แนวโน้มผลงานของนุษรา

Journal

บทความของนุษรา เปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยของนักวิจัยใน มก. ในสถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน และในฝ่ายเครื่องมือและวิจัยทางวิทยาศาสตร์

Publish Year International Journal 27
2021 inดร.นุษรา สินบัวทอง, exBoonsong Sillapacharoenkul, "Enhancement of biogas production from sunnhemp using alkaline pretreatment", International Journal of Hydrogen Energy, ปีที่ 46, ฉบับที่ 6, มกราคม - มีนาคม 2021, หน้า 4870-4878
2021 inดร.นุษรา สินบัวทอง, exBoonsong Sillapacharoenkul, "Dark fermentation of starch factory wastewater with acid- and base-treated mixed microorganisms for biohydrogen production", INTERNATIONAL JOURNAL OF HYDROGEN ENERGY, ปีที่ 46, ฉบับที่ 31, พฤษภาคม 2021, หน้า 16622-16630
2021 inดร.สุริยะ สะวานนท์, รองศาสตราจารย์, exPiyanee Sangsri, inดร.นุษรา สินบัวทอง, "Effects of microorganisms from cow and buffalo rumen on biogas production from Napier grass and rice straw", International Journal of Global Warming, ปีที่ 24, ฉบับที่ 2, กุมภาพันธ์ 2021, หน้า 149-161
2020 inดร.นุษรา สินบัวทอง, exNetechanok Sombat, exWannapa Kratay, "Sedge for biogas production and improving the process by pretreating sedge prior to co-digestion", International Journal of Global Warming , ปีที่ 20, ฉบับที่ 1, มกราคม - เมษายน 2020, หน้า 12-24
2020 exPunika Puengprasert, exTanida Chalobol, inดร.นุษรา สินบัวทอง, inดร.เพ็ญจิตร ศรีนพคุณ, รองศาสตราจารย์, inดร.อนุสิษฐ์ ธนะพิมพ์เมธา, รองศาสตราจารย์, exChen-Guang Liu, exXin-Qing Zhao, exChularat Sakdaronnarong, "A combined cellulosic and starchy ethanol and biomethane production with stillage recycle and respective cost analysis", Renewable Energy, ปีที่ 157, ฉบับที่ -, กันยายน 2020, หน้า 444-455
2020 exBoonsong Sillapachroenkul, inดร.นุษรา สินบัวทอง, "Anaerobic biological treatment of frozen seafood wastewater", Environmental Progress & Sustainable Energy, ปีที่ 39, ฉบับที่ 5, กันยายน - ธันวาคม 2020, หน้า e1341
2020 inดร.นุษรา สินบัวทอง, exNetechanok Sombat, inดร.เชษฐพงษ์ เมฆสัมพันธ์, ศาสตราจารย์, "Comparison of the increase in methane yield using alkali pretreatment for French weed and water lettuce prior to co-digestion", Environmental Progress & Sustainable Energy, ปีที่ 39, ฉบับที่ 4, กรกฎาคม - สิงหาคม 2020, หน้า e1336
2019 inดร.นุษรา สินบัวทอง, "Predicting the increase of methane yield using alkali pretreatment for weeds prior to co-digestion", Energy Sources, Part A: Recovery, Utilization and Environmental Effects, ปีที่ 41, ฉบับที่ 9, พฤษภาคม 2019, หน้า 1124-1131
2019 inดร.นุษรา สินบัวทอง, exMattapanart Leadvilai, exBoonsong Sillapacharoenkul, "Anaerobic digestion of high salinity wastewater and methane production", Desalination and Water Treatment, ปีที่ 152, ฉบับที่ -, มิถุนายน 2019, หน้า 116-123
2019 inดร.นุษรา สินบัวทอง, exWannapa Kratay, exNetchanok Sombat, inดร.สุชาติ เหลืองประเสริฐ, รองศาสตราจารย์, inดร.สุริยะ สะวานนท์, รองศาสตราจารย์, "Biogas production in semi-continuous-flow reactors using fresh water hyacinth from the Chao Phraya River", International Journal of Global Warming, ปีที่ 17, ฉบับที่ 3, มีนาคม 2019, หน้า 252-265
2019 exCharnnok, B, exSakdaronnarong, C, inดร.นุษรา สินบัวทอง, "Hydrothermal pretreatment with sulfonated bentonite catalyst enhances potassium removal and bioconversion of oil palm empty fruit bunch to sugar and biohydrogen", BIOMASS CONVERSION AND BIOREFINERY, ปีที่ 9, ฉบับที่ 2, มิถุนายน 2019, หน้า 389-399
2019 inดร.นุษรา สินบัวทอง, exKhun-Anake, R., inดร.สุริยะ สะวานนท์, รองศาสตราจารย์, "Biogas production from sunn hemp", International Journal of Global Warming, ปีที่ 19, ฉบับที่ 1-2, มกราคม 2019, หน้า 24-36
2018 inดร.นุษรา สินบัวทอง, exYuwadee Sangsil , inดร.สุริยะ สะวานนท์, รองศาสตราจารย์, "Cutting interval of Napier grass affecting methane yield in anaerobic digestion", International Journal of Global Warming, ปีที่ 14, ฉบับที่ 3, มีนาคม 2018, หน้า 288-300
2017 inดร.สุริยะ สะวานนท์, รองศาสตราจารย์, exPiyanee Sangsri, inดร.สุชาติ เหลืองประเสริฐ, รองศาสตราจารย์, inดร.นุษรา สินบัวทอง, "Methane Production from Napier Grass by Co-digestion with Cow Dung", Lecture Notes in Energy, ปีที่ 2017, ฉบับที่ 33, กันยายน 2017, หน้า 169-180
2016 inดร.นุษรา สินบัวทอง, exYuwadee Sangsil , inดร.สุชาติ เหลืองประเสริฐ, รองศาสตราจารย์, inดร.สุริยะ สะวานนท์, รองศาสตราจารย์, "Methane production from napier grass by two-stage anaerobic digestion", INTERNATIONAL JOURNAL OF GLOBAL WARMING, ปีที่ 10, ฉบับที่ 4, ธันวาคม 2016, หน้า 423-436
2015 exSakdaronnarong, C., exIttitanakam, A., exTanubumrungsuk, W., exChaithong, S., exThanosawan, S., inดร.นุษรา สินบัวทอง, exJeraputra, C., "Potential of lignin as a mediator in combined systems for biomethane and electricity production from ethanol stillage wastewater", Renewable Energy, ปีที่ 76, ฉบับที่ -, เมษายน 2015, หน้า 242-248
2015 inดร.นุษรา สินบัวทอง, exKanchanakhan, Budsakorn, inดร.สุชาติ เหลืองประเสริฐ, รองศาสตราจารย์, "Biohydrogen production from normal starch wastewater with heat-treated mixed microorganisms from a starch factory", INTERNATIONAL JOURNAL OF GLOBAL WARMING, ปีที่ 7, ฉบับที่ 3, มิถุนายน 2015, หน้า 293-306
2015 inดร.นุษรา สินบัวทอง, exSomjit, Chamaiporn, inดร.สุชาติ เหลืองประเสริฐ, รองศาสตราจารย์, "Feasibility study for biohydrogen production from raw brewery wastewater", INTERNATIONAL JOURNAL OF ENERGY RESEARCH, ปีที่ 39, ฉบับที่ 13, ตุลาคม 2015, หน้า 1769-1777
2013 exSakdaronnarong, CK, exThanosawan, S, exChaithong, S, inดร.นุษรา สินบัวทอง, exJeraputra, C, "Electricity production from ethanol stillage in two-compartment MFC", FUEL, ปีที่ 107, พฤษภาคม 2013, หน้า 382-386
2013 inดร.นุษรา สินบัวทอง, inดร.ปราโมทย์ ศิริโรจน์, อาจารย์, exDaniel Watts, exSuphang Chulalaksananukul, "Heavy metal resistant anaerobic bacterial strains from brewery digester sludge", International Journal of Global Warming, ปีที่ 5, ฉบับที่ 2, มกราคม - มิถุนายน 2013, หน้า 127-134
2012 inดร.นุษรา สินบัวทอง, inดร.ปราโมทย์ ศิริโรจน์, อาจารย์, exBoonsong Sillapacharoenkul, exJunko Munakata-Marr, exSuphang Chulalaksananukul, "Biogas Production from Two-Stage Anaerobic Digestion of Jatropha Curcas Seed Cake", Energy Sources, Part A: Recovery, Utilization, and Environmental Effects., ปีที่ 34, ฉบับที่ 22, กันยายน - ธันวาคม 2012, หน้า 2048-2056
2012 exTanathorn Vitisant, exWarawut Chulalaksananukul, exRungtiwa Piumthongkum, inดร.นุษรา สินบัวทอง, exPuttachad Mekthong, exSuphang Chulalaksananukul, "Synthesis of Sugar Ester by Local Yeast Lipase in Solvent Free System", International Journal of Science and Technology , ปีที่ 2, ฉบับที่ 11, พฤศจิกายน 2012, หน้า 773-777
2011 exTheerachat, Monna, exVirunanon, Chompunuch, exChulalaksananukul, Suphang, inดร.นุษรา สินบัวทอง, exChulalaksananukul, Warawu, "NirK and nirS Nitrite reductase genes from non-agricultural forest soil bacteria in Thailand", WORLD JOURNAL OF MICROBIOLOGY & BIOTECHNOLOGY , ปีที่ 27, ฉบับที่ 4, เมษายน 2011, หน้า 999-1003
2011 inดร.นุษรา สินบัวทอง, exJunko Munakata-Marr, exBoonsong Sillapacharoenkul, exSuphang Chulalaksananukul, "Effect of the solid content on biogas production from Jatropha curcas seed cake", International Journal of Global Warming, ปีที่ 3, ฉบับที่ 4, ธันวาคม 2011, หน้า 403-416
2010 inดร.นุษรา สินบัวทอง, exBoonsong Sillapacharoenkul, exRoj Khun-Anake, exDaniel Watts, "Optimum organic loading rate for semi-continuous operation of an anaerobic process for biogas production from Jatropha curcas seed cake", International Journal of Global Warming, ปีที่ 2, ฉบับที่ 2, สิงหาคม - ตุลาคม 2010, หน้า 179-188
2009 inดร.นุษรา สินบัวทอง, inดร.ปราโมทย์ ศิริโรจน์, อาจารย์, inดร.วินัย เลียงเจริญสิทธิ์, รองศาสตราจารย์, exKhaodhiar S, exWatts DJ, "Kinetic comparison of microbial assemblages for the anaerobic treatment of wastewater with high sulfate and heavy metal contents", JOURNAL OF ENVIRONMENTAL BIOLOGY, ปีที่ 30, ฉบับที่ 1, มกราคม 2009, หน้า 11-15
2008 inดร.นุษรา สินบัวทอง, exSuphang Chulalaksananukul, inดร.ปราโมทย์ ศิริโรจน์, อาจารย์, exBoonsong Sillapacharoenkul, "Comparisons of the Methane Production YieldCoefficient from Anaerobic Microbial Assemblages in the Anaerobic Treatment of Wastewater", Journal of Agricultural Machinery Science, ปีที่ 4, ฉบับที่ 3, ตุลาคม 2008, หน้า 269-272
Publish Year National Journal 1
2012 exSuphang Chulalaksananukul1, inดร.นุษรา สินบัวทอง, exWarawut Chulalaksananukul, "Bioconversion of Pineapple Solid Waste under Anaerobic Condition through Biogas Production", วารสารวิจัย มข., ปีที่ 17, ฉบับที่ 5, ตุลาคม 2012, หน้า 733-741

Conference

การนำเสนอบทความของนุษรา เปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยของนักวิจัยใน มก. ในสถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน และในฝ่ายเครื่องมือและวิจัยทางวิทยาศาสตร์

Publish Year International Conference 23
2021 inนางสาวยุพดี เผ่าพันธ์, inนางสาวปิยนันท์ ถนอมชาติ, inนางสาวดลฤดี โตเย็น, inนางสาวดารารัตน์ ช้างจันทร์, inดร.นุษรา สินบัวทอง, "Silica on Leaf Surface of Supanburi 50 Cultivar Sugarcane of Thailand", The 38th International Conference of the Microscopy Society of Thailand, 23 - 26 มีนาคม 2021, ม.บูรพา ต.แสนสุข อ.เมือง ชลบุรี ประเทศไทย
2019 inดร.นุษรา สินบัวทอง, exBoonsong Sillapacharoenkul, "Enhancement of methane (CH4) yield from digestion of sunn hemp using sodium hydroxide pretreatment", 8th GLOBAL CONFERENCE on GLOBAL WARMING, 22 - 25 เมษายน 2019, Doha รัฐกาตาร์
2018 inดร.นุษรา สินบัวทอง, exMattapanart Leadvilai, exBoonsong Sillapacharoenkul, "ANAEROBIC DIGESTION OF HIGH SALINITY WASTEWATER ANDMETHANE PRODUCTION", 7th Global Conference on Global Warming (GCGW 2018), 24 - 28 มิถุนายน 2018, Izmir สาธารณรัฐตุรกี
2018 inดร.นุษรา สินบัวทอง, exRoj Khun-Anake, inดร.สุริยะ สะวานนท์, รองศาสตราจารย์, "BIOGAS PRODUCTION FROM SUNN HEMP", 7th Global Conference on Global Warming (GCGW 2018), 24 - 28 มิถุนายน 2018, Izmir สาธารณรัฐตุรกี
2017 exWannapa Kratay, inดร.สุชาติ เหลืองประเสริฐ, รองศาสตราจารย์, inดร.สุริยะ สะวานนท์, รองศาสตราจารย์, inดร.นุษรา สินบัวทอง, "Biogas Production Using Water Hyacinth from the Chao Phraya River", The ASEAN Bioenergy and Bioeconomy Conference 2017 “Sustainable management and partnership” , 9 มิถุนายน 2017, ฺBangkok อื่นๆ ประเทศไทย
2017 exNetechanok Sombat, inดร.สุชาติ เหลืองประเสริฐ, รองศาสตราจารย์, inดร.สุริยะ สะวานนท์, รองศาสตราจารย์, inดร.นุษรา สินบัวทอง, "Biogas Production from Water Lettuce in the Chao Phraya River", The 13th Asian Congress on Biotechnology 2017 (ACB 2017) “Bioinnovation and Bioeconomy”, 23 - 27 กรกฎาคม 2017, Khonkaen อื่นๆ ประเทศไทย
2017 exNatcha Yoosom, exNetechanok Sombat, exWannapa Kratay, exRoj Khun-Anake, exBoonsong Sillapacharoenkul, inดร.นุษรา สินบัวทอง, "Biogas Production from Water Hyacinth by Co-digestion with Cow Dung", The 13th Asian Congress on Biotechnology 2017 (ACB 2017) “Bioinnovation and Bioeconomy”, 23 - 27 กรกฎาคม 2017, Khonkaen อื่นๆ ประเทศไทย
2016 exWoranunt Lao-atiman, exSuphatcha Chiraphatphimon, inดร.นุษรา สินบัวทอง, exChuttchaval Jeraputra, exChularat Sakdaronnarong, "Hydrogen and Electricity Production from Anaerobic Digestion of Rice Vermicelli Wastewater by Mixed Acidophilic Consortia in a Microbial Fuel Cell", IEEE International Conference on Sustainable Energy Technologies (ICSET) 2016, 14 - 16 พฤศจิกายน 2016, Hanoi สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม
2014 inดร.นุษรา สินบัวทอง, exนางสาวยุวดี แสงศิลป์, inดร.สุชาติ เหลืองประเสริฐ, รองศาสตราจารย์, inดร.สุริยะ สะวานนท์, รองศาสตราจารย์, "METHANE PRODUCTION FROM NAPIER GRASS BY TWO-STAGE ANAEROBIC DIGESTION", Global Conference on Global Warming 2014 (GCGW-14), 25 - 29 พฤษภาคม 2014, Beijing สาธารณรัฐประชาชนจีน
2014 inดร.นุษรา สินบัวทอง, exชไมพร สมจิตต์, inดร.สุชาติ เหลืองประเสริฐ, รองศาสตราจารย์, "FEASIBILITY STUDY FOR BIOHYDROGEN PRODUCTION FROM NORMAL BREWERY WASTEWATER", Global Conference on Global Warming 2014 (GCGW-14), 25 - 29 พฤษภาคม 2014, Beijing สาธารณรัฐประชาชนจีน
2014 inดร.สุริยะ สะวานนท์, รองศาสตราจารย์, exพิญาณี แสงศรี, inดร.สุชาติ เหลืองประเสริฐ, รองศาสตราจารย์, inดร.นุษรา สินบัวทอง, "Methane production from napier grass by co-digestion with cow dung", The 5th Global Conference on Global Warming 2014 (GCGW-14), 25 - 29 พฤษภาคม 2014, Beijing สาธารณรัฐประชาชนจีน
2012 exPeeriya Peerapongpipat, exPongpan Suksommanat, inดร.นุษรา สินบัวทอง, exWarawut Chulalaksananukul, exSuphang Chulalaksananukul, "Evaluation of sea weeds from shrimp farming as oil feedstock forbiodiesel production", The First Asian Marine Biology Symposium, 13 - 17 ธันวาคม 2012, ภูเก็ต ประเทศไทย
2012 inดร.นุษรา สินบัวทอง, "Biogas Production from Jatropha curcas Seed Cake: Batch, Single-stage, and Two-stage Anaerobic Digestion", International Conference on Green Energy Renewable Energy and Global Care , 28 - 30 พฤศจิกายน 2012, อุบลราชธานี ประเทศไทย
2012 inดร.นุษรา สินบัวทอง, exChamaiporn Somjit , inดร.สุชาติ เหลืองประเสริฐ, รองศาสตราจารย์, exDaniel Watts, "Biohydrogen production from normal brewery wastewater", 11th International conference on Sustainable Energy Technologies (SET-2012), 3 - 5 กันยายน 2012, แคนาดา
2012 inดร.นุษรา สินบัวทอง, exBudsakorn Kanchanakhan, inดร.สุชาติ เหลืองประเสริฐ, รองศาสตราจารย์, exDaniel Watts, "Effects of bacterial activity at the start up period on optimum initial pH of starch wastewater for biohydrogen production", 11th International conference on Sustainable Energy Technologies (SET-2012), 2 - 5 กันยายน 2012, แคนาดา
2011 inดร.นุษรา สินบัวทอง, inดร.ปราโมทย์ ศิริโรจน์, อาจารย์, exDaniel Watts, exSuphang Chulalaksananukul, "Heavy Metal Resistant Anaerobic Bacterial Strains from Brewery Wastewater", Global Conference on global Warming 2011, 11 - 14 กรกฎาคม 2011, Lisbon สาธารณรัฐโปรตุเกส
2011 inดร.นุษรา สินบัวทอง, exJunko Munakata-Marr, exBoonsong Sillapacharoenkul, exSuphang Chulalaksananukul, "Effect of the solid content on biogas production from Jatropha curcas seed cake", Global Conference on Global Warming 2011, 11 - 14 กรกฎาคม 2011, Lisbon อื่นๆ สาธารณรัฐโปรตุเกส
2011 exKanchanakhan B., inดร.นุษรา สินบัวทอง, inดร.สุชาติ เหลืองประเสริฐ, รองศาสตราจารย์, exWatts D, "Bio-Hydrogen Production from Starch Wastewater by Dark Fermentation:Effects of the Cell to Substrate Concentration Ratio and Initial pH", The 2011 International Conference on Alternative Energy in Developing Countries and Emerging Economies (2011 AEDCEE), 25 - 28 พฤษภาคม 2011, สงขลา สงขลา ประเทศไทย
2010 inดร.นันทนา ชื่นอิ่ม, inดร.นุษรา สินบัวทอง, "Heavy metal contamination of soils from organic paddy fields in Thailand", The 19th World Congress of Soil Science , 1 - 6 สิงหาคม 2010, Brisbane เครือรัฐออสเตรเลีย
2009 inดร.นุษรา สินบัวทอง, exBoonsong Sillapacharoenkul, exRoj Khun-anake, exDaniel Watts, "Optimum organic loading rate for semi - continuous operation of anaerobic process for biogas production from Jatropha curcas seed cake ", Global Conference on Global Warming (GCGW2009) , 5 - 9 กรกฎาคม 2009, Istanbul
2008 inดร.นุษรา สินบัวทอง, exSuphang Chulalaksananukul, inดร.ปราโมทย์ ศิริโรจน์, อาจารย์, exRoj Khun-Anake, exBoonsong Sillapacharoenkul, "Kinetics of Anaerobic Microbial Assemblages from Acidic Sulfate Soil", Joint Conference of the 6 th International Acid Sulfate Soil Conference and the Acid Rock Drainage Symposium (6ASSARD), 16 - 20 กันยายน 2008, สาธารณรัฐประชาชนจีน
2008 exDontri T, inดร.สุภาพร อิสริโยดม, รองศาสตราจารย์, inดร.บุษบา ยงสมิทธ์, ศาสตราจารย์, inมร.สุนทรานี ทองใหญ่, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.นุษรา สินบัวทอง, "Supplementation of Red Mold Rice from an Egg Yolk Pigmented and Cholesterol Lowering Monascus Strain on Egg Performance and Quality in Laying Hens", The 13th Animal Science congress of the Asian-Australasian Association of Animal Production Societies, 25 กันยายน 2008, สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม
2007 inดร.นุษรา สินบัวทอง, "Potential effectiveness of anaerobic microbial assemblages from coastal sediment for the treatment of wastewater", International Conference on New Horizons in Biotechnology (NHBT-2007), 26 - 29 พฤศจิกายน 2007, สาธารณรัฐอินเดีย
Publish Year National Conference 9
2015 inนางสาวศิริพร ตันจอ, inนางสาวชมดาว สิกขะมณฑล, inดร.นุษรา สินบัวทอง, exดร.ครรชิต จุดประสงค์, inดร.เนตรนภิส วัฒนสุชาติ, "การศึกษาชีวภาพความพร้อมของการนำไปใช้ของธาตุแคลเซียม สังกะสี และเหล็ก ในผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มนมถั่วเหลืองผสมงาดำและธัญพืช", การประชุมวิชาการโภชนาการแห่งชาติ ครั้งที่ 9, 21 - 23 ตุลาคม 2015, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2014 exธารารัตน พวงเงิน, exณัฐวุฒิ ยอดสุวรรณ, inดร.นุษรา สินบัวทอง, inดร.วนิดา ปานอุทัย, inดร.สาโรจน์ ศิริศันสนียกุล, รองศาสตราจารย์, "การผลิตไบโอแก๊สจากเศษเซลล์สาหร่ายที่ผ่านการสกัดไขมัน", The 52nd Kasetsart University Annual Conference., 4 - 7 กุมภาพันธ์ 2014, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2014 exพิญาณี แสงศรี, inดร.นุษรา สินบัวทอง, inดร.สุชาติ เหลืองประเสริฐ, รองศาสตราจารย์, inดร.สุริยะ สะวานนท์, รองศาสตราจารย์, "การผลิตก๊าซชีวภาพจากหญ้าเนเปียร์โดยการหมักร่วมกับมูลโค", การประชุมวิชาการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ครั้งที่ 13, 26 - 28 มีนาคม 2014, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2013 inนางสาววิภาดา ศิริอนุสรณ์ศักดิ์, inดร.นุษรา สินบัวทอง, "การปรับสภาพฟางข้าวทางเคมีเพื่อเป็นสารตั้งต้นในการผลิตพลังงานทดแทน", การประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 51 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 5 - 7 กุมภาพันธ์ 2013, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2013 exนายนันทศักดิ์ ตั้งอุดมวงศา, inดร.นุษรา สินบัวทอง, inดร.สุชาติ เหลืองประเสริฐ, รองศาสตราจารย์, "การพัฒนาวิธีการตรวจวัดฟอสฟอรัสเพื่อประยุกต์ใช้ในเครื่องตรวจวัดแบบอัตโนมัติ", การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานทางวิศวกรรม นวัตกรรมและการจัดการอุตสาหกรรมอย่างยั่งยืน ครั้งที่ 2 ประจำปี 2556, 28 - 29 ตุลาคม 2013, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2010 inดร.นันทนา ชื่นอิ่ม, exนายวิวัฒน์ อิงคะประดิษฐ์, inนายสมชาย กรีฑาภิรมย์, inดร.นุษรา สินบัวทอง, "การใช้ปุ๋ยเคมีในนาข้าวตามค่าการวิเคราะห์ดิน", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 48, 3 - 5 กุมภาพันธ์ 2010, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2010 exแวววรี บุญเทียม, inดร.สุภาพร อิสริโยดม, รองศาสตราจารย์, inมร.สุนทรานี ทองใหญ่, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.นุษรา สินบัวทอง, "การเสริมสารสกัดหยาบจากใบฝรั่งในอาหารไก่ไข่ต่อคุณลักษณะทางการให้ผลผลิตไข่คุณภาพไข่ ระดับคอเลสเตอรอล และความเครียดจากปฏิกิริยาออกซิเดชั่น", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 48, 3 - 5 กุมภาพันธ์ 2010, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2009 inดร.นันทนา ชื่นอิ่ม, inดร.นุษรา สินบัวทอง, exWiwat Ingkapradit, exVasana Inklang, exVithasanti Hom-ngarm, "การปนเปื้อนโลหะหนักในข้าวจากแปลงปลูกข้าวอินทรีย์", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 47, 17 - 20 มีนาคม 2009
2008 inดร.นันทนา ชื่นอิ่ม, inดร.นุษรา สินบัวทอง, exวิวัฒน์ อิงคะประดิษฐ์, exกิ่งแก้ว คุณเขต, exวาสนา อินแกลง, exวิทสันติ หอมงาม, "การสะสมโลหะหนักในดินปลูกข้าวอินทรีย์", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 46, 29 มกราคม - 1 กุมภาพันธ์ 2008, จตุจักร กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
[ที่อยู่สำหรับนำเพจไปอ้างอิง https://research.ku.ac.th/forest/OutputByPersonEx.aspx?ID=400186]