แนวโน้มผลงานของประทุม

Conference

การนำเสนอบทความของประทุม เปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยของนักวิจัยใน มก. ในคณะศึกษาศาสตร์ บางเขน และในโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

Publish Year National Conference 1
2015 exศรายุทธ ชาญนคร, inนางประทุม อัตชู, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ศศิเทพ ปิติพรเทพิน, รองศาสตราจารย์, "การพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่1 เรื่องบรรยากาศด้วยการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์และคณิตศาสตร์", 34th The National Graduate Research Conference, 27 มีนาคม 2015, ขอนแก่น ประเทศไทย
[ที่อยู่สำหรับนำเพจไปอ้างอิง https://research.ku.ac.th/forest/OutputByPersonEx.aspx?ID=370029]