แนวโน้มผลงานของอรวรรณ

Journal

บทความของอรวรรณ เปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยของนักวิจัยใน มก. ในคณะเกษตร กำแพงแสน และในศูนย์ปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง (ศูนย์วิจัยและบริการวิชาการ)

Publish Year International Journal 1
2021 inดร.จินตนา อันอาตม์งาม, รองศาสตราจารย์, exนางสาวทิภาพร นวลเนตร, exนายศาศวรรฒ สังข์สุข, inนางอรวรรณ ชวนตระกูล, inนางสาวชมนาถ เกิดคง, inดร.มณี ตันติรุ่งกิจ, "Effectiveness of Bacteria Isolated from Peat Swamp Forests to Control Rice Dirty Panicle Fungi in Thailand", Agrivita, Journal of Agricultural Science, ปีที่ 43, ฉบับที่ 2, พฤษภาคม - สิงหาคม 2021, หน้า 262-272
Publish Year National Journal 3
2015 inดร.อภิตา บุญศิริ, exนางสาวจิตติมา จิรโพธิธรรม, inนางสาวยุพิน อ่อนศิริ, inดร.มณี ตันติรุ่งกิจ, inนางอรวรรณ ชวนตระกูล, inนายวิชัย สรพงษ์ไพศาล, "การใช้โอโซนล้างกะเพราเพื่อรักษาคุณภาพและความปลอดภัยสำหรับผู้บริโภค", วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร, ปีที่ 46, ฉบับที่ 3/1(พิเศษ), กันยายน - ธันวาคม 2015, หน้า 323-326
2007 exชมนาถ เกิดคง, inนางอรวรรณ ชวนตระกูล, inดร.พัชราภรณ์ ภู่ไพบูลย์, inดร.มณี ตันติรุ่งกิจ, "ศักยภาพของปาหมีในการต้านจุลินทรีย์", วิทยาสารกำแพงแสน (Kamphaengsaen Academic Journal) สาขาวิศวกรรมศาสตร์, ปีที่ 5, ฉบับที่ พิเศษ, ธันวาคม 2007, หน้า 179-185
2007 inดร.อภิตา บุญศิริ, inนายเจริญ ขุนพรม, inนายสมนึก ทองบ่อ, inดร.ชัยณรงค์ รัตนกรีฑากุล, รองศาสตราจารย์, inดร.รุ่งนภา ก่อประดิษฐ์สกุล, inดร.มณี ตันติรุ่งกิจ, inนางอรวรรณ ชวนตระกูล, "ความเสียหายของผลพริกระหว่างขั้นตอนการเก็บเกี่ยวและขนส่งถึงบริษัทส่งออก", Agricultural Science Journal (วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร), ปีที่ 38, ฉบับที่ 5, กันยายน - ตุลาคม 2007, หน้า 66-69

Conference

การนำเสนอบทความของอรวรรณ เปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยของนักวิจัยใน มก. ในคณะเกษตร กำแพงแสน และในศูนย์ปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง (ศูนย์วิจัยและบริการวิชาการ)

Publish Year International Conference 3
2016 inนางสาวชมนาถ เกิดคง, inนางอรวรรณ ชวนตระกูล, inดร.มณี ตันติรุ่งกิจ, "Diversity of yeasts associated with fragrant flowers.", the 14th International Congress on Yeasts (ICY2016) , 11 - 15 กันยายน 2016, ญี่ปุ่น
2008 inดร.มณี ตันติรุ่งกิจ, exชมนาถ เกิดคง, inนางอรวรรณ ชวนตระกูล, inดร.สุดาวรรณ เชยชมศรี, "Molecular Bacterial Diversity in Mangrove Soil from Khoa Lampi-Hat Tai Mueang National Park, Phangnga Province ", The International Conference on Life Sciences 2008 ”Well Being for the Human Race” (BioAsia 2008, Thailand) , 25 - 27 พฤศจิกายน 2008, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2007 inดร.มณี ตันติรุ่งกิจ, inนางอรวรรณ ชวนตระกูล, inดร.พัชราภรณ์ ภู่ไพบูลย์, "Antimicrobial activity of local medicinal plants: Tacca chantrieri & Linostoma pauciflorum", The 6th Princess Chulabhorn International Science Congress - The Interface of Chemistry and Biology in the "OMICS" Era : Environment & Health and drug Discovery, 25 - 29 พฤศจิกายน 2007, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
Publish Year National Conference 17
2019 inนางสาวชมนาถ เกิดคง, inดร.มณี ตันติรุ่งกิจ, inนางอรวรรณ ชวนตระกูล, inดร.พัชรินทร์ ตัญญะ, รองศาสตราจารย์, inดร.พีระศักดิ์ ศรีนิเวศน์, ศาสตราจารย์, "ความหลากหลายของแบคทีเรียกลุ่มไม่สร้างมีเทนที่เกี่ยวข้องกับการผลิตก๊าซชีวภาพจากมูลวัว ผักตบชวา และกากสบู่ดำ", การประชุมอนุกรมวิธานและซิสเทมาติคส์ในประเทศไทย ครั้งที่ 9 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , 2 - 4 ตุลาคม 2019, เมือง เชียงใหม่ ประเทศไทย
2019 inดร.มณี ตันติรุ่งกิจ, inนางอรวรรณ ชวนตระกูล, inนางสาวชมนาถ เกิดคง, inนางสาวภคพร สาทลาลัย, inดร.จินตนา อันอาตม์งาม, รองศาสตราจารย์, exดร.อำไพทิพย์ สุขหอม, exศ.ดร.ดวงพร คันธโชติ, "ความหลากหลายของแบคทีเรียทนกรดในป่าพรุเปลี่ยนสภาพและแนวทางการใช้ประโยชน์ทางด้านการเกษตร", การประชุมอนุกรมวิธานและซิสเทมาติคส์ในประเทศไทย ครั้งที่ 9, 2 - 4 ตุลาคม 2019, อ.เมือง เชียงใหม่ ประเทศไทย
2019 inดร.จินตนา อันอาตม์งาม, รองศาสตราจารย์, inนางอรวรรณ ชวนตระกูล, inนางสาวชมนาถ เกิดคง, inดร.มณี ตันติรุ่งกิจ, "ศักยภาพของเชื้อแบคทีเรียป่าพรุต่อการควบคุมเชื้อราสาเหตุโรคเมล็ดด่างข้าว", การประชุมอนุกรมวิธานและซิสเทมาติคส์ในประเทศไทย ครั้งที่ 9, 2 - 4 ตุลาคม 2019, อ.เมือง เชียงใหม่ ประเทศไทย
2019 inนางสาวชมนาถ เกิดคง, inดร.มณี ตันติรุ่งกิจ, inนางอรวรรณ ชวนตระกูล, inนางสาวรัตติยา ผดุงผล, exศ.ดร.ดวงพร คันธโชติ, "แบคทีเรียทนกรดที่สามารถละลายฟอสเฟตจากป่าพรุ", การประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยพืชเขตร้อนและกี่งร้อน ครั้งที่ 12, 12 - 13 ธันวาคม 2019, บางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2011 inนางอรวรรณ ชวนตระกูล, inดร.มณี ตันติรุ่งกิจ, inนายวุฒิชัย ทองดอนแอ, "การคัดเลือกแบคทีเรียเพื่อใช้เป็นหัวเชื้อสำหรับการทำปุ๋ยหมัก", การประชุมวิชาการครั้งที่ 8 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน, 8 - 9 ธันวาคม 2011, อ.กำแพงแสน นครปฐม ประเทศไทย
2009 inดร.มณี ตันติรุ่งกิจ, inนางอรวรรณ ชวนตระกูล, inดร.สาวิตรี ลิ่มทอง, ศาสตราจารย์, "การพัฒนา Kluyveromyces marxianus เพื่อการผลิตไบโอเอทานอล", การประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 35 (วทท 35), 15 - 17 ตุลาคม 2009, อำเภอเมือง ชลบุรี ประเทศไทย
2018 inดร.มณี ตันติรุ่งกิจ, inนางอรวรรณ ชวนตระกูล, inนางสาวชมนาถ เกิดคง, inนางสาวภคพร สาทลาลัย, inดร.จินตนา อันอาตม์งาม, รองศาสตราจารย์, exนายศาศวรรต สังข์สุข (นิสิต), exศ.ดร.ดวงพร คันธโชติ, exอ.ดร.อำไพทิพย์ สุชหอม, exนายพิทยา หนูคงบัตร (นิสิต), "ความหลากหลายของแบคทีเรียทนกรดและแบคทีเรียสีม่วงกลุ่มที่ไม่สะสมซัลเฟอร์ในป่าพรุและแนวทางการใช้ประโยชน์ทางด้านการเกษตร", การประชุมอนุกรมวิธานและซิสเทมาติคส์ในประเทศไทย ครั้งที่ 8, 21 - 23 พฤษภาคม 2018, มหาสารคาม ประเทศไทย
2017 inดร.มณี ตันติรุ่งกิจ, inนางสาวชมนาถ เกิดคง, inนางอรวรรณ ชวนตระกูล, "ศักยภาพของแบคทีเรียป่าพรุในการสร้างเอนไซม์เพื่อการประยุกต์ใช้ด้านอุตสาหกรรมและการเกษตร", การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ครั้งที่ 14 , 7 - 8 ธันวาคม 2017, กำแพงแสน นครปฐม ประเทศไทย
2016 inนางสาวชมนาถ เกิดคง, inดร.มณี ตันติรุ่งกิจ, inนางอรวรรณ ชวนตระกูล, "Diversity of yeasts isolated from fragrant flowers and their invertase activity", การประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 42 (วทท 42), 30 พฤศจิกายน - 2 ธันวาคม 2016, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2015 inนางสาวชมนาถ เกิดคง, inดร.มณี ตันติรุ่งกิจ, inนางอรวรรณ ชวนตระกูล, "การคัดแยกแบคทีเรียที่สร้างเอนไซม์ในกลุ่มไฮโดรเลสจากทางเดินอาหารของปลาน้ำจืด", การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ครั้ง ที่ 12 , 8 - 9 ธันวาคม 2015, นครปฐม ประเทศไทย
2013 inนางสาวภคพร สาทลาลัย, inนางอุทัยวรรณ ด้วงเงิน, inดร.สุรัตน์วดี จิวะจินดา, inดร.มณี ตันติรุ่งกิจ, inนางอรวรรณ ชวนตระกูล, "องค์ประกอบทางเคมีของสารสกัดจากกลีบเลี้ยงกระเจี๊ยบแดง(Hibiscus sabdariffa)ด้วยเทคนิคทินเลเยอร์โครมาโตกราฟี", การประชุมวิชาการแห่งชาติ ครั้งที่ 10 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน, 6 - 7 ธันวาคม 2013, กำแพงแสน นครปฐม ประเทศไทย
2012 inดร.มณี ตันติรุ่งกิจ, inนางอรวรรณ ชวนตระกูล, inนางสาวภคพร สาทลาลัย, "การศึกษาศักยภาพในการสร้างสารชีวภาพของยีสต์ทะเล", การประชุมวิชาการครั้งที่ 9 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน, 6 - 7 ธันวาคม 2012, กำแพงแสน นครปฐม ประเทศไทย
2008 inนางอรวรรณ ชวนตระกูล, "การจำแนกยีสต์ที่ใช้ในอุตสาหกรรมการผลิตเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ด้วยเทคนิคด้านอณูวิทยา", The 19th Annual Meeting of the Thai Society for Biotechnology TSB 2007: Biotechnology for Gross National Happiness., 1 ตุลาคม 2008, อื่นๆ ประเทศไทย
2007 inดร.มณี ตันติรุ่งกิจ, inนางอรวรรณ ชวนตระกูล, inดร.สาวิตรี ลิ่มทอง, ศาสตราจารย์, "MOLECULAR TECHNIQUES FOR IDENTIFICATION OF ALCOHOL-PRODUCING YEASTS ", The 19th Annual Meeting of the Thai Society for Biotechnology TSB 2007: Biotechnology for Gross National Happiness., 9 - 12 ตุลาคม 2007, ปทุมธานี ประเทศไทย
2007 inดร.อภิตา บุญศิริ, inนายเจริญ ขุนพรม, inนายสมนึก ทองบ่อ, inดร.ชัยณรงค์ รัตนกรีฑากุล, รองศาสตราจารย์, inดร.รุ่งนภา ก่อประดิษฐ์สกุล, inดร.มณี ตันติรุ่งกิจ, inนางอรวรรณ ชวนตระกูล, "ความเสียหายของผลพริกระหว่างขั้นตอนการเก็บเกี่ยวและขนส่งถึงบริษัทส่งออก", การประชุมวิชาการวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยวแห่งชาติ ครั้งที่ 5, 28 - 29 มิถุนายน 2007, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2007 exชมนาถ เกิดคง, inดร.พัชราภรณ์ ภู่ไพบูลย์, inนางอรวรรณ ชวนตระกูล, inดร.มณี ตันติรุ่งกิจ, "ศักยภาพของปาหมีในการต้านจุลินทรีย์", การประชุมวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ครั้งที่4, 6 - 7 ธันวาคม 2007, นครปฐม ประเทศไทย
2006 inดร.พัชราภรณ์ ภู่ไพบูลย์, inดร.มณี ตันติรุ่งกิจ, inนางอรวรรณ ชวนตระกูล, "ฤทธิ์ต้านจุลินทรีย์ของสารสกัดหยาบจากเนระพูสีไทย", การประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ครั้งที่ 32, 10 - 12 ตุลาคม 2006, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
[ที่อยู่สำหรับนำเพจไปอ้างอิง https://research.ku.ac.th/forest/OutputByPersonEx.aspx?ID=410005]