แนวโน้มผลงานของศันสนีย์

Journal

บทความของศันสนีย์ เปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยของนักวิจัยใน มก. ในคณะวิศวกรรมศาสตร์ บางเขน และในภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ

Publish Year National Journal 4
2021 exบราลี เหมราสวัสดิ์, inนางศันสนีย์ สุภาภา, รองศาสตราจารย์, inดร.พัชราภรณ์ ญาณภิรัต, รองศาสตราจารย์, "การวิเคราะห์แบบหลายหลักเกณฑ์สำหรับการคัดเลือกวิธีการในการปิดพื้นที่บ่อเหมืองถ่านหินเก่าในพื้นที่กาลิมันตันตะวันออก ประเทศอินโดนีเซีย", วารสารไทยการวิจัยดำเนินงาน , ปีที่ 9, ฉบับที่ 1, มกราคม - มิถุนายน 2021, หน้า 56-66
2019 exจิระวิช จําลองศุภลักษณ์, inนางศันสนีย์ สุภาภา, รองศาสตราจารย์, inดร.พัชราภรณ์ ญาณภิรัต, รองศาสตราจารย์, "การออกแบบเบื้องต้นของเครื่องจักรในการทําความสะอาด แท่นรับส่งคอนกรีตมวลเบาและการวิเคราะห์ความเหมาะสมทางเทคนิคและเศรษฐศาสตร์", Kasem Bundit Engineering Journal, ปีที่ 9, ฉบับที่ 1, มกราคม - เมษายน 2019, หน้า 166-185
2018 exSaranrat Vijitkunnawat, inนางศันสนีย์ สุภาภา, รองศาสตราจารย์, inดร.พัชราภรณ์ ญาณภิรัต, รองศาสตราจารย์, "การศึกษาความเป็นไปได้ในการลงทุนจัดตั้งโรงงานผลิตเพชรสังเคราะห์: กรณีศึกษาโรงงานผลิตเพชรสังเคราะห์", วิศวกรรมสารเกษมบัณฑิต, ปีที่ 8, ฉบับที่ 3, กันยายน - ธันวาคม 2018, หน้า 199-220
2009 exสุมนา อาฮูวารี, inนางศันสนีย์ สุภาภา, รองศาสตราจารย์, "การวิเคราะห์ความฉลาดทางอารมณ์นิสิตชั้นปีที่หนึ่ง คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์", Analysis of Emotion Qoutient of First years Engineering Students Kasetsart University, ปีที่ 23, ฉบับที่ 70, พฤศจิกายน 2009 - มกราคม 2010, หน้า 8-17

Conference

การนำเสนอบทความของศันสนีย์ เปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยของนักวิจัยใน มก. ในคณะวิศวกรรมศาสตร์ บางเขน และในภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ

Publish Year International Conference 2
2010 exChawengwut Pattanakul, inดร.ภารุจ รัตนวรพันธุ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exPeerapong Triyacharoen, inนางศันสนีย์ สุภาภา, รองศาสตราจารย์, "On-Line Course Specification Form for the Thai Qualifications Framework", The 9th International Conference on E-Business, 19 พฤศจิกายน 2010, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2007 inนางศันสนีย์ สุภาภา, รองศาสตราจารย์, "Reduction of Coal Consumption by Tire-derived Fuel as an Alternative Fuel for a Local Cement Production in Thailand", 37th International Conference on Computers and Industrial Engineering, 20 - 23 ตุลาคม 2007, สาธารณรัฐอาหรับอียิปต์
Publish Year National Conference 12
2021 exชวลิต ตันศิริยากุล, inดร.พัชราภรณ์ ญาณภิรัต, รองศาสตราจารย์, inนางศันสนีย์ สุภาภา, รองศาสตราจารย์, "การออกแบบหลักเกณฑ์การประเมินสาหรับการตรวจสอบลาดตระเวนระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติโดยการประยุกต์เทคนิคกระบวนการตัดสินใจเชิงลำดับชั้นแบบคลุมเครือ", การประชุมวิชาการการวิจัยดาเนินงานแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564, 13 - 14 พฤษภาคม 2021, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2021 exดรุณวรรณ ใจเย็น, inนางศันสนีย์ สุภาภา, รองศาสตราจารย์, inดร.พัชราภรณ์ ญาณภิรัต, รองศาสตราจารย์, "การศึกษาความเป็นไปได้ในการลงทุนตั้งศูนย์เช่าเครื่องจักรกลการเกษตร กรณีศึกษา: อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก", การประชุมวิชาการบัณฑิตศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ 11 เรื่อง “วิจัยและนวัตกรรมเพื่อเตรียมพร้อมรับการเปลี่ยนแปลง”, 24 - 25 มิถุนายน 2021, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2020 exนายเกียรติศักด์ิ เครือวรรณ, inดร.พัชราภรณ์ ญาณภิรัต, รองศาสตราจารย์, inนางศันสนีย์ สุภาภา, รองศาสตราจารย์, "การวิเคราะห์ความน่าเชื่อถือและความพร้อมใช้งานของระบบออกอากาศของโครงข่ายโทรทัศน์ภาคพื้นดินระบบดิจิตอล", การประชุมวิชาการระดับชาติด้านการพัฒนาการดา เนินงานทางอุตสาหกรรม ครั้งที่ 11 (CIOD 2020), 1 พฤษภาคม 2020, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2020 inนางศันสนีย์ สุภาภา, รองศาสตราจารย์, exนางสาวรสริน วีทอง, inดร.พัชราภรณ์ ญาณภิรัต, รองศาสตราจารย์, "การวิเคราะห์ความเป็นไปได้ทางด้านเทคนิคของโครงการผลิตน้ารีไซเคิลจากน้ากากส่าบาบัด", การประชุมวิชาการระดับชาติด้านการพัฒนาการดา เนินงานทางอุตสาหกรรม ครั้งที่ 11 (CIOD 2020), 1 พฤษภาคม 2020, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2020 exพิสุทธิ์ บูรณจินดา, inนางศันสนีย์ สุภาภา, รองศาสตราจารย์, inดร.พัชราภรณ์ ญาณภิรัต, รองศาสตราจารย์, "การศึกษาความเป็นไปได้ในการลงทุนสร้างโรงงานผลิตโฟมสาหรับเบาะนั่งของยานยนต์กรณีศึกษาโรงงานผลิตชิ้นส่วนยานยนต์", การประชุมวิชาการบัณฑิตศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ 10 เรื่อง การยกระดับคุณภาพการศึกษาและพัฒนามนุษย์ในศตวรรษที่ 21, 25 - 26 มิถุนายน 2020, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2019 exยศพนต์ พนมธนศักดิ์, inดร.พัชราภรณ์ ญาณภิรัต, รองศาสตราจารย์, inนางศันสนีย์ สุภาภา, รองศาสตราจารย์, "การประยุกต์ใช้วิธีการแปลงหน้าที่เชิงคุณภาพและทฤษฏีการแก้ปัญหาประดิษฐกรรมในการออกแบบเชิงเทคนิคสำหรับกล่องเก็บสัมภาระท้ายรถจักรยานยนต์", The 10th National Conference on Industrial Operations Development 2019, 17 พฤษภาคม 2019, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2019 exTanit Traiyansuwan, inดร.พัชราภรณ์ ญาณภิรัต, รองศาสตราจารย์, inนางศันสนีย์ สุภาภา, รองศาสตราจารย์, "Analysis of Multiple Key Success Factors in Construction Project Management in the Petrochemical Industry of Thailand", The 5th Thai-Nichi Institute of Technology: Academic Conference 2019, 31 พฤษภาคม 2019, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2019 exณัฐชา สุขจาเริญ, inดร.พัชราภรณ์ ญาณภิรัต, รองศาสตราจารย์, inนางศันสนีย์ สุภาภา, รองศาสตราจารย์, "การประมาณต้นทุนการรับคืนผลิตภัณฑ์ชิน้ ส่วนยานยนต์", The 4th National Conference on Informatics, Agriculture, Management, Business administration, Engineering, Science and Technology, 30 - 31 พฤษภาคม 2019, ชุมพร ประเทศไทย
2019 exอินทุภา ศิริพุทธ, inนางศันสนีย์ สุภาภา, รองศาสตราจารย์, inดร.พัชราภรณ์ ญาณภิรัต, รองศาสตราจารย์, "การวิเคราะห์ความเป็นไปได้ทางด้านเทคนิคในการเพิ่มขีดความสามารถของศูนย์ซ่อมบำรุงอากาศยานการบินทัวไป แบบฟัลคอน 900 EX EASy และ 2000 EX EASy", การประชุมวิชาการระดับชาติ IAMBEST ครั้งที่ 4 The 4th National Conference on Informatics, Agriculture, Management, Business administration, Engineering, Science and Technology, 30 - 31 พฤษภาคม 2019, ชุมพร ประเทศไทย
2016 exนายกิตติพงศ์ เจนปรมกิจ, inนางศันสนีย์ สุภาภา, รองศาสตราจารย์, inดร.วินัย เลียงเจริญสิทธิ์, รองศาสตราจารย์, "การกำหนดประเภทและปริมาณเชื้อเพลิงที่ใช้ในโรงงานอุตสาหกรรมที่เหมาะที่สุดที่ไม่ส่งผลกระทบด้านมลภาวะทางอากาศต่อชุมชนโดยรอบ", การประชุมวิชาการวิจัยระดับชาติส??ำหรับบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการในสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ 8, 30 มีนาคม - 1 เมษายน 2016, เชียงใหม่ ประเทศไทย
2012 exนายเตชิน แสงฮ้อ, inนางศันสนีย์ สุภาภา, รองศาสตราจารย์, inดร.พัชราภรณ์ ญาณภิรัต, รองศาสตราจารย์, "การประยุกต์การจัดการโครงการในการออกแบบและสร้างเครื่องหยอดกาวและการวิเคราะห์ทางเศรษฐศาสตร์ กรณีศึกษาเครื่องหยอดกาวของอุปกรณ์ปิดเปิดรับแสงในกล้องดิจิตอล", การประชุมข่ายงานวิศวกรรมอุตสาหการ (IE Network Conference), 17 - 19 ตุลาคม 2012, เพชรบุรี ประเทศไทย
2009 exกุลจิรา อัตตปรีชากุล, inนางศันสนีย์ สุภาภา, รองศาสตราจารย์, "การประยุกต์ QFD ในการพัฒนาคุณภาพบัณฑิต กรณีศึกษา: ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 47, 17 - 20 มีนาคม 2009, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
[ที่อยู่สำหรับนำเพจไปอ้างอิง https://research.ku.ac.th/forest/OutputByPersonEx.aspx?ID=370084]