Person Image

  Education

  • วิทยาศาสตรบัณฑิต (สัตวศาสตร์), มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก, ไทย, 2532

  แนวโน้มผลงานของสุขสันต์

  Journal

  บทความของสุขสันต์ เปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยของนักวิจัยใน มก. ในคณะสัตวแพทยศาสตร์ และในภาควิชาสัตวแพทยสาธารณสุขศาสตร์

  บทความแต่ละ Quartile ของสุขสันต์ เปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยของนักวิจัยใน มก. ในคณะสัตวแพทยศาสตร์ และในภาควิชาสัตวแพทยสาธารณสุขศาสตร์

  บทความแต่ละ TCI Group ของสุขสันต์ เปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยของนักวิจัยใน มก. ในคณะสัตวแพทยศาสตร์ และในภาควิชาสัตวแพทยสาธารณสุขศาสตร์

  Publish Year International Journal 5
  2020 inนางสาวศิริพร คงสร้อย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนายสุขสันต์ ฉ่ำสิงห์, exDarunee Satorn, exPanisa Noourai, "Serotypes and antimicrobial resistance profiles of Salmonella enterica recovered from clinical swine samples", Veterinary World, ปีที่ 13, ฉบับที่ 11, พฤศจิกายน 2020, หน้า 2312-2318
  2019 inดร.ณัฐกานต์ มีขนอน, รองศาสตราจารย์, inดร.ศราวรรณ แก้วมงคล(ธนศิลป์), รองศาสตราจารย์, inนายพิชัย จิรวัฒนาพงศ์, อาจารย์, inนางสาวธันยนันท์ ขมิ้นสนสกุล, อาจารย์, inนางสาวศิริพร คงสร้อย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนายสุขสันต์ ฉ่ำสิงห์, exMasatoshi Okura, exYuichi Ueno, exTsutomu Sekizaki, exDaisuke Takamatsu, "High rate misidentification of biochemically determined Streptococcus isolates from swine clinical specimens", Journal of Veterinary Medical Science, ปีที่ 81, ฉบับที่ 4, กุมภาพันธ์ - เมษายน 2019, หน้า 567-572
  2019 inนางสาวชลาลัย เรืองหิรัญ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนายเกษตร สุเตชะ, exKonwipa Pongkerdlap, ex Nuttamon Treeratsakulchai, exPakawan Asawawongsawat, exMaytavee Latchanon, inนายสุขสันต์ ฉ่ำสิงห์, inนางสาวศุภร ทองยวน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Patterns of antimicrobial resistance bacteria from respiratory tract of psittacine pet birds in Thailand ; Abstact", International Journal of Infectious Diseases, ปีที่ 79, ฉบับที่ S1, กุมภาพันธ์ 2019, หน้า 71-71
  2019 inนางสาวศิริพร คงสร้อย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนายสุขสันต์ ฉ่ำสิงห์, exD.Satorn, exP. Noourai, "Serotypes and antimicrobial resistance of Salmonella enterica isolated from clinical samples of diseased pigs", International Journal of Infectious Diseases , ปีที่ 79, ฉบับที่ supp1, กุมภาพันธ์ 2019, หน้า 41
  2009 inนายชัยเทพ พูลเขตต์, รองศาสตราจารย์, inนายสุขสันต์ ฉ่ำสิงห์, inดร.วรวิทย์ วัชชวัลคุ, รองศาสตราจารย์, exChihiro Minato, exYukiko Otsu, exShinji Takai, "Plasmid Profiles and Prevalence of Intermediately Virulent Rhodococcus equi from Pigs in Nakhonpathom Province, Thailand: Identification of a New Variant of the 70-kb Virulence Plasmid, Type 18", Veterinary Medicine International, ปีที่ 2010, ธันวาคม 2009, หน้า 1-5
  Publish Year National Journal 5
  2021 inดร.สุปภาดา คณานับ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนายสุขสันต์ ฉ่ำสิงห์, inนางสาวกมลรัตน์ สอนทอง, inนางสาหร่าย พูลเพิ่ม, inนางสาวนงเยาว์ ดอนสมไพร, inดร.อาสูตร สงวนเกียรติ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exปรานี จันทร์งาม, inนายเอกชัย สร้อยน้ำ, inนายอนวัช แสงมาลี, อาจารย์, "การพัฒนาเพื่อลดต้นทุนการผลิตชุดทดสอบการตกค้างยาปฏิชีวนะในน้ำนมดิบ", สัตวแพทย์มหานครสาร, ปีที่ 16, ฉบับที่ 2, กรกฎาคม - ธันวาคม 2021, หน้า 199-209
  2019 ex์Mr. Narayan Pokhrel, inนางสาวสุวิชา เกษมสุวรรณ, รองศาสตราจารย์, exDr. Flavie Goutard, inนายอลงกต บุญสูงเนิน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนายสุขสันต์ ฉ่ำสิงห์, inดร.พิษณุ ตุลยกุล, รองศาสตราจารย์, "แนวปฏิบัติและปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการใช้ยาปฏิชีวนะในฟาร์มสุกรในพืน้ ที่ภาคกลางของประเทศไทย", วารสารสัตวแพทย์, ปีที่ 29, ฉบับที่ 1, มกราคม - เมษายน 2019, หน้า 33-55
  2013 inนางสาวธีราภรณ์ พูลพิพัฒน์, อาจารย์, inนางศรีสมัย วิริยารัมภะ, inนายสุขสันต์ ฉ่ำสิงห์, inดร.วิศณุ บุญญาวิวัฒน์, รองศาสตราจารย์, inดร.วรวิทย์ วัชชวัลคุ, รองศาสตราจารย์, "การสกัดดีเอ็นเอจากแบคทีเรียแกรมบวกด้วยวิธี Lithium Acetate (LiOAc)-SDS lysis เพื่อใช้เป็นดีเอ็นเอต้นแบบในการเพิ่มปริมาณชิ้นดีเอ็นเอด้วยเทคนิค PCR", วารสารสัตวแพทยศาสตร์ มข., ปีที่ 23, ฉบับที่ 1, พฤษภาคม 2013, หน้า E1-E8
  2010 inนางวิไลรัตน์ ฉ่ำสิงห์, exสมพงค์ บุญสนอง, inนางสาวอรวรรณ์ บุตรดี, inนางภัทรา มูลจิตร, inนายสุขสันต์ ฉ่ำสิงห์, exเบญจพล หล่อสัญญาลักษณ์, inดร.ไชยยันต์ เกษรดอกบัว, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.วรวิทย์ วัชชวัลคุ, รองศาสตราจารย์, "การเลี้ยงเซลล์และเก็บรักษาเซลล์แช่แข็งนกป่าหายาก", วารสารวิทยาศาสตร์ มข., ปีที่ 38, ฉบับที่ 2, เมษายน - มิถุนายน 2010, หน้า 221-227
  1993 inนายประพฤกษ์ ตั้งมั่นคง, รองศาสตราจารย์, inดร.วรกิจ เชิดชูธรรม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนายกิจจา อุไรรงค์, รองศาสตราจารย์, inดร.สุณี คุณากรสวัสดิ์, รองศาสตราจารย์, inนายสุขสันต์ ฉ่ำสิงห์, "การศึกษาของผลการใช้ยาร่วมกันของ ไทลีตามีน-โซลาซีแพม-เก็ตตามีน-ไซลาซีน ในการวางยาสลบและลดความรู้สึกเจ็บปวดในสุกร", วารสารโรงพยาบาลสัตว์เกษตรศาสสตร์, ปีที่ 4, ฉบับที่ 2, มิถุนายน - กันยายน 1993, หน้า 147-153

  Conference

  การนำเสนอบทความของสุขสันต์ เปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยของนักวิจัยใน มก. ในคณะสัตวแพทยศาสตร์ และในภาควิชาสัตวแพทยสาธารณสุขศาสตร์

  Publish Year International Conference 14
  2022 inนางวิไลรัตน์ ฉ่ำสิงห์, inนางภัทรา มูลจิตร, inดร.มานะกร สุขมาก, รองศาสตราจารย์, inนางสาวอรวรรณ์ บุตรดี, inนายสุขสันต์ ฉ่ำสิงห์, inนายสุธี รัตนภิรมย์, inนายไพฑูรย์ มูลจิตร, inดร.วรวิทย์ วัชชวัลคุ, รองศาสตราจารย์, "การศึกษาสารเก็บรักษาเชื้อไวรัสพิษสุนัขบ้าเทียมในสุกร (Porcine Pseudorabies Virus) โดยวิธีการทำแห้งแบบแช่เยือกแข็ง", การประชุมวิชาการระดับชาตินนทรีอีสาน ครั้งที่ 10 “80 ปี มก. เพื่อนวัตกรรม เทคโนโลยีและคุณภาพชีวิตและสังคมที่ยั่งยืน”, 26 พฤศจิกายน 2022, สกลนคร ประเทศไทย
  2019 inดร.ณัฐกานต์ มีขนอน, รองศาสตราจารย์, inดร.ศราวรรณ แก้วมงคล(ธนศิลป์), รองศาสตราจารย์, inนางสาวธันยนันท์ ขมิ้นสนสกุล, อาจารย์, inนายสุขสันต์ ฉ่ำสิงห์, exMasatoshi Okura, exYuichi Ueno, exDaisuke Takamatsu, "Precise identification of biochemically presumptive Streptococcus isolates from swine clinical specimens", The 19th international symposium of world association of veterinary laboratory diagnosticians (ISWAVLD 2019) , 19 - 22 มิถุนายน 2019, เชียงใหม่ ประเทศไทย
  2018 inนางสาวชลาลัย เรืองหิรัญ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนายเกษตร สุเตชะ, exKonwipa Pongkerdlap, exNuttamon Treeratsakulchai, exPakawan Asawawongsawat, exMaytavee Latchanon, inนายสุขสันต์ ฉ่ำสิงห์, inนางสาวศุภร ทองยวน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Patterns of Antimicrobial Resistance Bacteria from Respiratory Tract of Psittacine Pet Birds in Thailand", International Meeting on Emerging Diseases and Surveillance, IMED 2018, 9 - 12 พฤศจิกายน 2018, สาธารณรัฐออสเตรีย
  2018 inนายสุขสันต์ ฉ่ำสิงห์, inนางภัทรา มูลจิตร, inนางสาวพัชริดา ดิษฐวงศ์, inนายสมยศ ก้านขุนทด, inนางมนธิชา สุวรรณวงค์, inนายเบญจพล หล่อสัญญาลักษณ์, inดร.วรวิทย์ วัชชวัลคุ, รองศาสตราจารย์, "Hemolytic Escherichia coli ,Klebsiella pneumoniae and Pseudomonas aeruginosa infection in Captive Pythons (Python reticulatus); case reports in Thailand", 11th International Conference of Asian Society of Conservation Medicine, 28 - 30 ตุลาคม 2018, Denpasar City, Bali
  2018 exL.D. Lawwyne, inนางสาวชลาลัย เรืองหิรัญ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางศรีสมัย วิริยารัมภะ, inนายสุขสันต์ ฉ่ำสิงห์, inดร.พิษณุ ตุลยกุล, รองศาสตราจารย์, "Prevalence and Antimicrobial Resistance of Escherichia coli and Salmonella spp. Isolated from Poultry Drinking Water and Cloacal Swab Compared of Two Regions in Thailand", IMED 2018 • Vienna, Austria • November 9-12, 2018 International Meeting on Emerging Diseases and Surveillance , 9 - 12 พฤศจิกายน 2018, เวียนนา สาธารณรัฐออสเตรีย
  2018 inนางมนธิชา สุวรรณวงค์, inนายสมยศ ก้านขุนทด, inนายสุขสันต์ ฉ่ำสิงห์, inดร.เกรียงไกร วิฑูรย์เสถียร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนายนรุตม์ ทะนานทอง, อาจารย์, inนางนวลอนงค์ สินวัต, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Preliminary Study of Extended-Spectrum Betalactames (ESBL) Producing E. Coli Isolated from Clinical Pigs", The 10th Bilateral Conference between Kasetsart University and National Pingtung University of Science and Technology-, 27 - 28 พฤศจิกายน 2018, กรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
  2017 inดร.ปฐมาพร เอมะวิศิษฎ์, รองศาสตราจารย์, exChea Rortana, inดร.วรวิทย์ วัชชวัลคุ, รองศาสตราจารย์, inดร.วิศณุ บุญญาวิวัฒน์, รองศาสตราจารย์, exCharuwan Hrianpreecha, inนายสุขสันต์ ฉ่ำสิงห์, "Plasmid-mediated antimicrobial resistances of V. parahaemolyticus from Pacific white shrimp and E. coli from diarrheal swine", Medical and Clinical Microbiology International Conference, 3 - 4 กรกฎาคม 2017, กรุงเทพ
  2016 exจารุวรรณ เหรียญปรีชา, inนายสุขสันต์ ฉ่ำสิงห์, inนางวิไลรัตน์ ฉ่ำสิงห์, exน้องนิด เก้าลิ้ม, exนายสมยศ ก้านขุนทด, exมนธิชา สุวรรณวงศ์, inดร.วิศณุ บุญญาวิวัฒน์, รองศาสตราจารย์, inนายนรุตม์ ทะนานทอง, อาจารย์, inดร.วรวิทย์ วัชชวัลคุ, รองศาสตราจารย์, "Citrobacter freundii infection in cultured Siamese crocodile (Crocodylus siamensis) in Thailand: A case report", The 9th International Meeting of Asian Society of Conservation Medicine (ASCM) One Health in Asia-Pacific, 21 - 24 ตุลาคม 2016, Taipei ไต้หวัน
  2016 inนางสาวชลาลัย เรืองหิรัญ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exNatthakarn Foythong, exNawapat Intaracha, exNareerat Songdechakraiwut, exPanumard Khamkan, exWorrawan Nuntawas, inนางศรีสมัย วิริยารัมภะ, inนายสุขสันต์ ฉ่ำสิงห์, inนางสาวสกุณา พัฒนกุลอนันต์, inดร.ปรีดา เลิศวัชระสารกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.พิษณุ ตุลยกุล, รองศาสตราจารย์, "Virulence Factors F18 and STaPplay a Major Role in ?-hemolytic E. coliIsolated from Diarrheal Piglets in Nakhon Pathom Province, Thailand", International Conference on veterinary Science 2016, 23 - 25 พฤศจิกายน 2016, กรุงเทพฯ อื่นๆ ประเทศไทย
  2014 exRortana Chea, inดร.วรวิทย์ วัชชวัลคุ, รองศาสตราจารย์, inนายสุขสันต์ ฉ่ำสิงห์, inดร.ปฐมาพร เอมะวิศิษฎ์, รองศาสตราจารย์, "Plasmid-Mediated Quinolone Resistance in E. coli Isolated from Swine in Thailand", International Conference on veterinary Science 2014, 16 - 18 ธันวาคม 2014, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
  2013 inนางสาวธีราภรณ์ พูลพิพัฒน์, อาจารย์, inนางศรีสมัย วิริยารัมภะ, inนายสุขสันต์ ฉ่ำสิงห์, exจารุวรรณ เหรีญปรีชา, inดร.วิศณุ บุญญาวิวัฒน์, รองศาสตราจารย์, inดร.วรวิทย์ วัชชวัลคุ, รองศาสตราจารย์, "Molecular typing and antimicrobial susceptibility ofStreptococcus agalactiae isolated from cultured tilapia (Oreochromis. niloticus X O. mossambicus) and Red tilapia (Oreochromis sp.)in the central part of Thailand during January 2011-October 2012", International Conferrence on Veterinary Science 2013, 16 - 18 มกราคม 2013, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
  2014 exSiripat Rassameejan, exSawanya Tareegate1, exYanika Sansaneeyarat, exEkkalak Thongkham, inนายสุขสันต์ ฉ่ำสิงห์, inนางอรวรางค์ นฤนาท, inดร.ปารียา อุดมกุศลศรี, รองศาสตราจารย์, inดร.ปฐมาพร เอมะวิศิษฎ์, รองศาสตราจารย์, "Comparison of two antimicrobial sensitivity tests of Escherichia coli isolated from swine", International Conference on Veterinary Science 2014, 16 - 18 ธันวาคม 2014, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
  2008 inดร.อาสูตร สงวนเกียรติ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนายอมรเทพ อาชวกุลเทพ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.พิษณุ ตุลยกุล, รองศาสตราจารย์, inนางศรีสมัย วิริยารัมภะ, inนางสาวจุรีย์ ปานกำเหนิด, inนายสุขสันต์ ฉ่ำสิงห์, inนางสุวรรณา ทิพยรักษ์, inนางสาวธัญญลักษณ์ ขันธะมูล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางสาวสุวิชา เกษมสุวรรณ, รองศาสตราจารย์, "Monitoring of Microbiological contamination in Beef Cutting process.", The 15th Congress of the Federation of Asian Veterinary Associations FAVA-OIE Joint Symposium on Emerging Diseases., 27 - 30 พฤศจิกายน 2008, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
  2008 inนางสาวสุวิชา เกษมสุวรรณ, รองศาสตราจารย์, inนางศรีสมัย วิริยารัมภะ, inนางสาวศิริพร คงสร้อย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.วรวิทย์ วัชชวัลคุ, รองศาสตราจารย์, inนางสาวจุรีย์ ปานกำเหนิด, inนายสุขสันต์ ฉ่ำสิงห์, inนางสุวรรณา ทิพยรักษ์, "Longitudinal study of Salmonella spp. in pig farms in Thailand", The 15th Congress of the Federal of Asian Veterinary Associations: OIE-FAO Joint Symposium on Emerging Diseases, 27 - 30 ตุลาคม 2008, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
  Publish Year National Conference 15
  2024 inนางวิไลรัตน์ ฉ่ำสิงห์, inนางภัทรา มูลจิตร, inดร.มานะกร สุขมาก, รองศาสตราจารย์, inดร.ยลยง วุ้นวงษ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนายสุขสันต์ ฉ่ำสิงห์, inนายไพฑูรย์ มูลจิตร, inนายสุธี รัตนภิรมย์, inนางสาวอรวรรณ์ บุตรดี, inดร.วรวิทย์ วัชชวัลคุ, รองศาสตราจารย์, "การศึกษาเซลล์เพาะเลี้ยงเพื่อเพิ่มปริมาณเชื้อไวรัสพิษสุนัขบ้าเทียมในสุกร (Porcine Pseudorabies Virus) ที่เพาะแยกในประเทศไทย", การประชุมวิชาการระดับชาติ “วิทยาศาสตร์วิจัย” ครั้งที่ 15, 23 - 24 พฤษภาคม 2024, เทศบาลแสนสุข ชลบุรี ประเทศไทย
  2012 inนายประพฤกษ์ ตั้งมั่นคง, รองศาสตราจารย์, inนางศรีสมัย วิริยารัมภะ, inนายสุขสันต์ ฉ่ำสิงห์, exน.ส. สุดธิษา เหล่าเปี่ยม, "ประสิทธิผลของสมุนไพรไทยต่อการยับยั้งการเจริญเติบโตของแบคทีเรีย Escherichia coli และ Salmonella Typhimurium", การประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 50 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ , 31 มกราคม - 2 กุมภาพันธ์ 2012, จตุจักร กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
  2021 inนางวิไลรัตน์ ฉ่ำสิงห์, inนางภัทรา มูลจิตร, exนางสาวจรรยาพร รุ่งเรืองศักดิ์, inนางสาวอรวรรณ์ บุตรดี, inดร.มานะกร สุขมาก, รองศาสตราจารย์, inนายสุขสันต์ ฉ่ำสิงห์, inนายสุธี รัตนภิรมย์, inนายไพฑูรย์ มูลจิตร, inดร.วรวิทย์ วัชชวัลคุ, รองศาสตราจารย์, "การศึกษาสารเก็บรักษาเชื้อไวรัสไอบีอาร์ (Infectious BovineRhinotracheitis Virus, IBRV) โดยวิธีการทำแห้งแบบแช่เยือกแข็ง", การประชุมวิชาการระดับชาตินนทรีอีสานครั้งที่ 9, 27 พฤศจิกายน 2021, สกลนคร ประเทศไทย
  2021 inนางวิไลรัตน์ ฉ่ำสิงห์, inนางภัทรา มูลจิตร, inดร.ยลยง วุ้นวงษ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางสาวอรวรรณ์ บุตรดี, inนายสุขสันต์ ฉ่ำสิงห์, inนายสุธี รัตนภิรมย์, inดร.วรวิทย์ วัชชวัลคุ, รองศาสตราจารย์, inนายไพฑูรย์ มูลจิตร, "การศึกษาการเพาะเลี้ยงเซลล์เม็ดเลือดขาวสุกรเพื่องานทางวิทยาศาสตร์", การประชุมวิชาการระดับชาติ ราชภัฏเลยวิชาการครั้งที่ 7 ประจำปี พ.ศ. 2564 (LRU Conference 2021), 25 กุมภาพันธ์ 2021, เลย เลย ประเทศไทย
  2021 exนางสาวทิพย์วรรณ ทองดอนเหมือน, inนายสุขสันต์ ฉ่ำสิงห์, exรองศาสตราจารย์ ดร.พรทิพย์ ศรีแดง, "การเฝ้าระวังการปนเปื้อนเชื้อแบคทีเรียบนพื้นที่ปฏิบัติงานห้องปฏิบัติการไวรัส คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์", การประชุมวิชาการบัณฑิตศึกษาระดับชาติครั้งที่ 11 "วิจัยและนวัตกรรมเพื่อเตรียมพร้อมรับการเปลี่ยนแปลง", 24 - 25 มิถุนายน 2021, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
  2019 inดร.สุกัญญา ทองรัตน์สกุล, รองศาสตราจารย์, ex Rortana Chea, inดร.วรวิทย์ วัชชวัลคุ, รองศาสตราจารย์, inนายสุขสันต์ ฉ่ำสิงห์, inนางศรีสมัย วิริยารัมภะ, inดร.ปฐมาพร เอมะวิศิษฎ์, รองศาสตราจารย์, "Quinolone Resistant Genes and ESBL-producing enzymes of Escherichia coli from Diarrheal Pigs", การประชุมวิชาการครั้งที่ 57 ม.เกษตรศาสตร์, 29 มกราคม - 1 กุมภาพันธ์ 2019, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
  2018 inนายสุขสันต์ ฉ่ำสิงห์, inนายสมยศ ก้านขุนทด, inนางมนธิชา สุวรรณวงค์, inนายไพฑูรย์ มูลจิตร, inดร.วรวิทย์ วัชชวัลคุ, รองศาสตราจารย์, "การตรวจคัดกรองเชื้อ Burkholderia pseudomallei จากตัวอย่างอวัยวะสัตว์ป่วย ด้วยวิธีการเพาะแยกเชื้อแบคทีเรีย ทดสอบการทำปฏิกิริยาทางชีวเคมี และทดสอบความไวต่อยาปฏิชีวนะ", การประชุมวิชาการระดับชาติ "วิทยาศาสตร์วิจัย" ครั้งที่10, 24 - 25 พฤษภาคม 2018, มหาสารคาม มหาสารคาม ประเทศไทย
  2020 inนางวิไลรัตน์ ฉ่ำสิงห์, inนางภัทรา มูลจิตร, inนางสาวอรวรรณ์ บุตรดี, inดร.มานะกร สุขมาก, รองศาสตราจารย์, inนายสุขสันต์ ฉ่ำสิงห์, inนายสุธี รัตนภิรมย์, inนางสาวสุดธิษา เหล่าเปี่ยม, inดร.วรวิทย์ วัชชวัลคุ, รองศาสตราจารย์, "การศึกษาสารเก็บรักษาเชื้อไวรัส PRRSV สายพันธุ์ US โดยวิธีการทำแห้งแบบแช่เยือกแข็ง", การประชุมวิชาการระดับชาติ นนทรีอีสาน ครั้งที่ 8 ประจำปี 2563, 28 พฤศจิกายน 2020, อำเภอเมือง สกลนคร สกลนคร ประเทศไทย
  2018 inนายสมพงษ์ บันลือพงศ์พันธุ์, inดร.พิพัฒน์ อรุณวิภาส, รองศาสตราจารย์, inดร.อนุชัย ภิญโญภูมิมินทร์, รองศาสตราจารย์, inดร.ธีระ รักความสุข, รองศาสตราจารย์, inดร.สมชัย สัจจาพิทักษ์, รองศาสตราจารย์, inนายสุขสันต์ ฉ่ำสิงห์, inนายวิทย์ เลิศแสง, inนางสิริลักษณ์ จาละ, "การประเมินผลวิธี Agar Gel Immunodiffusion (AGID) สำหรับการชันสูตรโรคบรูเซลโลซิสในแพะ", การประชุมวิชาการ ครั้งที่ 56 ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 30 มกราคม - 2 กุมภาพันธ์ 2018
  2016 inนายสุขสันต์ ฉ่ำสิงห์, inดร.มานะกร สุขมาก, รองศาสตราจารย์, inนายสมยศ ก้านขุนทด, inนางมนธิชา สุวรรณวงค์, inนางสาวน้องนิด เก้าลิ้ม, exสหชัช พุทธปฏิมกข์, inนายณัฐวุฒิ รัตนวนิชย์โรจน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.วรวิทย์ วัชชวัลคุ, รองศาสตราจารย์, "รายงานสัตว์ป่วย:การค้นพบยีนดื้อยาโคลิสติน MCR-1 บนพลาสมิด ในเชื้อ E.coli จากสุกรป่วยในประเทศไทย", การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 13 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน , 8 - 9 ธันวาคม 2016, กำแพงแสน นครปฐม ประเทศไทย
  2009 inนายนรินทร์ อุประกรินทร์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนายรุ่งโรจน์ แจ่มอ้น, อาจารย์, inนางภัทรา มูลจิตร, exOrawan Booddee, exSomyos Kankhuntod, inนายสุขสันต์ ฉ่ำสิงห์, "กลุ่มอาการอุบัติใหม่: โรคข้อที่เกิดจากการสะสมโปรตีนแอมีลอยด์แบบข้างเดียวในไก่ที่มาจากฟาร์มสัตว์ปีกที่เลี้ยงเพื่อการค้าในประเทศไทย", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 47, 17 - 20 มีนาคม 2009
  2010 inนายชัยเทพ พูลเขตต์, รองศาสตราจารย์, inดร.สุกัญญา ทองรัตน์สกุล, รองศาสตราจารย์, inดร.พิษณุ ตุลยกุล, รองศาสตราจารย์, inนางสาวจุรีย์ ปานกำเหนิด, inนางศรีสมัย วิริยารัมภะ, inนางสุวรรณา ทิพยรักษ์, inนายสุขสันต์ ฉ่ำสิงห์, inดร.อาสูตร สงวนเกียรติ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางสาวสุวิชา เกษมสุวรรณ, รองศาสตราจารย์, inดร.ธานีรัตน์ สานติวัตร, รองศาสตราจารย์, inนางสาวอรวรรณ์ บุตรดี, exน.สพ.มนัสชัย วัฒนกุล, "การศึกษาสถานะของสุขภาพสัตว์ต่อโรคไข้หวัดนกในสัตว์ชนิดต่างๆ รอบบริเวณจุดเกิดโรค", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 48, 4 กุมภาพันธ์ 2010, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
  2009 exYaowaluk Kumjun, exKanokrat Srikijkasemwat, inนายอลงกต บุญสูงเนิน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนายสุขสันต์ ฉ่ำสิงห์, inดร.ปรีดา เลิศวัชระสารกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การจำแนกสายพันธุ์ย่อยของเชื้อ Haemophilus parasuis ที่คัดแยกได้จากสุกรในประเทศไทย", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 47, 17 - 20 มีนาคม 2009
  2008 inนายสุขสันต์ ฉ่ำสิงห์, inนายสมยศ ก้านขุนทด, inนายสมพงษ์ บันลือพงศ์พันธุ์, exวีระพันธุ์ นกแก้ว, inนายณัฐพล เมืองทอง, inดร.พรชัย สัญฐิติเสรี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exตรศักดิ์ นิภานันท์, "การเกิดโรคมงคล่อเทียมในกวางม้าและผลทดสอบความไวของเชื้อต่อยาปฏิชีวนะ", สัมมนาวิชาการเรื่องสัตว์ป่าเมืองไทยครั้งที่ 29th : เทคโนโลยีกับความก้าวหน้าในการอนุรักษ์สัตว์ป่าไทย, 18 - 19 ธันวาคม 2008, กรุงเทพ กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
  1995 inนายประพฤกษ์ ตั้งมั่นคง, รองศาสตราจารย์, inดร.วรกิจ เชิดชูธรรม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนายกิจจา อุไรรงค์, รองศาสตราจารย์, inดร.สุณี คุณากรสวัสดิ์, รองศาสตราจารย์, inนายสุขสันต์ ฉ่ำสิงห์, "การศึกษาของผลการใช้ยาร่วมกันของ ไทลีตามีน-โซลาซีแพม-เก็ตตามีน-ไซลาซีน ในการวางยาสลบและลดความรู้สึกเจ็บปวดในสุกร", การประชุมวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 33 , 30 มกราคม - 1 กุมภาพันธ์ 1995, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
  [ที่อยู่สำหรับนำเพจไปอ้างอิง https://research.ku.ac.th/forest/OutputByPersonEx.aspx?ID=380018]