แนวโน้มผลงานของสรัญญา

Journal

บทความของสรัญญา เปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยของนักวิจัยใน มก. ในคณะวิทยาศาสตร์ บางเขน และในภาควิชาพฤกษศาสตร์

Publish Year International Journal 45
2021 exนายสันติ สาระพล, inดร.สรัญญา วัชโรทัย, รองศาสตราจารย์, inดร.ณรงค์ วงศ์กันทรากร, อาจารย์, inดร.ณัฎฐา เสนีวาส, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "FACTORS IN CULTURE MEDIA AFFECTING THE GROWTH, AND PIGMENT CONTENTS OF ALGA TRENTEPOHLIA MONILIA", APPLIED ECOLOGY AND ENVIRONMENTAL RESEARCH, ปีที่ 19, ฉบับที่ 3, พฤษภาคม 2021, หน้า 2443-2458
2021 exศุภกร โพธิจันทร์, exศุภรัตน์ ใจงาม, inดร.ณัฎฐา เสนีวาส, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.สรัญญา วัชโรทัย, รองศาสตราจารย์, inดร.อัญชลี ศิริขจรกิจ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Green Microalgae Strain Improvement for the Production of Sterols and Squalene", Plants, ปีที่ 10, ฉบับที่ 8, สิงหาคม 2021
2021 exTraxler, F, exIamprasertkun, N, exTschigg, AM, inดร.สรัญญา วัชโรทัย, รองศาสตราจารย์, exValant-Vetschera, K, exBrecker, L, exSchinnerl, J, "Specialized plant metabolites from indolic and polyphenolic biosynthetic pathways in Wrightia religiosa (Teijsm. & Binn.) Benth. and Wrightia pubescens R. Br. (Apocynaceae)", SOUTH AFRICAN JOURNAL OF BOTANY, ปีที่ 137, ฉบับที่ -, มีนาคม 2021, หน้า 242-248
2020 exนายสันติ สาระพล, inดร.สรัญญา วัชโรทัย, รองศาสตราจารย์, inดร.เอกพันธ์ ไกรจักร์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.อัญชลี ศิริขจรกิจ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ณัฎฐา เสนีวาส, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Environmental Factors Affecting the Diversity and Photosynthetic Pigments of Trentepohlia Species in Northern Thailand's Chiang Dao Wildlife Sanctuary", Acta Societatis Botanicorum Poloniae, ปีที่ 89, ฉบับที่ 1, เมษายน 2020, หน้า 1-24
2020 exศุภกร โพธิจันทร์, exศุภรัตน์ ใจงาม, inดร.ณัฎฐา เสนีวาส, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.สรัญญา วัชโรทัย, รองศาสตราจารย์, inดร.อัญชลี ศิริขจรกิจ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Improving the co-production of triacylglycerol and isoprenoids in Chlamydomonas", Biofuel Research Journal, ปีที่ 7, ฉบับที่ 4, ธันวาคม 2020, หน้า 1235-1244
2019 exBuathong, R, exChamchumroon, V, exSchinnerl, J, exBacher, M, exSantimaleeworagun, W, inดร.เอกพันธ์ ไกรจักร์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.สรัญญา วัชโรทัย, รองศาสตราจารย์, "Chemovariation and antibacterial activity of extracts and isolated compounds from species of Ixora and Greenea (Ixoroideae, Rubiaceae)", PEERJ, ปีที่ 7, ฉบับที่ -, พฤษภาคม 2019
2019 exBuathong, R., exSchindler, F., exSchinnerl, J., exValant-Vetschera, K., exBacher, M., exPotthast, A., exRosenau, T., inดร.สรัญญา วัชโรทัย, รองศาสตราจารย์, "Uncommon fatty acids, Iridoids and other secondary metabolites from the medicinal plant species Ixora cibdela Craib (Rubiaceae)", Phytochemistry Letters, ปีที่ 33, ฉบับที่ -, ตุลาคม 2019, หน้า 77-80
2019 exAndrade, C., exFerreres, F., exGomes, N.G.M., inดร.สุดสวาสดิ์ ดวงศรีไสย์, รองศาสตราจารย์, exSrisombat, N., inดร.สรัญญา วัชโรทัย, รองศาสตราจารย์, exPereira, D.M., exGil-Izquierdo, A., exAndrade, P.B., exValentรฃo, P., "Phenolic Profiling and Biological Potential of Ficus curtipes Corner Leaves and Stem Bark: 5-Lipoxygenase Inhibition and Interference with NO Levels in LPS-Stimulated RAW 264.7 Macrophages", Biomolecules, ปีที่ 9, ฉบับที่ 9, สิงหาคม 2019
2019 exนางสาวกนกอร สุดโต, inดร.พัชรีนารถ ทรัพย์อาภากร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exนางสาวชมพูนุท ตันเจริญ, exผศ.ดร.ดาริณี พรหมโยธิน, exรศ.ดร.สุพรรณา เตชะสกุล, exดร.นิศาชล คุณวุฒิมโนธรรม, inดร.สรัญญา วัชโรทัย, รองศาสตราจารย์, exHui-Ming Ge, exRen Xiang Tan, inดร.สุภา หารหนองบัว, ศาสตราจารย์, "Diptoindonesin D, a potent antibacterial activity against gram-positive bacteria, an inhibitor of penicillin-binding protein 2a from the stem bark of Shorea roxburghii G.Don", Chiang Mai Journal of Science, ปีที่ 46, ฉบับที่ 6, พฤศจิกายน 2019, หน้า 1161-1175
2018 inดร.เฉลิมพล สุวรรณภักดี, รองศาสตราจารย์, inดร.สรัญญา วัชโรทัย, รองศาสตราจารย์, "Thunbergia impatienoides (Acanthaceae), a new species from Thailand", Blumea, ปีที่ 63, ฉบับที่ 4, พฤษภาคม - ธันวาคม 2018, หน้า 20-25
2018 ex์Natthawadi Wongthet, inดร.ณัฎฐา เสนีวาส, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exJohann Schinnerl, exKarin Valant-Vetschera, exMarkus Bacher, inดร.สรัญญา วัชโรทัย, รองศาสตราจารย์, "Chemodiversity of Clausena excavata (Rutaceae) and related species: Coumarins and carbazoles", Biochemical Systematics and Ecology, ปีที่ 80, ฉบับที่ -, ตุลาคม 2018, หน้า 84-90
2018 exNapiroon, T , exPoopath, M, inดร.สุธีร์ ดวงใจ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exBalslev, H, inดร.สรัญญา วัชโรทัย, รองศาสตราจารย์, "Lasianthus yalaensis (Rubiaceae), a new species from peninsular Thailand", PHYTOTAXA, ปีที่ 364, ฉบับที่ 2, สิงหาคม 2018, หน้า 172-180
2018 exKhammongkol, K., exChamchumroon, V., exPoopath, M., inดร.สรัญญา วัชโรทัย, รองศาสตราจารย์, inดร.สราวุธ สังข์แก้ว, รองศาสตราจารย์, "Ridsdalea alba (Rubiaceae), a new species from southern Thailand", Phytotaxa, ปีที่ 365, ฉบับที่ 1, สิงหาคม 2018, หน้า 96-100
2018 exNapiroon, T., exBalslev, H., exPoopath, M., exChamchumroon, V., inดร.สรัญญา วัชโรทัย, รองศาสตราจารย์, exChayamarit, K., "Three New Taxa and a New Record of Lasianthus (Rubiaceae) in Thailand", Annales Botanici Fennici, ปีที่ 55, ฉบับที่ 4-6, ตุลาคม 2018, หน้า 207-216
2018 exTiwtawat Napiroon, exHenrik Balslave, exManop Poopath, exVoradol Chamchumroon, inดร.สรัญญา วัชโรทัย, รองศาสตราจารย์, exKongkanda Chayamarit, "Three New Taxa and a New Record of Lasianthus (Rubiaceae) in Thailand", Annales Botanici Fennici, ปีที่ 55, ฉบับที่ 4-6, ตุลาคม 2018, หน้า 207-216
2018 exนายทิวธวัฒน์ นาพิรุณ, exDr.Markus Bacher, exProf. Henrik Balslev, inนางสาวขวัญกมล ทวายตาคำ, exรศ.วิชัย สันติมาลีวรกัน, inดร.สรัญญา วัชโรทัย, รองศาสตราจารย์, "Scopoletin from Lasianthus lucidus Blume (Rubiaceae): A potential antimicrobial against multidrug-resistance Pseudomonas aeruginosa", Journal of Applied Pharmaceutical Science, ปีที่ 8, ฉบับที่ 9, กันยายน 2018, หน้า 001-006
2017 exPimjai Sitthinoi, inนางสาวสุขุมาลย์ เลิศมงคล, รองศาสตราจารย์, inดร.วันชัย จันทร์ประเสริฐ, รองศาสตราจารย์, inดร.สรัญญา วัชโรทัย, รองศาสตราจารย์, "Allelopathic effects of jungle rice (Echinochloa colona (L.)Link) extract on seed germination and seedling growth of rice", Agriculture and Natural Resources, ปีที่ 51, ฉบับที่ 2, เมษายน - มิถุนายน 2017, หน้า 74-78
2017 exรุ่งชาญ สุขสังวร, exณัฐวุฒิ ศรีสมบัติ, exสรวิช บาเปีย, exเมลิสา สวนอุดม, inดร.ณัฎฐา เสนีวาส, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ณรงค์ วงศ์กันทรากร, อาจารย์, inดร.ประศาสตร์ เกื้อมณี, รองศาสตราจารย์, inดร.สรัญญา วัชโรทัย, รองศาสตราจารย์, inดร.สุดสวาสดิ์ ดวงศรีไสย์, รองศาสตราจารย์, "COUMARINS FROM HALDINA CORDIFOLIA LEAD TO PROGRAMMED CELL DEATHIN GIANT MIMOSA: POTENTIAL BIO-HERBICIDES", Pakistan Journal of Botany, ปีที่ 49, ฉบับที่ 3, มิถุนายน 2017, หน้า 1173-1183
2017 inดร.วาทินี สวนผกา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนายสุรีย์ ภูมิภมร, รองศาสตราจารย์, inดร.ดำรง พิพัฒนวัฒนากุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.สรัญญา วัชโรทัย, รองศาสตราจารย์, exสุจิตรา จางตระกูล, "Isozyme Variation among 22 Neem (Azadirachta indica A. Juss.) Provenances", Journal of Tropical Forest Research, ปีที่ 1, ฉบับที่ 1, มกราคม - มิถุนายน 2017, หน้า 11-22
2017 exNapiroon, T , exProf. Henrik Balslev, inดร.สุธีร์ ดวงใจ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ดวงใจ ศุขเฉลิม, รองศาสตราจารย์, inดร.สรัญญา วัชโรทัย, รองศาสตราจารย์, exรศ.ดร.วิชัย สันติมาลีวรกุล, exดร.ก่องกานดา ชยามฤต, "ANTIBACTERIAL PROPERTY TESTING OF TWO SPECIES OF TROPICAL PLANT LASIANTHUS (RUBIACEAE)", Southeast Asian Journal of Tropical Medicine and Public Health, ปีที่ 48, ฉบับที่ 1, มกราคม - กุมภาพันธ์ 2017, หน้า 177-123
2017 ex Tiwtawat Napiroon, inดร.ดวงใจ ศุขเฉลิม, รองศาสตราจารย์, inดร.สรัญญา วัชโรทัย, รองศาสตราจารย์, "Thin Layer Chromatography Screening and Profiling of Terrestrial Aroids (Araceae) Lipophilic Extracts from Saiyok Forest, Thailand.", Journal of Tropical Forest Research , ปีที่ 2017, ฉบับที่ 1, มกราคม - มิถุนายน 2017, หน้า 1-10
2016 exรุ่งชาญ สุขสังวร, inดร.ณัฎฐา เสนีวาส, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ณรงค์ วงศ์กันทรากร, อาจารย์, exNitikan Fangern , inดร.สรัญญา วัชโรทัย, รองศาสตราจารย์, inดร.สุดสวาสดิ์ ดวงศรีไสย์, รองศาสตราจารย์, "Phytotoxic effect of Haldina cordifolia on germination, seedling growth and root cell viability of weeds and crop plants", NJAS - Wageningen Journal of Life Sciences, ปีที่ 78, ฉบับที่ "-", กันยายน 2016, หน้า 175-181
2016 exPhongkrathung, R., inดร.สรัญญา วัชโรทัย, รองศาสตราจารย์, inดร.ประศาสตร์ เกื้อมณี, รองศาสตราจารย์, "Wood anatomy and properties of three species in the genus Spondias lakonensis (Anacardiaceae) found in Thailand", Agriculture and Natural Resources, ปีที่ 50, ฉบับที่ 1, สิงหาคม 2016, หน้า 14-19
2016 exWangwibulkit, M., inดร.สรัญญา วัชโรทัย, รองศาสตราจารย์, "Ex-situ propagation of Pogostemon helferi (Hook. f.) Press using tissue culture and a hydroponics system", Agriculture and Natural Resources, ปีที่ 50, ฉบับที่ 1, กรกฎาคม 2016, หน้า 20-25
2016 exPhromprasit, P., inดร.สรัญญา วัชโรทัย, รองศาสตราจารย์, inดร.ประศาสตร์ เกื้อมณี, รองศาสตราจารย์, "Species identification of some Castanopsis (D.Don) Spach (Fagaceae) species from Northern Thailand using wood characteristics", Thai Forest Bulletin (Botany), ปีที่ 44, ฉบับที่ 2, มกราคม 2016, หน้า 88-100
2015 exนางสาวสุทธิรัตน์ ขาวปากรอ, inดร.สรัญญา วัชโรทัย, รองศาสตราจารย์, inดร.สมคิด สิริพัฒนดิลก, รองศาสตราจารย์, inดร.ประศาสตร์ เกื้อมณี, รองศาสตราจารย์, "Wood anatomical survey and wood specifi c gravity of 13 species of Aglaia (Meliaceae) from Thailand", Thai Forest Bulletin, ปีที่ 43, ฉบับที่ 1, ธันวาคม 2015, หน้า 87-103
2015 inดร.สรัญญา วัชโรทัย, รองศาสตราจารย์, exนางสาวพัชชา ญาณภิรัต, "ANTIFUNGAL ACTIVITY OF Persicaria odorata EXTRACT AGAINST ANTHRACNOSE CAUSED BY Colletotrichum capsici AND Colletotrichum gloeosporioides", Malays. Appl. Biol., ปีที่ 44, ฉบับที่ 3, ตุลาคม 2015, หน้า 69-73
2015 inดร.สรัญญา วัชโรทัย, รองศาสตราจารย์, inดร.ยิ่งยง ไพสุขศานติวัฒนา, รองศาสตราจารย์, exนางสาวกุลนิฏพิศ อุดมธนเดช, "Antibacterial Properties of the Extracts from Some Zingibereous Species in Thailand against Bacteria Causing Diarrhea and Food Poisoning in Human", International Transaction Journal of Engineering, Management, & Applied Sciences & Technologies, ปีที่ 6, ฉบับที่ 5, กรกฎาคม 2015, หน้า 203-212
2014 inดร.ดวงใจ ศุขเฉลิม, รองศาสตราจารย์, exทิวธวัฒ นาพิรุณ, inดร.สรัญญา วัชโรทัย, รองศาสตราจารย์, "Effect of Lipophilic Extract from Lasia spinosa (L.) Thwaites(Araceae) on Seed Germination and Seedling Growth of the Invasive Plant Mimosa diplotricha C. Wright ex Sauvalle", KASETSART JOURNAL: NATURAL SCIENCE, ปีที่ 48, ฉบับที่ 5, ตุลาคม 2014, หน้า 1-8
2011 exKongkiatpaiboon, S, exSchinnerl, J, exFelsinger, S, inดร.วิเชียร กีรตินิจกาล, รองศาสตราจารย์, inดร.สรัญญา วัชโรทัย, รองศาสตราจารย์, exGritsanapan, W, exBrecker, L, exGreger, H, "Structural Relationships of Stemona Alkaloids: Assessment of Species-Specific Accumulation Trends for Exploiting Their Biological Activities", JOURNAL OF NATURAL PRODUCTS, ปีที่ 74, ฉบับที่ 9, กันยายน 2011, หน้า 1931-1938
2014 exChao Jun Chen, exRong Jiang, exGang Wang, exRui Hua Jiao, exChompoonuch Tancharoen, exKanokorn Sudto, inดร.สรัญญา วัชโรทัย, รองศาสตราจารย์, inดร.สุภา หารหนองบัว, ศาสตราจารย์, exHui Ming Ge1, Ren Xiang Tan, "Oligostilbenoids with Acetylcholinesterase Inhibitory Activity from Dipterocarpus alatus", Planta Medica, ปีที่ 80, ฉบับที่ 17, ตุลาคม 2014, หน้า 1641-1646
2010 exInthachub, P, inดร.สรัญญา วัชโรทัย, รองศาสตราจารย์, exDuyfjes, BEE, "Census of Stemona (Stemonaceae) in Thailand", BLUMEA, ปีที่ 55, ฉบับที่ 2, กันยายน 2010, หน้า 143-152
2010 exCharoenchai, P, inดร.สรัญญา วัชโรทัย, รองศาสตราจารย์, exSomprasong, W, exMahidol, C, exRuchirawat, S, exKittakoop, P, "Part 1: Antiplasmodial, Cytotoxic, Radical Scavenging and Antioxidant Activities of Thai Plants in the Family Acanthaceae", PLANTA MEDICA, ปีที่ 76, ฉบับที่ 16, พฤศจิกายน 2010, หน้า 1940-1943
2009 exBrigitte Lukaseder, inดร.สรัญญา วัชโรทัย, รองศาสตราจารย์, exTina Hehenberger, exChristoph Seger, exMichael Nagl, exGerda Lutz-Kutschera, exWolfgang Robien, exHarald Greger, exOtmar Hofer, "Prenylated flavanones and flavanonols as chemical markers in Glycosmis species (Rutaceae)", Phytochemistry, ปีที่ 70, ฉบับที่ 8, พฤษภาคม - มิถุนายน 2009, หน้า 1030-1037
2009 exInthachub, P, inดร.สรัญญา วัชโรทัย, รองศาสตราจารย์, exDuyfjes, B.E.E, "Review of the genus stichoneuron (stemonaceae)", Edinburgh Journal of Botany , ปีที่ 66, ฉบับที่ 2, กรกฎาคม 2009, หน้า 213-228
2009 exGreger, Harald, exSchinnerl, Johann, inดร.สรัญญา วัชโรทัย, รองศาสตราจารย์, exBrecker, Lothar, exHofer, Otmar, "Pandanus Alkaloids in Stemonaceae: Finding of a Plausible Biogenetic Origin of Stemona Alkaloids", JOURNAL OF NATURAL PRODUCTS , ปีที่ 72, ฉบับที่ 9, กันยายน 2009, หน้า 1708-1711
2009 exPotechaman Pitpiangchan, inนางอุไรวรรณ ดิลกคุณานันท์, inดร.อุดมลักษณ์ สุขอัตตะ, inดร.สรัญญา วัชโรทัย, รองศาสตราจารย์, inนายวิชัย หฤทัยธนาสันติ์, รองศาสตราจารย์, exPutthita Punjee, inนางสาวประภัสสร รักถาวร, "Comparative Study of Scented Compound Extraction from Plumeria obtusa L.", Kasetsart Journal (Natural Science)(วารสารวิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์), ปีที่ 43, ฉบับที่ 5, ธันวาคม 2009, หน้า 189-196
2009 exPutthita Punjee, inนางอุไรวรรณ ดิลกคุณานันท์, inดร.อุดมลักษณ์ สุขอัตตะ, inดร.สรัญญา วัชโรทัย, รองศาสตราจารย์, inนายวิชัย หฤทัยธนาสันติ์, รองศาสตราจารย์, exPotechaman Pitpiangchan, inนางสาวประภัสสร รักถาวร, "Scented Extracts and Essential Oil Extraction from Michelia alba D.C.", Kasetsart Journal (Natural Science)(วารสารวิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์), ปีที่ 43, ฉบับที่ 5, ธันวาคม 2009, หน้า 197-203
2009 inนางสาวประภัสสร รักถาวร, inนางอุไรวรรณ ดิลกคุณานันท์, inดร.อุดมลักษณ์ สุขอัตตะ, inดร.สรัญญา วัชโรทัย, รองศาสตราจารย์, inนายวิชัย หฤทัยธนาสันติ์, รองศาสตราจารย์, exPotechaman Pitpiangchan, exPutthita Punjee, "Extraction Methods for Tuberose Oil and Their Chemical Components", Kasetsart Journal (Natural Science)(วารสารวิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์), ปีที่ 43, ฉบับที่ 5, ธันวาคม 2009, หน้า 204-211
2008 exHarald Greger, exMargit Hofer, exKlaus Teichmann, exJohann Schinnerl, exCaroline M. Pannell, inดร.สรัญญา วัชโรทัย, รองศาสตราจารย์, exOtmar Hofer, "Amide-esters from Aglaia tenuicaulis - First representatives of a class of compounds structurally related to bisamides and flavaglines", PHYTOCHEMISTRY, ปีที่ 69, ฉบับที่ 4, กุมภาพันธ์ 2008, หน้า 928-938
2008 exPointinger, Silvia, inนางสาวสมนึก พรมแดง, inดร.สรัญญา วัชโรทัย, รองศาสตราจารย์, exPannell, Caroline M., exHofer, Otmar, exMereiter, Kurt, exGreger, Harald, "Silvaglins and related 2,3-secodammarane derivatives - unusual types of triterpenes from Aglaia silvestris", PHYTOCHEMISTRY, ปีที่ 69, ฉบับที่ 15, พฤศจิกายน 2008, หน้า 2696-2703
2008 exVongsak, B, exKengtong, S, inดร.สรัญญา วัชโรทัย, รองศาสตราจารย์, exSukrong, S, "Sequencing Analysis of the Medicinal Plant Stemona tuberosa and Five Related Species Existing in Thailand Based on trnH-psbA Chloroplast DNA", PLANTA MEDICA, ปีที่ 74, ฉบับที่ 14, พฤศจิกายน 2008, หน้า 1764-1766
2007 exWittaya Kaewsri, inดร.ยิ่งยง ไพสุขศานติวัฒนา, รองศาสตราจารย์, inนางเอื้อมพร วีสมหมาย, รองศาสตราจารย์, inดร.วิชาญ เอียดทอง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.สรัญญา วัชโรทัย, รองศาสตราจารย์, "Phylogenetic Analysis of Thai Amomum (Alpinioideae: Zingiberaceae)Using AFLP Markers", Kasetsart Journal (Natural Science)(วารสารวิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์), ปีที่ 41, ฉบับที่ 2, เมษายน - มิถุนายน 2007, หน้า 213-226
2007 exSchinnerl, J, exBrem, B, exBut, PPH, inดร.สรัญญา วัชโรทัย, รองศาสตราจารย์, exHofer, O, exGreger, H, "Pyrrolo- and pyridoazepine alkaloids as chemical markers in Stemona species", PHYTOCHEMISTRY, ปีที่ 68, ฉบับที่ 10, พฤษภาคม 2007, หน้า 1417-1427
2005 exSchinnerl, J, exKaltenegger, E, exPacher, T, inดร.สรัญญา วัชโรทัย, รองศาสตราจารย์, exHofer, O, exGreger, H, "New pyrrolo[1,2-a]azepine type alkaloids from Stemona and Stichoneuron (Stemonaceae)", MONATSHEFTE FUR CHEMIE, ปีที่ 136, ฉบับที่ 9, กันยายน 2005, หน้า 1671-1680
Publish Year National Journal 12
2014 exNATTHAWADI, inดร.สุดสวาสดิ์ ดวงศรีไสย์, รองศาสตราจารย์, inดร.สรัญญา วัชโรทัย, รองศาสตราจารย์, "Effect of Aglaia elaeagnoidea (A. Juss.) Benth. leaf and stem extracts on germination and seedling growth of weeds and cultivated plants", วารสารพฤกษศาสตร์, ปีที่ 6, ฉบับที่ พิเศษ 2557, มิถุนายน - กันยายน 2014, หน้า 117-122
2014 exเรณุภา พงศ์กระทุง, inดร.สรัญญา วัชโรทัย, รองศาสตราจารย์, inดร.ประศาสตร์ เกื้อมณี, รองศาสตราจารย์, "กายวิภาคศาสตร์และคุณสมบัติบางประการของเนื้อไม้สกุลมะปราง วงศ์มะม่วง", วารสารพฤกษศาสตร์ไทย, ปีที่ 6, ฉบับที่ ฉบับพิเศษ , มิถุนายน - ตุลาคม 2014, หน้า 85-93
2013 inดร.ดวงใจ ศุขเฉลิม, รองศาสตราจารย์, exนายทิวธวัฒ นาพิรุณ, inดร.สรัญญา วัชโรทัย, รองศาสตราจารย์, exทัศเนศวร์ เพชรคง3 , "อนุกรมวิธานและพฤกษเคมีของพืชบุกบอนบนดิน ในอุทยานแห่งชาติไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี", วารสารวนศาสตร์, ปีที่ 32, ฉบับที่ -, พฤษภาคม 2013, หน้า 71-83
2013 exรุ่งชาญ สุขสังวร, exวิชัย อัยกูล , inดร.สรัญญา วัชโรทัย, รองศาสตราจารย์, "ผลของสารสกัดขว้าวต่อการเจริญเติบโตของต้นกล้าวัชพืชและพืชปลูกบางชนิด", วารสารพฤกษศาสตร์ไทย, ปีที่ 5, ฉบับที่ 2556, กรกฎาคม 2013, หน้า 173-182
2012 exKongake Siringam, inดร.ธรรมศักดิ์ ทองเกตุ, รองศาสตราจารย์, inดร.สรัญญา วัชโรทัย, รองศาสตราจารย์, exKriengkrai Mosaleeyanon, exChalermpol Kirdmanee4, "Optimization of Air Temperature and Medium pH Enhanced Growths and 1'-Acetate (ACA) Content of Galangal 9Alpinia galanga) Plantlets in vitro", KMITL Science and Technology Journal, ปีที่ 12, ฉบับที่ 1, มกราคม - มิถุนายน 2012, หน้า 30-38
2012 exนายกฤษฎา ศิริสภาภรณ์, exอ.ดร.พิไลวรรณ ศิริพักตร์พงษ์, inดร.สรัญญา วัชโรทัย, รองศาสตราจารย์, exอ.ดร.อุมาพร รุ่งสุริยาวิบูลย์, "Preliminary in vitro cytotoxixity of lipophilic extracts against HepG2(hepatocellular carcinoma cell) and MCF-7(breast cancer cell)", Thai Journal of Pharmacology, ปีที่ 34, ฉบับที่ 1, มกราคม - เมษายน 2012, หน้า 83-91
2011 inดร.สรัญญา วัชโรทัย, รองศาสตราจารย์, inดร.ประศาสตร์ เกื้อมณี, รองศาสตราจารย์, inดร.สมคิด สิริพัฒนดิลก, รองศาสตราจารย์, exนายศิวเชษฐ์ ชัยโรจน์, "นิเวศวิทยา การกระจายพันธุ์ และชีพลักษณ์ของพืชวงศ์ดอกดิน (Orobanchaceae) ในประเทศไทย", Naresuan University Science Journal, ปีที่ 8, ฉบับที่ 2, ตุลาคม 2011 - มีนาคม 2012, หน้า 54-66
2010 inดร.สรัญญา วัชโรทัย, รองศาสตราจารย์, exดร.อุมาพร (ทาเสนาะ) รุ่งสุริยะวิบูลย์, exนางสาวจุติภรณ์ ทัสสกุลพนิช, "Phytochemistry of Thai Plants and Their Antiprotozoal Activities.", Thai Journal of Pharmacology, ปีที่ 32, ฉบับที่ 1, มีนาคม 2010, หน้า 58-60
2010 exนายสันติ สาระพล, inดร.สรัญญา วัชโรทัย, รองศาสตราจารย์, inดร.ฉัตรชัย เงินแสงสรวย, รองศาสตราจารย์, inดร.ณัฎฐา เสนีวาส, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ความหลากหลายของสาหร่ายในลุ่มน้ำคลองกำพวน บริเวณตำบลกำพวน อำเภอสุขสำราญ จังหวัดระนอง", วารสารพฤกษศาสตร์ไทย, ปีที่ 2, ฉบับที่ Special, กันยายน 2010, หน้า 33-45
2010 exนางสาวไพริน สุดทัง, inดร.สรัญญา วัชโรทัย, รองศาสตราจารย์, inดร.ศรีสม สุวรรณวงศ์, รองศาสตราจารย์, inดร.ณัฎฐา เสนีวาส, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ความหลากหลายของสาหร่ายในบึงบอระเพ็ด จังหวัดนครสวรรค์", วารสารพฤกษศาสตร์ไทย, ปีที่ 2, ฉบับที่ Special, กันยายน 2010, หน้า 21-31
2009 exนางสาวจิตรยา จารุจิตร์, inดร.วิชัย โฆสิตรัตน, รองศาสตราจารย์, inดร.สรัญญา วัชโรทัย, รองศาสตราจารย์, inดร.นิพนธ์ ทวีชัย, ศาสตราจารย์, "ประสิทธิภาพการปรับปรุงดินโดยใช้สารสกัดจากพืชและซิลิคอนในการควบคุมโรคเหี่ยวของมะเขือเทศในสภาพโรงเรือน", Agricultural Science Journal (วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร), ปีที่ 40, ฉบับที่ 2, พฤษภาคม - สิงหาคม 2009, หน้า 283-292
2007 inนางสาวสมนึก พรมแดง, inดร.สรัญญา วัชโรทัย, รองศาสตราจารย์, "ความหลากหลายของพืชสกุล Aglaia (วงศ์สะเดา) ที่พบในสถานีวิจัยวนเกษตรตราด", วารสารข่าวศูนย์ปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง สถาบันวิจัยและพัฒนา กพส. , ปีที่ 21, ฉบับที่ 1, มกราคม - มิถุนายน 2007, หน้า 10-14

Conference

การนำเสนอบทความของสรัญญา เปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยของนักวิจัยใน มก. ในคณะวิทยาศาสตร์ บางเขน และในภาควิชาพฤกษศาสตร์

Publish Year International Conference 13
2017 exKanokorn Sudto, exChompoonuch Tancharoen, exDarinee Phromyothin, inดร.พัชรีนารถ ทรัพย์อาภากร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exYan Hua Qin, inดร.สรัญญา วัชโรทัย, รองศาสตราจารย์, inดร.สุพรรณา เตชะสกุล, รองศาสตราจารย์, exHui-Ming Ge, exRen Xiang Tan, inดร.สุภา หารหนองบัว, ศาสตราจารย์, "Target identification of hopeahainol C for antibacterial activity", Pure and Applied Chemistry International Conference 2017 (PACCON2017), 2 - 3 กุมภาพันธ์ 2017, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2017 exTiwtawat Napiroon, inดร.สุธีร์ ดวงใจ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, ex Wichai Santimaleeworagun, exHenrik Balslev, inดร.ดวงใจ ศุขเฉลิม, รองศาสตราจารย์, exKongkanda Chayamarit, inดร.สรัญญา วัชโรทัย, รองศาสตราจารย์, "Phylogenetic signal of Thai Lasianthus (Rubiaceae) as antimicrobial effect against pathogenic bacteria", 17 th Flora of Thailand Conference, 21 - 25 สิงหาคม 2017, อ่าวนาง กระบี่ ประเทศไทย
2015 exณัฐญาภรณ์ ศรีบุญปวน, inดร.พัฒนา อนุรักษ์พงศธร, รองศาสตราจารย์, inดร.สรัญญา วัชโรทัย, รองศาสตราจารย์, "Remediation of Arsenic Contaminated in Coal Ash Dumping Site using Arachis Pintoi Krap. & Greg.", International Conference on Biological, Environment and Food Engineering (BEFE-2015)Singapore, 15 - 16 พฤษภาคม 2015, - สาธารณรัฐสิงคโปร์
2015 inดร.รัตนาวรรณ มั่งคั่ง, รองศาสตราจารย์, inดร.ภัทรา เพ่งธรรมกีรติ, รองศาสตราจารย์, inดร.รัฐชา ชัยชนะ, รองศาสตราจารย์, inดร.สรัญญา วัชโรทัย, รองศาสตราจารย์, exกิตติวรรณ กิจปกรณ์สันติ, exศุภโชค ตาปนานนท์, "Life Cycle Assessment of Thai Organic Rice to Evaluate the Climate Change, Water Use and Biodiversity Impacts", EXPO 2015 conference – LCA for “Feeding the planet and energy for life”, 6 - 8 ตุลาคม 2015, มิลาน สาธารณรัฐอิตาลี
2015 inดร.รัตนาวรรณ มั่งคั่ง, รองศาสตราจารย์, inดร.ภัทรา เพ่งธรรมกีรติ, รองศาสตราจารย์, inดร.รัฐชา ชัยชนะ, รองศาสตราจารย์, inดร.สรัญญา วัชโรทัย, รองศาสตราจารย์, exกิตติวรรณ กิจปกรณ์สันติ, exศุภโชค ตาปนานนท์, "Environmental Footprinting of Hom Mali Organic Rice for Environmental Product Declaration", The 5th International Conference on Green and Sustainable Innovation (ICGSI 2015), 8 - 10 พฤศจิกายน 2015, พัทยา ชลบุรี ประเทศไทย
2014 inดร.รัตนาวรรณ มั่งคั่ง, รองศาสตราจารย์, inดร.ภัทรา เพ่งธรรมกีรติ, รองศาสตราจารย์, inดร.รัฐชา ชัยชนะ, รองศาสตราจารย์, inดร.สรัญญา วัชโรทัย, รองศาสตราจารย์, exกิตติวรรณ กิจปกรณ์สันติ, exศุภโชค ตาปนานนท์, "Environmental Impacts of Organic Rice Farming in Thailand by using Life Cycle Assessment to Support Policy Decision on Sustainable Agriculture", EcoBalance 2014 (The 11th International Conference on EcoBalance), 27 - 30 ตุลาคม 2014, Tsukuba ญี่ปุ่น
2013 inดร.สรัญญา วัชโรทัย, รองศาสตราจารย์, "Weeds or Medicinal Plants", The 4th Tropical Weed Science Conference 2013 : Weed Management and Utilization in the Tropics, 24 มกราคม 2013, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2013 exนายทิวธวัฒ นาพิรุณ, inดร.สรัญญา วัชโรทัย, รองศาสตราจารย์, inดร.ดวงใจ ศุขเฉลิม, รองศาสตราจารย์, "ฺBiological activities of lipophilic extract from Lasia spinosa(L.)Thwaites(Araceae):effect on seed germination and seedling growth of invasive plants (Mimosa diplotricha C. Wright ex Sauvalle) in Thailand", XIth International Aroid Conference, 11 - 13 ธันวาคม 2013, Hanoi สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม
2013 exTiwtwat Napiroon, inดร.สรัญญา วัชโรทัย, รองศาสตราจารย์, inดร.ดวงใจ ศุขเฉลิม, รองศาสตราจารย์, "Distribution and Ecology of Araceae Plants on Limestone Mountains, Lop Buri and SaraburiProvince,Thailand", In XIth International Aroid Conference, 11 - 13 ธันวาคม 2013, Hanoi สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม
2013 exTiwtawat Napiroon, inดร.สรัญญา วัชโรทัย, รองศาสตราจารย์, inดร.ดวงใจ ศุขเฉลิม, รองศาสตราจารย์, "Biological activities of lipophilic extract from Lasia spinosa (L.) Thwaite (Araceae)effect on seed germination and growth of invasive plant species( Mimosa diplotricha C. Wright ex Sauvalle ) in Thailand", International Aroid Conference, 11 - 13 ธันวาคม 2013, Hanoi สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม
2011 exนางสาว กนกอร สุดโต, exนางสาว ชมพูนุช ตันเจริญ, inดร.สรัญญา วัชโรทัย, รองศาสตราจารย์, inดร.สุพรรณา เตชะสกุล, รองศาสตราจารย์, exY.H. Qin, exH.M. Ge, exR.X.Tan, inดร.สุภา หารหนองบัว, ศาสตราจารย์, "Resvertrol oligomers from stem bark of Thai Dipterocapaceous plants (Shorea roxburghii G. Don)", 14th Asian Chemical Congress (14ACC), 5 - 8 กันยายน 2011, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2010 exนายสันติ สาระพล, inดร.สรัญญา วัชโรทัย, รองศาสตราจารย์, inดร.ฉัตรชัย เงินแสงสรวย, รองศาสตราจารย์, inดร.ณัฎฐา เสนีวาส, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Diversity of algae in Khlong Kamphuan watershed, Ranong province, southern of Thailand", The 1st Asia-Oceania Innovation Summit, 12 - 14 ธันวาคม 2010, Tsukuba ญี่ปุ่น
2011 exนางสาว จิราภรณ์ ยงพิศาลภพ, exนางสาว กนกอร สุดโต, exนางสาว ชมพูนุช ตันเจริญ, exY.H. Qin, inดร.สรัญญา วัชโรทัย, รองศาสตราจารย์, exH.M. Ge, exR.X. Tan, exรศ. ดร. กรกนก อิงคนินันท์, inดร.พัชรีนารถ ทรัพย์อาภากร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.สุพรรณา เตชะสกุล, รองศาสตราจารย์, inดร.สุภา หารหนองบัว, ศาสตราจารย์, "Molecular Docking Study to the Natural Compounds fromDipterocarpaceous Bark Extract against Acetylcholinesterase", 15th International Annual Symposium on Computational Science and Engineering (ANSCSE 15) , 30 มีนาคม - 1 เมษายน 2011, รังสิต กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
Publish Year National Conference 32
2019 exสันติ สาระพล, inดร.สรัญญา วัชโรทัย, รองศาสตราจารย์, inดร.อัญชลี ศิริขจรกิจ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ณัฎฐา เสนีวาส, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ความหลากหลาย ปัจจัยสิ่งแวดล้อมของสาหร่ายสีเขียวบนบกสกุล Trentepohlia และการสะสมรงควัตถุในชนิดเด่นจากเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเชียงดาว จงหวัดเชียงใหม่", การประชุมวิชาการสาหร่ายและแพลงก์ตอนแห่งชาตื ครั้งที่ 9, 21 - 22 มีนาคม 2019, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2019 exนายสันติ สาระพล, inดร.สรัญญา วัชโรทัย, รองศาสตราจารย์, inดร.อัญชลี ศิริขจรกิจ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ณัฎฐา เสนีวาส, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ลักษณะและปัจจัยที่มีผลต่อการเจริญเติบโตบนอาหารเลี้ยงของสาหร่ายสีเขียวบนบก Trentepohlia monilia จากเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่", การประชุมวิชาการสาหร่ายและแพลงก์ตอนแห่งชาติ ครั้งที่ 9, 21 - 22 มีนาคม 2019, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2018 exนายก้องกิดากร ทวีปัญญาพร, inดร.ณัฎฐา เสนีวาส, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.สรัญญา วัชโรทัย, รองศาสตราจารย์, "Comparative Phytochemistry of Gonocaryum lobbianum (Miers) Kurz (Cardiopteridaceae) and Its Bioactivity", The Proceeding of The 56th KU Annual Conference, 30 มกราคม - 2 กุมภาพันธ์ 2018, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2016 exนางสาวไอศวรรย์ อารยะทวีกุล, inดร.สรัญญา วัชโรทัย, รองศาสตราจารย์, inดร.ณัฎฐา เสนีวาส, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Diversity of green algae in Sri Nakhon Khuean Khan Park at Bang Kachao subdistrict, Phra Pradaeng district, Samut Prakan Province", The 3rd National Meeting on Biodiversity Management in Thailand, 15 - 17 มิถุนายน 2016, น่าน ประเทศไทย
2015 exนางสาวพัชชา ญาณภิรัต, inดร.เนตรนภิส เขียวขำ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนายเดชา ดวงนามล, inดร.สรัญญา วัชโรทัย, รองศาสตราจารย์, "Phytochemistry and Antifungal Properties of Wedelia biflora (L.) DC. against Anthracnose in Mango Caused by Colletotrichum gloeosporioides", การประชุมวิชาการพฤกษศาสตร์แห่งประเทศไทยครั้งที่ ๙, 3 - 5 มิถุนายน 2015, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2014 exอัฏฐพร สิทธิ์วิภูศิริ, inดร.สรัญญา วัชโรทัย, รองศาสตราจารย์, inดร.ณรงค์ วงศ์กันทรากร, อาจารย์, inดร.ณัฎฐา เสนีวาส, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ความหลากหลายของสาหร่ายไฟ (Characeae) ในภาคกลางและภาคตะวันออกของประเทศไทย", การประชุมวิชาการพฤกษศาสตร์แห่งประเทศไทยครั้งที่ 8, 2 - 4 เมษายน 2014, เชียงใหม่ ประเทศไทย
2014 exณัฐญาภรณ์ ศรีบุญปวน, inดร.พัฒนา อนุรักษ์พงศธร, รองศาสตราจารย์, inดร.สรัญญา วัชโรทัย, รองศาสตราจารย์, "การใช้ต้นถั่วบราซิลฟื้นฟูพื้นที่ปนเปื้อนด้วยโลหะในพื้นที่ทิ้งเถ้าถ่านหิน", งานประชุมวิชาการระดับชาติ “นเรศวรวิจัย” ครั้งที่ 10: เครือข่ายวิจัย สร้างความรู้สู่อาเซียน (Research Networking towards ASEAN Knowledge Development), 22 - 23 กรกฎาคม 2014, พิษณุโลก ประเทศไทย
2013 exนายอัฏฐพร สิทธิ์วิภูศิริ, inดร.ณรงค์ วงศ์กันทรากร, อาจารย์, inดร.สรัญญา วัชโรทัย, รองศาสตราจารย์, inดร.ณัฎฐา เสนีวาส, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การศึกษาเบื้องต้นของสาหร่ายไฟสกุล Chara L. ในภาคกลางและตะวันออกของประเทศไทย", การประชุมวิชาการพฤกษศาสตร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 7, 3 เมษายน - 5 มิถุนายน 2013, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2013 exนายอัฏฐพร สิทธิ์วิภูศิริ, inดร.ณรงค์ วงศ์กันทรากร, อาจารย์, inดร.สรัญญา วัชโรทัย, รองศาสตราจารย์, inดร.ณัฎฐา เสนีวาส, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การศึกษาเบื้องต้นของสาหร่ายไฟสกุล Chara L. ในพื้นที่ประเทศไทย", การประชุมวิชาการสาหร่ายและแพลงก์ตอนแห่งชาติ ครั้งที่ 6, 28 มีนาคม - 30 มิถุนายน 2013, เชียงใหม่ ประเทศไทย
2013 exฌาดา จันทรจำนง, inดร.ณัฎฐา เสนีวาส, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.สรัญญา วัชโรทัย, รองศาสตราจารย์, "การศึกษาทางพฤกษเคมีของสาหร่ายขนาดเล็ก Scenedesmus sp.", โครงการประชุมวิชาการนานาชาติ The International Kasetsart University Science and Technology Annual Research Symposium, 28 มีนาคม - 29 มิถุนายน 2013, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2013 exนางสาวฌาดา จันทรจำนง, inดร.ณัฎฐา เสนีวาส, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.สรัญญา วัชโรทัย, รองศาสตราจารย์, "คุณลักษณะทางพฤกษเคมีของสาหร่ายขนาดเล็ก Scenedesmus sp.", การประชุมวิชาการสาหร่ายและแพลงก์ตอนแห่งชาติ ครั้งที่ 6, 28 มีนาคม - 30 มิถุนายน 2013, เชียงใหม่ ประเทศไทย
2013 exWichai Aiyakool, inดร.สรัญญา วัชโรทัย, รองศาสตราจารย์, "พฤกษเคมีเปรียบเทียบของต้นเขยตาย Glycosmis pentaphylla (Retz.) DC. วงศ์ส้ม (Rutaceae) ในภาคกลางและภาคตะวันออกของประเทศไทย", การประชุมครั้งที่ 3 อนุกรมวิธานและซิสเทมาติคส์ในประเทศไทย, 11 พฤษภาคม 2013, อื่นๆ ประเทศไทย
2013 exวิชัย อัยกูล , inดร.สรัญญา วัชโรทัย, รองศาสตราจารย์, inดร.ณัฎฐา เสนีวาส, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exรุ่งชาญ สุขสังวร, "การทดสอบเบื้องต้นทางพฤกษเคมีของ Hapalosiphon sp.", การประชุมวิชาการสาหร่ายและแพลงก์ตอนแห่งชาติครั้งที่ 6, 28 - 30 มีนาคม 2013, อื่นๆ ประเทศไทย
2013 exขวัญกมล ทวายตาคำ, inดร.สรัญญา วัชโรทัย, รองศาสตราจารย์, inดร.ณัฎฐา เสนีวาส, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ผลของสารสกัดจากใบหยีน้ำ (Millettia pinnata (L.) Panigrahi) ต่อการงอกและการเจริญเติบโตของต้นกล้าในพืชบางชนิด", การประชุมวิชาการและการเสนอผลงานวิจัยพืชเขตร้อนและกึ่งร้อน ครั้งที่ 7, 1 - 2 สิงหาคม 2013, อื่นๆ ประเทศไทย
2011 exไพริน สุดทัง, inดร.สรัญญา วัชโรทัย, รองศาสตราจารย์, inดร.ศรีสม สุวรรณวงศ์, รองศาสตราจารย์, inดร.ณัฎฐา เสนีวาส, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ความหลากหลายของสาหร่ายแนวดิ่งในบึงบอระเพ็ด จังหวัดนครสวรรค์", การประชุมทางวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 49, 1 - 4 กุมภาพันธ์ 2011, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2011 exนายสันติ สาระพล, inดร.ณัฎฐา เสนีวาส, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.สรัญญา วัชโรทัย, รองศาสตราจารย์, inดร.ฉัตรชัย เงินแสงสรวย, รองศาสตราจารย์, "ความหลากหลายของสาหร่ายและความสัมพันธ์ระหว่างสาหร่ายกับคุณภาพน้ำในลุ่มน้ำคลองกำพวน ตำบลกำพวน อำเภอสุขสำราญ จังหวัดระนอง", การประชุมวิชาการพฤกษศาสตร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 5, 30 มีนาคม - 1 เมษายน 2011, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2011 exนางสาวไพริน สุดทัง, inดร.สรัญญา วัชโรทัย, รองศาสตราจารย์, inดร.ศรีสม สุวรรณวงศ์, รองศาสตราจารย์, inดร.ณัฎฐา เสนีวาส, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณคลอโรฟิลล์เอ ที่ระดับผิวน้ำและระดับครึ่งของความลึกบึง และปัจจัยสิ่งแวดล้อมบางประการในบึงบอระเพ็ด จังหวัดนครสวรรค์", การประชุมวิชาการพฤกษศาสตร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 5, 30 มีนาคม - 1 เมษายน 2011, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2010 inดร.ณัฎฐา เสนีวาส, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ศรีสม สุวรรณวงศ์, รองศาสตราจารย์, inดร.ลิลลี่ กาวีต๊ะ, รองศาสตราจารย์, inดร.สรัญญา วัชโรทัย, รองศาสตราจารย์, inนางสาวรวีวรรณ ตัณฑวณิช, อาจารย์, "การศึกษาปัจจัยที่เหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของไซยาโนแบคทีเรีย Hapalosiphon sp.", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 48, 3 - 5 กุมภาพันธ์ 2010, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2010 exนางสาวไพริน สุดทัง, inดร.ณัฎฐา เสนีวาส, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.สรัญญา วัชโรทัย, รองศาสตราจารย์, inดร.ศรีสม สุวรรณวงศ์, รองศาสตราจารย์, "ความหลากหลายของสาหร่ายในบึงบอระเพ็ด จังหวัดนครสวรรค์", การประชุมวิชาการพฤกษศาสตร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 4, 24 - 26 มีนาคม 2010, เชียงใหม่ ประเทศไทย
2010 exนายสันติ สาระพล, inดร.ณัฎฐา เสนีวาส, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.สรัญญา วัชโรทัย, รองศาสตราจารย์, inดร.ฉัตรชัย เงินแสงสรวย, รองศาสตราจารย์, "ความหลากหลายของสาหร่ายในลุ่มน้ำคลองกำพวน บริเวณตำบลกำพวน อำเภอสุขสำราญ จังหวัดระนอง", การประชุมวิชาการพฤกษศาสตร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 4, 24 - 26 มีนาคม 2010, เชียงใหม่ ประเทศไทย
2010 exนางสาวภัทรานิดา โลหะกุล, inดร.ณัฎฐา เสนีวาส, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ณรงค์ วงศ์กันทรากร, อาจารย์, inดร.สรัญญา วัชโรทัย, รองศาสตราจารย์, "การใช้ค่ารงควัตถุเพื่อวัดมวลชีวภาพของแพลงค์ตอนพืชในบึงบอระเพ็ด จังหวัดนครสวรรค์", การประชุมวิชาการระดับปริญญาตรี ครั้งที่ 2 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 16 มีนาคม 2010, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2010 inดร.ศรีสม สุวรรณวงศ์, รองศาสตราจารย์, inดร.ลิลลี่ กาวีต๊ะ, รองศาสตราจารย์, inดร.สรัญญา วัชโรทัย, รองศาสตราจารย์, inดร.ณัฎฐา เสนีวาส, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.มาลี ณ นคร, รองศาสตราจารย์, inดร.สุรียา ตันติวิวัฒน์, รองศาสตราจารย์, inดร.ณรงค์ วงศ์กันทรากร, อาจารย์, "ผลของสารสกัดฟางข้าว ต่อการงอก การเจริญเติบโตของต้นกล้า และการเกิด lipid peroxidation ในต้นกล้าไมยราบยักษ์ (Mimosa pigra L.)", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 48, 3 - 5 กุมภาพันธ์ 2010, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2010 inดร.สรัญญา วัชโรทัย, รองศาสตราจารย์, exKridsada Sirisabhabhorn , exPilaiwan Siripurkpong , exดร.อุมาพร ทาเสนาะ, "การทดสอบความเป็นพิษต่อเซลล์นอกร่างกายเบื้องต้นของสารสกัดกึ่งหยาบจากพืชสมุนไพรไทย สำหรับการรักษาโรคมาลาเรีย", การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาครั้งที่ 11, 14 กันยายน - 16 ตุลาคม 2010, ขอนแก่น ประเทศไทย
2010 inดร.สรัญญา วัชโรทัย, รองศาสตราจารย์, exนายฉัตรชัย เงินแสงสรวย, exนางสาวนุชจรี ตะทะนะ, "ความหลากหลายของพรรณไม้น้ำบริเวณบึงบอระเพ็ด", การประชุมวิชาการพฤกษศาสตร์แห่งประเทศไทยครั้งที่ 4, 24 มีนาคม - 26 ตุลาคม 2010, เชียงใหม่ ประเทศไทย
2010 exพรเพ็ญ สุภาโชค, inดร.สรัญญา วัชโรทัย, รองศาสตราจารย์, inดร.ฉัตรชัย เงินแสงสรวย, รองศาสตราจารย์, "ความหลากหลายของพืชวงศ์กก (Cyperaceae) และวงศ์หญ้า (Poaceae) ในบริเวณบึงบอระเพ็ด จังหวัดนครสวรรค์", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 48, 3 - 5 กุมภาพันธ์ 2010, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2009 inนางสาวประภัสสร รักถาวร, inนางอุไรวรรณ ดิลกคุณานันท์, inดร.อุดมลักษณ์ สุขอัตตะ, inดร.สรัญญา วัชโรทัย, รองศาสตราจารย์, inนายวิชัย หฤทัยธนาสันติ์, รองศาสตราจารย์, exพจมาน พิศเพียงจันทร์, exพุฒิตา พันจี, "น้ำมันดอกซ่อนกลิ่น: การสกัดและองค์ประกอบทางเคมี", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 47, 17 - 20 มีนาคม 2009, กรุงเทพมหานคร อื่นๆ ประเทศไทย
2009 exPotechaman Pitpiangchan, inนางอุไรวรรณ ดิลกคุณานันท์, inดร.อุดมลักษณ์ สุขอัตตะ, inดร.สรัญญา วัชโรทัย, รองศาสตราจารย์, inนายวิชัย หฤทัยธนาสันติ์, รองศาสตราจารย์, exPutthita Punjee, inนางสาวประภัสสร รักถาวร, "การเปรียบเทียบการสกัดสารหอมจากดอกลั่นทม", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 47, 17 - 20 มีนาคม 2009
2009 exPutthita Punjee, inนางอุไรวรรณ ดิลกคุณานันท์, inดร.อุดมลักษณ์ สุขอัตตะ, inดร.สรัญญา วัชโรทัย, รองศาสตราจารย์, inนายวิชัย หฤทัยธนาสันติ์, รองศาสตราจารย์, exPotechaman Pitpiangchan, inนางสาวประภัสสร รักถาวร, "การสกัดแยกสารหอมและน้ำมันหอมระเหยจากดอกจำปี", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 47, 17 - 20 มีนาคม 2009
2009 inดร.สรัญญา วัชโรทัย, รองศาสตราจารย์, "พฤกษเคมีของต้นกระดุมทองเลื้อย (Wedelia trilobata (L.) A.S. Hitchcock)", การประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อเยาวชน ครั้งที่ ๔, 20 - 21 มีนาคม 2009, กรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2009 inดร.สรัญญา วัชโรทัย, รองศาสตราจารย์, exดร.อุมาพร ทาเสนาะ, "ฤทธิ์ยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อ Crithidia fasciculata ในหลอดทดลองของสารสกัดพืชสมุนไพรไทย", การประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 35, 15 ตุลาคม 2009 - 17 ตุลาคม 2010, ชลบุรี ประเทศไทย
2008 inนางสาวสมนึก พรมแดง, inดร.สรัญญา วัชโรทัย, รองศาสตราจารย์, "พฤกษเคมีของพืชสกุล Aglaia (วงศ์สะเดา) ที่พบในสถานีวิจัยวนเกษตรตราด จังหวัดตราด", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 46, 29 มกราคม - 1 กุมภาพันธ์ 2008, จตุจักร กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2008 exภาวิณี สุทธิวิริยะ, inดร.สรัญญา วัชโรทัย, รองศาสตราจารย์, inดร.อรินทิพย์ ธรรมชัยพิเนต, รองศาสตราจารย์, "Production of plant growth promoting agents from endophytic actinomycetes. ", 34th Congress on Science and Technology of Thailand., 31 ตุลาคม - 2 พฤศจิกายน 2008, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
[ที่อยู่สำหรับนำเพจไปอ้างอิง https://research.ku.ac.th/forest/OutputByPersonEx.aspx?ID=400307]