แนวโน้มผลงานของอรุณี

Journal

บทความของอรุณี เปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยของนักวิจัยใน มก. ในคณะวิทยาศาสตร์ และในภาควิชาชีวเคมี

Publish Year International Journal 13
2014 exPhanu Chamchuen, exBoonyarath Pratoomchat, inดร.อรุณี อิงคากุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.อุทัยวรรณ โกวิทวที, รองศาสตราจารย์, exKrisna Rungruangsak-Torrissen, "Development of Enzymes and In VitroDigestibility during Metamorphosis and Molting ofBlue Swimming Crab (Portunus pelagicus)", Journal of Marine Biology, ปีที่ 2014, ฉบับที่ 1, ตุลาคม 2014, หน้า 1-12
2013 exSudathip Titapoka Chantorn, exNawapan Pongsapipatana, inดร.สุทธิพันธุ์ แก้วสมพงษ์, รองศาสตราจารย์, inดร.อรุณี อิงคากุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exDietmar Haltrich, inดร.สุนีย์ นิธิสินประเสริฐ, รองศาสตราจารย์, "Characterization of mannanase S1 from Klebsiella oxytoca KUB-CW2-3 and its application in copra mannan hydrolysis", ScienceAsia, ปีที่ 39, ฉบับที่ 3, สิงหาคม 2013, หน้า 236-245
2012 inดร.ศศิมนัส อุณจักร์, รองศาสตราจารย์, exMeesawat, P., exPaemanee, A., inดร.นนทวิทย์ อารีย์ชน, รองศาสตราจารย์, inดร.อรุณี อิงคากุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.อุทัยวรรณ โกวิทวที, รองศาสตราจารย์, exKovitvadhi, S., exRungruangsak-Torrissen, K., inดร.เกียรติทวี ชูวงศ์โกมล, รองศาสตราจารย์, "Characterisation of thermostable trypsin and determination of trypsin isozymes from intestine of Nile tilapia (Oreochromis niloticus L.)", Food Chemistry, ปีที่ 134, ฉบับที่ 3, ตุลาคม 2012, หน้า 1533-1541
2010 exKarun Thongprajukaew, inดร.อุทัยวรรณ โกวิทวที, รองศาสตราจารย์, inดร.อรุณี อิงคากุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exKrisna Rungruangsak-Torrissen, "Temperature and pH Characteristics of Amylase and Lipase at Different Developmental Stages of Siamese Fighting Fish (Betta splendens Regan, 1910)", Kasetsart Journal (Natural Science)(วารสารวิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์), ปีที่ 44, ฉบับที่ 2, มีนาคม - เมษายน 2010, หน้า 210-219
2010 exWisessing, A, inดร.อรุณี อิงคากุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางอรุณี วงศ์ปิยะสถิตย์, ศาสตราจารย์, inดร.เกียรติทวี ชูวงศ์โกมล, รองศาสตราจารย์, "Biochemical Characterization of the alpha-Amylase Inhibitor in Mungbeans and Its Application in Inhibiting the Growth of Callosobruchus maculatus", JOURNAL OF AGRICULTURAL AND FOOD CHEMISTRY, ปีที่ 58, ฉบับที่ 4, กุมภาพันธ์ 2010, หน้า 2131-2137
2009 exRungkan Klahan, inดร.นนทวิทย์ อารีย์ชน, รองศาสตราจารย์, inดร.เรืองวิชญ์ ยุ้นพันธ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.อรุณี อิงคากุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Characterization and Activity of Digestive Enzymes in Different Sizes of Nile Tilapia (Oreochromis niloticus L.)", Kasetsart Journal (Natural Science)(วารสารวิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์), ปีที่ 43, ฉบับที่ 1, มกราคม - มีนาคม 2009, หน้า 143-153
2008 exSupannapong, P, exPimsalee, T, exA-Komol, T, inดร.อรุณี อิงคากุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.อุทัยวรรณ โกวิทวที, รองศาสตราจารย์, exKovitvadhi, S, exRungruangsak-Torrissen, K, "Digestive enzymes and in-vitro digestibility of different species of phytoplankton for culture of the freshwater pearl mussel, Hyriopsis (Hyriopsis) bialatus", AQUACULTURE INTERNATIONAL, ปีที่ 16, ฉบับที่ 5, ตุลาคม 2008, หน้า 437-453
2008 inดร.อรุณี อิงคากุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exAnussorn Wisessing, inนางอรุณี วงศ์ปิยะสถิตย์, ศาสตราจารย์, inดร.เกียรติทวี ชูวงศ์โกมล, รองศาสตราจารย์, "Purification and Characterization of C. maculatus ?-amylase", Kasetsart Journal (Natural Science)(วารสารวิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์), ปีที่ 42, ฉบับที่ 5, ธันวาคม 2008, หน้า 240-244
2008 exAnussorn Wisessing, inดร.อรุณี อิงคากุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางอรุณี วงศ์ปิยะสถิตย์, ศาสตราจารย์, inดร.เกียรติทวี ชูวงศ์โกมล, รองศาสตราจารย์, "Proteomic and Characterization of amylase Inhibitor from Mungbean (Vigna radiate)", Kasetsart Journal (Natural Science)(วารสารวิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์), ปีที่ 42, ฉบับที่ 5, ธันวาคม 2008, หน้า 245-250
2007 inดร.วรรณวิบูลย์ กาญจนกุญชร, รองศาสตราจารย์, exWongekalak, L, inดร.อรุณี อิงคากุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Determination of chondroitin sulfate from different sources of cartilage", CHEMICAL ENGINEERING AND PROCESSING, ปีที่ 46, ฉบับที่ 5, พฤษภาคม 2007, หน้า 465-471
2007 exNgarmnij Chuenboonngarm, inดร.นิรันดร์ จันทวงศ์, รองศาสตราจารย์, inดร.อรุณี อิงคากุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.วัลลภ อารีรบ, รองศาสตราจารย์, inดร.สุรินทร์ ปิยะโชคณากุล, รองศาสตราจารย์, "Changing in TSS, TA and Sugar Contents and Sucrose Synthase Activity in Ethephon-Treated ‘Pattavia’ Pineapple Fruit", Kasetsart Journal (Natural Science)(วารสารวิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์), ปีที่ 41, ฉบับที่ 2, เมษายน - มิถุนายน 2007, หน้า 205-212
2007 exIttipon Bannakan, inดร.ประภารัจ หอมจันทน์, ศาสตราจารย์, inนางอรุณี วงศ์ปิยะสถิตย์, ศาสตราจารย์, inดร.อรุณี อิงคากุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Effects of ?-amylase Inhibitor on Mungbean Weevil, Callosobruchus maculatus, in vivo and in vitro and on Barley Malt ?-amylase in vitro", Kasetsart Journal (Natural Science)(วารสารวิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์), ปีที่ 41, ฉบับที่ 3, กรกฎาคม - กันยายน 2007, หน้า 451-460
2006 exAreekijseree, M, inดร.อรุณี อิงคากุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exKovitvadhi, S, inดร.อุทัยวรรณ โกวิทวที, รองศาสตราจารย์, inนางอมรา ทองปาน, รองศาสตราจารย์, exRungruangsak-Torrissen, K, "Development of digestive enzymes and in vitro digestibility of different species of phytoplankton for culture of early juveniles of the freshwater pearl mussel, Hyriopsis (Hyriopsis) bialatus Simpson, 1900", INVERTEBRATE REPRODUCTION & DEVELOPMENT, ปีที่ 49, ฉบับที่ 4, ธันวาคม 2006, หน้า 255-262
Publish Year National Journal 2
2009 exWilailuk Khrueanet, inดร.อุทัยวรรณ โกวิทวที, รองศาสตราจารย์, inดร.อรุณี อิงคากุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exSatit Kovitvadhi, exKrisna Rungruangsak-Torrissen, "Characterization of Digestive Enzymes from Adult Freshwater PearlMussels Chamberlainia hainesiana (Lea, 1856)", KKU Science Journal (Supplement), ปีที่ 37, ฉบับที่ -, มกราคม - ธันวาคม 2009, หน้า 11-21
2007 inดร.วรรณวิบูลย์ กาญจนกุญชร, รองศาสตราจารย์, exLaongdao wongekalak, inดร.อรุณี อิงคากุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Ultrastructure of sharkfin cartilage", Journal of Microscopy Society of Thailand, ปีที่ 21, ฉบับที่ 1, กุมภาพันธ์ 2007, หน้า 101-102

Conference

การนำเสนอบทความของอรุณี เปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยของนักวิจัยใน มก. ในคณะวิทยาศาสตร์ และในภาควิชาชีวเคมี

Publish Year National Conference 10
2008 exจารุณี อิ่มเอิบ, inนางสาวอังคณา หาญบรรจง, รองศาสตราจารย์, exองอาจ อินทร์สังข์, inดร.อรุณี อิงคากุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "องค์ประกอบทางเคมี และค่าการสลายตัวในกระเพาะรูเมนของวัตถุแห้งและอินทรีย์วัตถุของทางปาล์มน้ำมัน", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 46, 29 มกราคม - 1 กุมภาพันธ์ 2008, จตุจักร กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2008 exอนุสสรณ์ วิเศษสิงห์, inดร.อรุณี อิงคากุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางอรุณี วงศ์ปิยะสถิตย์, ศาสตราจารย์, inดร.เกียรติทวี ชูวงศ์โกมล, รองศาสตราจารย์, "โปรตีโอมิกและคุณลักษณะของ alpha-amylase inhibitor จากถั่วเขียว", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 46, 29 มกราคม - 1 กุมภาพันธ์ 2008, จตุจักร กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2008 exอนุสสรณ์ วิเศษสิงห์, inดร.อรุณี อิงคากุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางอรุณี วงศ์ปิยะสถิตย์, ศาสตราจารย์, inดร.เกียรติทวี ชูวงศ์โกมล, รองศาสตราจารย์, "การศึกษาคุณลักษณะของเอนไซม์อะไมเลสจากด้วงถั่วเขียว", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 46, 29 มกราคม - 1 กุมภาพันธ์ 2008, จตุจักร กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2008 exWisessing, A., inดร.เกียรติทวี ชูวงศ์โกมล, รองศาสตราจารย์, inดร.อรุณี อิงคากุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางอรุณี วงศ์ปิยะสถิตย์, ศาสตราจารย์, "Biochemical characterization of amylase inhibitors from wild type and gramma-induced mutant mungbeans. ", the third Annual Symposium Protein Society of Thailand, 28 - 29 สิงหาคม 2008, ดอนเมือง กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2007 inดร.วรรณวิบูลย์ กาญจนกุญชร, รองศาสตราจารย์, exละอองดาว ว่องเอกลักษณ์, inดร.อรุณี อิงคากุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Ultrastructure of sharkfin cartilage", การประชุมวิชาการกล้องจุลทรรศน์แห่งประเทศไทยประจำปี ครั้งที่ 24, 14 - 16 กุมภาพันธ์ 2007, Bangkok อื่นๆ ประเทศไทย
2006 exบัณฑิต ยวงสร้อย, inดร.อรพินท์ จินตสถาพร, รองศาสตราจารย์, inดร.นนทวิทย์ อารีย์ชน, รองศาสตราจารย์, inดร.อรุณี อิงคากุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การเปลี่ยนแปลงคาโรทีนอยด์ และสารพิษในวัตถุดิบพื้นบ้าน : ใบชา ใบหม่อน และ ใบมันสำปะหลัง", Proceedings of 44th Kasetsart University Annual Conference : Fisheries, 30 มกราคม - 2 กุมภาพันธ์ 2006
2006 exเรวดี กรประชา, inนางสาวเสาวนีย์ สุพุทธิธาดา, รองศาสตราจารย์, inดร.อรุณี อิงคากุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.สมศักดิ์ อภิสิทธิวาณิช, รองศาสตราจารย์, "การพัฒนาเครื่องหมาย SCAR สำหรับคัดเลือกยูคาลิปตัสลูกผสมระหว่าง T5 และ A17", การประชุมวิชาการ ครั้งที่ 44 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 30 มกราคม 2006 - 2 กุมภาพันธ์ 2007, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2006 inดร.สุภาพร อิสริโยดม, รองศาสตราจารย์, inนายอุทัย คันโธ, รองศาสตราจารย์, inดร.ชนินทร์ ติรวัฒนวานิช, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inมร.สุนทรานี ทองใหญ่, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exสุวรรณา พรหมทอง, inดร.กัญจนะ มากวิจิตร์, ศาสตราจารย์, inดร.อรุณี อิงคากุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "เปรียบเทียบผลการใช้ข้าวโพด มันเส้น และมันอัดเม็ดในอาหารต่อลักษณะจุลกายวิภาคของลำไส้ไก่กระทง", การประชุมวิชาการ ครั้งที่44 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 30 มกราคม - 2 กุมภาพันธ์ 2006, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2005 inดร.อรุณี อิงคากุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "อะไมเลสเเละโปรติเนสในหอยมุกน้ำจืด Hyriopsis (Hyriopsis) bialatus Simpson, 1900, I. คุณลักษณะและพัฒนาการของเอนไซม์ II. ประสิทธิภาพการย่อยสาหร่าย", การประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเเห่งประเทศไทย ครั้งที่ 31, 18 - 21 ตุลาคม 2005, นครราชสีมา ประเทศไทย
2005 inดร.อรุณี อิงคากุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "คุณลักษณะและประสิทธิภาพการย่อยสาหร่ายของอะไมเลสและโปรติเนสในหอยมุกน้ำจืด", งานประชุมเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาเเห่งชาติ ครั้งที่ 5, 10 - 11 ตุลาคม 2005, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
[ที่อยู่สำหรับนำเพจไปอ้างอิง https://research.ku.ac.th/forest/OutputByPersonEx.aspx?ID=370085]