Person Image

  Education

  • Ph.D.(Planning and Development), Aalborg Universitet, Denmark, 2550
  • วท.ม.(เศรษฐศาสตร์เกษตร), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2534
  • วท.บ.(พัฒนาผลิตภัณฑ์), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2532

  แนวโน้มผลงานของเดชรัต

  Journal

  บทความของเดชรัต เปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยของนักวิจัยใน มก. ในคณะเศรษฐศาสตร์ บางเขน และในภาควิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร

  Publish Year National Journal 4
  2015 exนางสาวกัลยวันต์ สวนคร้ามดี, inดร.เดชรัต สุขกำเนิด, อาจารย์, "การวิเคราะห์การจัดกลุ่มผู้บริโภคตามพฤติกรรมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม*", วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยธนบุรี , ปีที่ 9, ฉบับที่ 18, มกราคม - เมษายน 2015, หน้า 0-0
  2010 inดร.เดชรัต สุขกำเนิด, อาจารย์, "วิถีชีวิตและผลกระทบทางสุขภาพของเด็กต่างชาติในสังคมไทย : กรณีศึกษาจังหวัดสมุทรสาคร", วารสารสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์, ปีที่ 36, ฉบับที่ 1, มกราคม - มิถุนายน 2010, หน้า 57-69
  2010 inดร.เดชรัต สุขกำเนิด, อาจารย์, exรุ่งทิพย์ สุขกำเนิด, "ดัชนีชี้วัดธรรมมาภิบาลของหน่วยบริหารจัดการงานวิจัยในระบบสุขภาพ: กรณีศึกษาสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข", วารสารวิจัยระบบสาธารณสุข, ปีที่ 4, ฉบับที่ 1, มกราคม - มีนาคม 2010, หน้า 63-72
  2008 inดร.เดชรัต สุขกำเนิด, อาจารย์, "สถานการณ์และศักยภาพการพัฒนาเชื้อเพลิงชีวภาพในประเทศไทย", วารสารเศรษฐศาสตร์ประยุกต์ [วารสารเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (Kasetsart University Journal of Economics)] , ปีที่ 15, ฉบับที่ 1, มิถุนายน 2008, หน้า 1-13

  Conference

  การนำเสนอบทความของเดชรัต เปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยของนักวิจัยใน มก. ในคณะเศรษฐศาสตร์ บางเขน และในภาควิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร

  Publish Year National Conference 10
  2020 exนันท์พิชชา ธิติชัยอุดมหิรัญ, inดร.เดชรัต สุขกำเนิด, อาจารย์, inดร.ชญาดา ภัทราคม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การพัฒนาผลิตภัณฑ์แยมมะพร้าวน้ําหอมและความยินดีจ่ายของผู้บริโภค", การประชุมวิชาการระดับบัณฑิตศึกษาด้านเศรษฐศาสตร์ครั้งที่ 14, 15 พฤษภาคม 2020, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
  2020 exณฐัพล พ่มุทอง, inดร.เดชรัต สุขกำเนิด, อาจารย์, inดร.ชญาดา ภัทราคม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การยอมรับและความชอบของผู้บริโภคที่มีต่อผลิตภัณฑ์แปรรูปหอยแครงฟรีซดรายในเขต กรุงเทพมหานคร", การประชุมวิชาการระดับบัณฑิตศึกษาด้านเศรษฐศาสตร์ ครั้งที่ 14 , 15 พฤษภาคม 2020, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
  2020 exพนิดา พุทธรัตน์รักษา, inดร.เดชรัต สุขกำเนิด, อาจารย์, inดร.เออวดี เปรมัษเฐียร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การวางแผนการจัดการการผลิตของสวนกล้วยไม้ขนาดย่อมในจังหวัดสุพรรณบุรี", การประชุมวิชาการระดับบัณฑิตศึกษาด้านเศรษฐศาสตร์ ครั้งที่ 14 , 15 พฤษภาคม - 15 กรกฎาคม 2020, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
  2020 exชนากานต์ มะนะโส, inดร.เดชรัต สุขกำเนิด, อาจารย์, inดร.เออวดี เปรมัษเฐียร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "คุณลักษณะที่ส่งผลต่อความเต็มใจจ่ายของอาหารคีโตเจนิคพร้อมรับประทานของผู้บริโภคที่ควบคุมอาหาร", การประชุมวิชาการระดับบัณฑิตศึกษาด้านเศรษฐศาสตร์ ครั้งที่ 14, 15 พฤษภาคม 2020, อื่นๆ ประเทศไทย
  2019 exจักรพงศ์ คงกล่ำ, inดร.เดชรัต สุขกำเนิด, อาจารย์, inดร.เออวดี เปรมัษเฐียร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การศึกษาความชอบและความยินดีจ่ายของผู้บริโภคชาวจีนต่อข้าวตลาดเฉพาะไทย: กรณีศึกษานักศึกษาชาวจีนในเขตกรุงเทพมหานคร", การประชุมวิชาการระดับชาติสวนดุสิต 2019 ครั้งที่ 4 “ศาสตร์พระราชา พัฒนาคุณภาพชีวิต นวัตกรรมเพิ่มผลผลิต ส่งเสริมเศรษฐกิจด้วยงานวิจัย”, 14 - 15 มิถุนายน 2019, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
  2019 exพิชาชัชร์ นันท์วัชราธรณ์, inดร.กุลภา กุลดิลก, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.เดชรัต สุขกำเนิด, อาจารย์, "การวิเคราะห์คุณลักษณะที่ผู้บริโภคต้องการของผลิตภัณฑ์เพิ่มมูลค่าปลาช่อนแปรรูปในเขตกรุงเทพมหานคร", การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 6, 20 กรกฎาคม 2019, ขอนแก่น ประเทศไทย
  2019 exอติญา วงศ์วิทย์วิโชติ, inดร.กุลภา กุลดิลก, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.เดชรัต สุขกำเนิด, อาจารย์, "ต้นทุนและผลตอบแทนของเลี้ยงปลานิลระหว่างผู้ที่เข้าร่วมโครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ปลานิลกับผู้ที่ไม่เข้าร่วมโครงการ จังหวัดชลบุรี", การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ 2562 ปอมท., 24 - 25 ตุลาคม 2019, ชลบุรี ประเทศไทย
  2017 exไพศาล ท่าทราย, inดร.เดชรัต สุขกำเนิด, อาจารย์, inดร.เออวดี เปรมัษเฐียร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ปัจจัยที่มีผลต่อการมีส่วนร่วมในการจัดการขยะมูลฝอยของประชาชนในพื้นที่บางกะเจ้า จังหวัดสมุทรปราการ", งานประชุมวิชาการระดับชาติ สาขา เศรษฐศาสตร์ เรื่อง ความผันผวนเศรษฐกิจโลกต่อความยั่งยืนของอาเซียน, 25 พฤษภาคม 2017, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
  2017 exวรันธร สิทธิชัยวิจิตร, inดร.เดชรัต สุขกำเนิด, อาจารย์, inดร.วิศิษฐ์ ลิ้มสมบุญชัย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การวิเคราะห์แบ่งกลุ่มพฤติกรรมผู้บริโภคกลุ่มข้าวตลาดเฉพาะ", การประชุมวิชาการระดับชาติ SMARTS ครั้งที่ 7, 30 มิถุนายน 2017, นครปฐม ประเทศไทย
  2014 exนางสาวเทวิกา นิยมวงค์, inดร.เดชรัต สุขกำเนิด, อาจารย์, "การวิเคราะห์องค์ประกอบของพฤติกรรมสีเขียวของผู้บริโภคในประเทศไทย", ประชุมวิชาการในการนำเสนอผลงานวิทยานิพนธ์ด้านเศรษฐศาสตร์ของนิสิต/นักศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 8 ประจำปี 2557 , 9 กรกฎาคม 2014, เชียงใหม่ ประเทศไทย
  [ที่อยู่สำหรับนำเพจไปอ้างอิง https://research.ku.ac.th/forest/OutputByPersonEx.aspx?ID=400341]