แนวโน้มผลงานของนลินี

Conference

การนำเสนอบทความของนลินี เปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยของนักวิจัยใน มก. ในคณะศึกษาศาสตร์ บางเขน และในโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

Publish Year National Conference 1
2006 exลัดดาวรรณ เจริญศักดิ์ศรี, inนางนลินี วิริยะวัฒนะ, อาจารย์, exสมยศ วิวัฒนปฐพี, exสมศักดิ์ เตชะโกสิต, inนางสุพิน ดิษฐสกุล, รองศาสตราจารย์, "การวิจัยเพื่อประเมินความเชื่อมโยงระหว่างนวัตกรรมการเรียนการสอนและ คุณลักษณะการเป็นคนดีของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6", การประชุมวิชาการ ครั้งที่44 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 30 มกราคม - 2 กุมภาพันธ์ 2006, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
[ที่อยู่สำหรับนำเพจไปอ้างอิง https://research.ku.ac.th/forest/OutputByPersonEx.aspx?ID=370028]

แสดงความคิดเห็น

(0)