แนวโน้มผลงานของนพศูล

Journal

บทความของนพศูล เปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยของนักวิจัยใน มก. ในคณะเกษตร บางเขน และในสถานีวิจัยเขาหินซ้อน ศูนย์วิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร

Publish Year National Journal 1
2015 inนายธีระ สมหวัง, exอัจฉรา นันทกิจ, inนายธำรงศิลป โพธิสูง, inนายนพศูล สมุทรทอง, "การประเมินผลการฝึกอบรม การผลิตมันสำปะหลังอย่างไรให้ได้ผลตอบแทนสูง และการใช้เชื้อไรโซเบียมร่วมกับปุ๋ยอินทรีย์เพื่อเพิ่มผลผลิตถั่วเหลือง", วารสารสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลภาคตะวันออก, ปีที่ 4, ฉบับที่ 1, มกราคม - มิถุนายน 2015, หน้า 98-103

Conference

การนำเสนอบทความของนพศูล เปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยของนักวิจัยใน มก. ในคณะเกษตร บางเขน และในสถานีวิจัยเขาหินซ้อน ศูนย์วิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร

Publish Year National Conference 9
2013 inนายธีระ สมหวัง, inนายสกล ฉายศรี, inนายธำรงศิลป โพธิสูง, exสุนีย์ โชตินีนาท, inนายสุเมศ ทับเงิน, inนายนพศูล สมุทรทอง, inนายสุทัศน์ แปลงกาย, "การคัดเลือกสายพันธุ์มันสำปะหลังเพื่อให้ผลผลิตและคุณภาพใบสูง", การประชุมวิชาการครั้งที่51 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 4 - 6 กุมภาพันธ์ 2013, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2012 inนายธีระ สมหวัง, inนายธำรงศิลป โพธิสูง, inดร.พีระศักดิ์ ศรีนิเวศน์, ศาสตราจารย์, inนางสาวแอนนา สายมณีรัตน์, inนางสำราญ ศรีชมพร, inนายนพศูล สมุทรทอง, inนายสุเมศ ทับเงิน, exอัจฉรา นันทกิจ, "การเปรียบเทียบผลผลิตถั่วเหลืองสายพันธุ์ดีเด่นที่มีศักยภาพในการตรึงไนโตรเจนสูงในแปลงเกษตรกร", การประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 50 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ , 31 มกราคม - 2 กุมภาพันธ์ 2012, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2011 inนายนพศูล สมุทรทอง, inนายธีระ สมหวัง, inนายสุทัศน์ แปลงกาย, inดร.วิจารณ์ วิชชุกิจ, รองศาสตราจารย์, inดร.เอ็จ สโรบล, รองศาสตราจารย์, "การเพิ่มอัตราการใช้ปุ๋ยเคมีร่วมกับการให้น้ำเพื่อเพิ่มผลผลิตมันสำปะหลัง", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 48, 1 - 4 กุมภาพันธ์ 2011, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2006 inนายธีระ สมหวัง, exนางอัจฉรา นันทกิจ, inนายสุเมศ ทับเงิน, inนายนพศูล สมุทรทอง, inดร.กิ่งกานท์ พานิชนอก, inนายสมชัย ลิ่มอรุณ, "การศึกษาเปรียบเทียบการเจริญเติบโตของหญ้าแฝกแหล่งพันธุ์ต่างๆ ที่ปลูกในน้ำเสียจากโรงงานอุตสาหกรรม : โรงงานสุรา", การประชุมวิชาการ ครั้งที่44 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 30 มกราคม - 2 กุมภาพันธ์ 2006, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2011 inนายธีระ สมหวัง, exอัจฉรา นันทกิจ, inนายธำรงศิลป โพธิสูง, exบุญญรัตน์ พึ่งเกษม, exโสภา สามารถ, inนายนพศูล สมุทรทอง, inดร.กิ่งกานท์ พานิชนอก, inนายสุเมศ ทับเงิน, "การประเมินผลการฝึกอบรม การใช้เชื้อไรโซเบียมร่วมกับปุ๋ยอินทรีย์เพื่อเพิ่มผลผลิตถั่วเหลืองในเขตจังหวัดฉะเชิงเทรา", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 49, 1 - 4 กุมภาพันธ์ 2011, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2010 inนายธีระ สมหวัง, inดร.พีระศักดิ์ ศรีนิเวศน์, ศาสตราจารย์, inนายธำรงศิลป โพธิสูง, inนายนพศูล สมุทรทอง, inดร.กิ่งกานท์ พานิชนอก, exศิริลักษณ์ จิตรอักษร, exอัจฉรา นันทกิจ, "การปรับปรุงพันธุ์ถั่วเหลือง(Glycine max (L.) Merrill) ให้มีความสามารถในการตรึงไนโตรเจนสูงโดยไรโซเบียม", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 48, 3 - 5 กุมภาพันธ์ 2010, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2009 inนายธีระ สมหวัง, inดร.พีระศักดิ์ ศรีนิเวศน์, ศาสตราจารย์, inนายนพศูล สมุทรทอง, inดร.กิ่งกานท์ พานิชนอก, inนายธำรงศิลป โพธิสูง, exAchara Nuntagij, "การปรับปรุงพันธุ์ถั่วเหลือง(Glycine max (L.) Merrill) ให้มีความสามารถในการตรึงไนโตรเจนสูงโดยไรโซเบียมในลูกผสมชั่วที่ 6", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 47, 17 - 20 มีนาคม 2009
2008 inนายธีระ สมหวัง, inนายสุเมศ ทับเงิน, inดร.กิ่งกานท์ พานิชนอก, inนายนพศูล สมุทรทอง, "การเจริญเติบโตของหญ้าแฝกแหล่งพันธุ์ต่างๆ ที่ปลูกในน้ำเสียจากโรงงานอุตสาหกรรม", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 46, 29 มกราคม - 1 กุมภาพันธ์ 2008, จตุจักร กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2007 inนายธีระ สมหวัง, exอัจฉรา นันทกิ, inนายสุเมศ ทับเงิน, inนายนพศูล สมุทรทอง, inดร.กิ่งกานท์ พานิชนอก, inนายสมชัย ลิ่มอรุณ, "การคัดเลือกสายพันธุ์เชื้อไรโซเบียมในถั่วเหลือง(Glycine max (L.)Merrill)", การประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 45, 30 มกราคม - 2 กุมภาพันธ์ 2007, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
[ที่อยู่สำหรับนำเพจไปอ้างอิง https://research.ku.ac.th/forest/OutputByPersonEx.aspx?ID=400002]