Person Image

  Education

  • วท.บ.(เกษตรศาสตร์), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2522
  • วท.ม.(พืชสวน), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2535

  แนวโน้มผลงานของจรัล

  Conference

  การนำเสนอบทความของจรัล เปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยของนักวิจัยใน มก. ในคณะเกษตร กำแพงแสน และในสถานีวิจัยกาญจนบุรี (ศูนย์วิจัยและบริการวิชาการ)

  Publish Year National Conference 11
  2010 inนางนวลปรางค์ ไชยตะขบ, inนายจรัล เห็นพิทักษ์, exนวะรัตน์ พิลาภ, "การประเมินผลโครงการฝึกอบรมการเพาะเห็ดฟางในตะกร้าพลาสติกของเกษตรกรในเขตใกล้เคียงสถานีวิจัยกาญจนบุรี", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 48, 3 - 6 กุมภาพันธ์ 2010, จตุจัก กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
  2010 inนายจรัล เห็นพิทักษ์, "ลักษณะสัณฐานวิทยาของลำไผ่อายุ 1 ปี และการเจริญของหน่อไผ่ 6 ชนิดที่ปลูก ณ สถานีวิจัยกาญจนบุรี", การประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยพืชเขตร้อนและกึ่งร้อน ครั้งที่ 4 , 22 - 23 กรกฎาคม 2010, โรงแรมเอส.ดี. อเวนิว กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
  2010 inนายจรัล เห็นพิทักษ์, "ลักษณะการเจริญเติบโตของไผ่ 5 ชนิดที่ปลูก ณ สถานีวิจัยกาญจนบุรี", การประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยพืชเขตร้อนและกึ่งร้อน ครั้งที่ 4, 22 - 23 กรกฎาคม 2010, โรงแรม เอส.ดี.อเวนิว กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
  2010 inนายจรัล เห็นพิทักษ์, "การขยายพันธุ์ไผ่หมาจู๋และไผ่ลุ่ยจู๋ โดยการตัดชำลำ", การประชุมวิชาการพืชสวนแห่งชาติ ครั้งที่ 9, 11 - 14 พฤษภาคม 2010, โรงแรมกรุงศรีริเวอร์ พระนครศรีอยุธยา ประเทศไทย
  2010 inนายจรัล เห็นพิทักษ์, "ลักษณะสัณฐานวิทยาของลำไผ่อายุ 2 ปีของไผ่ 6 ชนิดที่ปลูก ณ สถานีวิจัยกาญจนบุรี", การประชุมวิชาการพืชสวนแห่งชาติ ครั้งที่ 9, 11 - 14 พฤษภาคม 2010, โรงแรมกรุงศรีริเวอร์ พระนครศรีอยุธยา ประเทศไทย
  2009 inดร.สุรศักดิ์ นิลนนท์, ศาสตราจารย์, inนายรัฐพล ฉัตรบรรยงค์, อาจารย์, inดร.ลพ ภวภูตานนท์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนายโอฬาร ตัณฑวิรุฬห์, inนายจรัล เห็นพิทักษ์, "การผลิตองุ่นพันธุ์ Perlette ภายใต้หลังคาพลาสติกในช่วงฤดูฝน", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 47, 17 - 20 มีนาคม 2009
  2009 inนายจรัล เห็นพิทักษ์, exSaree Narasee, "ลักษณะสัณฐานวิทยาของลำไผ่อายุ 2 ปีของไผ่ 6 ชนิดที่ปลูก ณ สถานีวิจัยกาญจนบุรี", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 47, 17 - 20 มีนาคม 2009
  2008 inนายจรัล เห็นพิทักษ์, "การรวบรวมพันธุ์ไผ่", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 46, 29 มกราคม - 1 กุมภาพันธ์ 2008, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
  2007 inดร.สุนิศา สงวนทรัพย์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนายจรัล เห็นพิทักษ์, inนายณิศ กีร์ติบุตร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนายอวบ สารถ้อย, รองศาสตราจารย์, inดร.วีรวรรณ อมรศักดิ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การศึกษานิเวศวิทยาของปลวกและปลวกที่สร้างสวนเห็ดราในประเภทป่าผสมผลัดใบระดับต่ำภายในพื้นที่ป่า ณ สถานีวิจัยกาญจนบุรี ", ประชุมทางวิชาการมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 45, 30 มกราคม - 2 กุมภาพันธ์ 2007, จตุจักร (มหาวิทยาลัยเกษตรศาตร์) กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
  2007 inนายจรัล เห็นพิทักษ์, inนางนวลปรางค์ ไชยตะขบ, exนวะรัตน์ พิลาภ, "ลักษณะการเจริญเติบโตของไผ่ 5 ชนิดที่ปลูก ณ สถานีวิจัยกาญจนบุรี ", ประชุมทางวิชาการมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 45, 30 มกราคม - 2 กุมภาพันธ์ 2007, จตุจักร (มหาวิทยาลัยเกษตรศาตร์) กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
  2007 inนายจรัล เห็นพิทักษ์, inนางนวลปรางค์ ไชยตะขบ, inนายบุญร่วม จันทร์ชื่น, "การขยายพันธุ์ไผ่หมาจู๋และพันธุ์ลุ่ยจู๋ โดยการตัดชำลำ ", ประชุมทางวิชาการมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 45, 30 มกราคม - 2 กุมภาพันธ์ 2007, จตุจักร (มหาวิทยาลัยเกษตรศาตร์) กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
  [ที่อยู่สำหรับนำเพจไปอ้างอิง https://research.ku.ac.th/forest/OutputByPersonEx.aspx?ID=340026]