แนวโน้มผลงานของสมชาย

Journal

บทความของสมชาย เปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยของนักวิจัยใน มก. ในคณะเกษตร บางเขน และในภาควิชาปฐพีวิทยา

Publish Year National Journal 1
2006 inดร.จงรักษ์ จันทร์เจริญสุข, รองศาสตราจารย์, inนายชัยฤกษ์ สุวรรณรัตน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.แสงดาว แลนรอด (เขาแก้ว), ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนายสมชาย กรีฑาภิรมย์, exปิยนาถ นุชนิยม, "การศึกษาปริมาณธาตุอาหารในผลส้มโอ เพื่อประเมินการสูญเสียธาตุอาหารจากดินโดยติดไปกับผลผลิตส้มโอ", Agricultural Science Journal (วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร), ปีที่ 37, ฉบับที่ 6, ธันวาคม 2006

Conference

การนำเสนอบทความของสมชาย เปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยของนักวิจัยใน มก. ในคณะเกษตร บางเขน และในภาควิชาปฐพีวิทยา

Publish Year National Conference 1
2010 inดร.นันทนา ชื่นอิ่ม, exนายวิวัฒน์ อิงคะประดิษฐ์, inนายสมชาย กรีฑาภิรมย์, inดร.นุษรา สินบัวทอง, "การใช้ปุ๋ยเคมีในนาข้าวตามค่าการวิเคราะห์ดิน", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 48, 3 - 5 กุมภาพันธ์ 2010, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
[ที่อยู่สำหรับนำเพจไปอ้างอิง https://research.ku.ac.th/forest/OutputByPersonEx.aspx?ID=400061]