แนวโน้มผลงานของเอนก

Journal

บทความของเอนก เปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยของนักวิจัยใน มก. ในสำนักงานวิทยาเขต กำแพงแสน และในกองบริหารการวิจัยและบริการวิชาการ (ฝ่ายเครื่องจักรกลการเกษตรแห่งชาติ)

Publish Year International Journal 4
2015 inดร.วัชรพล ชยประเสริฐ, รองศาสตราจารย์, exกัลยา หนูขำ, inนายเอนก สุขเจริญ, "Evaluation of the superposition method for predicting gas leakage rates during fumigations in empty model silos", Journal of Stored Products Research, ปีที่ 64, ฉบับที่ Part B, ตุลาคม 2015, หน้า 13-20
2014 inดร.วัชรพล ชยประเสริฐ, รองศาสตราจารย์, exอภิรัฐ จันทลักษณ์, inนายเอนก สุขเจริญ, "POROSITY MEASUREMENT OF GRANULAR MATERIALS BY COMPARISONS OF AIR PRESSURE DECAY RATES", Transactions of the ASABE, ปีที่ 57, ฉบับที่ 5, ตุลาคม 2014, หน้า 1431-1440
2012 inดร.อิศราฐ์ เชาระกำ, inดร.ธนัญกรณ์ ใจผ่อง, inนายเอนก สุขเจริญ, inนายอนุชา วงศ์ปราณีกุล, "Field Evaluation of Subsoiling and Liquid Fertilizer Injection for Minimum Tillage ofSugarcane Planter (Part 1) -Effects of Subsoiling and Liquid Fertilizer Injection onGermination Test", International Journal of Applied Science and Technology, ปีที่ 2, ฉบับที่ 7, สิงหาคม 2012, หน้า 234-242
2012 inดร.อิศราฐ์ เชาระกำ, inนายเอนก สุขเจริญ, inดร.ธนัญกรณ์ ใจผ่อง, inนายอนุชา วงศ์ปราณีกุล, exศุภนัส, "การประเมินผลของการใช้ไถดินดานร่วมกับการให้ปุ๋ยน้ำในร่องปลูกอ้อยของเครื่องปลูกอ้อยแบบไม่ไถพรวนในพื้นที่นอกเขตชลประทานนี้", International Journal of Applied Science and Technology, ปีที่ 2, ฉบับที่ 10, ธันวาคม 2012, หน้า 35-41
Publish Year National Journal 7
2018 inนางสาวปิยะรัตน์ วิจักขณ์สังสิทธิ์, exรัตนะ บุลประเสริฐ, inนายเอนก สุขเจริญ, "ผลของกากน้าหมักชีวภาพต่อการเจริญเติบโตของกวางตุ้ง", วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร, ปีที่ 49, ฉบับที่ 2, มกราคม - เมษายน 2018, หน้า 377-380
2017 exวรินทร์ คูหามณีโชติ, inดร.วัชรพล ชยประเสริฐ, รองศาสตราจารย์, inนายภวินท์ ธัญภัทรานนท์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนายเอนก สุขเจริญ, "การทดสอบเครื่องวัดความพรุนที่ทางานด้วยการเปรียบเทียบอัตราการลดลงของความดัน", วารสารสมาคมวิศวกรรมเกษตรแห่งประเทศไทย, ปีที่ 23, ฉบับที่ 2, กรกฎาคม - ธันวาคม 2017, หน้า 26-35
2016 inนางสาวปิยะรัตน์ วิจักขณ์สังสิทธิ์, inนายเอนก สุขเจริญ, inนางจันทร์จรัส วีรสาร, inดร.ลักขณา เบ็ญจวรรณ์, exดร.รัตนะ บุลประเสริฐ, "ผลของระยะเวลาหมักนํ้าหมักต่อการเจริญเติบโตของต้นพริก", วารสารแก่นเกษตร, ปีที่ 44, ฉบับที่ 1, มกราคม 2016, หน้า 866-872
2016 exธีรเดช เดชทองจันทร์, inดร.วัชรพล ชยประเสริฐ, รองศาสตราจารย์, inนายเอนก สุขเจริญ, "การศึกษาความสามารถของการใช้วิธีสุญญากาศเพื่อการกำจัดด้วงงวงข้าวโพด", วารสารสมาคมวิศวกรรมเกษตรแห่งประเทศไทย, ปีที่ 22, ฉบับที่ 1, มกราคม - มิถุนายน 2016, หน้า 46-55
2011 inดร.วัชรพล ชยประเสริฐ, รองศาสตราจารย์, inนายเอนก สุขเจริญ, exธีรเดช เดชทองจันทร์, "ผลกระทบของปัจจัยในการทดสอบที่มีต่อการทดสอบความดันเพื่อการรมยา", วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร, ปีที่ 42, ฉบับที่ 3 (พิเศษ), กันยายน - ธันวาคม 2011, หน้า 541-544
2011 exธีรเดช เดชทองจันทร์, inดร.วัชรพล ชยประเสริฐ, รองศาสตราจารย์, inนายเอนก สุขเจริญ, "การศึกษาอัตราการรั่วไหลของก๊าซฟอสฟีนจากโครงสร้างผ้าคลุมรมยา polyvinyl chloride (PVC) ที่มีความหนาต่างกัน", วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร, ปีที่ 42, ฉบับที่ 3 (พิเศษ), กันยายน - ธันวาคม 2011, หน้า 485-488
2010 inดร.สุทธิพร เนียมหอม, inนายเอนก สุขเจริญ, "การพัฒนาเครื่องเก็บฟางข้าวในนา", เกษตรก้าวหน้า, ปีที่ 23, ฉบับที่ 2, พฤษภาคม - สิงหาคม 2010, หน้า 58-63

Conference

การนำเสนอบทความของเอนก เปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยของนักวิจัยใน มก. ในสำนักงานวิทยาเขต กำแพงแสน และในกองบริหารการวิจัยและบริการวิชาการ (ฝ่ายเครื่องจักรกลการเกษตรแห่งชาติ)

Publish Year International Conference 6
2021 inดร.ธนัญกรณ์ ใจผ่อง, inนายทิตินัย เทียนแย้ม, exKenta Watanabe, inนายพิสิษฐ์ อินทรวิรัตน์, inดร.นิติรงค์ พงษ์พานิช, inนายเอนก สุขเจริญ, inนายกิตติเดช โพธิ์นิยม, "Effects of Fertilizer Application Depth on Root Distribution and Yield Component of Sugarcane under Well-watered and Drought Condition and Development of Fertilizer Applicator for Sugarcane", ISSAAS International Congress & General Meeting 2021, 4 - 5 พฤศจิกายน 2021, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2019 inดร.ธนัญกรณ์ ใจผ่อง, exKenta Watanabe, inนายทิตินัย เทียนแย้ม, inนายเอนก สุขเจริญ, inนายกิตติเดช โพธิ์นิยม, exSamran Saensupo, "Effects of Irrigation and Fertilizer Application Depth on Root Distribution, Growth and Yield of Sugarcane", The International Sugar and Sugarcane Conference, 31 กรกฎาคม - 2 สิงหาคม 2019, พัทยา ชลบุรี ประเทศไทย
2019 exKenta Vatanabe, inดร.ธนัญกรณ์ ใจผ่อง, inนายทิตินัย เทียนแย้ม, inนายเอนก สุขเจริญ, exSamran Saensupo, inนายกิตติเดช โพธิ์นิยม, "Effect of Fertilizer application depth on Sugarcane yield components and root distribution under normal and drought condition", International Conference Sugarcon-2019 , 16 - 19 กุมภาพันธ์ 2019, สาธารณรัฐอินเดีย
2017 inดร.ลักขณา เบ็ญจวรรณ์, exอ.ดร.วรุณศักดิ์ เลี่ยมแหลม, inนายเอนก สุขเจริญ, exศ.ดร. จงรักษ์ ผลประเสริฐ, "Decentralized Wastewater Treatment Systems for Thailand 4.0: Case Study of Homestay Resorts", The 5th International Conference on Engineering, Energy and Environment, 2 พฤศจิกายน 2017, กรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2014 exชูเกียรติ โชติกเสถียร, inดร.วัชรพล ชยประเสริฐ, รองศาสตราจารย์, exดวงสมร สุทธิสุทธิ์, inดร.ศิวลักษณ์ ปฐวีรัตน์, รองศาสตราจารย์, inนายเอนก สุขเจริญ, "Evaluation of the respiration rates of Sitophilus zeamais, Rhyzopertha dominica and Tribolium castaneum at three constant temperatures with and without a food source", 11th International Working Conference on Stored Product Protection, 24 - 28 พฤศจิกายน 2014, เชียงใหม่ ประเทศไทย
2014 exกัลยา หนูขำ, inดร.วัชรพล ชยประเสริฐ, รองศาสตราจารย์, inนายเอนก สุขเจริญ, "Prediction of half-loss times of fumigations in a model silo by the superposition method", 11th International Working Conference on Stored Product Protection, 24 - 28 พฤศจิกายน 2014, เชียงใหม่ ประเทศไทย
Publish Year National Conference 16
2021 inดร.นิติรงค์ พงษ์พานิช, inนางสาวศิริวรรณ ทิพรักษ์, inนายเอนก สุขเจริญ, "การทดสอบเครื่องเคลือบเมล็ดพันธุ์แบบพ่นสารเคลือบภายในภาชนะกึ่งปิด", การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ครั้งที่ 18, 8 - 9 ธันวาคม 2021, กำแพงแสน นครปฐม ประเทศไทย
2019 inดร.นิติรงค์ พงษ์พานิช, inนางสาวศิริวรรณ ทิพรักษ์, inนายเอนก สุขเจริญ, "การออกแบบและพัฒนาเครื่องปลูกข้าวโดยใช้เมล็ดพันธุ์ด้วยการใช้ระบบควบคุมอัตโนมัติ", การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ครั้งที่ 16, 3 - 4 ธันวาคม 2019, กำแพงแสน นครปฐม ประเทศไทย
2017 inนางสาวปิยะรัตน์ วิจักขณ์สังสิทธิ์, exดร.รัตนะ บุลประเสริฐ, inนายเอนก สุขเจริญ, inดร.ลักขณา เบ็ญจวรรณ์, "ผลของกากน้ำหมักชีวภาพต่อการเจริญเติบโตกวางตุ้ง", การประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยพืชเขตร้อนและกึ่งร้อน ครั้งที่ 11 “Agricultural Innovation for Competitiveness in the 4.0 Economy”, 3 - 4 สิงหาคม 2017, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2016 inนางสาวปิยะรัตน์ วิจักขณ์สังสิทธิ์, inนายเอนก สุขเจริญ, inนางจันทร์จรัส วีรสาร, inดร.ลักขณา เบ็ญจวรรณ์, exรัตนะ บุลประเสริฐ, "ผลของระยะเวลาหมักนํ้าหมักต่อการเจริญเติบโตของต้นพริก", ประชุมวิชาการเกษตร ครั้งที่ 17, 25 - 26 มกราคม 2016, ขอนแก่น ประเทศไทย
2015 inดร.วัชรพล ชยประเสริฐ, รองศาสตราจารย์, exอภิรัฐ จันทลักษณ์, inนายเอนก สุขเจริญ, "การวัดความพรุนโดยใช้อัตราการลดลงของความดันภายใต้สภาวะอุณหภูมิเปลี่ยนแปลง", การประชุมวิชาการสมาคมวิศวกรรมเกษตรแห่งประเทศไทยระดับชาติ ครั้งที่ 16, 17 - 19 มีนาคม 2015, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2014 exกัลยา หนูขำ, inดร.วัชรพล ชยประเสริฐ, รองศาสตราจารย์, inนายเอนก สุขเจริญ, "การประเมินความสามารถของวิธีการรวมผลในการทำนายอัตราการลดลงของความเข้มข้นก๊าซในการรมยาในไซโลจำลองขนาด 228.5 l", การประชุมวิชาการสมาคมวิศวกรรมเกษตรแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 15, 2 - 4 เมษายน 2014, พระนครศรีอยุธยา ประเทศไทย
2014 exชูเกียรติ โชติกเสถียร, inดร.วัชรพล ชยประเสริฐ, รองศาสตราจารย์, exดวงสมร สุทธิสุทธิ์, inดร.ศิวลักษณ์ ปฐวีรัตน์, รองศาสตราจารย์, inนายเอนก สุขเจริญ, "การประเมินอัตราการหายใจของด้วงงวงข้าวโพด (Sitophiluszeamais) ที่อุณหภูมิแตกต่างกัน", การประชุมวิชาการสมาคมวิศวกรรมเกษตรแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 15, 2 - 4 เมษายน 2014, พระนครศรีอยุธยา ประเทศไทย
2012 inดร.อิศราฐ์ เชาระกำ, inนายเอนก สุขเจริญ, exThanankorn JAIPHONG, inนายอนุชา วงศ์ปราณีกุล, exSupanas SABANGBAN, "Field Evaluation of Subsoiling and Liquid Fertilizer Injection for Minimum Tillage of Sugarcane Planter (Part 1)-Effects of Subsoiling and Liquid Fertilizer Injection on Germination Test-Isara", TSAE-2012 Conferrence of Thai Society of Agicultural Engineering International Conference on Agricultural Engineering, 4 - 5 เมษายน 2012, เชียงใหม่ ประเทศไทย
2012 inดร.อิศราฐ์ เชาระกำ, inนายเอนก สุขเจริญ, exThanankorn JAIPHONG, inนายอนุชา วงศ์ปราณีกุล, exSupanas SABANGBAN, "Field Evaluation of Subsoiling and Liquid Fertilizer Injection for Minimum Tillage of Sugarcane Planter (Part 2)-Effects of Subsoiling and Liquid Fertilizer Injection on Crop Growth-Isara", TSAE-2012 Conferrence of Thai Society of Agicultural Engineering International Conference on Agricultural Engineering, 4 - 5 เมษายน 2012, เชียงใหม่ ประเทศไทย
2012 exธีรเดช เดชทองจันทร์, inดร.วัชรพล ชยประเสริฐ, รองศาสตราจารย์, inนายเอนก สุขเจริญ, "ประสิทธิภาพของวิธีสุญญากาศในการกำจัดด้วงงวงข้าวโพด (Sitophilus zeamais)", การประชุมวิชาการสมาคมวิศวกรรมเกษตรแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 13, 4 - 5 เมษายน 2012, เชียงใหม่ ประเทศไทย
2012 exกัลยา หนูขํา, inดร.วัชรพล ชยประเสริฐ, รองศาสตราจารย์, inนายเอนก สุขเจริญ, "การทดลองเพื่อพิสูจน์สมการการสูญเสียก๊าซในระหว่างการรมยา", การประชุมวิชาการครั้งที่ 9 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน, 7 ธันวาคม 2012, กำแพงแสน นครปฐม ประเทศไทย
2012 exอภิรัฐ จันทลักษณ์, inดร.วัชรพล ชยประเสริฐ, รองศาสตราจารย์, inนายเอนก สุขเจริญ, "การวัดความพรุนโดยการเปรียบเทียบอัตราการลดลงของความดัน", การประชุมวิชาการครั้งที่ 9 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน, 7 ธันวาคม 2012, กำแพงแสน นครปฐม ประเทศไทย
2012 inดร.สุทธิพร เนียมหอม, inดร.นิติรงค์ พงษ์พานิช, inนายเอนก สุขเจริญ, "การพัฒนาประสิทธิภาพของเตาชีวมวลโดยใช้แบบจำลองพลศาสตร์ของไหลเชิงคำนวณ", การประชุมวิชาการครั้งที่ 9 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน, 6 - 7 ธันวาคม 2012, อำเภอ กำแพงแสน นครปฐม ประเทศไทย
2011 inดร.วัชรพล ชยประเสริฐ, รองศาสตราจารย์, inนายเอนก สุขเจริญ, exธีรเดช เดชทองจันทร์, "ผลกระทบของปัจจัยในการทดสอบที่มีต่อการทดสอบความดันเพื่อการรมยา", การประชุมวิชาการวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยวแห่งชาติ ครั้งที่ 9, 23 - 24 มิถุนายน 2011, พัทยา ชลบุรี ประเทศไทย
2011 exธีรเดช เดชทองจันทร์, inดร.วัชรพล ชยประเสริฐ, รองศาสตราจารย์, inนายเอนก สุขเจริญ, "การศึกษาอัตราการรั่วไหลของก๊าซฟอสฟีนจากโครงสร้างผ้าคลุมรมยา polyvinyl chloride (PVC) ที่มีความหนาต่างกัน", การประชุมวิชาการวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยวแห่งชาติ ครั้งที่ 9, 23 - 24 มิถุนายน 2011, พัทยา ชลบุรี ประเทศไทย
2010 inดร.วัชรพล ชยประเสริฐ, รองศาสตราจารย์, inดร.อรทัย จงประทีป, รองศาสตราจารย์, inนายเอนก สุขเจริญ, inนายกิตติเดช โพธิ์นิยม, "การศึกษาสมรรถนะเครื่องยนต์ดีเซลสูบเดียวเมื่อใช้น้ำมันสบู่ดำผสมน้ำมันดีเซลเป็นเชื้อเพลิง", การประชุมวิชาการครั้งที่ 8 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน, 7 - 8 ธันวาคม 2010, กำแพงแสน นครปฐม ประเทศไทย
[ที่อยู่สำหรับนำเพจไปอ้างอิง https://research.ku.ac.th/forest/OutputByPersonEx.aspx?ID=400275]