แนวโน้มผลงานของกิตติเดช

Journal

บทความของกิตติเดช เปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยของนักวิจัยใน มก. ในคณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน และในศูนย์เครื่องจักรกลการเกษตรแห่งชาติ

บทความแต่ละ Quartile ของกิตติเดช เปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยของนักวิจัยใน มก. ในคณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน และในศูนย์เครื่องจักรกลการเกษตรแห่งชาติ

บทความแต่ละ TCI Group ของกิตติเดช เปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยของนักวิจัยใน มก. ในคณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน และในศูนย์เครื่องจักรกลการเกษตรแห่งชาติ

Publish Year National Journal 1
2012 inดร.วัชรพล ชยประเสริฐ, รองศาสตราจารย์, inนายกิตติเดช โพธิ์นิยม, exอมรรัตน์ เขียวขำ, exปณัฐพงศ์ ดีทอง, "การพัฒนาเครื่องปักต้นกล้ายาสูบขนาดหนึ่งที่นั่ง", วารสารสมาคมวิศวกรรมเกษตรแห่งประเทศไทย, ปีที่ 18, ฉบับที่ 1, มกราคม - ธันวาคม 2012, หน้า 1-7

Conference

การนำเสนอบทความของกิตติเดช เปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยของนักวิจัยใน มก. ในคณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน และในศูนย์เครื่องจักรกลการเกษตรแห่งชาติ

Publish Year International Conference 4
2021 inดร.ธนัญกรณ์ ใจผ่อง, inนายทิตินัย เทียนแย้ม, exKenta watanabe, inนายพิสิษฐ์ อินทรวิรัตน์, inดร.นิติรงค์ พงษ์พานิช, inนายเอนก สุขเจริญ, inนายกิตติเดช โพธิ์นิยม, "Effects of Fertilizer Application Depth on Root Distribution and Yield Component of Sugarcane under Well-watered and Drought Condition and Development of Fertilizer Applicator for Sugarcane", ISSAAS International Congress & General Meeting 2021, 4 - 5 พฤศจิกายน 2021, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2019 inดร.ธนัญกรณ์ ใจผ่อง, exKenta watanabe, inนายทิตินัย เทียนแย้ม, inนายเอนก สุขเจริญ, inนายกิตติเดช โพธิ์นิยม, exSamran Saensupo, "Effects of Irrigation and Fertilizer Application Depth on Root Distribution, Growth and Yield of Sugarcane", The International Sugar and Sugarcane Conference, 31 กรกฎาคม - 2 สิงหาคม 2019, พัทยา ชลบุรี ประเทศไทย
2019 exKenta Vatanabe, inดร.ธนัญกรณ์ ใจผ่อง, inนายทิตินัย เทียนแย้ม, inนายเอนก สุขเจริญ, exSamran Saensupo, inนายกิตติเดช โพธิ์นิยม, "Effect of Fertilizer application depth on Sugarcane yield components and root distribution under normal and drought condition", International Conference Sugarcon-2019 , 16 - 19 กุมภาพันธ์ 2019, สาธารณรัฐอินเดีย
2011 inดร.เพ็ญจิตร ศรีนพคุณ, ศาสตราจารย์, inนางสาวแอนนา สายมณีรัตน์, inดร.รังสฤษดิ์ กาวีต๊ะ, รองศาสตราจารย์, inดร.ประภา ศรีพิจิตต์, รองศาสตราจารย์, inดร.สมชัย อนุสนธิ์พรเพิ่ม, รองศาสตราจารย์, inดร.ธนัญกรณ์ ใจผ่อง, inนายกิตติเดช โพธิ์นิยม, inดร.สุพนิดา วินิจฉัย, inนายวุฒินันท์ คงทัด, "Multi-disciplinary research approaches on Jatropha curcas for biodiesel production", 16th Conference on biochemical engineering, 25 มิถุนายน 2011, Taipei ไต้หวัน
Publish Year National Conference 1
2010 inดร.วัชรพล ชยประเสริฐ, รองศาสตราจารย์, inดร.อรทัย จงประทีป, รองศาสตราจารย์, inนายเอนก สุขเจริญ, inนายกิตติเดช โพธิ์นิยม, "การศึกษาสมรรถนะเครื่องยนต์ดีเซลสูบเดียวเมื่อใช้น้ำมันสบู่ดำผสมน้ำมันดีเซลเป็นเชื้อเพลิง", การประชุมวิชาการครั้งที่ 8 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน, 7 - 8 ธันวาคม 2010, กำแพงแสน นครปฐม ประเทศไทย
[ที่อยู่สำหรับนำเพจไปอ้างอิง https://research.ku.ac.th/forest/OutputByPersonEx.aspx?ID=400157]