แนวโน้มผลงานของสุวิสา

Journal

บทความของสุวิสา เปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยของนักวิจัยใน มก. ในสำนักส่งเสริมและฝึกอบรม บางเขน และในฝ่ายวิเคราะห์โครงการและหลักสูตรการฝึกอบรม

Publish Year International Journal 1
2011 exPasuwan, C, inนางสุวิสา พัฒนเกียรติ, รองศาสตราจารย์, exNavanugraha, C, inดร.วิจักขณ์ ฉิมโฉม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exMadsri, S, exRattanarungsikul, P, exThiensongrusamee, P, exBoonsriroj, T, exPoonswad, P, "AN ASSESSMENT ON ARTIFICIAL NEST CONSTRUCTION FOR HORNBILLS IN BUDO SU-NGAI PADI NATIONAL PARK, THAILAND", RAFFLES BULLETIN OF ZOOLOGY, มีนาคม 2011, หน้า 85-93
Publish Year National Journal 10
2020 exธัญญาลักษณ์ ศรีโชค, exเฉลิมพล จตุพร, inดร.พัฒนา สุขประเสริฐ, รองศาสตราจารย์, inนางสุวิสา พัฒนเกียรติ, รองศาสตราจารย์, "การรับรู้และการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของเกษตรกรผู้ปลูกองุ่นรับประทานสด", วารสารเกษตรพระจอมเกล้า, ปีที่ 38, ฉบับที่ 1, มกราคม - มีนาคม 2020, หน้า 60-71
2018 exไพรัตน์ พรมชน , inดร.พัฒนา สุขประเสริฐ, รองศาสตราจารย์, exเฉลิมพล จตพุร, exกิตตพิงศ์ กิตติวฒัน์โสภณ, inนางสุวิสา พัฒนเกียรติ, รองศาสตราจารย์, "ปัจจัยที่มีีผลต่อการผลิตองุ่นรับประทานสด : การวิเคราะห์เบื้องต้น", สยามวิชาการ, ปีที่ 19, ฉบับที่ 33, สิงหาคม - ธันวาคม 2018
2018 exวิทวัส บัวบาน, inดร.พัฒนา สุขประเสริฐ, รองศาสตราจารย์, inนางสุวิสา พัฒนเกียรติ, รองศาสตราจารย์, "คุณลักษณะความเป็นองค์กรที่ดีของศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร ประจำตำบล ตำบลเวียงสะอาด อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม", วารสารมหาวิทยาลัยนครพนม, ปีที่ 8, ฉบับที่ 1, มกราคม - เมษายน 2018
2018 exเกษม พูนศิริ, inนางสุวิสา พัฒนเกียรติ, รองศาสตราจารย์, inดร.พัฒนา สุขประเสริฐ, รองศาสตราจารย์, "ปัจจัยที่มีผลต่อการซื้อน้ำองุ่นของเยาวชน: กรณีศึกษานิสิตภาควิชาคหกรรมศาสตร์ คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์", วารสารเกษตรพระจอมเกล้า, ปีที่ 36, ฉบับที่ 1, มกราคม - เมษายน 2018
2017 exเพ็ญฑิตา เอี่ยมชม, exเฉลิมพล จตุพร, inดร.พัฒนา สุขประเสริฐ, รองศาสตราจารย์, inนางสุวิสา พัฒนเกียรติ, รองศาสตราจารย์, "การปรับตัวของเกษตรกรผู้ปลูกข้าวต่อสถานการณ์ภัยแล้งในอำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี", วารสารเกษตรพระวรุณ, ปีที่ 14, ฉบับที่ 2, ธันวาคม 2017, หน้า 191-198
2017 exอรพิมพ์ สุริยา, exเฉลิมพล จตุพร, inดร.พัฒนา สุขประเสริฐ, รองศาสตราจารย์, inนางสุวิสา พัฒนเกียรติ, รองศาสตราจารย์, "ปัจจัยที่ส่งผลต่อการผลิตกล้วยหอมของเกษตรกรในอำเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี", วารสารปัญญาภิวัฒน์, ปีที่ 9, ฉบับที่ 2, พฤษภาคม - สิงหาคม 2017, หน้า 208-218
2017 exปวีณนุช ศรีช่วย, inนายธัญญะ เตชะศีลพิทักษ์, รองศาสตราจารย์, inดร.เฌอมาลย์ วงศ์ชาวจันท์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางสุวิสา พัฒนเกียรติ, รองศาสตราจารย์, exอนันต์ พิริยะภัทรกิจ, "ผลของรังสีแกมมาแบบเฉียบพลันต่อข้อมันเทศประดับเลื้อยในสภาพปลอดเชื้อ", Thai Journal of Science and Technology, ปีที่ 7, ฉบับที่ 3, กันยายน - ธันวาคม 2017, หน้า 239-248
2015 exพงษ์เผ่า ขยายเสียง, inนางสุวิสา พัฒนเกียรติ, รองศาสตราจารย์, inดร.พัฒนา สุขประเสริฐ, รองศาสตราจารย์, "การศึกษาความเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ของกรมส่งเสริมการเกษตร", แก่นเกษตร, ปีที่ 43, ฉบับที่ 3, กรกฎาคม - กันยายน 2015
2015 exโสธร เกิดแก้ว, inนางสุวิสา พัฒนเกียรติ, รองศาสตราจารย์, inดร.พัฒนา สุขประเสริฐ, รองศาสตราจารย์, exดร.รุจีพัชร บุญจริง, "การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีของเกษตรกรผู้ปลูกปาล์มนํ้ามันในอำเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี", แก่นเกษตร, ปีที่ 43, ฉบับที่ 3, กรกฎาคม - กันยายน 2015
2015 exกมลทิพย์ แสนสม, inนายธัญญะ เตชะศีลพิทักษ์, รองศาสตราจารย์, inดร.พีรนุช จอมพุก, รองศาสตราจารย์, inนางสุวิสา พัฒนเกียรติ, รองศาสตราจารย์, "การปรับปรุงพันธุ์มันเทศประดับด้วยการชักนำให้เกิดการกลายพันธุ์โดยใช้รังสีแกมมา", วิทยาศาสตร์เกษตร, ปีที่ 46, ฉบับที่ 3, กันยายน - ธันวาคม 2015, หน้า 239-251

Conference

การนำเสนอบทความของสุวิสา เปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยของนักวิจัยใน มก. ในสำนักส่งเสริมและฝึกอบรม บางเขน และในฝ่ายวิเคราะห์โครงการและหลักสูตรการฝึกอบรม

Publish Year National Conference 1
1996 inดร.ณรงค์ สมพงษ์, รองศาสตราจารย์, inดร.ประเดิม ฉ่ำใจ, รองศาสตราจารย์, inนายอนุพร สุวรรณวาจกกสิกิจ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนายไพโรจน์ สังข์เดช, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางสุวิสา พัฒนเกียรติ, รองศาสตราจารย์, inนางสาวกมลรัฐ (ลาออก] อินทรทัศน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางสาริมา สุนทรารชุน, inนางภัทรา ชูวาธิวัฒน์, inนางสาวกฤติยา (ลาออก) มลาสานต์, "การศึกษารูปแบบและประสิทธิภาพของสื่อในการถ่ายทอดเทคโนโลยีตามโครงการวิจัยของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์", การประชุมทางวิชาของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 34 สาขาวิทยาศาสตร์, วิศวกรรมศาสตร์, อุตสาหกรรมเกษตร, คหกรรมศาสตร์, การจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม, ศึกษาศาสตร์, สังคมศาสตร์, เศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ, 30 มกราคม - 1 กุมภาพันธ์ 1996, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ อื่นๆ ประเทศไทย
[ที่อยู่สำหรับนำเพจไปอ้างอิง https://research.ku.ac.th/forest/OutputByPersonEx.aspx?ID=400152]