แนวโน้มผลงานของสุรินทร์

Journal

บทความของสุรินทร์ เปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยของนักวิจัยใน มก. ในคณะวิทยาศาสตร์ บางเขน และในภาควิชาสถิติ

Publish Year National Journal 5
2019 exนิลาวัลย์ อินทคง, inดร.สุพัตรา ศรีสุวรรณ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนายสุรินทร์ นิยมางกูร, รองศาสตราจารย์, "ความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวที่มีต่อแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร ตำบลวังอ่าง อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช", วารสาร มจร มนุษยศาสตร์ปริทรรศน์, ปีที่ 5, ฉบับที่ 2, กรกฎาคม - ธันวาคม 2019, หน้า 87-96
2009 exทรงศักดิ์ เทพหนู, inดร.สุพัตรา ศรีสุวรรณ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนายสุรินทร์ นิยมางกูร, รองศาสตราจารย์, "การศึกษาสภาพการเลี้ยงโคเนื้อของเกษตรกร ตำบลท่าเรือ อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช", Agricultural Science Journal (วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร), ปีที่ 40, ฉบับที่ 2, พฤษภาคม - สิงหาคม 2009, หน้า 257-264
2009 exเชิดศักดิ์ จุลละโพธิ, inดร.สุพัตรา ศรีสุวรรณ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนายสุรินทร์ นิยมางกูร, รองศาสตราจารย์, "ความพึงพอใจของสมาชิกต่อการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ฝ่ายส่งเสริมและเผยแพร่การเกษตร สหกรณ์โคนมมวกเหล็ก จำกัด จังหวัดสระบุรี", Agricultural Science Journal (วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร), ปีที่ 40, ฉบับที่ 2, พฤษภาคม - สิงหาคม 2009, หน้า 265-274
2008 exอนงนิตย์ ใจเกลี้ยง, inดร.สุพัตรา ศรีสุวรรณ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนายสุรินทร์ นิยมางกูร, รองศาสตราจารย์, inดร.สมเกียรติ ประสานพานิช, รองศาสตราจารย์, "การยอมรับเทคโนโลยีการผลิตและการใช้ประโยชน์จากหญ้าแพงโกล่า ของเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์เคี้ยวเอื้องในอำเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี ", Agricultural Science Journal (วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร), ปีที่ 39, ฉบับที่ 3, พฤษภาคม - สิงหาคม 2008, หน้า 153-162
2008 exเปรมกมล นิยม, inดร.สุพัตรา ศรีสุวรรณ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ชัชรี นฤทุม, รองศาสตราจารย์, inนายสุรินทร์ นิยมางกูร, รองศาสตราจารย์, "ความคิดเห็นของเกษตรกรต่อการใช้กากผงชูรสเป็นปุ๋ยในการปลูกอ้อย จังหวัดกำแพงเพชร ", Agricultural Science Journal (วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร), ปีที่ 39, ฉบับที่ 2, พฤษภาคม - สิงหาคม 2008, หน้า 163-170

Conference

การนำเสนอบทความของสุรินทร์ เปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยของนักวิจัยใน มก. ในคณะวิทยาศาสตร์ บางเขน และในภาควิชาสถิติ

Publish Year International Conference 1
2010 exAlasow, M.A., inดร.จำนงรักษ์ อุดมเศรษฐ, รองศาสตราจารย์, inนายสุรินทร์ นิยมางกูร, รองศาสตราจารย์, "People attitude towards telecenter utilization in Roi Et Province of Thailand", ICEMT 2010 - 2010 International Conference on Education and Management Technology, Proceedings, 2 พฤศจิกายน 2010
Publish Year National Conference 1
2015 exณัฐฐินันท์ เทอดกียรติ์บูรณะ , inดร.สุพัตรา ศรีสุวรรณ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนายสุรินทร์ นิยมางกูร, รองศาสตราจารย์, "ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการซื้อสินค้าเกี่ยวกับปลาสวยงามของประชาชนในตลาดจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร", ประชุมเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ครั้งที่5 , 27 พฤศจิกายน 2015, นนทบุรี ประเทศไทย
[ที่อยู่สำหรับนำเพจไปอ้างอิง https://research.ku.ac.th/forest/OutputByPersonEx.aspx?ID=370072]