แนวโน้มผลงานของสมศักดิ์

Journal

บทความของสมศักดิ์ เปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยของนักวิจัยใน มก. ในคณะวิทยาศาสตร์ บางเขน และในภาควิชาพันธุศาสตร์

Publish Year International Journal 24
2019 exKwanjai Pipatchartlearnwong, inดร.ปิยะดา จันทวงศ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ภัสสร วรรณพินิจ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.สมศักดิ์ อภิสิทธิวาณิช, รองศาสตราจารย์, inดร.ศุภชัย วุฒิพงศ์ชัยกิจ, รองศาสตราจารย์, "Towards sex identification of Asian Palmyra palm (Borassus flabellifer L.) by DNA fingerprinting, suppression subtractive hybridization and de novo transcriptome sequencing", PeerJ, ปีที่ 7, ฉบับที่ -, กรกฎาคม 2019, หน้า 1-25
2019 exArpakorn Sakulsathaporn, inดร.ภัสสร วรรณพินิจ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.อนงค์ภัทร สุทธางคกูล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.สมศักดิ์ อภิสิทธิวาณิช, รองศาสตราจารย์, inดร.ศุภชัย วุฒิพงศ์ชัยกิจ, รองศาสตราจารย์, "RNA editing in the chloroplast of Asian Palmyra palm (Borassus flabellifer)", Genetics and Molecular Biology, ปีที่ 42, ฉบับที่ 4, ธันวาคม 2019, หน้า 1-14
2018 exNarumol Thanananta, inดร.ศุภชัย วุฒิพงศ์ชัยกิจ, รองศาสตราจารย์, inดร.สมศักดิ์ อภิสิทธิวาณิช, รองศาสตราจารย์, "Agrobacterium-mediated transformation of a Eucalyptus camaldulensis x E. tereticornis hybrid using peeled nodal-stem segments with yeast HAL2 for improving salt tolerance", New Forests, ปีที่ 49, ฉบับที่ 3, พฤษภาคม 2018, หน้า 311-327
2017 exขวัญใจ พิพัฒน์เจริญวงศ์, inดร.อัครพงษ์ สวัสดิพงษ์, อาจารย์, inดร.ศุภชัย วุฒิพงศ์ชัยกิจ, รองศาสตราจารย์, inดร.สมศักดิ์ อภิสิทธิวาณิช, รองศาสตราจารย์, "Cross-genera Transferability of Microsatellite Loci for Asian Palmyra Palm (Borassus flabellifer L.)", HortScience, ปีที่ 52, ฉบับที่ 9, กันยายน 2017, หน้า 1164-1167
2017 exอาภากร สกุลสถาพร, inดร.ภัสสร วรรณพินิจ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ศุภชัย วุฒิพงศ์ชัยกิจ, รองศาสตราจารย์, inดร.สมศักดิ์ อภิสิทธิวาณิช, รองศาสตราจารย์, "The complete chloroplast genome sequence of Asian Palmyra palm (Borassus flabellifer)", BMC Research Notes, ปีที่ 10, ฉบับที่ 740, ธันวาคม 2017, หน้า 1-7
2017 exKwanjai Pipatchartlearnwong, inดร.อัครพงษ์ สวัสดิพงษ์, อาจารย์, inดร.ศุภชัย วุฒิพงศ์ชัยกิจ, รองศาสตราจารย์, inดร.สมศักดิ์ อภิสิทธิวาณิช, รองศาสตราจารย์, "Genetic evidence of multiple invasions and a small number of founders of Asian Palmyra palm (Borassus flabellifer) in Thailand", BMC Genetics, ปีที่ 18, ฉบับที่ 1, ตุลาคม 2017, หน้า 1-8
2016 inดร.อนงค์ภัทร สุทธางคกูล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ปิยะดา จันทวงศ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.อัญชลี ศิริขจรกิจ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, ex Yaisumlee, C., exJariyachawalid, K., exKangwansaichol, K., inดร.สมศักดิ์ อภิสิทธิวาณิช, รองศาสตราจารย์, inดร.ศุภชัย วุฒิพงศ์ชัยกิจ, รองศาสตราจารย์, "An efficient method for isolating large quantity and high quality RNA from oleaginous microalgae for transcriptome sequencing", Plant OMICS, ปีที่ 9, ฉบับที่ 2, มีนาคม 2016, หน้า 126-135
2016 exKhamchatra, N.-M., exDixon, K., exChayamarit, K., inดร.สมศักดิ์ อภิสิทธิวาณิช, รองศาสตราจารย์, exTantiwiwat, S., "Using in situ seed baiting technique to isolate and identify endophytic and mycorrhizal fungi from seeds of a threatened epiphytic orchid, Dendrobium friedericksianum Rchb.f. (Orchidaceae)", Agriculture and Natural Resources, ปีที่ 50, ฉบับที่ 1, กรกฎาคม 2016, หน้า 8-13
2016 inดร.พีรนุช จอมพุก, รองศาสตราจารย์, inดร.ชูศักดิ์ จอมพุก, รองศาสตราจารย์, exอัญชุลี คชชา , inดร.วาสนา วงษ์ใหญ่, รองศาสตราจารย์, inดร.สมศักดิ์ อภิสิทธิวาณิช, รองศาสตราจารย์, "DNA FINGERPRINTS OF SESAME VARIETIES DEVELOPED BY THE KASETSART UNIVERSITY SESAME BREEDING PROGRAM, THAILAND", Academy of Agriculture Journal , ปีที่ 1, ฉบับที่ 4, กันยายน 2016, หน้า 76-79
2015 exNattaphan Kriangphan, inดร.ศุภชัย วุฒิพงศ์ชัยกิจ, รองศาสตราจารย์, exChokchai Kittiwongwattana, inดร.อนงค์ภัทร สุทธางคกูล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exPhitsanu Pinmanee, exArpakorn Sakulsathaporn, exRawat Suwimon, inนางสาวเสาวนีย์ สุพุทธิธาดา, รองศาสตราจารย์, exYindee Chanvivattana, inดร.สมศักดิ์ อภิสิทธิวาณิช, รองศาสตราจารย์, "Effects of Sequence and Expression of Eight Anthocyanin Biosynthesis Genes on Floral Coloration in Four Dendrobium Hybrids", The Horticulture Journal, ปีที่ 84, ฉบับที่ 1, กุมภาพันธ์ 2015, หน้า 83-92
2014 exวิริยา นิตธีรานนท์, exโชคชัย กิตติวงศ์วัฒนา, inดร.ศุภชัย วุฒิพงศ์ชัยกิจ, รองศาสตราจารย์, exเจนจิรา สกุลคู, exมณธิรา ศรีจักรโคตร, exผกาเวียง ช่อกระถิน, inดร.ปุณฑริกา หะริณสุต, รองศาสตราจารย์, inนางสาวเสาวนีย์ สุพุทธิธาดา, รองศาสตราจารย์, inดร.สมศักดิ์ อภิสิทธิวาณิช, รองศาสตราจารย์, "Evaluations of the mutagenicity of a pigment extract from bulb cultureof Hippeastrum reticulatum", Food and Chemical Toxicology, ปีที่ 69, ฉบับที่ -, กรกฎาคม 2014, หน้า 237-243
2013 inดร.ลักษณา กันทะมา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exS. Junbuathong, exJanejira Sakulkoo, exHans de Jong, inดร.สมศักดิ์ อภิสิทธิวาณิช, รองศาสตราจารย์, "Epigenetic changes and transposon reactivation in Thai rice hybrids", Molecular Breeding, ปีที่ 31, ฉบับที่ 4, เมษายน 2013, หน้า 815-827
2012 inดร.สมศักดิ์ อภิสิทธิวาณิช, รองศาสตราจารย์, inนางสาวเสาวนีย์ สุพุทธิธาดา, รองศาสตราจารย์, inนางอมรา ทองปาน, รองศาสตราจารย์, inดร.ครศร ศรีกุลนาถ, รองศาสตราจารย์, "New haplotype of the complete mitochondrial genome of Crocodylus siamensis and its species-specific DNA markers: distinguishing C. siamensis from C. porosus in Thailand", Molecular Biology Report, ปีที่ 39, ฉบับที่ 4, เมษายน 2012, หน้า 4709-4717
2012 exน.ส. กิตติยา เอกเชวง, inดร.สมชัย พรบันลือลาภ, รองศาสตราจารย์, inดร.ปุณฑริกา หะริณสุต, รองศาสตราจารย์, inดร.สมศักดิ์ อภิสิทธิวาณิช, รองศาสตราจารย์, "Cloning and Expression of Pyrroline-5-carboxylate synthetase from Eucalyptus camaldulensis (Dehnh.) under Salt Stress", Kasetsart J. (Nat.Sci.), ปีที่ 46, ฉบับที่ 6, พฤศจิกายน - ธันวาคม 2012, หน้า 904-917
2011 inดร.ครศร ศรีกุลนาถ, รองศาสตราจารย์, exUno, Y., exMatsubara, K., inนางอมรา ทองปาน, รองศาสตราจารย์, inนางสาวเสาวนีย์ สุพุทธิธาดา, รองศาสตราจารย์, inดร.สมศักดิ์ อภิสิทธิวาณิช, รองศาสตราจารย์, exNishida, C., exMatsuda, Y., "Chromosomal localization of the 18S-28S and 5s rRNA genes and (TTAGGG)nsequences of butterfly lizards (Leiolepis belliana belliana and Leiolepis boehmei, Agamidae, Squamata)", Genetics and Molecular Biology, ปีที่ 34, ฉบับที่ 4, สิงหาคม 2011, หน้า 582-586
2011 inดร.ชูศักดิ์ จอมพุก, รองศาสตราจารย์, exPachara Cheuchart, inดร.พีรนุช จอมพุก, รองศาสตราจารย์, inดร.สมศักดิ์ อภิสิทธิวาณิช, รองศาสตราจารย์, "Improved Tryptophan Content in Maize with Opaque-2 gene Using Marker Assisted Selection (MAS) in Backcross and Selfing Generations", Kasetsart Journal (Natural Science)(วารสารวิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์), ปีที่ 45, ฉบับที่ 4, กรกฎาคม - สิงหาคม 2011, หน้า 666-674
2010 exAraya Arjcharoen, inนางเบญจมาศ ศิลาย้อย, ศาสตราจารย์, inดร.กวิศร์ วานิชกุล, รองศาสตราจารย์, inดร.สมศักดิ์ อภิสิทธิวาณิช, รองศาสตราจารย์, "Variation of B Genome in Musa Accessions and Their New Identifications", Kasetsart Journal (Natural Science)(วารสารวิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์), ปีที่ 44, ฉบับที่ 3, พฤษภาคม - มิถุนายน 2010, หน้า 392-400
2007 inดร.พีรนุช จอมพุก, รองศาสตราจารย์, inดร.วาสนา วงษ์ใหญ่, รองศาสตราจารย์, inดร.สมศักดิ์ อภิสิทธิวาณิช, รองศาสตราจารย์, inดร.สรรเสริญ จำปาทอง, "Combining Ability of Inbred Lines Derived from Quality Protein Maize Populations", Kasetsart Journal (Natural Science)(วารสารวิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์), ปีที่ 41, ฉบับที่ 3, กรกฎาคม - กันยายน 2007, หน้า 433-441
2006 inดร.พีรนุช จอมพุก, รองศาสตราจารย์, inดร.วาสนา วงษ์ใหญ่, รองศาสตราจารย์, inดร.ชบา จำปาทอง, inดร.สมศักดิ์ อภิสิทธิวาณิช, รองศาสตราจารย์, "Detection of Quality Protein Maize (QPM) using Simple Sequence Repeat (SSR) Markers and Analysis of Tryptophan Content in Endosperm.", Kasetsart Journal (Natural Science)(วารสารวิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์), ปีที่ 40, ฉบับที่ 3, กรกฎาคม - กันยายน 2006, หน้า 768-774
2010 inดร.ครศร ศรีกุลนาถ, รองศาสตราจารย์, exChizuko Nishida, exKazumi Matsubara, exYoshinobu Uno, inนางอมรา ทองปาน, รองศาสตราจารย์, inนางสาวเสาวนีย์ สุพุทธิธาดา, รองศาสตราจารย์, inดร.สมศักดิ์ อภิสิทธิวาณิช, รองศาสตราจารย์, exYoichi Matsuda, "Karyotypic evolution in squamate reptiles: comparative genemapping revealed highly conserved linkage homologybetween the butterfly lizard (Leiolepis reevesii rubritaeniata,Agamidae, Lacertilia) and the Japanese four-striped ratsnake (Elaphe quadrivirgata, Colubridae, Serpentes)", Chromosome Research, ปีที่ 17, ฉบับที่ 8, ธันวาคม 2010, หน้า 975-986
2010 inดร.ครศร ศรีกุลนาถ, รองศาสตราจารย์, exKazumi Matsubara, exYoshinobu Uno, inนางอมรา ทองปาน, รองศาสตราจารย์, inนางสาวเสาวนีย์ สุพุทธิธาดา, รองศาสตราจารย์, exChizuko Nishida, exYoichi Matsuda, inดร.สมศักดิ์ อภิสิทธิวาณิช, รองศาสตราจารย์, "Genetic Relationship of Three Butterfly Lizard Species (Leiolepis reevesii rubritaeniata, Leiolepis belliana belliana,Leiolepis boehmei, Agamidae, Squamata) Inferred from Nuclear Gene Sequence Analyses", Kasetsart Journal (Natural Science), ปีที่ 44, ฉบับที่ 3, พฤษภาคม - มิถุนายน 2010, หน้า 424-435
2009 inดร.ครศร ศรีกุลนาถ, รองศาสตราจารย์, exMatsubara, K, exUno, Y, inนางอมรา ทองปาน, รองศาสตราจารย์, inนางสาวเสาวนีย์ สุพุทธิธาดา, รองศาสตราจารย์, inดร.สมศักดิ์ อภิสิทธิวาณิช, รองศาสตราจารย์, exYoichi Matsuda, exNishida, C, "Karyological Characterization of the Butterfly Lizard ( Leiolepis reevesii rubritaeniata , Agamidae,Squamata) by Molecular Cytogenetic Approach", Cytogenetic and Genome research, ปีที่ 125, ฉบับที่ 3, กันยายน 2009, หน้า 213-223
2006 inนางสาวเสาวนีย์ สุพุทธิธาดา, รองศาสตราจารย์, inนางพูนพิไล สุวรรณฤทธิ์, รองศาสตราจารย์, inดร.สมศักดิ์ อภิสิทธิวาณิช, รองศาสตราจารย์, exYuttana Singchada, "Sequence-Tagged Site of Defense-Related Genes for Resistant/Susceptible Eucalypt Selection to Cryptosporiopsis eucalypti", Kasetsart Journal (Natural Science)(วารสารวิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์), ปีที่ 40, ฉบับที่ 3, กรกฎาคม - กันยายน 2006, หน้า 748-754
2005 inดร.สมศักดิ์ อภิสิทธิวาณิช, รองศาสตราจารย์, "Genetic Relationship among Bananas in AA, AAB and BB Groups Using Random Amplified Polymorphic DNA (RAPD) and Sequence Related Amplified Polymorphism (SRAP) Techniques", Kasetsart Journal (Natural Science)(วารสารวิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์), ปีที่ 39, ฉบับที่ 4, ตุลาคม - พฤศจิกายน 2005, หน้า 703-710
Publish Year National Journal 4
2018 exอาภากร สกุลสถาพร, inดร.สมศักดิ์ อภิสิทธิวาณิช, รองศาสตราจารย์, inดร.ศุภชัย วุฒิพงศ์ชัยกิจ, รองศาสตราจารย์, "ตำแหน่งแก้ไขอาร์เอ็นเอของยีน ATP Synthase ในไมโตคอนเดรียของตาลโตนด", วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, ปีที่ 26, ฉบับที่ 3, พฤษภาคม - มิถุนายน 2018, หน้า 499-509
2018 exขวัญใจ พิพัฒนเจริญวงศ, inดร.ศุภชัย วุฒิพงศ์ชัยกิจ, รองศาสตราจารย์, exอาภากร สกุลสถาพร, inดร.สมศักดิ์ อภิสิทธิวาณิช, รองศาสตราจารย์, "การศึกษาพันธุกรรมของตาลโตนด (Borassus flabellifer) ในภาคกลางของประเทศไทยโดยใชเครื่องหมายเอแอฟแอลพี", วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, ปีที่ 26, ฉบับที่ 3, พฤษภาคม - มิถุนายน 2018, หน้า 510-520
2011 inดร.สมศักดิ์ อภิสิทธิวาณิช, รองศาสตราจารย์, inนางสาวจันทร์แรม รูปขำ, inนางเบญจมาศ ศิลาย้อย, ศาสตราจารย์, inดร.สาวิตร ตระกูลน่าเลื่อมใส, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การสร้างเครื่องหมายดีเอ็นเอเพื่อบ่งชี้จีโนมกล้วย A1 และ A2", THAI JOURNAL OF GENETICS, ปีที่ 4, ฉบับที่ 1, มิถุนายน 2011, หน้า 43-51
2010 exธนรัตน์ ก.จันทราภานนท์, inดร.สมศักดิ์ อภิสิทธิวาณิช, รองศาสตราจารย์, inดร.สุรินทร์ ปิยะโชคณากุล, รองศาสตราจารย์, "การตรวจสอบลายพิมพ์ดีเอ็นเอของโคลนพันธุ์ยูคาลิปตัสโดยใช้เครื่องหมายไมโครแซทเทลไลท์", Thai Journal of Genetics, ปีที่ 3, ฉบับที่ 1, มกราคม - มิถุนายน 2010, หน้า 31-40

Conference

การนำเสนอบทความของสมศักดิ์ เปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยของนักวิจัยใน มก. ในคณะวิทยาศาสตร์ บางเขน และในภาควิชาพันธุศาสตร์

Publish Year International Conference 5
2016 exPornthep Keadtidumrongkul, inดร.อนงค์ภัทร สุทธางคกูล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.สมศักดิ์ อภิสิทธิวาณิช, รองศาสตราจารย์, inดร.ศุภชัย วุฒิพงศ์ชัยกิจ, รองศาสตราจารย์, "Effects of CBM-Xyn10A on the growth of Arabidopsis, tobacco and Eucalyptus", Cell Wall Meeting XIV(14th), 12 - 17 มิถุนายน 2016, Chania, Crete สาธารณรัฐเฮลเลนิก
2012 exVarinthorn Yeerong, inดร.ศุภชัย วุฒิพงศ์ชัยกิจ, รองศาสตราจารย์, inดร.สมศักดิ์ อภิสิทธิวาณิช, รองศาสตราจารย์, inนางสาวเสาวนีย์ สุพุทธิธาดา, รองศาสตราจารย์, "GENETIC DIVERSITY OF SOME BANANAS IN THAILAND USING AMPLIFIED FRAGMENT LENGTH POLYMORPHISM", 1st Mae Fah Luang University International Conference 2012, 29 พฤศจิกายน - 1 ธันวาคม 2012, เชียงราย ประเทศไทย
2012 exArpakorn Sakulsathaporn, inนางสาวเสาวนีย์ สุพุทธิธาดา, รองศาสตราจารย์, inดร.สมศักดิ์ อภิสิทธิวาณิช, รองศาสตราจารย์, inดร.ศุภชัย วุฒิพงศ์ชัยกิจ, รองศาสตราจารย์, "RNA EDITING SITE OF NDH GENES IN Borassus flabellifer", 1st Mae Fah Luang University International Conference 2012, 29 พฤศจิกายน - 1 ธันวาคม 2012, เชียงราย ประเทศไทย
2012 exThitikorn Chomtong, inนางสาวเสาวนีย์ สุพุทธิธาดา, รองศาสตราจารย์, inดร.ศุภชัย วุฒิพงศ์ชัยกิจ, รองศาสตราจารย์, inดร.สมศักดิ์ อภิสิทธิวาณิช, รองศาสตราจารย์, "ISOLATION OF GENE TRANSCRIPTS DURING AGARWOOD RESIN ACCUMULATING BY SUBTRACTIVE HYBRIDIZATION TECHNIQUE", 1st Mae Fah Luang University International Conference 2012, 29 พฤศจิกายน - 1 ธันวาคม 2012, เชียงราย ประเทศไทย
2009 inดร.ชูศักดิ์ จอมพุก, รองศาสตราจารย์, exพัชรา เชื้อชาติ, inดร.สมศักดิ์ อภิสิทธิวาณิช, รองศาสตราจารย์, inดร.พีรนุช จอมพุก, รองศาสตราจารย์, inนายสุรพล เช้าฉ้อง, "Improved Tryptophan Content in Maize by Opaque-2 gene and Using Marker Assisted Selection (MAS) ", The 1st International Conference on Corn and Sorghum Research and the 34th National Corn and Sorghum Research Conference, 8 - 10 เมษายน 2009, ชลบุรี ประเทศไทย
Publish Year National Conference 13
2013 exกีรติ ศิลปะ , inดร.สมศักดิ์ อภิสิทธิวาณิช, รองศาสตราจารย์, inนายสุพัตร์ ฟ้ารุ่งสาง, รองศาสตราจารย์, "การสร้างลายพิมพ์ดีเอ็นเอของไส้เดือน เพอริโอนีกซ์ เอ็กซ์คาวาตัส ด้วยเทคนิคเอเอฟแอลพี", ผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการ NGC2013, 17 - 19 กรกฎาคม 2013, ambassador hotel กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2012 exWatsamon Imprasittichai, exYindee Chanvivattana, exTharathorn Teerakathiti, inดร.ศุภชัย วุฒิพงศ์ชัยกิจ, รองศาสตราจารย์, inดร.สมศักดิ์ อภิสิทธิวาณิช, รองศาสตราจารย์, "Identification and functional analysis of genes involving in storage root formation and development in Casava", 1st ASEAN plus three graduate research congress, 1 - 2 มีนาคม 2012, เชียงใหม่ ประเทศไทย
2011 exนายสมพล ม่วงทอง, inนางสาวเสาวนีย์ สุพุทธิธาดา, รองศาสตราจารย์, inดร.สมศักดิ์ อภิสิทธิวาณิช, รองศาสตราจารย์, "คาริโอไทป์มาตรฐานและเครื่องหมายดีเอ็นเอบ่งชี้เพศปลานิล (Oreochromis aureus)", การประชุมวิชาการ ครั้งที่ 49 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (Proceeding of the 49th Annual Conference), 1 - 4 กุมภาพันธ์ 2011, จตุจักร กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2010 inดร.สุธีร์ ดวงใจ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.สมศักดิ์ อภิสิทธิวาณิช, รองศาสตราจารย์, exมานพ ผู้พัฒน์, "ความสัมพันธ์ทางพันธุกรรมและวิวัฒนาการของพรรณไม้สกุลยาง จากข้อมูลเชิงโมเลกุล กรณีศึกษาชนิดที่กระจายพันธ์ในภาคพื้นทวีปเอเชียตะวันออกเฉียงใต้", การประชุมวิชาการพฤกษศาสตร์แห่งประเทศไทยครั้งที่ 4, 24 - 26 มีนาคม 2010, เชียงใหม่ ประเทศไทย
2010 exวรารัตน์ ณรงค์วงศ์วัฒนา, inดร.ชูศักดิ์ จอมพุก, รองศาสตราจารย์, inดร.พีรนุช จอมพุก, รองศาสตราจารย์, inดร.สมศักดิ์ อภิสิทธิวาณิช, รองศาสตราจารย์, inนายสุรพล เช้าฉ้อง, "การพัฒนาสายพันธุ์อินเบรดข้าวโพดที่มีทริปโตแฟนสูงเนื่องจากยีน opaque-2", การประชุมเชิงปฎิบัติการโครงการวิจัยแม่บทข้าวโพดและข้าวฟ่าง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 4, 17 - 19 มิถุนายน 2010, ลพบุรี ประเทศไทย
2010 exแสงเดือน พลเยี่ยม, exกาญจนา รุ่งรัชกานนท์, inดร.สมศักดิ์ อภิสิทธิวาณิช, รองศาสตราจารย์, "พฤติกรรมการแบ่งเซลล์แบบไมโอซิสในกล้วยไม้สกุลม้าวิ่งและสายพันธุ์ลูกผสม", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 48, 3 - 5 กุมภาพันธ์ 2010, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2009 inนางสาวเสาวนีย์ สุพุทธิธาดา, รองศาสตราจารย์, inดร.สมศักดิ์ อภิสิทธิวาณิช, รองศาสตราจารย์, exณัฐพันธ์ เกรียงพันธุ์, "การแสดงออกของยีนในวิถีชีวสังเคราะห์รงควัตถุในกลัวยไม้หวายเอียสกุลพันธุ์กลาย", การประชุมวิชาการ พันธุศาสตร์แห่งชาติ ครั้งที่ 16 พันธุศาสตร์..แก้วิกฤติพลังงานชาติ , 25 - 27 มีนาคม 2009, ประจวบคีรีขันธ์ ประเทศไทย
2008 inดร.ชูศักดิ์ จอมพุก, รองศาสตราจารย์, exพัชรา เชื้อชาติ, inดร.สมศักดิ์ อภิสิทธิวาณิช, รองศาสตราจารย์, inดร.พีรนุช จอมพุก, รองศาสตราจารย์, inนายสุรพล เช้าฉ้อง, "สมรรถนะการผสมของสายพันธุ์อินเบรดที่ได้จากลูกผสมกลับของข้าวโพด normal x opaque-2", การประชุมวิชาการโครงการวิจัยแบทข้าวโพดและข้าวฟ่าง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 3, 14 - 16 พฤษภาคม 2008, เพชรบูรณ์ ประเทศไทย
2008 inนางสาวเสาวนีย์ สุพุทธิธาดา, รองศาสตราจารย์, exแก้วตา รัตนะพิสิฐ, inดร.สมศักดิ์ อภิสิทธิวาณิช, รองศาสตราจารย์, "การสร้างเครื่องหมายดีเอ็นเอเพื่อบ่งชี้ชนิด Aquilaria malaccensis Lamk ด้วยวิธี suppression subtractive hybridization", การประชุมวิชาการ พันธุศาสตร์แห่งชาติ ครั้งที่ 16, 25 มีนาคม 2008 - 27 มีนาคม 2009, ปทุมธานี ประเทศไทย
2007 exพัชรา เชื้อชาติ, inดร.สมศักดิ์ อภิสิทธิวาณิช, รองศาสตราจารย์, inดร.พีรนุช จอมพุก, รองศาสตราจารย์, inนายสุรพล เช้าฉ้อง, inดร.ชูศักดิ์ จอมพุก, รองศาสตราจารย์, "การปรับปรุงคุณภาพโปรตีนในข้าวโพดด้วยวิธีการผสมกลับร่วมกับการใช้เครื่องหมายโมเลกุลช่วยในการคัดเลือก", ประชุมวิชาการข้าวโพดข้าวฟ่างแห่งชาติ ครั้งที่33, 22 - 24 สิงหาคม 2007, อื่นๆ ประเทศไทย
2007 inดร.สมศักดิ์ อภิสิทธิวาณิช, รองศาสตราจารย์, "Characterization and its responsibility of alpha-glucan phosphorylase in multiple shoot of Eucalypt", การประชุมวิชาการของ มก. ครั้งที่ 35, 30 มกราคม - 2 กุมภาพันธ์ 2007, อื่นๆ ประเทศไทย
2006 exยุทธนา สิงห์ชะฎา, inนางสาวเสาวนีย์ สุพุทธิธาดา, รองศาสตราจารย์, inนางพูนพิไล สุวรรณฤทธิ์, รองศาสตราจารย์, inดร.สมศักดิ์ อภิสิทธิวาณิช, รองศาสตราจารย์, "การใช้ sequence-tagged site ของยีนที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันเพื่อแยกสายต้นยูคาลิปตัสที่ต้านทานหรืออ่อนแอต่อเชื้อรา Cryptosporiopsis eucalypti", การประชุมวิชาการ ครั้งที่ 44 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 30 มกราคม - 2 กุมภาพันธ์ 2006, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2006 exเรวดี กรประชา, inนางสาวเสาวนีย์ สุพุทธิธาดา, รองศาสตราจารย์, inดร.อรุณี อิงคากุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.สมศักดิ์ อภิสิทธิวาณิช, รองศาสตราจารย์, "การพัฒนาเครื่องหมาย SCAR สำหรับคัดเลือกยูคาลิปตัสลูกผสมระหว่าง T5 และ A17", การประชุมวิชาการ ครั้งที่ 44 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 30 มกราคม 2006 - 2 กุมภาพันธ์ 2007, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
[ที่อยู่สำหรับนำเพจไปอ้างอิง https://research.ku.ac.th/forest/OutputByPersonEx.aspx?ID=400027]