แนวโน้มผลงานของสมโภชน์

Journal

บทความของสมโภชน์ เปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยของนักวิจัยใน มก. ในสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร และในฝ่ายกระบวนการผลิตและแปรรูป

Publish Year International Journal 3
2015 inดร.วันเพ็ญ มีสมญา, inนางสาวเยาวดี คุปตะพันธ์, inนางสาวดวงจันทร์ เฮงสวัสดิ์, inนางสาวศรุดา (ตวิษา) โลหะนะ, inนายสมโภชน์ ใหญ่เอี่ยม, "Effects of germinated soybean on protein efficiency ratio in rats", Pakistan Journal of Nutrition, ปีที่ 14, ฉบับที่ 5, พฤษภาคม 2015, หน้า 304-307
2013 inดร.วันเพ็ญ มีสมญา, inนางสาวเยาวดี คุปตะพันธ์, inนางสาวดวงจันทร์ เฮงสวัสดิ์, inนางสาวศรุดา (ตวิษา) โลหะนะ, inนายสมโภชน์ ใหญ่เอี่ยม, "Effects of germinated soybean on serum lipids in rats", Pakistan Journal of Nutrition, ปีที่ 12, ฉบับที่ 9, กันยายน - ตุลาคม 2013, หน้า 833-836
2010 inนางสาวเยาวดี คุปตะพันธ์, inนางสาวดวงจันทร์ เฮงสวัสดิ์, inดร.วันเพ็ญ มีสมญา, inนายสมโภชน์ ใหญ่เอี่ยม, "Quality and Quantity of Protein in Certain Kinds of Edible Mushroom in Thailand", Kasetsart Journal (Natural Science)(วารสารวิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์), ปีที่ 44, ฉบับที่ 4, กรกฎาคม - สิงหาคม 2010, หน้า 664-670
Publish Year National Journal 1
2006 inดร.วันเพ็ญ มีสมญา, inนางพยอม อัตกวิบูลย์กุล, inนางบุญมา นิยมวิทย์, inนางสาวเยาวดี คุปตะพันธ์, inนางสาวดวงจันทร์ เฮงสวัสดิ์, inนายอุดม กาญจนปกรณ์ชัย, inนายสมโภชน์ ใหญ่เอี่ยม, inดร.อนุวัตร แจ้งชัด, รองศาสตราจารย์, inนางนภาวรรณ นพรัตนราภรณ์, รองศาสตราจารย์, "การวิจัยวัตถุดิบและตำรับอาหารไทยฮาลาลตามกฎระเบียบศาสนาอิสลามเพื่อการส่งออก", วารสารอาหาร, ปีที่ 36, ฉบับที่ 2, เมษายน - มิถุนายน 2006, หน้า 157-167

Conference

การนำเสนอบทความของสมโภชน์ เปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยของนักวิจัยใน มก. ในสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร และในฝ่ายกระบวนการผลิตและแปรรูป

Publish Year International Conference 5
2015 inนางสาวงามจิตร โล่วิทูร, inดร.วราภรณ์ ประเสริฐ, inดร.นิพัฒน์ ลิ้มสงวน, inนายสมโภชน์ ใหญ่เอี่ยม, "Application of hybrid purple corn flour compared with yellow corn flour to substitute wheat flour in salted noodle", 12th Asian Congress of Nutrition (ACN 2015), 15 พฤษภาคม 2015, Yokohama ญี่ปุ่น
2013 inดร.วันเพ็ญ มีสมญา, inนางสาวเยาวดี คุปตะพันธ์, inนางสาวดวงจันทร์ เฮงสวัสดิ์, inนางสาวศรุดา (ตวิษา) โลหะนะ, inนายสมโภชน์ ใหญ่เอี่ยม, "Effects of germinated soybean on protein efficiency ratio in rats", The 13th ASEAN Food Conference, 9 - 11 กันยายน 2013, สาธารณรัฐสิงคโปร์
2012 inดร.วันเพ็ญ มีสมญา, inนางสาวเยาวดี คุปตะพันธ์, inนางสาวดวงจันทร์ เฮงสวัสดิ์, inนางสาวศรุดา (ตวิษา) โลหะนะ, inนายสมโภชน์ ใหญ่เอี่ยม, "ผลของถั่วเหลืองงอกต่อระดับไขมันในเลือดหนูทดลอง", Burapha University International Conference 2012 (BUU2012), 9 - 11 กรกฎาคม 2012, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2012 inดร.วราภรณ์ ประเสริฐ, inดร.นิพัฒน์ ลิ้มสงวน, inนายสมโภชน์ ใหญ่เอี่ยม, "PROCESS DEVELOPMENT AND SHELF LIFE EVALUATIONS OF PRECOOKED TENDERNESS CHICKEN BREAST", 5th Shelf Life International Meeting, 30 พฤษภาคม - 1 มิถุนายน 2012, ชางวอน สาธารณรัฐเกาหลี
2009 inนางสาวเยาวดี คุปตะพันธ์, inดร.วันเพ็ญ มีสมญา, inนางสาวดวงจันทร์ เฮงสวัสดิ์, inนายสมโภชน์ ใหญ่เอี่ยม, "Study on Nutritional and Utilization of Some Indigenous and Cultivated Edible Mushrooms in Thailand", international Symposium on Laboratory Animal Science 2009 (IlAS 2009 ), 26 - 29 เมษายน 2009, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
Publish Year National Conference 5
2014 inนางสาวงามจิตร โล่วิทูร, inดร.วราภรณ์ ประเสริฐ, inดร.นิพัฒน์ ลิ้มสงวน, inนายสมโภชน์ ใหญ่เอี่ยม, "Quality of Alkaline Noodle Substituted with Hybrid Purple Corn Flour (KPSC 903)", The 8th Thailand-Taiwan Bilateral Conference “Science Technology and Innovation for Sustainable Tropical Agriculture and Food”, 26 มิถุนายน 2014, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2012 inนางสาวเยาวดี คุปตะพันธ์, inนางสาวดวงจันทร์ เฮงสวัสดิ์, inนายสมโภชน์ ใหญ่เอี่ยม, "Nutritive and Functional Properties of Commercial Instant Jasmine Rice Porridge", การประชุมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทยครั้งที่ 38, 17 - 19 ตุลาคม 2012, ประเทศไทย เชียงใหม่ ประเทศไทย
2011 inดร.วราภรณ์ ประเสริฐ, inดร.นิพัฒน์ ลิ้มสงวน, inนายสมโภชน์ ใหญ่เอี่ยม, "ผลของชนิดและความเข้มข้นของเอนไซม์โปรตีเอส และความดันในการให้ความร้อนต่อคุณสมบัติของเนื้ออกไก่นุ่มกึ่งปรุงสุก", นเรศวรวิจัย ครั้งที่7, 29 - 30 กรกฎาคม 2011, พิษณุโลก พิษณุโลก ประเทศไทย
2007 inนางกุลวดี ตรองพาณิชย์, inดร.โชคชัย เอกทัศนาวรรณ, inนางสาวช่อลัดดา เที่ยงพุก, inนายสมโภชน์ ใหญ่เอี่ยม, "การทดสอบพันธุ์ข้าวโพดหวานลูกผสมเดี่ยวโดยกระบวนการบรรจุกระป๋อง", การประชุมทางวิชาการข้าวโพดและข้าวฟ่างแห่งชาติ ครั้งที่ 33, 22 - 24 สิงหาคม 2007, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2003 inดร.วันเพ็ญ มีสมญา, inนางสาวดวงจันทร์ เฮงสวัสดิ์, inนางสาวเยาวดี คุปตะพันธ์, inดร.สร้อยทอง สายหยุดทอง, inนางสาวกรุณา วงษ์กระจ่าง, exนายธีระ ทองเผือก, inนายสมโภชน์ ใหญ่เอี่ยม, inนางสาวเพลินใจ ตังคณะกุล, "การศึกษาอายุการเก็บและทดสอบการยอมรับของผลิตภัณฑ์ใยอาหารสูงเปรียบเทียบกับท้องตลาด", การประชุมวิชาการครั้งที่ 41 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ "60 ปี วิชาการ พื้นฐานสังคมไทย", 3 - 7 กุมภาพันธ์ 2003, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย

Petty Patent

การจดอนุสิทธิบัตร 2 ปีล่าสุด

Publish Year International Petty Patent 2
2015 inนางจุฬาลักษณ์ จารุนุช, inนายวรพล เพ็งพินิจ, inดร.นิพัฒน์ ลิ้มสงวน, inนางสาวเอสา เวศกิจกุล, inนางสาวงามจิตร โล่วิทูร, inนายสมโภชน์ ใหญ่เอี่ยม, inนางสาวกัษมาพร ปัญต๊ะบุตร, "ผลิตภัณฑ์ปรุงแต่งรสเลียนแบบหมูแผ่นกรอบเจที่มีส่วนประกอบของแป้งถั่วเหลืองพร่องไขมันผสมกลูเตนข้าวสาลีและกรรมวิธีการผลิต", Kasetsart University, 2015
2013 inนางสาวกัษมาพร ปัญต๊ะบุตร, inดร.นิพัฒน์ ลิ้มสงวน, inดร.พิศมัย ศรีชาเยช, inนางจุฬาลักษณ์ จารุนุช, inนางชิดชม ฮิรางะ, inนางสาวช่อลัดดา เที่ยงพุก, inนางสาวศรุดา (ตวิษา) โลหะนะ, inนายสมโภชน์ ใหญ่เอี่ยม, inนางอุไร เผ่าสังข์ทอง, "เครื่องดื่มเพื่อสุขภาพที่มีส่วนผสมของเปลือกเงาะ", Kasetsart University, 2013
[ที่อยู่สำหรับนำเพจไปอ้างอิง https://research.ku.ac.th/forest/OutputByPersonEx.aspx?ID=400325]