แนวโน้มผลงานของเฟื่องฟ้า

Conference

การนำเสนอบทความของเฟื่องฟ้า เปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยของนักวิจัยใน มก. ในสถาบันวิจัยและพัฒนา กำแพงแสน (ยกเลิก) และในฝ่ายปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง(ยกเลิก)

Publish Year National Conference 2
2006 inนางกณิษฐา สังคะหะ, inนางญาณี มั่นอ้น, inนางเฟื่องฟ้า จันทนิยม, "การใช้เชื้อรา Trichoderma spp. ในรูปหัวเชื้อสดควบคุมโรคเหง้าเน่าของกระชาย", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 44, 30 มกราคม - 2 กุมภาพันธ์ 2006, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2005 inนางเฟื่องฟ้า จันทนิยม, "การควบคุมโรคแง่งเน่าของขิงโดยชีววิธี", การประชุมวิชาการ ทรัพยากรไทย: สรรพสิ่งล้วนพันเกี่ยว การประชุมวิชาการ ครั้งที่ 3 โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรทราชกุมารี, 20 ตุลาคม 2005, อื่นๆ ประเทศไทย
[ที่อยู่สำหรับนำเพจไปอ้างอิง https://research.ku.ac.th/forest/OutputByPersonEx.aspx?ID=400067]