แนวโน้มผลงานของอนันตชัย

Journal

บทความของอนันตชัย เปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยของนักวิจัยใน มก. ในคณะวิทยาศาสตร์ บางเขน และในภาควิชาสถิติ

Publish Year International Journal 1
2004 exDesalegn Z., inดร.งามชื่น รัตนดิลก, รองศาสตราจารย์, inดร.รังสฤษดิ์ กาวีต๊ะ, รองศาสตราจารย์, inนายประดิษฐ์ พงศ์ทองคำ, ศาสตราจารย์, inนายอนันตชัย เขื่อนธรรม, รองศาสตราจารย์, "Evaluation of F1 and F2 generations for yield and yield components and fiber quality parameters on cotton (Gossypium hirsutum L.) under Werer, Ethiopia condition", Kasetsart J. (Nat. Sci.), 38, pp. 176-182. , ปีที่ 38, กรกฎาคม 2004, หน้า 176-182
[ที่อยู่สำหรับนำเพจไปอ้างอิง https://research.ku.ac.th/forest/OutputByPersonEx.aspx?ID=370069]