แนวโน้มผลงานของอรรถธีรา

Journal

บทความของอรรถธีรา เปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยของนักวิจัยใน มก. ในคณะวิทยาศาสตร์ บางเขน และในภาควิชาวัสดุศาสตร์

Publish Year International Journal 19
2019 exPoo-arporn, Y., inดร.สุธาสินี กิตยาการ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exNiltharach, A., exSmith, M.F., exSeraphin, S., exWรถrner, M., inดร.อรรถธีรา วรยิ่งยง, รองศาสตราจารย์, "Photocatalytic oxidation of thiophene over cerium doped TiO2 thin film", Materials Science in Semiconductor Processing, ปีที่ 93, มกราคม 2019, หน้า 21-27
2019 exKochaputi, N., inดร.ชนาภา คงมาก, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exKhemthong, P., exButburee, T., exKuboon, S., inดร.อรรถธีรา วรยิ่งยง, รองศาสตราจารย์, exFaungnawakij, K., "Catalytic behaviors of supported cu, ni, and co phosphide catalysts for deoxygenation of oleic acid", Catalysts, ปีที่ 9, ฉบับที่ 9, กันยายน 2019
2017 inดร.แพรวไพลิน กังวานสุระ, exLy MayChew, inดร.ชนาภา คงมาก, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exPhatchada Santawaja, exHolger Ruland, exWei Xia, exHans Schulz, inดร.อรรถธีรา วรยิ่งยง, รองศาสตราจารย์, exMartin Muhler, "Effects of Potassium and Manganese Promoters on Nitrogen-Doped Carbon Nanotube-Supported Iron Catalysts for CO2 Hydrogenation", Engineering, ปีที่ 2017, ฉบับที่ 3, มิถุนายน 2017, หน้า 385-392
2016 inดร.แพรวไพลิน กังวานสุระ, inดร.อรรถธีรา วรยิ่งยง, รองศาสตราจารย์, "Product distribution of CO2 hydrogenation by K- and Mn-promoted Fe catalysts supported on N-functionalized carbon nanotubes", Catalysis Today, ปีที่ 2016, ฉบับที่ 15, ตุลาคม 2016, หน้า 59-65
2014 exChew, L.M., exKangvansura, P., exRuland, H., exSchulte, H.J., exSomsen, C., exXia, W., exEggeler, G., inดร.อรรถธีรา วรยิ่งยง, รองศาสตราจารย์, exMuhler, M., "Effect of nitrogen doping on the reducibility, activity and selectivity of carbon nanotube-supported iron catalysts applied in CO2 hydrogenation", Applied Catalysis A: General, ปีที่ 482, ฉบับที่ -, กรกฎาคม 2014, หน้า 163-170
2014 inดร.อรรถธีรา วรยิ่งยง, รองศาสตราจารย์, exSang-urai, S, exSmith, MF, exMaensiri, S, exSeraphin, S, "Effects of cerium dopant concentration on structural properties and photocatalytic activity of electrospun Ce-doped TiO2 nanofibers", APPLIED PHYSICS A-MATERIALS SCIENCE & PROCESSING, ปีที่ 117, ฉบับที่ 3, พฤศจิกายน 2014, หน้า 1191-1201
2014 exKangvansura, Praewpilin, exSchulz, Hans, inดร.อัญวราภรณ์ สุรมิตร(นิลทะราช), อาจารย์, exPoo-arporn, Yingyot, inดร.พินทุ์สุดา วีรวัฒน์, รองศาสตราจารย์, inดร.อรรถธีรา วรยิ่งยง, รองศาสตราจารย์, "Reduced cobalt phases of ZrO2 and Ru/ZrO2 promoted cobalt catalysts and product distributions from Fischer-Tropsch synthesis", MATERIALS SCIENCE AND ENGINEERING B-ADVANCED FUNCTIONAL SOLID-STATE MATERIALS, ปีที่ 190, ธันวาคม 2014, หน้า 82-89
2013 inดร.สุธาสินี กิตยาการ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.อรรถธีรา วรยิ่งยง, รองศาสตราจารย์, inดร.อัญวราภรณ์ สุรมิตร(นิลทะราช), อาจารย์, exSmith, M.F., "Ce-doped nanoparticles of TiO2: Rutile-to-brookite phase transition and evolution of Ce local-structure studied with XRD and XANES", Materials Chemistry and Physics, ปีที่ 139, ฉบับที่ 2-3, พฤษภาคม 2013, หน้า 543-549
2012 inดร.อัญวราภรณ์ สุรมิตร(นิลทะราช), อาจารย์, inดร.สุธาสินี กิตยาการ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.อรรถธีรา วรยิ่งยง, รองศาสตราจารย์, inดร.จิรโรจน์ ต.เทียนประเสริฐ, รองศาสตราจารย์, exW. Klysubun, exP. songsiriritthigul, exS. Limpijumnong, "Structural characterizations of sol-gel synthesized TiO2 and Ce/TiO2 nanostructures", Physica B: Condensed Matter, ปีที่ 407, ฉบับที่ 15, สิงหาคม - มีนาคม 2012, หน้า 2915-2918
2012 inดร.สุธาสินี กิตยาการ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exPooarporn, Y., exSongsiriritthigul, P., inดร.อรรถธีรา วรยิ่งยง, รองศาสตราจารย์, exRobl, S., exBraun, A.M., exWรถrner, M., "(Photo)Electrochemical characterization of nanoporous TiO 2 and Ce-doped TiO 2 sol-gel film electrodes", Electrochimica Acta, ปีที่ 83, ฉบับที่ -, พฤศจิกายน 2012, หน้า 113-124
2011 exBoonpong, Rapat, inดร.อรรถธีรา วรยิ่งยง, รองศาสตราจารย์, inดร.มาริสา อรัญชัยยะ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางอัจจนา วงศ์ชัยสุวัฒน์, รองศาสตราจารย์, "Effect of LaCoO3 additive on the electrochemical behavior of zinc anodein alkaline solution", Materials Science Forum , ปีที่ 663-665, ฉบับที่ 1, มกราคม 2011, หน้า 596-599
2011 exPrangsri-Aroon, S., inดร.พินทุ์สุดา วีรวัฒน์, รองศาสตราจารย์, exBangmek, W., inดร.อรรถธีรา วรยิ่งยง, รองศาสตราจารย์, exKangwansupamonkon, W., exDeutschmann, O., exSchulz, H., "Promoted and un-promoted Co/SiO2 Fischer-Tropsch catalysts", Advanced Materials Research, ปีที่ 287-290, ฉบับที่ -, กรกฎาคม 2011, หน้า 3093-3097
2011 inนางอัจจนา วงศ์ชัยสุวัฒน์, รองศาสตราจารย์, exBoonpong, R., inดร.อรรถธีรา วรยิ่งยง, รองศาสตราจารย์, inดร.มาริสา อรัญชัยยะ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Electrochemical properties of Zinc-LaCoO3 electrode for alkaline zinc-based battery", Advanced Materials Research, ปีที่ 284-286, กรกฎาคม 2011, หน้า 581-584
2011 inดร.จิรโรจน์ ต.เทียนประเสริฐ, รองศาสตราจารย์, exS. Klaithong, exA. Niltharach, inดร.อรรถธีรา วรยิ่งยง, รองศาสตราจารย์, exS. Na-Phattalung, exS. Limpijumnong, "Local structures of cobalt in Co-doped TiO2 by synchrotron x-ray absorption near edge structures", Current Applied Physics, ปีที่ 11, ฉบับที่ 3, ตุลาคม - ธันวาคม 2011, หน้า s279-s284
2010 exSomsongkul, V., inนางอัจจนา วงศ์ชัยสุวัฒน์, รองศาสตราจารย์, inดร.อรรถธีรา วรยิ่งยง, รองศาสตราจารย์, inดร.มาริสา อรัญชัยยะ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Carbon black-LaCoO3 composite material as counter electrode for quasi-solid-state dye-sensitized solar cell", Materials Science Forum, ปีที่ 663-665, สิงหาคม 2010, หน้า 451-454
2009 exSmith, M.F, exKlysubun, W, exKityakarn, S, inดร.อรรถธีรา วรยิ่งยง, รองศาสตราจารย์, exZhang, S.B, exWei, S.-H, exOnkaw, D, exSongsiriritthigul, P, exRujirawat, S, exLimpijumnong, S, "Determination of phase ratio in polymorphic materials by x-ray absorption spectroscopy: The case of anatase and rutile phase mixture in TiO2", JOURNAL OF APPLIED PHYSICS, ปีที่ 105, ฉบับที่ 2, มกราคม 2009
2008 inดร.อรรถธีรา วรยิ่งยง, รองศาสตราจารย์, exKangvansura, P, exAusadasuk, S, exPraserthdam, P, "The effect of preparation: Pechini and Schiff base methods, on adsorbed oxygen of LaCoO3 perovskite oxidation catalysts", COLLOIDS AND SURFACES A-PHYSICOCHEMICAL AND ENGINEERING ASPECTS, ปีที่ 315, ฉบับที่ 1-3, กุมภาพันธ์ 2008, หน้า 217-225
2008 inดร.อรรถธีรา วรยิ่งยง, รองศาสตราจารย์, exKangvansura, P, exKityakarn, S, "Schiff base complex sol-gel method for LaCoO3 perovskite preparation with high-adsorbed oxygen", COLLOIDS AND SURFACES A-PHYSICOCHEMICAL AND ENGINEERING ASPECTS, ปีที่ 320, ฉบับที่ 1-3, พฤษภาคม 2008, หน้า 123-129
2007 exPooarporn, Y., inดร.อรรถธีรา วรยิ่งยง, รองศาสตราจารย์, exWo?rner, M., exSongsiriritthigul, P., exBraun, A.M., "A comparative study of doped and un-doped sol-gel TiO2 and P25 TiO2 (photo)electrodes", Water Science and Technology, ปีที่ 55, ฉบับที่ 12, กันยายน 2007, หน้า 153-160

Conference

การนำเสนอบทความของอรรถธีรา เปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยของนักวิจัยใน มก. ในคณะวิทยาศาสตร์ บางเขน และในภาควิชาวัสดุศาสตร์

Publish Year International Conference 18
2019 exดร.ชใบพร จันทร์อินทร์, inดร.อรรถธีรา วรยิ่งยง, รองศาสตราจารย์, inดร.ชนาภา คงมาก, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exนายวิศิษฏพงศ์ ยอดศรี, exดร.บราลี ชยสมบัติ, exดร.ชัญชณา ธนชยานนท์, exดร.วันทนา คล้ายสุบรรณ์, "A Morphological Investigation of Ag/Graphite Oxide/TiO2 Composites for Photocatalysis", the 36th International Conference of the Microscopy Society of Thailand (MST 36), 26 - 29 มีนาคม 2019, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2015 exวีระ สวนไธสง, exดร. วรนุช สมส่งกุล, exดร. สุรัสสวตี จามิกรณ์, inนางอัจจนา วงศ์ชัยสุวัฒน์, รองศาสตราจารย์, inดร.อรรถธีรา วรยิ่งยง, รองศาสตราจารย์, inดร.มาริสา อรัญชัยยะ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Zn-doped LaCoO3 thin film electrode for water oxidation", International Conference on Hybrid and Organic Photovoltaics (HOPV15), 10 - 13 พฤษภาคม 2015, โรม สาธารณรัฐอิตาลี
2014 exWorasarit Sangsui, exPraewpilin Kangvanrura, exSiritha Asadasuk, inดร.อรรถธีรา วรยิ่งยง, รองศาสตราจารย์, "La1-xAxCoO3 perovskite type oxides as catalysts for VOCs oxidation", 8th International Conference on Materials Science and Technology (MSAT-8), 15 ธันวาคม 2014, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2014 exWorasarit Sangsui, exPraewpilin Kangvansura, exSiritha Asadasuk, inดร.อรรถธีรา วรยิ่งยง, รองศาสตราจารย์, "La1-xA'xCoO3-d Perovskite Type Oxides as Catalysts for VOCs Oxidation", The 8th International Conference on Materials Science and Technology, 15 - 16 ธันวาคม 2014, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2013 exKangvansura, P., exPoo-arporn, Y., exSchulz, H., inดร.อรรถธีรา วรยิ่งยง, รองศาสตราจารย์, "The effect of promoters on reduction of Ru/ZrO2/Co/SiO 2 catalyst for fischer-tropsch synthesis as studied by in situ XANES", Technical Proceedings of the 2013 NSTI Nanotechnology Conference and Expo, NSTI-Nanotech 2013, 12 พฤษภาคม 2013
2013 exSang-urai, S., inดร.อรรถธีรา วรยิ่งยง, รองศาสตราจารย์, exMaensiri, S., exSmith, M.F., exSeraphin, S., "Structural characterization and photocatalytic activity of electrospun TiO2 and Ce-doped TiO2 nanofibers", Technical Proceedings of the 2013 NSTI Nanotechnology Conference and Expo, NSTI-Nanotech 2013, 12 พฤษภาคม 2013
2013 exVoranuch Somsongkul, inนางอัจจนา วงศ์ชัยสุวัฒน์, รองศาสตราจารย์, inดร.อรรถธีรา วรยิ่งยง, รองศาสตราจารย์, exYingyot Pooarporn, exChomphunuch Songsiririthigul, inดร.มาริสา อรัญชัยยะ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "P14 Electrochemical and X-ray absorption characterization of carbon black - LaCoO3 counter electrode", 3rd International Conference on Semiconductor Sensitized and Quantum Dot Solar Cells, 9 - 11 มิถุนายน 2013, Granada ราชอาณาจักรสเปน
2012 inดร.มาริสา อรัญชัยยะ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exVoranuch Somsongkul, inนางอัจจนา วงศ์ชัยสุวัฒน์, รองศาสตราจารย์, inดร.อรรถธีรา วรยิ่งยง, รองศาสตราจารย์, "C62 -Improved stability of unsealed quasi-solid-state dye-sensitized solar cell based on carbon materials with LaCoO3 additive as counter electrode", Hybrid and Organic Photovoltaics Conference (HOPV) 2012, 6 - 9 พฤษภาคม 2012, Uppsala ราชอาณาจักรสวีเดน
2011 exPrangsri-Aroon, S., inดร.พินทุ์สุดา วีรวัฒน์, รองศาสตราจารย์, exBangmek, W., inดร.อรรถธีรา วรยิ่งยง, รองศาสตราจารย์, exKangwansupamonkon, W., exDeutschmann, O., exSchulz, H., "Promoted and un-promoted Co/SiO2 Fischer-Tropsch catalysts", 2011 International Conference on Advanced Engineering Materials and Technology, AEMT 2011, 29 กรกฎาคม 2011, Sanya สาธารณรัฐประชาชนจีน
2011 inนางอัจจนา วงศ์ชัยสุวัฒน์, รองศาสตราจารย์, exBoonpong, R., inดร.อรรถธีรา วรยิ่งยง, รองศาสตราจารย์, inดร.มาริสา อรัญชัยยะ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Electrochemical properties of Zinc-LaCoO3 electrode for alkaline zinc-based battery", 2011 International Conference on Advanced Engineering Materials and Technology, AEMT 2011, 29 กรกฎาคม 2011
2011 inดร.อัญวราภรณ์ สุรมิตร(นิลทะราช), อาจารย์, inดร.สุธาสินี กิตยาการ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.อรรถธีรา วรยิ่งยง, รองศาสตราจารย์, exJ. T-Thienprasert, exW. Klysubun, exรศ.ดร.ประยูร ส่งสิริฤทธิกุล , exศ.ดร.ชูกิจ ลิมปิจำนงค์, "Structural characterizations of sol-gel synthesized TiO2 and Ce/TiO2 nanostructures", 26th International Conference on Defects in Semiconductors (ICDS), 17 - 22 กรกฎาคม 2011, ราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์
2010 exระพัชร์ บุญผ่อง, inดร.อรรถธีรา วรยิ่งยง, รองศาสตราจารย์, inดร.มาริสา อรัญชัยยะ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางอัจจนา วงศ์ชัยสุวัฒน์, รองศาสตราจารย์, "Effect of LaCoO3 additive on the electrochemical behavior of zinc anode in alkaline solution", 2010 International Conference on Optical, Electronic and Electrical Materials (OEEM 2010), 1 - 5 สิงหาคม 2010, คุนหมิง สาธารณรัฐประชาชนจีน
2010 exสัญญา ปรางศรีอรุณ, inดร.พินทุ์สุดา วีรวัฒน์, รองศาสตราจารย์, inดร.อรรถธีรา วรยิ่งยง, รองศาสตราจารย์, "Partial oxidation of methane to syngas by LaCoO3 oxidative catalyst", 239th American Chemical Society National Meeting & Exposition ON-SITE PROGRAM, 21 - 25 มีนาคม 2010, San Francisco แคลิฟอร์เนีย สหรัฐอเมริกา
2010 exสัญญา ปรางศรีอรุณ, inดร.พินทุ์สุดา วีรวัฒน์, รองศาสตราจารย์, inดร.อรรถธีรา วรยิ่งยง, รองศาสตราจารย์, exดร.วิยงค์ กังวานศุภมงคล, exProf.Dr.Hans Schulz, "Preparation and characterization of supported cobalt catalysts for Fischer - Tropsch synthesis", 239th American Chemical Society National Meeting & Exposition ON-SITE PROGRAM, 21 - 25 มีนาคม 2010, San Francisco แคลิฟอร์เนีย สหรัฐอเมริกา
2010 inดร.จิรโรจน์ ต.เทียนประเสริฐ, รองศาสตราจารย์, inดร.อรรถธีรา วรยิ่งยง, รองศาสตราจารย์, "Local Structures of Cobalt in Co-doped TiO2 by X-ray Absorption Spectroscopy", The 7th Asian Meeting on Ferroelectricity and 7th Asian Meeting on Electro Ceramics, 28 มิถุนายน - 1 กรกฎาคม 2010, Jeju สาธารณรัฐเกาหลี
2010 exSomsongkul, V., inนางอัจจนา วงศ์ชัยสุวัฒน์, รองศาสตราจารย์, inดร.อรรถธีรา วรยิ่งยง, รองศาสตราจารย์, inดร.มาริสา อรัญชัยยะ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Carbon black-LaCoO3 composite material as counter electrode for quasi-solid-state dye-sensitized solar cell", 2010 International Conference on Optical, Electronic and Electrical Materials, OEEM2010, 1 สิงหาคม - 14 ตุลาคม 2010, คุนหมิง สาธารณรัฐประชาชนจีน
2008 exอัญวราภรณ์ นิลทะราช, inดร.อรรถธีรา วรยิ่งยง, รองศาสตราจารย์, exประยูร ส่งศิริฤทธิกุล, "X-ray Absorption Spectroscopy Study of the Ti K Edge and Ce L3 Edge in Ce Doped TiO2 Crystalline", Pure and Aplied Chemistry International Conference 2008 (PACCON2008), 30 มกราคม - 1 กุมภาพันธ์ 2008, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2006 inดร.อรรถธีรา วรยิ่งยง, รองศาสตราจารย์, "A comparative study of doped and un-doped sol-gel TiO2 and P25 TiO2 (photo) electrodes", 4th IWA Specialist Conference Oxidation Technologies for Water and Wastewater Treatment, 15 - 17 พฤษภาคม 2006, Goslar สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี
Publish Year National Conference 4
2009 inดร.พินทุ์สุดา วีรวัฒน์, รองศาสตราจารย์, exนายสัญญา ปรางค์ศรีอรุณ, inดร.อรรถธีรา วรยิ่งยง, รองศาสตราจารย์, exวิยงค์ กังวานศุภมงคล, "Preparation of Co/SiO2 catalyst for Fischer-Tropsch synthesis", The 2nd German-Thai Symposium on Nanoscience and Nanotechnology, 21 - 22 กันยายน 2009, เชียงใหม่ ประเทศไทย
2009 inดร.พินทุ์สุดา วีรวัฒน์, รองศาสตราจารย์, exนายสัญญา ปรางค์ศรีอรุณ, inดร.อรรถธีรา วรยิ่งยง, รองศาสตราจารย์, "The Partial Oxidation of Methane to Syn Gas by LaCoO3 Oxidative Catalyst", The 2nd German-Thai Symposium on Nanoscience and Nanotechnology, 21 - 22 กันยายน 2009, เชียงใหม่ ประเทศไทย
2009 exสัญญา ปรางค์ศรีอรุณ, inดร.พินทุ์สุดา วีรวัฒน์, รองศาสตราจารย์, inดร.อรรถธีรา วรยิ่งยง, รองศาสตราจารย์, exวิยงค์ กังวานศุภมงคล, "Synthetic Fuel via Fischer-Tropsch Synthesis with Cobalt Supported Silica Catalyst: Part I Preparation and Characterization of Co/SiO2 Catalysts", The Thai Institute of Chemical Engineering and Applied Chemistry 2009, 23 - 24 พฤศจิกายน 2009, กาญจนบุรี ประเทศไทย
2007 inดร.พินทุ์สุดา วีรวัฒน์, รองศาสตราจารย์, exสัญญา ปรางค์ศรีอรุณ, inดร.อรรถธีรา วรยิ่งยง, รองศาสตราจารย์, "Preparation of LaCoO3 by the Co-precipitation and Wet Powder Dispersion", German-Thai Symposium on Nanoscience and Nanotechnology, 27 - 28 กันยายน 2007, อื่นๆ ประเทศไทย
[ที่อยู่สำหรับนำเพจไปอ้างอิง https://research.ku.ac.th/forest/OutputByPersonEx.aspx?ID=400352]