แนวโน้มผลงานของภูวดล

Journal

บทความของภูวดล เปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยของนักวิจัยใน มก. ในคณะสังคมศาสตร์ บางเขน และในภาควิชาประวัติศาสตร์

Publish Year National Journal 1
2005 inนายภูวดล ทรงประเสริฐ, ศาสตราจารย์, "ความขัดแย้งเรื้อรังใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้", ความรู้กับการแก้ปัญหาความขัดแย้ง : กรณีวิกฤติการณ์ชายแดนภาคใต้, ปีที่ 00, ฉบับที่ 00, ตุลาคม 2005, หน้า 132-210

Conference

การนำเสนอบทความของภูวดล เปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยของนักวิจัยใน มก. ในคณะสังคมศาสตร์ บางเขน และในภาควิชาประวัติศาสตร์

Publish Year International Conference 1
2006 inนายภูวดล ทรงประเสริฐ, ศาสตราจารย์, "เอกภาพ : ท่ามกลางความแปลกแยกในภาคใต้", "ทักษิณศึกษา : กรณีสามจังหวัดชายแดนภาคใต้" ณ สถาบันทักษิณคดีศึกษา จังหวัดสงขลา, 17 - 19 สิงหาคม 2006
[ที่อยู่สำหรับนำเพจไปอ้างอิง https://research.ku.ac.th/forest/OutputByPersonEx.aspx?ID=350141]