แนวโน้มผลงานของลักษณา

Journal

บทความของลักษณา เปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยของนักวิจัยใน มก. ในคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ กำแพงแสน และในภาควิชาวิทยาศาสตร์

Publish Year International Journal 4
2017 inดร.ลักษณา กันทะมา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exErik Wijnker, exHans de Jong, "Optimization of cell spreading and image quality for the study of chromosomes in plant tissues", Plant Germline Development: Methods and Protocols, Methods in Molecular Biology, ปีที่ 1669, ฉบับที่ 1, กันยายน 2017
2013 inดร.ลักษณา กันทะมา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exS. Junbuathong, exJanejira Sakulkoo, exHans de Jong, inดร.สมศักดิ์ อภิสิทธิวาณิช, รองศาสตราจารย์, "Epigenetic changes and transposon reactivation in Thai rice hybrids", Molecular Breeding, ปีที่ 31, ฉบับที่ 4, เมษายน 2013, หน้า 815-827
2007 inดร.ลักษณา กันทะมา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exSacco de Vries, Tim Sharbel, Mitchell-Olds, Hans de Jong, "Diploid apomicts of the Boechera holboelli complex display large-scale chromosome substitutions and aberrant chromosomes", Proc Natl Acad Sci USA, ปีที่ 104, ฉบับที่ 35, สิงหาคม 2007, หน้า 14026-14031
2006 inดร.ลักษณา กันทะมา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exLambert, Y., exHu, H., exDe Jong, H., exDe Vries, S.C., exRussinova, E., "Use of the SSLP-based method for detection of rare apomictic events in a sexual AtSERK1 transgenic Arabidopsis population", Sexual Plant Reproduction , ปีที่ 19, ฉบับที่ 2, มีนาคม 2006, หน้า 73-82
Publish Year National Journal 1
2019 inดร.ศลยา สุขสอาด, อาจารย์, exโสรดา ฮั่วจั่น, inดร.อดิศร ไชยบาง, อาจารย์, inดร.ภูมิพัฒน์ ทองอยู่, อาจารย์, inดร.ลักษณา กันทะมา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การกระจายของยีนดื้อยาปฏิชีวนะจากการเลี้ยงปลานิลในกระชัง คลองท่าสาร- บางปลา ปี 2561", วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ปีที่ 8, ฉบับที่ 3, กันยายน - ธันวาคม 2019, หน้า 60-75
[ที่อยู่สำหรับนำเพจไปอ้างอิง https://research.ku.ac.th/forest/OutputByPersonEx.aspx?ID=400240]