ้าเสริมจากการเคลื่อนที่ของยวดยานในพื้นที่โรงงานอุตสาหกรรม", วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย ฉบับสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ , ปีที่ 8, ฉบับที่ 1, มกราคม - เมษายน 2018, หน้า 320-332
  2017 inดร.วิพักตร์ จินตนา, รองศาสตราจารย์, "รูปแบบการปลูกและการจัดการมะแขว่น (Zanthoxylum rheta (Roxb.) DC.)ของราษฎรบ้านผาหลัก ตำบลยอด อำเภอสองแคว จังหวัดน่าน", การจัดการป่าไม้, ปีที่ 11, ฉบับที่ 22, ธันวาคม 2017, หน้า 69-81
  2016 exธนูศร หวาดน้อย, inดร.วิพักตร์ จินตนา, รองศาสตราจารย์, inนางรัชนี โพธิแท่น, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ปัจจัยทางเศรษฐกิจสังคมที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจของเกษตรกรในการใช้ประโยชน์ที่ดินป่าไม้: กรณีศึกษาบ้านนาผาแดง เมืองวังเวียง แขวงเวียงจันทน์ ประเทศสปป.ลาว", วารสารการจัดการป่าไม้, ปีที่ 10, ฉบับที่ 19, มกราคม - มิถุนายน 2016, หน้า 39-50
  2016 exกฤติกา ทองอยู่, inดร.วิพักตร์ จินตนา, รองศาสตราจารย์, inนางรัชนี โพธิแท่น, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ผลสัมฤทธิ์ของโครงการฟื้นฟูป่าชายเลนบนพื้นที่หาดเลนงอกชายฝั่งทะเล ตำบลคลองดคน อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม", วารสารการจัดการป่าไม้, ปีที่ 10, ฉบับที่ 20, กรกฎาคม - ธันวาคม 2016, หน้า 25-38
  2013 inดร.วิพักตร์ จินตนา, รองศาสตราจารย์, "การใช้ไม้และผลผลิตไม้ป่าชายเลนบ้านสามช่องใต้ จังหวัดพังงา", วารสารการจัดการป่าไม้, ปีที่ 7, ฉบับที่ 14, กรกฎาคม - ธันวาคม 2013, หน้า 1-11
  2011 exปาหนัน กันหาสินธุ์, inดร.วิพักตร์ จินตนา, รองศาสตราจารย์, inดร.ดวงใจ ศุขเฉลิม, รองศาสตราจารย์, inดร.นิตยา เมี้ยนมิตร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การพัฒนาแนวทางการจัดการทรัพยากรป่าไม้อย่างยั่งยืนขององค์การบริหารส่วน ตำบลหนองไทร อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์", วารสารวนศาสตร์, ปีที่ 30, ฉบับที่ 3, กันยายน - ธันวาคม 2011, หน้า 33-42
  2008 exแพรวพรรณ พิมพุฒ, inดร.วิพักตร์ จินตนา, รองศาสตราจารย์, inดร.โสวัตรี ณ ถลาง, รองศาสตราจารย์, "การพัฒนาการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการอุทยานแห่งชาติภูผาม่าน", วารสารวนศาสตร์ (Thai Journal of Forestry), ปีที่ 27, ฉบับที่ 1, มกราคม - มิถุนายน 2008, หน้า 15-27
  2019 exวิชชุดา สุภาพวานิช, inดร.โสวัตรี ณ ถลาง, รองศาสตราจารย์, inดร.วิพักตร์ จินตนา, รองศาสตราจารย์, "รูปแบบการมีส่วนร่วมในการจัดการโรงไฟฟ้าพลังน้ำขนาดเล็กมากตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง", วารสารสหวิทยาการวิจัย:ฉบับบัณฑิตศึกษา, ปีที่ 8, ฉบับที่ 2, กรกฎาคม - ธันวาคม 2019, หน้า 104-116
  2019 exวิชชุดา สุภาพวานิช, inดร.โสวัตรี ณ ถลาง, รองศาสตราจารย์, inดร.วิพักตร์ จินตนา, รองศาสตราจารย์, "รูปแบบการมีส่วนร่วมในการจัดการโรงไฟฟ้าพลังน้ำาขนาดเล็กมากตามแนวปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพียง", วารสารสหวิทยาการวิจัย: ฉบับบัณฑิตศึกษา , ปีที่ 8, ฉบับที่ 2, กรกฎาคม - ธันวาคม 2019, หน้า 104-116

  Conference

  การนำเสนอบทความของวิพักตร์ เปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยของนักวิจัยใน มก. ในคณะวนศาสตร์ บางเขน และในภาควิชาการจัดการป่าไม้

  Publish Year International Conference 4
  2015 exนางสาว ศุภพจี พรพงษ์เมตตา, inดร.มณฑล ฐานุตตมวงศ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.วิพักตร์ จินตนา, รองศาสตราจารย์, "Additional Electricity Generator Model from Vehicle Movement within an Industry Area", The European Conference on Sustainability, Energy & the Environment 2015, Brighton, United Kingdom, 9 - 12 กรกฎาคม 2015, Brighton สหราชอาณาจักรบริเตนใหญ่และไอร์แลนด์เหนือ
  2008 inดร.วิพักตร์ จินตนา, รองศาสตราจารย์, "Entrapped Solid Wastes in Western Maha Chai Mangrove Forest", FORTROP II International Conference "Tropical Forestry Change in a Changing World", 17 - 20 พฤศจิกายน 2008, อื่นๆ ประเทศไทย
  2008 inดร.วิพักตร์ จินตนา, รองศาสตราจารย์, "Lessons Learned from a Pilot Project on Participation Development for Sustainable National Parks Management in Thailand", FORTROP II International Conference "Tropical Forestry Change in a Changing World", 17 - 20 พฤศจิกายน 2008, อื่นๆ ประเทศไทย
  2005 inดร.วิพักตร์ จินตนา, รองศาสตราจารย์, "Technical and Social Aspects of Mangrove Planting in Thai Mudflats", International Symposium on Greenhouse Gas and Carbon Balances in Mangrove Coastal Ecosystems -GREENMANG 2005-, 3 - 4 ตุลาคม 2005, Tsukuba ญี่ปุ่น
  Publish Year National Conference 11
  2019 exสุวิมล จันทร์น้อย, inดร.วิพักตร์ จินตนา, รองศาสตราจารย์, inดร.นิตยา เมี้ยนมิตร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การใช้ประโยชน์และการจัดการของป่าในป่าชุมชนป่าเขาอังคาร จังหวัดบุรีรัมย์", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 57, 29 มกราคม - 1 กุมภาพันธ์ 2019, Bangkok กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
  2018 exวิชชุดา สุภาพวานิช, inดร.โสวัตรี ณ ถลาง, รองศาสตราจารย์, inดร.วิพักตร์ จินตนา, รองศาสตราจารย์, "การจัดการพลังงานตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อชุมชนยั่งยืน", การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติมหาวิทยาลัยศรีปทุม ครั้งที่ 13 ประจําปี 2561 เรื่อง วิจัยและนวัตกรรมเพื่อประเทศไทย 4.0 (Research and Innovations for Thailand 4.0), 20 ธันวาคม 2018, อื่นๆ ประเทศไทย
  2017 exสุวรรณี มะลิวงศ์, inดร.วิพักตร์ จินตนา, รองศาสตราจารย์, inดร.นิตยา เมี้ยนมิตร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การใช้ประโยชน์และการจัดการป่าชายเลนรมคลองหลวงสหกรณ์ตำบลโคกขาม อําเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร", การประชุมการป่าไม้ประจำปี พงศ. 2560 หัวข้อ รวมพลังรักษ์ป่าด้วยศาสตร์พระราชา, 5 - 7 กันยายน 2017, กรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
  2017 exสุวรรณี มะลิวงศ์, inดร.วิพักตร์ จินตนา, รองศาสตราจารย์, inดร.นิตยา เมี้ยนมิตร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การใช้ประโยชน์และการจัดการป่าชายเลนริมคลองหลวงสหกรณ์ ตำบลโคกขาม อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร", การประชุมการป่าไม้ประจำปี พ.ศ. 2560, 5 กันยายน 2017 - 6 มีนาคม 2018, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
  2017 exกำไร ประมาณ, inดร.วิพักตร์ จินตนา, รองศาสตราจารย์, inนางรัชนี โพธิแท่น, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การคงอยู่ของการใช้ที่ดินตามระบบวนเกษตรในตำบลบางกะเจ้า อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ", การประชุมการป่าไม้ ประจำปี พ.ศ. 2560, 5 - 6 กันยายน 2017, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
  2016 exวิลาสิณี สุนทรชัยกิจ, inดร.นิตยา เมี้ยนมิตร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.วิพักตร์ จินตนา, รองศาสตราจารย์, "ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการทำวนเกษตรของเกษตรกรตำบลน้ำเป็น อำเภอเขาชะเมา จังหวัดระยอง", การประชุมการป่าไม้ ประจำปี 2559 "เศรษฐกิจเชิงนิเวศบนฐานการป่าไม้", 1 - 4 พฤษภาคม 2016, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
  2011 inดร.วิพักตร์ จินตนา, รองศาสตราจารย์, "การประเมินความยั่งยืนของระบบการทำนาข้าว ในตำบลบางหลวง อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม", 2nd Thailand INWEPF (International Network for Woter and Ecosystem in Paddy Fields) Symposium, 24 พฤษภาคม 2011, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
  2010 exทิฆัมพร อรุณศรีประดิษฐ์, inดร.วิพักตร์ จินตนา, รองศาสตราจารย์, inดร.ขวัญชัย ดวงสถาพร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ปัจจัยสิ่งแวดล้อมบางประการที่มีผลต่อการเติบโตของไม้แสมขาวและแสมทะเล", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 48, 3 - 5 กุมภาพันธ์ 2010, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
  2007 exศิราวรรณ คลังข้อง, inดร.วิพักตร์ จินตนา, รองศาสตราจารย์, inดร.ปิติ กันตังกุล, รองศาสตราจารย์, inนายประสงค์ สงวนธรรม, รองศาสตราจารย์, "การเปลี่ยนแปลงวิถีการดำรงชีวิตของราษฎรตำบลแหลมสน อำเภอละงู จังหวัดสตูล หลังการพัฒนาเส้นทางคมนาคมเข้าสู่ชุมชน", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 45, 30 มกราคม - 2 กุมภาพันธ์ 2007, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
  2006 inดร.นิตยา เมี้ยนมิตร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ปัสสี ประสมสินธ์, รองศาสตราจารย์, inดร.วิพักตร์ จินตนา, รองศาสตราจารย์, inดร.สมเกียรติ วันทะนะ, รองศาสตราจารย์, "การวิเคราะห์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในกระบวนการวางแผนการจัดการทรัพยากรป่าไม้อย่างมีส่วนร่วม", การประชุมวิชาการ ครั้งที่44 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 30 มกราคม - 2 กุมภาพันธ์ 2006, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
  2006 inดร.วิพักตร์ จินตนา, รองศาสตราจารย์, "ความคิดเห็นของราษฎรพื้นที่แนวกันชนอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ในการใช้ที่ดินแบบวนเกษตร", การประชุมวิชาการ ครั้งที่44 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 30 มกราคม - 2 กุมภาพันธ์ 2006, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
  [ที่อยู่สำหรับนำเพจไปอ้างอิง https://research.ku.ac.th/forest/OutputByPersonEx.aspx?ID=410007]