แนวโน้มผลงานของหนูจันทร์

Conference

การนำเสนอบทความของหนูจันทร์ เปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยของนักวิจัยใน มก. ในคณะเกษตร กำแพงแสน และในศูนย์วิจัยและฝึกอบรมการเลี้ยงสุกรแห่งชาติ (ภาควิชาสัตวบาล)

Publish Year National Conference 4
2009 inนางวิไลลักษณ์ ชาวอุทัย, inนายสุชาติ สงวนพันธุ์, inนายวิรัตน์ สุมน, inนายหนูจันทร์ มาตา, inนายวงเดช กงศรี, "การพัฒนารูปแบบสื่อที่เหมาะสมเพื่อลดความเสี่ยงต่อการติดเชื้อโรคไข้หวัดนกในสัตว์ปีกของผู้เลี้ยงไก่พื้นเมืองในภาคตะวันตกของประเทศไทย", การประชุมวิชาการ ครั้งที่ 47 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 17 - 20 มีนาคม 2009
2009 inนางวิไลลักษณ์ ชาวอุทัย, inนายสุชาติ สงวนพันธุ์, inดร.สุเจตน์ ชื่นชม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนายวิรัตน์ สุมน, inนายหนูจันทร์ มาตา, inนายอรรถวุฒิ พลายบุญ, inนายวงเดช กงศรี, "การพัฒนารูปแบบการเลี้ยงไก่พื้นเมืองที่เหมาะสมเพื่อลดความเสี่ยงต่อการติดเชื้อโรคไข้หวัดนกในสัตว์ปีกของผู้เลี้ยงไก่พื้นเมืองในภาคตะวันตกของประเทศไทย", การประชุมวิชาการ ครั้งที่ 47 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 17 - 20 มีนาคม 2009
2008 inนางวิไลลักษณ์ ชาวอุทัย, inนายวิรัตน์ สุมน, inนายหนูจันทร์ มาตา, "ความรู้ เจตคติ และพฤติกรรมของผู้บริโภคไข่ไก่ในประเทศไทย", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 46, 29 มกราคม - 1 กุมภาพันธ์ 2008, จตุจักร กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2006 inนางวิไลลักษณ์ ชาวอุทัย, inนายวิรัตน์ สุมน, inนายหนูจันทร์ มาตา, inนายสุชาติ สงวนพันธุ์, inดร.ธีระ รักความสุข, รองศาสตราจารย์, "ปัจจัยเสี่ยงและความรู้เกี่ยวกับโรคไข้หวัดนกของผู้เลี้ยงสัตว์ปีกในจังหวัดสุพรรณบุรีและจังหวัดนครปฐม", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 30 มกราคม - 2 กุมภาพันธ์ 2006, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
[ที่อยู่สำหรับนำเพจไปอ้างอิง https://research.ku.ac.th/forest/OutputByPersonEx.aspx?ID=400297]