Person Image

  Education

  • วท.บ.(เกษตรศาสตร์), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2533
  • วท.ม.(พืชสวน), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2537

  แนวโน้มผลงานของวีระศรี

  Journal

  บทความของวีระศรี เปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยของนักวิจัยใน มก. ในคณะเกษตร และในศูนย์วิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร

  บทความแต่ละ Quartile ของวีระศรี เปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยของนักวิจัยใน มก. ในคณะเกษตร และในศูนย์วิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร

  บทความแต่ละ TCI Group ของวีระศรี เปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยของนักวิจัยใน มก. ในคณะเกษตร และในศูนย์วิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร

  Publish Year International Journal 2
  2011 inดร.อุดมลักษณ์ สุขอัตตะ, inนางสาวประภัสสร รักถาวร, inนายโอฬาร ตัณฑวิรุฬห์, inนางวีระศรี เมฆตรง, "Physico-Chemical Properties, Chemical Composition and In Vitro Antimicrobial and Free Radical-Scavenging Capacity of Tea Tree Essential Oil in Thailand", Kasetsart Journal (Natural Science)(วารสารวิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์), ปีที่ 45, ฉบับที่ 3, พฤษภาคม - มิถุนายน 2011, หน้า 473-480
  2006 exSiriwan Tungsangprateep, exRatchaneewan Kulchan, exWasan Toonkham, inนายโอฬาร ตัณฑวิรุฬห์, inนางวีระศรี เมฆตรง, exBussakorn Praditniyakul, exPattra Maneesin, exSakkhee Sansupa, "Development of Consumer Packaging for Fresh Persimmons", Kasetsart Journal (Natural Science)(วารสารวิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์), ปีที่ 40, ฉบับที่ 5, ธันวาคม 2006, หน้า 172-181
  Publish Year National Journal 6
  2019 exสายน้าผึ้ง เหลาพะวัง, inดร.เจนจิรา ชุมภูคำ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.อิษยา นะมิกิ, อาจารย์, inนางวีระศรี เมฆตรง, inดร.กฤษณา กฤษณพุกต์, รองศาสตราจารย์, "ผลของแคลเซียมโบรอนและจิบเบอเรลลิคแอซิดต่อการพัฒนาคุณภาพผลผลิตพลับพันธุ์ฟูยู", Thai Journal of Science and Technology, ปีที่ 8, ฉบับที่ 1, มกราคม - กุมภาพันธ์ 2019, หน้า 10-19
  2017 exปิยวรรณ ชะนะ, inดร.อิษยา นะมิกิ, อาจารย์, inนางวีระศรี เมฆตรง, inดร.เจนจิรา ชุมภูคำ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.กฤษณา กฤษณพุกต์, รองศาสตราจารย์, "ผลของ 1-Methylcyclopropene และอุณหภูมิต่ำต่อคุณภาพหลังการเก็บเกี่ยวของพลับพันธุ์ฟูยู", วิทยาศาสตร์เกษตร, ปีที่ 48, ฉบับที่ 3 , กันยายน - ธันวาคม 2017, หน้า 169-172
  2016 inดร.ชัยสิทธิ์ ทองจู, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางวีระศรี เมฆตรง, inนางสาวบัวบาง ยะอูป, inนายโอฬาร ตัณฑวิรุฬห์, inนายวิสิฐ กิจสมพร, inนายวรวิทย์ ยี่สวัสดิ์, "ผลของการใช้แคลเซียมร่วมกับโบรอนที่มีต่อความเข้มข้นของธาตุอาหารในใบ และปริมาณผลผลิตในพลับพันธุ์ซิชูและพันธุ์ฟูยู", วารสารพืชศาสตร์สงขลานครินทร์, ปีที่ 3, ฉบับที่ Suppl. (1), พฤศจิกายน 2016, หน้า 1-9
  2016 inดร.เจนจิรา ชุมภูคำ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exอดิศักดิ์ จิราสุคนธ์, inนางวีระศรี เมฆตรง, inดร.อิษยา นะมิกิ, อาจารย์, "ผลของการเคลือบผิวด้วยไคโตซานต่อคุณภาพหลังการเก็บเกี่ยวของพลับพันธุ์ซิชู", วิทยาศาสตร์เกษตร, ปีที่ 47, ฉบับที่ 3, กันยายน - ธันวาคม 2016, หน้า 181-184
  2010 exเฉลิมเกียรติ รุ่งนภากุล, inดร.เยาวภา อร่ามศิริรุจิเวทย์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนายโอฬาร ตัณฑวิรุฬห์, inนางวีระศรี เมฆตรง, "ประสิทธิภาพของน้ำมันหอมระเหยทีทรีในการยับยั้งจุลินทรีย์ก่อโรคในพืชในระดับห้องปฏิบัติการ", วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร, ปีที่ 41, ฉบับที่ 2, พฤษภาคม - สิงหาคม 2010, หน้า 297-300
  2007 inนายโอฬาร ตัณฑวิรุฬห์, exศิริวรรณ ตั้งแสงประทีป, exบุษกร ประดิษฐนิยกุล, exสุพจน์ ประทีปถิ่นทอง, exสักขี แสนสุภา, inนางวีระศรี เมฆตรง, "การออกแบบบรรจุภัณฑ์ขนส่งพลับสด", วารสารวิทยาศาตร์เกษตร, ปีที่ 38, ฉบับที่ 6พิเศษ, พฤศจิกายน - ธันวาคม 2007, หน้า 87-90

  Conference

  การนำเสนอบทความของวีระศรี เปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยของนักวิจัยใน มก. ในคณะเกษตร และในศูนย์วิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร

  Publish Year International Conference 2
  2022 inนางสาวจันทร์วิภา รัตนอานันต์, inนางวีระศรี เมฆตรง, inนางนวลปรางค์ ไชยตะขบ, inดร.ปริยานุช จุลกะ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนายสุทัศน์ แปลงกาย, inนางพัชรี อำรุง, inนางสาวดารารัตน์ ช้างจันทร์, exวัลเลอรี่ สุวรรณศิชล, exรฐวรรตน์ ศรียันต์, "Morphological Study of Melientha suavis Pierre After Surface Sterilization Under Light Microscope", The 39th International Conference of the Microscopy Society of Thailand, 29 - 31 มีนาคม 2022, ปทุมธานี ประเทศไทย
  2016 inดร.สุธีรา วิทยากาญจน์, inนายชัยพร สามพุ่มพวง, inนายเคียวเพชร ลบแย้ม, inนายวุฒินันท์ คงทัด, inนางวีระศรี เมฆตรง, "THE EFFECTS OF TANNIN COATING SOLUTION EXTRACTED FROM ASTRINGENT PERSIMMON ON PAPER PROPERTIES", The 42nd Congress on Science and Technology of Thailand (STT 42), 30 พฤศจิกายน - 2 ธันวาคม 2016, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
  Publish Year National Conference 39
  2021 inนางนวลปรางค์ ไชยตะขบ, inนางสาวบัวบาง ยะอูป, inนางอัมรา หล้าวงษา, inนางวีระศรี เมฆตรง, "การศึกษาลักษณะทางสัณฐานวิทยา การเจริญเติบโตและกายวิภาคของใบกล้วยไม้รองเท้านารี สกุล Paphiopedilum spp. บางชนิด", การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 13 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม, 8 - 9 กรกฎาคม 2021, เมือง นครปฐม ประเทศไทย
  2019 inนางนวลปรางค์ ไชยตะขบ, inนายบุญร่วม จันทร์ชื่น, inนางวีระศรี เมฆตรง, "ผลของหลังคาพลาสติกต่ออุณหภูมิและความเข้มแสงเหนือเรือนยอดองุ่นพันธุ์เพอร์เลท", การประชุมวิชาการพืชสวนแห่งชาติครั้งที่ ๑๘, 5 - 7 พฤศจิกายน 2019, เมือง นนทบุรี ประเทศไทย
  2018 inนางวีระศรี เมฆตรง, inนายวิสิฐ กิจสมพร, inนางสาวบัวบาง ยะอูป, "ผลของต้นตอกลางที่มีต่อการเจริญเติบโตของพลับหวานพันธุ์ฟูยู", ประชุมวิชาการพืชสวนแห่งชาติครั้งที่ 17, 19 - 20 พฤศจิกายน 2018, เมือง เชียงใหม่ ประเทศไทย
  2017 exปิยวรรณ ชะนะ, inดร.อิษยา นะมิกิ, อาจารย์, inนางวีระศรี เมฆตรง, inดร.เจนจิรา ชุมภูคำ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.กฤษณา กฤษณพุกต์, รองศาสตราจารย์, "ผลของ 1-Methylcyclopropene และอุณหภูมิต่ำต่อคุณภาพหลังการเก็บเกี่ยวของพลับพันธุ์ฟูยู", การประชุมวิชาการวิทยาการหลังการเก็บเกียวแห่งชาติ ครั้งที่ 15, 13 - 14 กรกฎาคม 2017, ขอนแก่น ประเทศไทย
  2017 inดร.ศาลักษณ์ พรรณศิริ, inนางสาวบัวบาง ยะอูป, inนายวรวิทย์ ยี่สวัสดิ์, inนางวีระศรี เมฆตรง, "การขยายพันธุ์พลับโดยวิธีเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ", การประชุมวิชาการพืชสวนแห่งชาติ ครั้งที่ 16, 29 พฤศจิกายน - 1 ธันวาคม 2017, เมือง พิษณุโลก พิษณุโลก ประเทศไทย
  2016 inนางวีระศรี เมฆตรง, inดร.กฤษณา กฤษณพุกต์, รองศาสตราจารย์, inดร.เจนจิรา ชุมภูคำ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนายวีระยุทธ แสนยากุล, "ผลของสารเคมีบางชนิดที่มีต่อการแตกตาของพลับพันธุ์ฟูยูที่ปลูกในประเทศไทย", การประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 54 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2 - 5 กุมภาพันธ์ 2016, จตุจักร กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
  2016 inดร.ลัดดา แสงเดือน วัฒนศิริธรรม, inนางสาวกรุณา วงษ์กระจ่าง, inนางวีระศรี เมฆตรง, "การสกัดกรดอินทรีย์จากบ๊วยเพื่อใช้ในอุตสาหกรรมอาหาร", การประชุมวิชาการวิศวกรรมอาหารแห่งชาติครั้งที่ 2-FENETT'2016, 19 เมษายน 2016, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
  2016 inดร.เจนจิรา ชุมภูคำ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exอดิศักดิ์ จิราสุคนธ์, inนางวีระศรี เมฆตรง, inดร.อิษยา นะมิกิ, อาจารย์, "ผลของการเคลือบผิวด้วยไคโตซานต่อคุณภาพหลังการเก็บเกี่ยวของพลับพันธุ์ซิชู", การประชุมวิชาการวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยวแห่งชาติครั้งที่ 14, 2 - 3 มิถุนายน 2016, จังหวัดเชียงราย อื่นๆ ประเทศไทย
  2016 inดร.ชัยสิทธิ์ ทองจู, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางวีระศรี เมฆตรง, inนางสาวบัวบาง ยะอูป, inนายโอฬาร ตัณฑวิรุฬห์, inนายวิสิฐ กิจสมพร, inนายวรวิทย์ ยี่สวัสดิ์, "ผลของการใช้แคลเซียมร่วมกับโบรอนที่มีต่อความเข้มข้นของธาตุอาหารในใบและปริมาณผลผลิตในพลับพันธุ์ซิชูและพันธุ์ฟูยู", การประชุมวิชาการพืชสวนแห่งชาติครั้งที่ 15 , 9 - 12 พฤศจิกายน 2016, สงขลา ประเทศไทย
  2014 exเกสรี กลิ่นสุคนธ์, inนายวิชัย หฤทัยธนาสันติ์, รองศาสตราจารย์, inดร.อุดมลักษณ์ สุขอัตตะ, inนางสาวประภัสสร รักถาวร, inนางวีระศรี เมฆตรง, exลลิตา คชารัตน์, "การพัฒนาน้ำยาป้องกันเชื้อราและระงับกลิ่นเท้าจากน้ำมันหอมระเหยทีทรีและกานพลูสำหรับแผ่นกระดาษรองเท้า", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 52, 4 - 7 กุมภาพันธ์ 2014, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
  2013 exนางสาวเกสรี กลิ่นสุคนธ์, inนายวิชัย หฤทัยธนาสันติ์, รองศาสตราจารย์, inดร.อุดมลักษณ์ สุขอัตตะ, inนางสาวประภัสสร รักถาวร, inนางวีระศรี เมฆตรง, exนางสาวลลิตา คชารัตน์, "การศึกษาการสกัดและฤทธิ์ต้านเชื้อราก่อโรคผิวหนังของน้ำมันหอมระเหยทีทรี", การประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 51 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 5 - 7 กุมภาพันธ์ 2013, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
  2013 inนายวรวิทย์ ยี่สวัสดิ์, inนางสาวบัวบาง ยะอูป, inนางนวลปรางค์ ไชยตะขบ, inนางวีระศรี เมฆตรง, "ผลของความเข้มข้นและระยะเวลาการรมสาร 1-เมธิลไซโคลโพรพีนต่ออายุการวางจำหน่ายของพลับฝาดพันธุ์ซิชู", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 51 , 5 - 7 กุมภาพันธ์ 2013, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
  2013 inนางวีระศรี เมฆตรง, inนายนคร เหลืองประเสริฐ, inนายวิสิฐ กิจสมพร, inนางสาวนิภา เขื่อนควบ, "ผลของพืชแซมที่มีต่อการเจริญเติบโตของมะขามป้อมเมื่อปลูกในสภาพพื้นที่สูงและดินมีความอุดมสมบูรณ์ต่ำ", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 51 , 5 - 7 กุมภาพันธ์ 2013, บางเขน กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
  2013 inนายวิสิฐ กิจสมพร, inนางสาวนิภา เขื่อนควบ, inนายนคร เหลืองประเสริฐ, inนางวีระศรี เมฆตรง, "ช่วงเวลาและวิธีการเปลี่ยนยอดที่เหมาะสมสำหรับมะขามป้อมที่ปลูกในสภาพพื้นที่สูงของอำเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่าน", การประชุมวิชาการพืชสวนแห่งชาติ ครั้งที่ 12, 9 - 12 พฤษภาคม 2013, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
  2013 inนายวิสิฐ กิจสมพร, inนางสาวนิภา เขื่อนควบ, inนายนคร เหลืองประเสริฐ, inนางวีระศรี เมฆตรง, "ช่วงเวลาและวิธีการเปลี่ยนยอดที่เหมาะสมสำหรับมะขามป้อมช่วงเวลาและวิธีการเปลี่ยนยอดที่เหมาะสมสำหรับมะขามป้อมที่ปลูกในสภาพพื้นที่สูงของอำเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่าน", การประชุมวิชาการพืชสวนแห่งชาติ ครั้งที่ 12, 9 - 12 พฤษภาคม 2013, บางนา กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
  2012 inนายนิธาน ทองโคตร, inนางวีระศรี เมฆตรง, inนางสาวเบ็ญจารัชด ทองยืน, exนายวีรยุทธ แสนยากุล, exนายเจระศักดิ์ แซ่ลี, "การศึกษาการเจริญเติบโตและผลผลิตของ Chinese tallow tree (Sapium sebiferum (L.) Roxb.)บนพื้นที่สูงของจังหวัดเพชรบูรณ์", การประชุมวิชาการครั้งที่ 9 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน, 6 - 7 ธันวาคม 2012, กำแพงแสน นครปฐม ประเทศไทย
  2011 inนายนคร เหลืองประเสริฐ, inนายวิสิฐ กิจสมพร, inนางนวลปรางค์ ไชยตะขบ, inนางวีระศรี เมฆตรง, inดร.อุดมลักษณ์ สุขอัตตะ, "คุณภาพผลและความหลากหลายทางพันธุกรรมของมะขามป้อมพื้นเมือง อำเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่าน", การประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 1 - 4 กุมภาพันธ์ 2011, จตุจักร กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
  2011 inนายโอฬาร ตัณฑวิรุฬห์, inดร.อุดมลักษณ์ สุขอัตตะ, inนายวรวิทย์ ยี่สวัสดิ์, inนายประภาส ช่างเหล็ก, inนายวีระยุทธ แสนยากุล, inนางวีระศรี เมฆตรง, "ช่วงเดือนเก็บเกี่ยวที่มีผลต่อความสามารถในการแตกกิ่งใหม่และปริมาณผลผลิตของทีทรี (Melaleuca alternifolia (Maiden & Betche) Cheel) ที่ปลูกในประเทศไทย", การประชุมวิชาการพืชสวนแห่งชาติครั้งที่ 10, 18 - 20 พฤษภาคม 2011, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
  2010 inดร.อุดมลักษณ์ สุขอัตตะ, inนายโอฬาร ตัณฑวิรุฬห์, inนางวีระศรี เมฆตรง, inนายวรวิทย์ ยี่สวัสดิ์, "ผลของช่วงเวลาเก็บเกี่ยวที่มีต่อปริมาณและองค์ประกอบทางเคมีของน้ำมันทีทรี ที่ปลูกในพื้นที่สูงของจังหวัดเชียงใหม่", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 48, 3 - 5 กุมภาพันธ์ 2010, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
  2010 inดร.อุดมลักษณ์ สุขอัตตะ, inนางสาวประภัสสร รักถาวร, inนายโอฬาร ตัณฑวิรุฬห์, inนางวีระศรี เมฆตรง, exเมทิกา ลีบุญญานนท์, "สมบัติทางเคมี-ฟิสิกส์ องค์ประกอบทางเคมี และประสิทธิภาพในการต้านจุลินทรีย์และอนุมูลอิสระของน้ำมันทีทรีในประเทศไทย", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 48, 3 - 5 กุมภาพันธ์ 2010, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
  2010 inนายโอฬาร ตัณฑวิรุฬห์, inนางวีระศรี เมฆตรง, inนายวีระยุทธ แสนยากุล, inนายวิสิฐ กิจสมพร, inนายวรวิทย์ ยี่สวัสดิ์, inนางสาวบัวบาง ยะอูป, exภูวดล เตโช, "การพัฒนาการปลูกพลับอย่างเป็นการค้าในพื้นที่สูงของภาคกลางตอนบนในประเทศไทย", การประชุมวิชาการ การวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูงภาคเหนือของประเทศไทย เนื่องในโอกาสครบรอบ 40 ปี มูลนิธิโครงการหลวง, 7 - 9 มกราคม 2010, เชียงใหม่ ประเทศไทย
  2010 inนายโอฬาร ตัณฑวิรุฬห์, inดร.เยาวภา อร่ามศิริรุจิเวทย์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางวีระศรี เมฆตรง, exเฉลิมเกียรติ รุ่งนภากุล, "ประสิทธิภาพของน้ำมันหอมระเหยทีทรีในการยับยั้งจุลินทรีย์ก่อโรคในพืชในระดับห้องปฏิบัติการ", การประชุมวิชาการพืชสวนแห่งชาติ ครั้งที่ 9, 11 - 14 พฤษภาคม 2010, พระนครศรีอยุธยา ประเทศไทย
  2009 inดร.ยิ่งยง ไพสุขศานติวัฒนา, รองศาสตราจารย์, inนายโอฬาร ตัณฑวิรุฬห์, inนางวีระศรี เมฆตรง, exจักรพงษ์ รัตตะมณี, "สถานภาพและการใช้ประโยชน์จากพืชพื้นเมืองในเขตพื้นที่ศูนย์ภูฟ้าพัฒนา", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 47, 17 - 20 มีนาคม 2009, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
  2009 inนางวีระศรี เมฆตรง, inนายโอฬาร ตัณฑวิรุฬห์, inนายวิสิฐ กิจสมพร, inนายวรวิทย์ ยี่สวัสดิ์, inนางสาวบัวบาง ยะอูป, "การทดสอบการปลูกไม้ผลยืนต้นบางชนิดในพื้นที่ศูนย์ภูฟ้าพัฒนา", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 47, 17 - 20 มีนาคม 2009
  2009 inนายโอฬาร ตัณฑวิรุฬห์, inนางอุไรวรรณ ดิลกคุณานันท์, inดร.อุดมลักษณ์ สุขอัตตะ, inนายวรวิทย์ ยี่สวัสดิ์, inนายสุดประสงค์ สุวรรณเลิศ, inนายประภาส ช่างเหล็ก, inนางวีระศรี เมฆตรง, "วิธีการสกัดและองค์ประกอบของน้ำมันหอมระเหยทีทรี (Melaleuca alternifolia) ในประเทศไทย", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 47, 17 - 20 มีนาคม 2009
  2008 exรวมพร เกษราพงศ์, inนายโอฬาร ตัณฑวิรุฬห์, inดร.เสาวณี สาธรวิริยะพงศ์, รองศาสตราจารย์, inนายวิทยา สุริยาภณานนท์, รองศาสตราจารย์, inนางวีระศรี เมฆตรง, "การเจริญของเนื้อเยื่อรอยประสานจากการติดตากิ่งพันธุ์พลับบนต้นตอกล้วยฤๅษี", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 46, 29 มกราคม - 1 กุมภาพันธ์ 2008, จตุจักร กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
  2008 inนายโอฬาร ตัณฑวิรุฬห์, inนางวีระศรี เมฆตรง, inนายวิสิฐ กิจสมพร, inนายวรวิทย์ ยี่สวัสดิ์, inนางสาวบัวบาง ยะอูป, "ศักยภาพการปลูกพลับ (Diospyros kaki L.) ในพื้นที่สูงของภาคกลางตอนบนในประเทศไทย", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 46, 29 มกราคม - 1 กุมภาพันธ์ 2008, จตุจักร กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
  2008 inนายวรวิทย์ ยี่สวัสดิ์, inนายโอฬาร ตัณฑวิรุฬห์, inนางวีระศรี เมฆตรง, "ผลของการช่วยผสมเกสรที่มีต่อการเปลี่ยนแปลงคุณภาพและผลผลิตพลับที่ปลูกเป็นการค้าบางพันธุ์", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 46, 29 มกราคม - 1 กุมภาพันธ์ 2008, จตุจักร กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
  2008 inนายโอฬาร ตัณฑวิรุฬห์, inนางวีระศรี เมฆตรง, inนางพูลศิริ ชูชีพ, "ความสัมพันธ์ระหว่างรูปแบบการใช้ประโยชน์ที่ดินปลูกพืชยนพื้นที่สูงกับระบบนิเวศเกษตร", การประชุมสัมมนาทางวิชาการเรื่อง "การเสริมสร้างขีดความสามารถของระบบนิเวศเกษตรตามแนวพระราชดำริ", 13 กุมภาพันธ์ 2008, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
  2008 inนายโอฬาร ตัณฑวิรุฬห์, inนางวีระศรี เมฆตรง, "คุณภาพของน้ำมันทีทรี (Melaleuca alternifolia) ที่ผลิตได้ในประเทศไทย", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 46, 29 กรกฎาคม 2008, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
  2008 inนายโอฬาร ตัณฑวิรุฬห์, inนางวีระศรี เมฆตรง, "การทดสอบการปลูกทีทรี ((Melaleuca alternifolia) (Maiden &Betche) Cheel) ในสภาพนิเวศเกษตรของประเทศไทย", การประชุมทางวิชาการประจำปี 2551 ครั้งที่ 6 สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร, 29 กรกฎาคม 2008, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
  2007 inนายประภาส ช่างเหล็ก, inนายโอฬาร ตัณฑวิรุฬห์, inนางวีระศรี เมฆตรง, inนายวิสิฐ กิจสมพร, inนายวรวิทย์ ยี่สวัสดิ์, inนางสาวเบ็ญจารัชด ทองยืน, inนางสาวบัวบาง ยะอูป, "ความคิดเห็นของเกษตรกรบนพื้นที่สูงของจังหวัดเพชรบูรณ์ต่อการปลูกสตรอเบอรี่และพลับ ", ประชุมทางวิชาการมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 45, 30 มกราคม - 2 กุมภาพันธ์ 2007, จตุจักร (มหาวิทยาลัยเกษตรศาตร์) กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
  2007 inนางวีระศรี เมฆตรง, inนายโอฬาร ตัณฑวิรุฬห์, inนายวิสิฐ กิจสมพร, inนายวรวิทย์ ยี่สวัสดิ์, inนางสาวบัวบาง ยะอูป, "การประเมินผลโครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตพลับในเขตที่สูงของจังหวัดเลย ", ประชุมทางวิชาการมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 45, 30 มกราคม - 2 กุมภาพันธ์ 2007, จตุจักร (มหาวิทยาลัยเกษตรศาตร์) กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
  2007 inนายโอฬาร ตัณฑวิรุฬห์, inนางวีระศรี เมฆตรง, inดร.เสาวณี สาธรวิริยะพงศ์, รองศาสตราจารย์, "การเจริญของเนื้อเยื่อรอยประสานตาพลับพันธุ์ไฮยาคัมบนต้นตอกล้วยฤาษีและต้นตอเต้าซื่อ ", ประชุมทางวิชาการมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 45, 30 มกราคม - 2 กุมภาพันธ์ 2007, จตุจักร (มหาวิทยาลัยเกษตรศาตร์) กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
  2007 inนายโอฬาร ตัณฑวิรุฬห์, inนางวีระศรี เมฆตรง, inนายวิสิฐ กิจสมพร, inนายวรวิทย์ ยี่สวัสดิ์, inนางสาวบัวบาง ยะอูป, "เปรียบเทียบการเจริญเติบโตของสายพันธุ์พลับ (Diospyros kaki L. ) บนพื้นที่สูงของจังหวัดเพชรบูรณ์ ", ประชุมทางวิชาการมหาวิทยาลัยเกาตรศาสตร์ ครั้งที่ 45, 30 มกราคม - 2 กุมภาพันธ์ 2007, จตุจักร (มหาวิทยาลัยเกษตรศาตร์) กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
  2007 exศิริวรรณ ตั้งแสงประทีป, inนายโอฬาร ตัณฑวิรุฬห์, inนางวีระศรี เมฆตรง, exสักขี แสนสุภา, exบุษกร ประดิฐนิยกูล, "การออกแบบบรรจุภัณฑ์ขายปลีกผลพลับแห้ง ", ประชุมทางวิชาการมหาวิทยาลัยเกาตรศาสตร์ ครั้งที่ 45, 30 มกราคม - 2 กุมภาพันธ์ 2007, จตุจักร (มหาวิทยาลัยเกษตรศาตร์) กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
  2006 inนางวีระศรี เมฆตรง, "การพัฒนาบรรจุภัณฑ์ขายปลีกผลพลับสด", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ร์ ครั้งที่ 44 , 30 มกราคม - 2 กุมภาพันธ์ 2006, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
  2006 inนายโอฬาร ตัณฑวิรุฬห์, inนางวีระศรี เมฆตรง, "Tea Tree (Melaleuca alternifolia); พืชใหม่ที่มีศักยภาพสำหรับการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตรไทย", การประชุมวิชาการวันสถาปนาสถาบันผลิตผลเกษตรฯครบรอบ 15 ปี วันที่ 8 สิงหาคม 2549 ณ ห้องประชุม ชั้น 9 ตึกปฏิบัติการวิจัยกลาง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 8 สิงหาคม 2006, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
  2006 inนายโอฬาร ตัณฑวิรุฬห์, inนางวีระศรี เมฆตรง, inนายวิสิฐ กิจสมพร, inนายวรวิทย์ ยี่สวัสดิ์, inนางสาวบัวบาง ยะอูป, "ผลของอายุต้นตอ “เต้าซื่อ (Diospyros lotus) ต่อการเจริญเติบโตของพลับ 3 สายพันธุ์", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 44, 30 มกราคม - 2 กุมภาพันธ์ 2006, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
  [ที่อยู่สำหรับนำเพจไปอ้างอิง https://research.ku.ac.th/forest/OutputByPersonEx.aspx?ID=400340]