Person Image

  Education

  • วท.บ. สัตวบาล, สถาบันราชภัฏจันทรเกษม, ไทย

  แนวโน้มผลงานของกาวิล

  Journal

  บทความของกาวิล เปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยของนักวิจัยใน มก. ในคณะสัตวแพทยศาสตร์ บางเขน และในภาควิชาเวชศาสตร์คลินิกสัตว์เลี้ยง

  Publish Year International Journal 4
  2018 inดร.อนุชัย ภิญโญภูมิมินทร์, รองศาสตราจารย์, exสิทธิเดช มหาสาวังกุล, inนางสาวกาวิล นันท์กลาง, inนายกรไชย (มังกร) กรแก้วรัตน์ (ดำยัง), inนางสาวสุดธิษา เหล่าเปี่ยม, inดร.เสรี กุญแจนาค, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.พจนา วรรธนะนิตย์, อาจารย์, "Supplemented stallion seminal plasma can improve impaired motility due to the dilution effect in chilled Asian elephant sperm", Reproduction in Domestic Animals, ปีที่ 53, ฉบับที่ 2, กุมภาพันธ์ 2018
  2013 inดร.จันทร์จิรา ภวภูตานนท์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exสุดธิษา เหล่าเปี่ยม, inนางสาวกาวิล นันท์กลาง, inดร.เกษกนก ศิรินฤมิตร, รองศาสตราจารย์, inนายกรไชย (มังกร) กรแก้วรัตน์ (ดำยัง), inดร.อนุชัย ภิญโญภูมิมินทร์, รองศาสตราจารย์, inนายจิตรกร วิริยารัมภะ, inนางสาวปิยวรรณ สุธรรมาภินันท์, exนราธิป วรวัฒนธรรม, "การเก็บเซลล์เยื่อบุกระพุ้งแก้มเพื่อเป็นแหล่งในการเก็บดีเอ็นเอในสัตว์ตระกูลแมว", The Thai Journal of Veterinary Medicine, ปีที่ 43, ฉบับที่ 3, กันยายน - ธันวาคม 2013, หน้า 455-460
  2012 inดร.เฉลียว ศาลากิจ, ศาสตราจารย์, inดร.ปรีดา เลิศวัชระสารกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนายเจริญศักดิ์ ศาลากิจ, รองศาสตราจารย์, inนางสาวกาวิล นันท์กลาง, exจุฑามาศ รัตนคุณูประการ, "Molecular characterization of Anaplasma platys in a domestic cat from Thailand", Comparative Clinical Pathology, ปีที่ 21, ฉบับที่ 3, มิถุนายน - กรกฎาคม 2012, หน้า 345-348
  1998 inดร.เฉลียว ศาลากิจ, ศาสตราจารย์, inนายเจริญศักดิ์ ศาลากิจ, รองศาสตราจารย์, inดร.ชัยณรงค์ คันธพนิต, รองศาสตราจารย์, inนางสาวนิรชรา โรจนแพทย์, inนางสาวกาวิล นันท์กลาง, "ลักษณะรูปร่างเซลล์เม็ดเลือดของกวางรูซ่า", Kasetsart Journal (Natural Science)(วารสารวิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์), ปีที่ 32, ฉบับที่ 4, ตุลาคม - ธันวาคม 1998, หน้า 485-494
  Publish Year National Journal 6
  2019 exกรรณธพรรณ อุบลรัตน์, inนางสาวสุดธิษา เหล่าเปี่ยม, inนางสาวกาวิล นันท์กลาง, inดร.จันทร์จิรา ภวภูตานนท์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Genetic diversity and inbreeding situation of Korat and Siamese cats based on microsatellite markers", Veterinary Integrative Sciences , ปีที่ 17, ฉบับที่ 1, มกราคม - เมษายน 2019, หน้า 51-64
  2019 exกรรณธพรรณ อุบลรัตน์, inนางสาวสุดธิษา เหล่าเปี่ยม, inนางสาวกาวิล นันท์กลาง, inดร.จันทร์จิรา ภวภูตานนท์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การประยุกต์ใช้เครื่องหมายดีเอ็นเอไมโครแซทเทิลไลท์ของแมวในทางนิติวิทยาศาสตร์เพื่อตรวจพิสูจน์พ่อแม่และเอกลักษณ์เฉพาะตัวในแมวบ้าน เสือโคร่ง และเสือลายเมฆ", วารสารสัตวแพทย์, ปีที่ 29, ฉบับที่ 2, พฤษภาคม - สิงหาคม 2019, หน้า 69-87
  2016 inดร.เกษกนก ศิรินฤมิตร, รองศาสตราจารย์, inดร.จันทร์จิรา ภวภูตานนท์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exNarathip Vorawattanatham, inนายกรไชย (มังกร) กรแก้วรัตน์ (ดำยัง), inนางสาวกาวิล นันท์กลาง, exSudthisa Laopiem, inดร.อนุชัย ภิญโญภูมิมินทร์, รองศาสตราจารย์, "Correlation between serum estradiol and progesterone concentrations and vaginal cytology in fishing cats", Journal of Applied Animal Science, ปีที่ 9, ฉบับที่ supplement, มกราคม 2016, หน้า 62-63
  2010 inดร.สุณี คุณากรสวัสดิ์, รองศาสตราจารย์, inดร.กาญจนา อิ่มศิลป์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางสาวนันทวัน ญาติบรรทุง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางสาวนิอร รัตนภพ, อาจารย์, inดร.วชิราพรรณ ทรัพย์สวัสดิ์, อาจารย์, exสุปรียา ศรีสัมพันธ์, inนางสาวกาวิล นันท์กลาง, "การใช้ยาเคมีบำบัดวินครีสไทน์ในการรักษาสุนัข 60 ตัวที่ป่วยด้วยโรค Transmissible Venereal Tumor", วิทยาสารกำแพงแสน (Kamphaengsaen Academic Journal) สาขาวิศวกรรมศาสตร์, ปีที่ 8, ฉบับที่ 2, พฤษภาคม - สิงหาคม 2010, หน้า 79-91
  2010 inนายอดิศร ยะวงศา, รองศาสตราจารย์, inนางสาวกาวิล นันท์กลาง, inนางสาวจุฑามาส รัตนคุณูประการ, "ค่าโลหิตวิทยาของโรค Trypanosomosis, Babesiosis และ Anaplasmosis ในโค ระหว่างปี 5249-2551 ของโรงพยาบาลสัตว์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์", วิทยาสารกำแพงแสน (Kamphaengsaen Academic Journal) สาขาวิศวกรรมศาสตร์, ปีที่ 8, ฉบับที่ 3, กันยายน - ธันวาคม 2010, หน้า 1-6
  2009 inดร.อารีย์ ทยานานุภัทร์, รองศาสตราจารย์, exศรัณยา บุญมาก, inนางสาวกาวิล นันท์กลาง, "การผ่าตัดแก้ไขภาวะ Iris Bombe' ในสุนัขด้วยวิธี Iridotomy", วารสารสัตวแพทย์, ปีที่ 19, ฉบับที่ 3, กันยายน - ธันวาคม 2009, หน้า 129-135

  Conference

  การนำเสนอบทความของกาวิล เปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยของนักวิจัยใน มก. ในคณะสัตวแพทยศาสตร์ บางเขน และในภาควิชาเวชศาสตร์คลินิกสัตว์เลี้ยง

  Publish Year International Conference 4
  2018 inดร.จันทร์จิรา ภวภูตานนท์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exศรุตะ, inนางสาวสุดธิษา เหล่าเปี่ยม, inนางสาวกาวิล นันท์กลาง, "WHISKERS AS AN ALTERNATIVE SOURCE OF GENOMIC DNA IN CAPTIVE FELIDS", International Society for Southeast Asian Agricultural Science (ISSAAS) 2018 International Congress , 12 - 14 ตุลาคม 2018, Kuching, Sarawak มาเลเซีย
  2017 inดร.จันทร์จิรา ภวภูตานนท์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางสาวกาวิล นันท์กลาง, exสิทธิเดช มหาสาวังกุล, exประมิน ทองโต, inนางสาวสุดธิษา เหล่าเปี่ยม, exรักษ์ศิริ น้อมศิริ, inดร.อนุชัย ภิญโญภูมิมินทร์, รองศาสตราจารย์, inนายกรไชย (มังกร) กรแก้วรัตน์ (ดำยัง), inนายจิตรกร วิริยารัมภะ, "DETERMINING NORMAL URINALYSIS PARAMETERS IN ASIAN ELEPHANTS (Elephas maximus)", ISSAAS 2017 International Congress & General Meeting, 14 - 16 ตุลาคม 2017, Hanoi สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม
  2016 inดร.จันทร์จิรา ภวภูตานนท์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ปรีดา เลิศวัชระสารกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางอมรรัตน์ ศาสตรวาหา, รองศาสตราจารย์, inดร.เกษกนก ศิรินฤมิตร, รองศาสตราจารย์, inนางสาวกาวิล นันท์กลาง, inนางสาวสุดธิษา เหล่าเปี่ยม, exชื่นสุมน ลิ้มมานนท์, "Hypertrophic Cardiomyopathy Affected Fertility in Maine Coon Cat", The 3rd of the Joint Symposium of Thai and Japanese Societies for Animal Reproduction, 13 - 14 มกราคม 2016, จตุจักร กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
  2015 inดร.จันทร์จิรา ภวภูตานนท์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ปรีดา เลิศวัชระสารกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนายชยกฤต สินธุสิงห์, อาจารย์, inดร.เกษกนก ศิรินฤมิตร, รองศาสตราจารย์, inนางสาวกาวิล นันท์กลาง, inนางสาวสุดธิษา เหล่าเปี่ยม, "Detection of Polycystic Kidney Disease in Persians, Persian Related Cat and Siamese Cat by Genetic Test", The 14th Asian Association of Veterinary School (AAVS) Congress in conjunction with The 6th South East Asia Veterinary School Association (SEAVSA) Meeting 2015 'Veterinary Education and Veterinary Challenges in One Health/Aging Pets' , 12 ธันวาคม 2015
  Publish Year National Conference 4
  2018 inนางสาวกาวิล นันท์กลาง, exสิทธิเดช มหาสาวังกุล, inนางสาวสุดธิษา เหล่าเปี่ยม, inนายวิทย์ เลิศแสง, inนายสุธี รัตนภิรมย์, inนายกรไชย (มังกร) กรแก้วรัตน์ (ดำยัง), inดร.พจนา วรรธนะนิตย์, อาจารย์, inดร.เสรี กุญแจนาค, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.อนุชัย ภิญโญภูมิมินทร์, รองศาสตราจารย์, "ความสัมพันธ์ของปริมาณโปรตีน รวมใน seminal plasma กับการเคลื่อนที่ของอสุจิในช้างเอเชีย", การประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 56 ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 30 มกราคม - 2 กุมภาพันธ์ 2018, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
  2017 inดร.พจนา วรรธนะนิตย์, อาจารย์, inนายกรไชย (มังกร) กรแก้วรัตน์ (ดำยัง), inนางสาวกาวิล นันท์กลาง, inนางสาวสุดธิษา เหล่าเปี่ยม, inดร.เสรี กุญแจนาค, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exสิทธิเดช มหาสาวังกุล, inดร.อนุชัย ภิญโญภูมิมินทร์, รองศาสตราจารย์, "การศึกษาเบื้องต้นเทคนิคการคัดแยกอสุจิเพื่อเพิ่มคุณภาพน้ำเชื้อในช้างเอเชีย", งานประชุมช้างแห่งชาติ ประจำปี 2560, 10 - 11 สิงหาคม 2017, ลำปาง ประเทศไทย
  2010 inนายอดิศร ยะวงศา, รองศาสตราจารย์, inนางสาวกาวิล นันท์กลาง, inนางสาวจุฑามาส รัตนคุณูประการ, "ผลของชนิดของสารป้องกันการแข็งตัวของเลือด ชนิดตัวอย่างเลือด และวิธีการตรวจที่มีผลต่อความเข้มข้นของโปรตีนและอัลบูมินของแม่โคนม", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 48, 3 - 5 กุมภาพันธ์ 2010, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
  2009 inดร.ปรีดา เลิศวัชระสารกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางสาวสกุณา พัฒนกุลอนันต์, inนางสาวนิรชรา โรจนแพทย์, inนางสาวจุฑามาส รัตนคุณูประการ, inนางสาวกาวิล นันท์กลาง, inดร.เฉลียว ศาลากิจ, ศาสตราจารย์, "ความสัมพันธ์ระหว่างการตรวจพบเชื้อ Anaplasma platys กับจำนวนเกล็ดเลือดในสุนัข", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 47, 17 - 20 มีนาคม 2009
  [ที่อยู่สำหรับนำเพจไปอ้างอิง https://research.ku.ac.th/forest/OutputByPersonEx.aspx?ID=400320]