Person Image

  Education

  • วท.ม.(เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ , ไทย
  • วท.บ.(เศรษฐศาสตร์), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย

  แนวโน้มผลงานของรสดา

  Journal

  บทความของรสดา เปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยของนักวิจัยใน มก. ในคณะเศรษฐศาสตร์ บางเขน และในภาควิชาเศรษฐศาสตร์

  Publish Year International Journal 1
  2015 inดร.สุมาลี สันติพลวุฒิ, รองศาสตราจารย์, inนางรสดา เวษฎาพันธุ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การประเมินผลการดำเนินงานของวิสาหกิจชุมชน: กรณีศึกษาการลงทุนพัฒนาเครื่องผลิตแผ่นข้าวตังของวิสาหกิจชุมชนโสธรพัฒนา จังหวัดฉะเชิงเทรา", วิทยาสารเกษตรศาสตร์, ปีที่ 36, ฉบับที่ 3, กันยายน - ธันวาคม 2015, หน้า 437-447
  Publish Year National Journal 3
  2016 inดร.สุมาลี สันติพลวุฒิ, รองศาสตราจารย์, inนางรสดา เวษฎาพันธุ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exรศ.ดร.เกียรติชัย เวษฏาพันธุ์, "โครงการยกระดับผู้ประกอบการ OTOP ที่มีศักยภาพก้าวไปสู่ SMEs กิจกรรมดำเนินการตามแผนการพัฒนาวิสาหกิจชุมชน: กรณีวิสาหกิจชุมชนเครื่องประดับแฟชั่น จังหวัดนนทบุรี", วารสารวิชาการศิลปศาสตร์ประยุกต์ , ปีที่ 9, ฉบับที่ 2, กรกฎาคม - ธันวาคม 2016
  2011 inดร.สุมาลี สันติพลวุฒิ, รองศาสตราจารย์, exสมหมาย อุดมวิทิต, inนางรสดา เวษฎาพันธุ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exบัณฑิต ชัยวิชญชาติ, "การพัฒนาตัวชี้วัดการแก้ไขปัญหาความยากจนเพื่อการติดตามและประเมินผล", วารสารพัฒนบริหารศาสตร์, ปีที่ 51, ฉบับที่ 1, มกราคม - มีนาคม 2011, หน้า 20-46
  2011 inดร.สุมาลี สันติพลวุฒิ, รองศาสตราจารย์, inนางรสดา เวษฎาพันธุ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.สมหมาย อุดมวิทิต, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.บัณฑิต ชัยวิชญชาติ, รองศาสตราจารย์, "การพัฒนาตัวชี้วัดการแก้ไขปัญหาความยากจนเพื่อการติดตามและแระเมินผล", NIDA Development Journal , ปีที่ 51, ฉบับที่ 1, มกราคม - มีนาคม 2011, หน้า 19-46

  Conference

  การนำเสนอบทความของรสดา เปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยของนักวิจัยใน มก. ในคณะเศรษฐศาสตร์ บางเขน และในภาควิชาเศรษฐศาสตร์

  Publish Year National Conference 10
  2020 inนางรสดา เวษฎาพันธุ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การวิเคราะห์ศักยภาพการแข่งขันและแนวทางการพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับของประเทศไทย", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 58, 5 - 7 กุมภาพันธ์ 2020, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
  2019 inนางรสดา เวษฎาพันธุ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การวิเคราะห์ศักยภาพการแข่งขันและแนวทางการพัฒนาเครื่องสำอางของประเทศไทย", การประชุมทางวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 57, 30 มกราคม 2019, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
  2018 inนางรสดา เวษฎาพันธุ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.สุมาลี สันติพลวุฒิ, รองศาสตราจารย์, "แนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนในจังหวัดลพบุรี", การประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 56, 2 กุมภาพันธ์ 2018, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
  2018 inดร.สุมาลี สันติพลวุฒิ, รองศาสตราจารย์, inนางรสดา เวษฎาพันธุ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การวิเคราะห์บทบาทของการท่องเที่ยวต่ออุตสาหกรรมอื่นในจังหวัดลพบุรี", การประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 56, 2 กุมภาพันธ์ 2018, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
  2017 inนางรสดา เวษฎาพันธุ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.สุมาลี สันติพลวุฒิ, รองศาสตราจารย์, "การพัฒนาการผลิตสิ่งทอเพื่อการส่งออก: กรณีศึกษา บริษัท บ้านฝ้ายมัดย้อม จำกัด", การประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 55 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 1 กุมภาพันธ์ 2017, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
  2014 inนางรสดา เวษฎาพันธุ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.สุมาลี สันติพลวุฒิ, รองศาสตราจารย์, "โครงการพัฒนาแรงงานสำหรับอุตสาหกรรมเครื่องหนัง: กรณีศึกษาวิสาหกิจชุมชนกลุ่มอาชีพเครื่องหนังธัญสุดา จังหวัดนนทบุรี", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 52, 7 กุมภาพันธ์ 2014, อื่นๆ ประเทศไทย
  2013 inนางรสดา เวษฎาพันธุ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.สุมาลี สันติพลวุฒิ, รองศาสตราจารย์, "โครงการพัฒนามาตรฐานผลิตภัณฑ์เพื่อรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนและการประเมินผลการดำเนินงานของวิสาหกิจชุมชนสายบัวในปีงบประมาณ 2555", การประชุมทางวิชาการครั้งที่ 51 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 7 กุมภาพันธ์ 2013, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
  2012 inนางรสดา เวษฎาพันธุ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.สุมาลี สันติพลวุฒิ, รองศาสตราจารย์, "แนวทางการพัฒนา OTOP ในเขตภาคกลาง", การประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 50 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ , 2 กุมภาพันธ์ 2012, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
  2007 inดร.สุมาลี สันติพลวุฒิ, รองศาสตราจารย์, inดร.ศุภชาติ สุขารมณ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางรสดา เวษฎาพันธุ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.สมหมาย อุดมวิทิต, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "โครงการความเป็นไปได้ในการกำหนดขอบเขตสภาพการจ้างที่เกี่ยวกับการเงินสำหรับรัฐวิสาหกิจแต่ละแห่งที่อาจดำเนินการเองได้และแนวทางการพัฒนาพระราชบัญญัติแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ พ.ศ. 2543", เรื่องเต็มการประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 45 , 30 มกราคม - 2 กุมภาพันธ์ 2007, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
  2007 inดร.สุมาลี สันติพลวุฒิ, รองศาสตราจารย์, inดร.ศุภชาติ สุขารมณ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางรสดา เวษฎาพันธุ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.สมหมาย อุดมวิทิต, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การศึกษาวิจัยผลิตภาพแรงงานไทยและปัจจัยที่กำหนด", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 45, 30 มกราคม - 2 กุมภาพันธ์ 2007, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
  [ที่อยู่สำหรับนำเพจไปอ้างอิง https://research.ku.ac.th/forest/OutputByPersonEx.aspx?ID=350027]