Person Image

  Education

  • วท.บ.(เกษตรศาสตร์), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2536
  • วท.ม.(พฤกษศาสตร์), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2550

  แนวโน้มผลงานของพิทยาภรณ์

  Conference

  การนำเสนอบทความของพิทยาภรณ์ เปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยของนักวิจัยใน มก. ในคณะเกษตร และในศูนย์วิจัยข้าวโพดและข้าวฟ่างแห่งชาติ

  Publish Year National Conference 10
  2019 inดร.สุปราณี งามประสิทธิ์, inนางสาวชฎามาศ จิตต์เลขา, inนางวราภรณ์ วงค์พิลา, inนางพิทยาภรณ์ สุภรพัฒน์, inนางสาวศุภรา จันทร์คืน, "การเคลือบเมล็ดพันธุ์ ที่มีต่อการเจริญเติบโต และผลผลิตฝักสดของข้าวโพดข้าวเหนียว, Kwsx 5901", การประชุมวิชาการข้าวโพดและข้าวฟ่างแห่งชาติ ครั้งที่ 39, 27 - 29 สิงหาคม 2019, ณ โรงแรมลพบุรี อินน์ รีสอร์ท อำเภอเมือง จ. ลพบุรี ลพบุรี ประเทศไทย
  2018 inนางสาวชฎามาศ จิตต์เลขา, inนางพิทยาภรณ์ สุภรพัฒน์, inนางสาวสดใส ช่างสลัก, inดร.ชูศักดิ์ จอมพุก, รองศาสตราจารย์, "การทดสอบสมรรถนะการผสมเพื่อการปรับปรุงพันธุ์ข้าวโพดข้าวเหนียวที่มีปริมาณสารเบต้าแคโรทีนในเมล็ด", การประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการวิจัยแม่บทข้าวโพดและข้าวฟ่าง มก. ครั้งที่ 7, 2 - 3 สิงหาคม 2018, พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา ประเทศไทย
  2018 exประกายรัตน์ โภคาเดช, inนางสาวสดใส ช่างสลัก, inดร.จุฑามาศ ร่มแก้ว, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.อุดมศักดิ์ เลิศสุชาตวนิช, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางพิทยาภรณ์ สุภรพัฒน์, inดร.สราวุธ รุ่งเมฆารัตน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การจัดการวัชพืชโดยใช้สารกำจัดวัชพืชก่อนงอกร่วมกับแบบหลังงอกในข้าวโพดไร่ลูกผสม", การประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการวิจัยแม่บทข้าวโพดและข้าวฟ่าง มก. ครั้งที่ 7, 2 - 3 สิงหาคม 2018, พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา ประเทศไทย
  2012 inนางสาวสดใส ช่างสลัก, inนางสาวชฎามาศ จิตต์เลขา, inนางสาวแสงแข น้าวานิช, inนางสาววราภรณ์ บุญเกิด, inดร.กิ่งกานท์ พานิชนอก, inนางพิทยาภรณ์ สุภรพัฒน์, inนายธำรงศิลป โพธิสูง, exนายอนุสรณ์ ฉมารัตน์, "การประเมินผลการฝึกอบรมการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์เพื่อให้ได้ผลผลิตสูงและคุณภาพดีให้แก่เกษตรกรในเขตอำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา", การประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 50 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ , 31 มกราคม - 2 กุมภาพันธ์ 2012, ไทย กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
  2012 inนางสาวแสงแข น้าวานิช, inนางพิทยาภรณ์ สุภรพัฒน์, inดร.วิบูลย์ จงรัตนเมธีกุล, รองศาสตราจารย์, "รูปแบบการกระจายตัวของเพลี้ยไฟ (Thysanoptera)ในข้าวโพด", การประชุมเชิงปฏิบัติการ โครงการวิจัยแม่บทข้าวโพดและข้าวฟ่าง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 5, 31 พฤษภาคม - 1 มิถุนายน 2012, กำแพงแสน นครปฐม ประเทศไทย
  2012 inนางสาวแสงแข น้าวานิช, inนางพิทยาภรณ์ สุภรพัฒน์, inดร.วิบูลย์ จงรัตนเมธีกุล, รองศาสตราจารย์, "การจัดการแมลงศัตรูข้าวโพดหวานอย่างยั่งยืน", การประชุมเชิงปฏิบัติการ โครงการวิจัยแม่บทข้าวโพดและข้าวฟ่าง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 5, 31 พฤษภาคม - 1 มิถุนายน 2012, กำแพงแสน นครปฐม ประเทศไทย
  2008 inนางสาวแสงแข น้าวานิช, inดร.วิบูลย์ จงรัตนเมธีกุล, รองศาสตราจารย์, inนางพิทยาภรณ์ สุภรพัฒน์, inนายสุรเชษฐ จามรมาน, รองศาสตราจารย์, "พลวัฏประชากร, ชีววิทยา และผลของสารควบคุมแมลงบางชนิดต่อแมลงหางหนีบ Proreus simulans Stallen (Dermaptera: Chelisochidae) ตัวห้ำที่สำคัญในข้าวโพดหวาน ", การประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการวิจัยแม่บทข้าวโพดและข้าวฟ่าง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 3, 14 - 16 พฤษภาคม 2008, เขาค้อ เพชรบูรณ์ ประเทศไทย
  2007 inนางสาวแสงแข น้าวานิช, inนางพิทยาภรณ์ สุภรพัฒน์, inนายสุรเชษฐ จามรมาน, รองศาสตราจารย์, "การศึกษาความต้านทานของข้าวโพดสายพันธุ์แท้ต่อหนอนเจาะลำต้นข้าวโพด Ostrinia furnacalis Guenee", ประชุมวิชาการข้าวโพดข้าวฟ่างแห่งชาติ ครั้งที่ 33 The Thirty-Third National Corn and Sorghum Research Conference, 22 - 24 สิงหาคม 2007, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
  2006 inนางสาวแอนนา สายมณีรัตน์, inนางพิทยาภรณ์ สุภรพัฒน์, inดร.สุปราณี งามประสิทธิ์, inนางสาวแสงแข น้าวานิช, inนายสุขุม โชติช่วงมณีรัตน์, inนายฉัตรพงศ์ บาลลา, inดร.เอ็จ สโรบล, ศาสตราจารย์, "การรวบรวมพันธุ์สบู่ดำจากภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลางและภาคใต้ ของประเทศไทยเพื่อใช้เป็นเชื้อพันธุกรรม", การประชุมวิชาการ ครั้งที่44 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 30 มกราคม - 2 กุมภาพันธ์ 2006, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
  2005 inนางพิทยาภรณ์ สุภรพัฒน์, inดร.โชคชัย เอกทัศนาวรรณ, inดร.ประศาสตร์ เกื้อมณี, รองศาสตราจารย์, inดร.นิรันดร์ จันทวงศ์, รองศาสตราจารย์, "Effect of water deficit on yield and other characters of 12 brittle-1 sweet corn hybrids ", The International Conference on Maize adaptation to Marginal Environments. 25th Anniversary of the Cooperation between Kasetsart Univ. and Swiss Federal Institute of Technology, 6 - 9 มีนาคม 2005, ปากช่อง นครราชสีมา ประเทศไทย
  [ที่อยู่สำหรับนำเพจไปอ้างอิง https://research.ku.ac.th/forest/OutputByPersonEx.aspx?ID=400056]