แนวโน้มผลงานของเกียรติศักดิ์

Journal

บทความของเกียรติศักดิ์ เปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยของนักวิจัยใน มก. ในคณะสัตวแพทยศาสตร์ และในภาควิชาเวชศาสตร์คลีนิคสัตว์ใหญ่และสัตว์ป่า

บทความแต่ละ Quartile ของเกียรติศักดิ์ เปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยของนักวิจัยใน มก. ในคณะสัตวแพทยศาสตร์ และในภาควิชาเวชศาสตร์คลีนิคสัตว์ใหญ่และสัตว์ป่า

บทความแต่ละ TCI Group ของเกียรติศักดิ์ เปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยของนักวิจัยใน มก. ในคณะสัตวแพทยศาสตร์ และในภาควิชาเวชศาสตร์คลีนิคสัตว์ใหญ่และสัตว์ป่า

Publish Year National Journal 1
2011 inนายเกียรติศักดิ์ ตันเจริญ, อาจารย์, exกนิษฐา จำรูญสวัสดิ์, exสุคนธา คงศีล, inดร.อนุชัย ภิญโญภูมิมินทร์, รองศาสตราจารย์, "การวิเคราะห์ต้นทุนต่อหน่วยในการบริการโรงพยาบาลสัตว์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ หนองโพ ปีงประมาณ 2551", วารสารสัตวแพทย์, ปีที่ 21, ฉบับที่ 2, พฤษภาคม - สิงหาคม 2011, หน้า 94-106

Conference

การนำเสนอบทความของเกียรติศักดิ์ เปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยของนักวิจัยใน มก. ในคณะสัตวแพทยศาสตร์ และในภาควิชาเวชศาสตร์คลีนิคสัตว์ใหญ่และสัตว์ป่า

Publish Year National Conference 4
2009 exAngkhana Khantaboot, exTeerachad Setkit, inดร.ศุภชาติ ปานเนียม, exKitsada Bamrungkit, inนางสุนันท์ คำเลิศ, inนายจตุรงค์ วงศ์สนิท, อาจารย์, inนายเกียรติศักดิ์ ตันเจริญ, อาจารย์, inดร.ธวัชชัย ศักดิ์ภู่อร่าม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.อนุชัย ภิญโญภูมิมินทร์, รองศาสตราจารย์, "รายงานสัตว์ป่วย: การระบาดของโรคเลปโตสไปโรซิสในโคนม จังหวัดราชบุรี", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 47, 17 - 20 มีนาคม 2009
2007 inดร.ศุภชาติ ปานเนียม, inนายเอกชัย สร้อยน้ำ, inนายเกียรติศักดิ์ ตันเจริญ, อาจารย์, inนางสาวสุวิมล พันธุ์ดี, อาจารย์, inดร.ณรงค์ จึงสมานญาติ, รองศาสตราจารย์, "ผลของสารสกัดจากพืชต่อฤทธิ์ต้านเชื้อแบคที่เรียกรัมบวก อันเป็นสาเหตุของโรคเต้านมอักเสบในโคนม", การประชุมวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 45, 30 มกราคม - 2 กุมภาพันธ์ 2007, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2007 inดร.ศุภชาติ ปานเนียม, inนายเอกชัย สร้อยน้ำ, inนายเกียรติศักดิ์ ตันเจริญ, อาจารย์, inนางสาวสุวิมล พันธุ์ดี, อาจารย์, inดร.ณรงค์ จึงสมานญาติ, รองศาสตราจารย์, "ศึกษาฤทธิ์ของสารสกัดจากพืชต่อเชื้อแบคที่เรียกรัมลบที่เป็นสาเหตุของโรคเต้านมอักเสบในโคนม", การประชุมวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่45, 30 มกราคม - 2 กุมภาพันธ์ 2007, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2001 inดร.อนุชัย ภิญโญภูมิมินทร์, รองศาสตราจารย์, inนายเกียรติศักดิ์ ตันเจริญ, อาจารย์, exคมเดช จีนะเจริญ, exชาติชาย ม่วงภูเขียว, inดร.ศุภชาติ ปานเนียม, exอรชุน ส่งจิตต์สวัสดิ์, inนายจตุรงค์ วงศ์สนิท, อาจารย์, inดร.ธนู ภิญโญภูมิมินทร์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ผลของการเหนี่ยวนำการเป็นสัดต่อความสมบูรณ์พันธุ์ในโคนมที่มีปัญหาผสมติดยาก", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 39, 5 - 7 กุมภาพันธ์ 2001, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
[ที่อยู่สำหรับนำเพจไปอ้างอิง https://research.ku.ac.th/forest/OutputByPersonEx.aspx?ID=400236]