แนวโน้มผลงานของพัชราภรณ์

Journal

บทความของพัชราภรณ์ เปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยของนักวิจัยใน มก. ในคณะวิศวกรรมศาสตร์ บางเขน และในภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ

Publish Year International Journal 2
2012 inดร.พัชราภรณ์ ญาณภิรัต, รองศาสตราจารย์, exJittarat Maneewan, "Employing Fuzzy-Based CVP Analysis for Activity-Based Costing for Maintenance Service Provider", Lecture Notes in Engineering and Computer Science, ปีที่ 2196, ฉบับที่ 1, เมษายน 2012, หน้า 1318-1324
2007 inดร.พัชราภรณ์ ญาณภิรัต, รองศาสตราจารย์, exVarathorn Punyangarm, exPeerayuth Charnsethikul, exSaowanee Lertworasirikul, "Solving Fuzzy Stochastic Generalized Data Envelopment Analysis Model by Chance-Constrained Programming and Credibility Approach ", International Journal of Computational Science, ปีที่ 1, ฉบับที่ 3, กันยายน 2007, หน้า 320-327
Publish Year National Journal 10
2021 exบราลี เหมราสวัสดิ์, inนางศันสนีย์ สุภาภา, รองศาสตราจารย์, inดร.พัชราภรณ์ ญาณภิรัต, รองศาสตราจารย์, "การวิเคราะห์แบบหลายหลักเกณฑ์สำหรับการคัดเลือกวิธีการในการปิดพื้นที่บ่อเหมืองถ่านหินเก่าในพื้นที่กาลิมันตันตะวันออก ประเทศอินโดนีเซีย", วารสารไทยการวิจัยดำเนินงาน , ปีที่ 9, ฉบับที่ 1, มกราคม - มิถุนายน 2021, หน้า 56-66
2019 exจิระวิช จําลองศุภลักษณ์, inนางศันสนีย์ สุภาภา, รองศาสตราจารย์, inดร.พัชราภรณ์ ญาณภิรัต, รองศาสตราจารย์, "การออกแบบเบื้องต้นของเครื่องจักรในการทําความสะอาด แท่นรับส่งคอนกรีตมวลเบาและการวิเคราะห์ความเหมาะสมทางเทคนิคและเศรษฐศาสตร์", Kasem Bundit Engineering Journal, ปีที่ 9, ฉบับที่ 1, มกราคม - เมษายน 2019, หน้า 166-185
2018 exนายเลิศชาย นาหมื่น, inดร.พัชราภรณ์ ญาณภิรัต, รองศาสตราจารย์, exรศ.ศันสนีย์ สุภาภา, "การกำหนดปัจจัยที่มีผลกระทบต่อขนาดกระเบื้องผนังพอร์ซเลนชนิดดูดซึมน้ำต่ำโดยวิธีการทดลองแบบแฟคตอเรียลเต็มรูปแบบ: กรณีศึกษาโรงงานผลิตกระเบื้องพอร์ซเลน", Kasem Bundit Engineering Journal Vol.8 No.1 January-April 2018, ปีที่ 8, ฉบับที่ 1, มกราคม - เมษายน 2018, หน้า 18-37
2018 exยงยุทธ ศรีโหมด, exศันสนีย์ สุภาภา, inดร.พัชราภรณ์ ญาณภิรัต, รองศาสตราจารย์, "การวิเคราะห์ความเป็นไปได้เชิงเทคนิคและเศรษฐศาสตร์ในการคัดเลือกทางเลือกเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพของมอเตอร์ไฟฟ้าแรงสูง กรณีศึกษา:โรงงานผลิตนํ้าบางเขน การประปานครหลวง", วิศวกรรมสารเกษมบัณฑิต, ปีที่ 8, ฉบับที่ 2, พฤษภาคม - สิงหาคม 2018, หน้า 287-302
2018 exSaranrat Vijitkunnawat, inนางศันสนีย์ สุภาภา, รองศาสตราจารย์, inดร.พัชราภรณ์ ญาณภิรัต, รองศาสตราจารย์, "การศึกษาความเป็นไปได้ในการลงทุนจัดตั้งโรงงานผลิตเพชรสังเคราะห์: กรณีศึกษาโรงงานผลิตเพชรสังเคราะห์", วิศวกรรมสารเกษมบัณฑิต, ปีที่ 8, ฉบับที่ 3, กันยายน - ธันวาคม 2018, หน้า 199-220
2017 exพันโทสราวุฒิ คงรอด, exรศ.ศันสนีย์ สุภาภา, inดร.พัชราภรณ์ ญาณภิรัต, รองศาสตราจารย์, "Design of Evaluating Criteria of Military Research and Invention Projects for Identification of Manufacturing Potentiality: A Case Study on Armament of the Royal Thai Army", วารสารวิชาการโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า, ปีที่ 15, ฉบับที่ 1, ธันวาคม 2017, หน้า 61-77
2016 exธงชัย เลขะเจริญกุล, exรองศาสตราจารย์ศันสนีย์ สุภาภา, inดร.พัชราภรณ์ ญาณภิรัต, รองศาสตราจารย์, "Technical and Economic Feasibility Analysis on the Installation of Purified Water System by Electrical Ion Discharger Instead of Ion Resin Exchanger: A Case Study of Purified Water Plant Generation System for Pharmaceutical Processing", Kasem Bundit Engineering Journal Vol.6 No.2 July - December 2016, ปีที่ 6, ฉบับที่ 2, กรกฎาคม - ธันวาคม 2016, หน้า 50-71
2016 exภรณี โทวิวัฒนานนท์, exรองศาสตราจารย์ศันสนีย์ สุภาภา, inดร.พัชราภรณ์ ญาณภิรัต, รองศาสตราจารย์, "การวิเคราะห์ความเป็นไปได้ทางด้านเทคนิคและด้านเศรษฐศาสตร์ของโครงการลงทุนติดตั้งโครงข่ายเคเบิลใยแก้วนำแสงเพื่อทดแทนการเช่าโครงข่ายในภาคเหนือของประเทศไทย: กรณีศึกษา", Engineering Journal of Siam University, ปีที่ 17, ฉบับที่ 2, กรกฎาคม - ธันวาคม 2016, หน้า 57-73
2015 inดร.พัชราภรณ์ ญาณภิรัต, รองศาสตราจารย์, exสุนีย์พร อุ่นสมัย, "การออกแบบเกณฑ์การประเมินสมรรถนะผู้ส่งมอบชิ้นส่วนประกอบรถยนต์ด้วยวิธีการวิเคราะห์ปัจจัย: กรณีศึกษา", TNI Journal of Business and Languages ปีที่ 3, ฉบับที่ 1, ปีที่ 3, ฉบับที่ 1, มกราคม - มิถุนายน 2015, หน้า 45-50
2013 exพรชัย เอกสกุลไพบูลย์, exรศ. ศันสนีย์ สุภาภา, inดร.พัชราภรณ์ ญาณภิรัต, รองศาสตราจารย์, "การวิเคราะห์ความเป็นไปได้ทางด้านเทคนิคและเศรษฐศาสตร์ในโครงการใช้ก๊าซชีวภาพ จากระบบบำบัดน้ำเสียเพื่อทดแทนก๊าซธรรมชาติในหม้อต้มไอน้ำ: กรณีศึกษาโรงงานแปรรูปเนื้อไก่", วารสารวิจัย มข.(KKU Research Journal), ปีที่ 18, ฉบับที่ 4, กรกฎาคม - สิงหาคม 2013, หน้า 594-607

Conference

การนำเสนอบทความของพัชราภรณ์ เปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยของนักวิจัยใน มก. ในคณะวิศวกรรมศาสตร์ บางเขน และในภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ

Publish Year International Conference 19
2019 inดร.พัชราภรณ์ ญาณภิรัต, รองศาสตราจารย์, exSajika Thammanukitcharoen, "Stock Performance Measurement Based on Data Envelopment Analysis Approach with Bounded Variables", XVI European Workshop on Efficiency and Productivity Analysis (EWEPA), 10 - 13 มิถุนายน 2019, London สหราชอาณาจักรบริเตนใหญ่และไอร์แลนด์เหนือ
2017 exNoppachai Thiratitsakun, inดร.พีรยุทธ์ ชาญเศรษฐิกุล, รองศาสตราจารย์, inดร.พัชราภรณ์ ญาณภิรัต, รองศาสตราจารย์, "Optimizing Sectional Device Investment in the Power Distribution System of Electricite Du Laos", The 18th Asia Pacific Industrial Engineering and Management System Conference (APIEMS2017), 3 - 6 ธันวาคม 2017, Yokyakata สาธารณรัฐอินโดนีเซีย
2017 exKittisak Aussavawannanon, inดร.พัชราภรณ์ ญาณภิรัต, รองศาสตราจารย์, "DCF Approach to Multi-Period Capital Budgeting Decision Making under Contingent Projects for Electricity Capacity Expansion", The 18th Asia Pacific Industrial Engineering and Management System Conference (APIEMS2017), 3 - 6 ธันวาคม 2017, Yokyakata สาธารณรัฐอินโดนีเซีย
2016 inดร.พัชราภรณ์ ญาณภิรัต, รองศาสตราจารย์, exTaksakorn Tantawutho, Lt., "Improving the Preventive Maintenance Performance of the Fire Control Radar of Warships by ImplementingInfrared Thermography and Assessing Its Economic Aspects", 2016 International Conference on Innovation, Management and Industrial Engineering, 5 - 7 สิงหาคม 2016, Kurume, Fukuoka ญี่ปุ่น
2015 inดร.พัชราภรณ์ ญาณภิรัต, รองศาสตราจารย์, exSunanta Lertprapan, "Implementing Taguhi Loss Function and Mult-Choice Goal Programming in Supplier Selection: A Case Based Application", The Asia Pacific Industrial Engineering & Management Systems Conference 2015, 9 - 11 ธันวาคม 2015, โฮจิมินต์ สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม
2014 inดร.พัชราภรณ์ ญาณภิรัต, รองศาสตราจารย์, exAkrapong Choatheitmanut, "Supply Chain Cost Reduction by Implementing Integrated Activity Based Costing and Data Envelopment Analysis: A Case Study", International Conference on Engineering, Technology and Innovation (ICE 2014), 23 - 25 มิถุนายน 2014, Bergamo สาธารณรัฐอิตาลี
2013 inดร.พัชราภรณ์ ญาณภิรัต, รองศาสตราจารย์, exHathairat Thanutsatian, "INTREGATED FUZZY AHP AND FUZZY TOPSIS DEPLOYMENT IN DEA-BASED PERFORMANCE MEASUREMENT FOR PRODUCT DESIGN AND DEVELOPMENT PROJECTS: A CASE STUDY", 17th International Conference on Industrial Engineering: Theory, Applications and Practice, 6 - 9 ตุลาคม 2013, Pusan สาธารณรัฐเกาหลี
2013 inดร.พัชราภรณ์ ญาณภิรัต, รองศาสตราจารย์, exPosakorn Wangsattabongkoth, exSansanee Supapa, "CVP ANALYSIS BASED ON DEA-BASED PRODUCT FAMILY SELECTION UNDER THE PRODUCER-CUSTOMER PERSPECTIVE", 17th International Conference on Industrial Engineering: Theory, Applications and Practice, 6 ตุลาคม - 9 พฤศจิกายน 2013, Pusan สาธารณรัฐเกาหลี
2012 inดร.พัชราภรณ์ ญาณภิรัต, รองศาสตราจารย์, exThunvalai Ponsamritinan, "Re-planning a Master Production Schedule with a Lexicographic Goal Programming Approach under Budget-Based Management", The 8th International Conference on Intelligent Manufacturing & Logistics Systems, 18 - 19 กุมภาพันธ์ 2012, อุบลราชธานี ประเทศไทย
2012 inดร.พัชราภรณ์ ญาณภิรัต, รองศาสตราจารย์, exJittarat Maneewan, "Employing Fuzzy-Based CVP Analysis for Activity-Based Costing for Maintenance Service Providers", The International MultConference of Engineers and Computer Scientists 2012, 14 - 16 มีนาคม 2012, ฮ่องกง เขตบริหารพิเศษฮ่องกง
2012 inดร.พัชราภรณ์ ญาณภิรัต, รองศาสตราจารย์, exTirayot Thamwongsa, "PRODUCT COST REDUCTION OF READY-MIXED CONCRETE BY UTILIZING MANUFACTURED SAND: A CASE STUDY", Creative Construction Conference 2012, 30 มิถุนายน - 3 กรกฎาคม 2012, Budapest สาธารณรัฐฮังการี
2012 exPinporn Maikaow, inดร.พัชราภรณ์ ญาณภิรัต, รองศาสตราจารย์, "Stochastic TOPSIS Employment in Stock Ranking for the Stock Exchange of Thailand", The 2012 International Conference on Business and Management, 6 - 7 กันยายน 2012, ภูเก็ต ประเทศไทย
2011 exAmornrat Duangkaew, inดร.พัชราภรณ์ ญาณภิรัต, รองศาสตราจารย์, "A Genetic Algorithm based Grey Theory for Demand Forecast of Short Product Life Cycle", The 5th PSU-UNS International Conference on Engineering and Technology (ICEF-2011), 2 - 3 พฤษภาคม 2011, ภูเก็ต ประเทศไทย
2009 inดร.พัชราภรณ์ ญาณภิรัต, รองศาสตราจารย์, exChaiyarun Wuttivoradit, "The Effects of Limestone Powder and Pulverized Fuel Ash on Compressive Strength of Casting Concrete in Hollow Core Slab Manufacturing Process ", Fifth International Conference on Construction in the 21st Century (CITC-V) “Collaboration and Integration in Engineering, Management and Technology” ,Istanbul, Turkey , 20 พฤษภาคม - 22 กันยายน 2009, Istanbul สาธารณรัฐตุรกี
2009 inดร.พัชราภรณ์ ญาณภิรัต, รองศาสตราจารย์, exNathi Thepsing, exSansanee Supapa, "Technical and Economic Analysis for Optimum Condition of Aggreate Recycled from Unused Ready-Mixed Concrete", Fifth International Conference on Construction in the 21st Century (CITC-V) “Collaboration and Integration in Engineering, Management and Technology” ,Istanbul, Turkey, 20 - 22 พฤษภาคม 2009, Istanbul สาธารณรัฐตุรกี
2009 inดร.พัชราภรณ์ ญาณภิรัต, รองศาสตราจารย์, "Efficient Mix Production Planning in Integrated Circuit Manufacturing Systems by Lexicographic Goal Programming Approach", The Asian Pacific Industrial Engineering and Management System (APIEMS) Conference 2009, 14 - 16 ธันวาคม 2009, Fukuoka ญี่ปุ่น
2008 inดร.พัชราภรณ์ ญาณภิรัต, รองศาสตราจารย์, "Fuzzy Data Envelopment Analytic Hierarchy Process: A Possibility Approach", The 3rd World Conference on Production and Operations Management, 5 - 7 สิงหาคม 2008, Tokyo ญี่ปุ่น
2008 inดร.พัชราภรณ์ ญาณภิรัต, รองศาสตราจารย์, "Enhancing Product Costing by Service Cost Reciprocal Flows Consideration in the Activity-Based Costing System", The 3rd World Conference on Production and Operations Management, 5 - 7 สิงหาคม 2008, Tokyo
2007 inดร.พัชราภรณ์ ญาณภิรัต, รองศาสตราจารย์, "MULTIPRODUCT CVP ANALYSIS BASED ON THE ABC SYSTEM: LESSONS LEARN FROM A CASE STUDY", The 37th International Conference on Computers and Industrial Engineering, 20 - 23 ตุลาคม 2007, Alexandria สาธารณรัฐอาหรับอียิปต์
Publish Year National Conference 25
2022 exแสงระวี ถาติ๊บ, inนางศันสนีย์ สุภาภา, รองศาสตราจารย์, inดร.พัชราภรณ์ ญาณภิรัต, รองศาสตราจารย์, "การออกแบบหลักเกณฑ์การประเมินผู้ส่งมอบอุปกรณ์สำหรับระบบจัดเก็บรายได้อัตโนมัติของงานโครงการรถไฟฟ้าภายใต้การตัดสินใจแบบหลายหลักเกณฑ์", การประชุมวิชาการข่ายงานวิศวกรรมอุตสาหการ ประจำปี 2565, 11 - 12 พฤษภาคม 2022, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2022 exปานเกศ สดแจ่มศรี, inนางศันสนีย์ สุภาภา, รองศาสตราจารย์, inดร.พัชราภรณ์ ญาณภิรัต, รองศาสตราจารย์, "การวิเคราะห์ความเป็นไปได้ในการลงทุนสร้างสายการผลิตติ่มซำ กรณีศึกษาบริษัทอาหารสำเร็จรูปแช่แข็งแปดริ้ว จังหวัดฉะเชิงเทรา", การประชุมวิชาการข่ายงานวิศวกรรมอุตสาหการ ประจำปี 2565, 11 - 12 พฤษภาคม 2022, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2022 exนัฐิยาภรณ์ สีลารวม, inนางศันสนีย์ สุภาภา, รองศาสตราจารย์, inดร.พัชราภรณ์ ญาณภิรัต, รองศาสตราจารย์, "การวิเคราะห์ต้นทุนและการใช้เครื่องจักรกลการเกษตรสำหรับการผลิตข้าวหอมมะลิในจังหวัดอุบลราชธานี", การประชุมวิชาการข่ายงานวิศวกรรมอุตสาหการ ประจำปี 2565, 11 - 12 พฤษภาคม 2022, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2021 exชวลิต ตันศิริยากุล, inดร.พัชราภรณ์ ญาณภิรัต, รองศาสตราจารย์, inนางศันสนีย์ สุภาภา, รองศาสตราจารย์, "การออกแบบหลักเกณฑ์การประเมินสาหรับการตรวจสอบลาดตระเวนระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติโดยการประยุกต์เทคนิคกระบวนการตัดสินใจเชิงลำดับชั้นแบบคลุมเครือ", การประชุมวิชาการการวิจัยดาเนินงานแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564, 13 - 14 พฤษภาคม 2021, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2021 exดรุณวรรณ ใจเย็น, inนางศันสนีย์ สุภาภา, รองศาสตราจารย์, inดร.พัชราภรณ์ ญาณภิรัต, รองศาสตราจารย์, "การศึกษาความเป็นไปได้ในการลงทุนตั้งศูนย์เช่าเครื่องจักรกลการเกษตร กรณีศึกษา: อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก", การประชุมวิชาการบัณฑิตศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ 11 เรื่อง “วิจัยและนวัตกรรมเพื่อเตรียมพร้อมรับการเปลี่ยนแปลง”, 24 - 25 มิถุนายน 2021, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2020 exนางสาวหัสดี ผึ้งสุข, inดร.จักรพันธ์ อร่ามพงษ์พันธ์, รองศาสตราจารย์, inดร.พัชราภรณ์ ญาณภิรัต, รองศาสตราจารย์, "การวิเคราะห์ความน่าเชื่อถือสาหรับการจัดการงานซ่อมบารุงเครื่องจักรและเครื่องมือวัดกรณีศึกษากระบวนการผลิตในอุตสาหกรรมเหล็ก", การประชุมวิชาการระดับชาติด้านการพัฒนาการดา เนินงานทางอุตสาหกรรม ครั้งที่ 11 (CIOD 2020), 1 พฤษภาคม 2020, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2020 exนายเกียรติศักด์ิ เครือวรรณ, inดร.พัชราภรณ์ ญาณภิรัต, รองศาสตราจารย์, inนางศันสนีย์ สุภาภา, รองศาสตราจารย์, "การวิเคราะห์ความน่าเชื่อถือและความพร้อมใช้งานของระบบออกอากาศของโครงข่ายโทรทัศน์ภาคพื้นดินระบบดิจิตอล", การประชุมวิชาการระดับชาติด้านการพัฒนาการดา เนินงานทางอุตสาหกรรม ครั้งที่ 11 (CIOD 2020), 1 พฤษภาคม 2020, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2020 inนางศันสนีย์ สุภาภา, รองศาสตราจารย์, exนางสาวรสริน วีทอง, inดร.พัชราภรณ์ ญาณภิรัต, รองศาสตราจารย์, "การวิเคราะห์ความเป็นไปได้ทางด้านเทคนิคของโครงการผลิตน้ารีไซเคิลจากน้ากากส่าบาบัด", การประชุมวิชาการระดับชาติด้านการพัฒนาการดา เนินงานทางอุตสาหกรรม ครั้งที่ 11 (CIOD 2020), 1 พฤษภาคม 2020, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2020 exพิสุทธิ์ บูรณจินดา, inนางศันสนีย์ สุภาภา, รองศาสตราจารย์, inดร.พัชราภรณ์ ญาณภิรัต, รองศาสตราจารย์, "การศึกษาความเป็นไปได้ในการลงทุนสร้างโรงงานผลิตโฟมสาหรับเบาะนั่งของยานยนต์กรณีศึกษาโรงงานผลิตชิ้นส่วนยานยนต์", การประชุมวิชาการบัณฑิตศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ 10 เรื่อง การยกระดับคุณภาพการศึกษาและพัฒนามนุษย์ในศตวรรษที่ 21, 25 - 26 มิถุนายน 2020, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2019 exยศพนต์ พนมธนศักดิ์, inดร.พัชราภรณ์ ญาณภิรัต, รองศาสตราจารย์, inนางศันสนีย์ สุภาภา, รองศาสตราจารย์, "การประยุกต์ใช้วิธีการแปลงหน้าที่เชิงคุณภาพและทฤษฏีการแก้ปัญหาประดิษฐกรรมในการออกแบบเชิงเทคนิคสำหรับกล่องเก็บสัมภาระท้ายรถจักรยานยนต์", The 10th National Conference on Industrial Operations Development 2019, 17 พฤษภาคม 2019, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2019 exTanit Traiyansuwan, inดร.พัชราภรณ์ ญาณภิรัต, รองศาสตราจารย์, inนางศันสนีย์ สุภาภา, รองศาสตราจารย์, "Analysis of Multiple Key Success Factors in Construction Project Management in the Petrochemical Industry of Thailand", The 5th Thai-Nichi Institute of Technology: Academic Conference 2019, 31 พฤษภาคม 2019, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2019 exณัฐชา สุขจาเริญ, inดร.พัชราภรณ์ ญาณภิรัต, รองศาสตราจารย์, inนางศันสนีย์ สุภาภา, รองศาสตราจารย์, "การประมาณต้นทุนการรับคืนผลิตภัณฑ์ชิน้ ส่วนยานยนต์", The 4th National Conference on Informatics, Agriculture, Management, Business administration, Engineering, Science and Technology, 30 - 31 พฤษภาคม 2019, ชุมพร ประเทศไทย
2019 exอินทุภา ศิริพุทธ, inนางศันสนีย์ สุภาภา, รองศาสตราจารย์, inดร.พัชราภรณ์ ญาณภิรัต, รองศาสตราจารย์, "การวิเคราะห์ความเป็นไปได้ทางด้านเทคนิคในการเพิ่มขีดความสามารถของศูนย์ซ่อมบำรุงอากาศยานการบินทัวไป แบบฟัลคอน 900 EX EASy และ 2000 EX EASy", การประชุมวิชาการระดับชาติ IAMBEST ครั้งที่ 4 The 4th National Conference on Informatics, Agriculture, Management, Business administration, Engineering, Science and Technology, 30 - 31 พฤษภาคม 2019, ชุมพร ประเทศไทย
2018 exกิตติเชษฐ์ สุวรรณวัฒน์, inดร.พัชราภรณ์ ญาณภิรัต, รองศาสตราจารย์, exรศ. ศันสนีย์ สุภาภา, "การออกแบบใบพัดลมระบายความร้อนแบบไหลตามแนวแกนแบบสามใบพัดสำหรับเครื่องปรับอากาศโดยวิธีการออกแบบการทดลอง", การประชุมวิชาการ ครั้งที่ 56 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์: ศาสตร์เกษตรสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์, 2 กุมภาพันธ์ 2018, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2018 exอภิชาติ บวรไชยชาญ, inดร.พัชราภรณ์ ญาณภิรัต, รองศาสตราจารย์, "การกาหนดหลักเกณฑ์การประเมินการลงทุนโรงไฟฟ้าในกลุ่มประเทศอาเซียนภายใต้การวิเคราะห์การตัดสินใจแบบหลายหลักเกณฑ์", การประชุมวิชาการข่ายงานวิศวกรรมอุตสาหการ ประจำปี พ.ศ. 2561, 23 - 26 กรกฎาคม 2018, เมือง อุบลราชธานี ประเทศไทย
2018 exกิตติศักดิ์ ขอพึ่ง, inดร.พัชราภรณ์ ญาณภิรัต, รองศาสตราจารย์, "การออกแบบหลักเกณฑ์การคัดเลือกผู้ส่งมอบอย่างยั่งยืนสาหรับอุตสาหกรรมยานยนต์โดยใช้กระบวนการวิเคราะห์ปัจจัย", การประชุมวิชาการข่ายงานวิศวกรรมอุตสาหการ ประจำปี พ.ศ. 2561, 23 - 26 กรกฎาคม 2018, เมือง อุบลราชธานี ประเทศไทย
2016 exนาย ศรัณย์ ชุ่มจินดา, inดร.พัชราภรณ์ ญาณภิรัต, รองศาสตราจารย์, "การจัดอันดับผู้ส่งมอบเฟอร์นิเจอร์และสินค้าตกแต่งบ้านสาหรับผู้ค้าปลีกสมัยใหม่ในบริบทด้านความยั่งยืนทางสังคมและสิ่งแวดล้อม: กรณีศึกษา", การประชุมวิชาการบัณฑิตศึกษาระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 6, 11 - 12 กรกฎาคม 2016, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2015 exสุนีย์พร อุ่นสมัย, inดร.พัชราภรณ์ ญาณภิรัต, รองศาสตราจารย์, "การออกแบบเกณฑก์ ารประเมินสมรรถนะผู้ส่งมอบชิ้นส่วนประกอบรถยนต ์ด้วยวิธีการวิเคราะหป์ ัจจยั : กรณีศึกษา", The 3rd National Interdisciplinary Academic Conference (TNIAC 2015), 15 พฤษภาคม 2015, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2015 exอาทิตย์ จันทะรี, inดร.พัชราภรณ์ ญาณภิรัต, รองศาสตราจารย์, "การประยุกต์ขั้นตอนวิธีพันธุกรรมแบบสีเทาในการพยากรณ์อุปสงค์สำหรับผลิตภัณฑ์ที่มีวงจรชีวิตสั้น: กรณีศึกษาผลิตภัณฑ์วงจรรวม", การประชุมวิชาการและนาเสนอผลงานทางวิศวกรรม นวัตกรรมและการจัดการอุตสาหกรรมอย่างยั่งยืน ครั้งที่ 4 ประจำปี 2558, 2 ตุลาคม 2015, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2012 inดร.พัชราภรณ์ ญาณภิรัต, รองศาสตราจารย์, exจุฑาทิพย์ พันธุ์ประดิษฐ์ , "การออกแบบระบบประเมินสมรรถนะของผู้รับจ้างผลิตชิ้นส่วนรถยนต์โดยวิธีกระบวนการวิเคราะห์เชิงลำดับชั้นร่วมกับวิธีการวิเคราะห์การโอบล้อมข้อมูล", การประชุมสัมมนาวิชาการด้านการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน ครั้งที่ 11 (ThaiVCML 2011), 12 - 13 มกราคม 2012, พัทยา ชลบุรี ประเทศไทย
2012 exนายเตชิน แสงฮ้อ, inนางศันสนีย์ สุภาภา, รองศาสตราจารย์, inดร.พัชราภรณ์ ญาณภิรัต, รองศาสตราจารย์, "การประยุกต์การจัดการโครงการในการออกแบบและสร้างเครื่องหยอดกาวและการวิเคราะห์ทางเศรษฐศาสตร์ กรณีศึกษาเครื่องหยอดกาวของอุปกรณ์ปิดเปิดรับแสงในกล้องดิจิตอล", การประชุมข่ายงานวิศวกรรมอุตสาหการ (IE Network Conference), 17 - 19 ตุลาคม 2012, เพชรบุรี ประเทศไทย
2010 inดร.พัชราภรณ์ ญาณภิรัต, รองศาสตราจารย์, exปิยะวรรณ สูนาสวน, "การออกแบบการประเมินสมรรถนะผู้จัดหาวัตถุดิบประเภทจานเก็บข้อมูลในการผลิตฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์โดยกระบวนการวิเคราะห์เชิงลำดับชั้น", IE Network Conference 2010, 13 - 15 ตุลาคม 2010, อุบลราชธานี ประเทศไทย
2010 exทักษกร ตัณฑวุฑโฒ, inดร.พัชราภรณ์ ญาณภิรัต, รองศาสตราจารย์, "การเพิ่มประสิทธิภาพการซ่อมบำรุงรักษาเรดาร์ภายในเรือโดยใช้การถ่ายภาพรังสีความร้อน", The 3rd Annual PSU Phuket Research Conferences 2010, 17 - 19 พฤศจิกายน 2010, ภูเก็ต ประเทศไทย
2009 inดร.พัชราภรณ์ ญาณภิรัต, รองศาสตราจารย์, exวราธร ปัญญางาม, "ตัวแบบการวิเคราะห์ความครอบคลุมข้อมูลภายใต้ความไม่แน่นอน: วิธีการโปรแกรมสมการข้อจำกัดตามโอกาส และวิธีความเชื่อมั่น", การประชุมวิชาการด้านการวิจัยดำเนินงานแห่งชาติ ประจำปี 2552, 3 - 4 กันยายน 2009, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2007 exวราธร ปัญญางาม, inดร.พัชราภรณ์ ญาณภิรัต, รองศาสตราจารย์, inดร.พีรยุทธ์ ชาญเศรษฐิกุล, รองศาสตราจารย์, inดร.เสาวณีย์ เลิศวรสิริกุล, รองศาสตราจารย์, "ตัวแบบการวิเคราะห์ความครอบคลุมข้อมูลเพื่อประเมินน้ำหนักในแต่ละลำดับชั้นในกระบวนการวิเคราะห์ตามลำดับชั้นภายใต้ความคลุมเครือด้วยวิธีเครดิบิลิตี้", National Operations Research Conference (OR-NET), 6 - 7 กันยายน 2007, อื่นๆ ประเทศไทย
[ที่อยู่สำหรับนำเพจไปอ้างอิง https://research.ku.ac.th/forest/OutputByPersonEx.aspx?ID=400078]